Hotărârea nr. 270/2015

Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2015

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HO TÂRÂREA nr. 270 din 14.07.2015

privind: rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2015

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 297/10.07.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 14.07.2015;

.....Având în v.edere...expunerea de motive nr. 76210/09.07.2015 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 76212/09.07.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2), art. 29, art. 36, alin. (1), art. 49, alin. (4), alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „b”, alin. (4), Ut. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), Ut. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al

_________________af. Secțiunea de funcționare conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă "          din prezenta hotărâre; -     —....... — —    - •   -     - ~

b) Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 3, 4 și IV, V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu 0ct&vian Kovacs

HCL 270 doc.

MU

ROMANȚA

41CIPIUL GALAȚI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI "SUBCAPITOLE PE ANUL 2015

Secțiunea FUNCȚIONARE

1

:1a HCL

Page 1 of 3

ANEXA 1

r. 270 /14.07.201

- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDII

DATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2015

INFLUENTE

i              |

BUGET

RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.1!

+00.16+00.17+45.02)

00.01

----252,021.00

l,7J30i. 06

353,721.00

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.

02-37.02+00.15+00.16)

48.02

288,247.39

0

.00

288,247.39

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.034

00.12)

00.02

346,092.00

1,700

.00

347,792.00

4

A. VENITURI FISCALE(cod 00.044

00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

372,766.00

„ 0

.00

372,766.00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,

SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.0

00.04

148,050.00

0

00

148,050.00

9

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROF1

T, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSQ

00.06

148,050.00

0

.00

148,050.00

10

Impozit pe venit(cod 03.02.174

03.02.18)

03.02

4,297.00

0

.00

4,297.00

12

Impozit pe veniturile din trar

sferul proprietăților imobiliare din pa

03.02.18

4,297.00

0

00

4,297.00

13

Cote si sume defalcate din imj

»ozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

143,753.00

0

.00

143,753.00

14

Cote defalcate din impozitul f

>e venit

04.02.01

143,753.00

0

00

143,753.00

22

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPR1

ETATE(cod 07.02)

00.09

58,668.39

0

.00

58,668.39

23

Impozite si taxe pe proprietat

.e(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.

07.02

58,668.39

= 0

.00

58,668.39

24

Impozit si taxa pe clădiri(cc

d 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

47,493.00

0

.00

47,493.00

2b

impozit si taxa pe clădiri pf

07.02.01.01

14,481.00

0

00

14,481.00

2b

Impozit si taxa clădiri pj

07.02.01.0:

33,012.00

0

00

33,012.00

2 7

Impozit si taxa pe terenuri(cc

d 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,644.00

0

.00

8,644.00

28

Impozit pe teren persoane fizi

ce

07.02.02.0:

2,341.00

. 0

.00

2,341.00

29

Impozit si taxa pe teren perse

ane juridice

07.02.02.0:

4,903.00

0

00

4,903.00

30

Impozit pe terenul din extravi

lan-restante ani anteriori din impozitu

07.02.02.0.

1,400.00

0

.00

1,400.00

31

Taxe judiciare de timbru, taxe

de timbru pentu activitatea notariala

07.02.03

2,531.39

0

.00

2,531.39

33

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI

SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.0

00.10

166,047.61

; 0

.00

166,047.61

34

Sume defalcate din TVA(cod 11.

02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.

11.02

147,079.61

. 0

.00

147,079.61

36

SrrGTe~'dcfalcate din taxa pe val

oarea adaugata pentru ajutor social si

11.02.02

145,667.00

; o

.00

145,667.00

k

SțffindigLefaSL cate din taxa pe val

oarea adaugata pentru echilibrarea buge

11.02.06

1,412.61

0

. 00

1,412.61

z

A'Lte iSroozi^te si taxe generale

pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)

12.02

182.00

î 0

.00

182.00

JÎ r e

12.02.07

182.00

0

. 00

182.00

r

-*

^drr^jicii specifice (coc

l 15.02.01+15.02.50)

15.02

28.00

0

.00

28.00

£

<A5

spectacole

15.02.01

28.00

0

. 00

28.00

c

Taxe^e^^fe^lizarea bunurilor,

autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02

18,758.00

0

.00

18,758.00

1^’

Impoz^dj/pe mijloacele de tre

nsport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

14,864.00

.0

o o

14,864.00

i        '            i                _______d .                 __________________________________________—.

V

Page 2 of 3

X

ANEXA 1

Nr. ort

\            DENUMIREA INDII

1ATORILOR

COD

INDICATOR

BUGET

2015

INFLUENT

2

BUGET

RECTIFICAT

49

Impozitul pe mijloacele de trs

nsport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

------9,287.00

. 0

00

9,2^7.00

50

Impozitul pe mijloacele de trs

nsport deținute de persoane juridice

16.02.02.0:

5,577.00

■ 0

.00

5,577.00

51

Taxe si tarife pentru eliberai

ea de licențe si autorizații de functio

16.02.03

3,496.00

~ 0

00

3,496.00

52

Alte taxe pe utilizarea bunuri

lor, autorizarea utilizării bunurilor s

16.02.50

398.00

0

00

398.00

56

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.3

3+00.14)

00.12

-26,674.00

1,700

.00

-24,974.00

57

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

00.13

21,623.00

0

00

21,623.00

58

Venituri din proprietate(cod 5

0.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.0

30.02

21,623.00

0

00

21,623.00

59

Varsaminte din profitul net ai

regiilor autonome, societăților si corn

30.02.01

424.00

0

00

424.00

61

Venituri din concesiuni si inc

hirieri

30.02.05

20,960.00

0

00

20,960.00

62

Venituri din concesiuni si inc

ihirieri de către instituțiile publice

30.02.05.3(

20,960.00

0

00

20,960.00

63

Venituri din dividente(cod 30.

02.08.02)

30.02.08

239.00

0

00

239.00

64

Venituri din dividente de la s

lti plătitori

30.02.08.0:

239.00

0

00

239.00

68

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVI

Cil(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

-48,297.00

1,700

00

-46,597.00

69

Venituri din prestări de servi

cil si alte activitati(cod 33.02.08+33.

33.02

1,256.00

0

00

1,256.00

70

Venituri din prestări de servi

cii

33.02.08

329.00

0

00

329.00

71

Contribuția părinților sau su;

tinatorilor legali pentru intretinerea

33.02.10

129.00

0

00

129.00

72

Contribuția persoanelor benefi

ciare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

758.00

0

00

758.00

75

Venituri din recuperarea chelt

uielilor de judecata, jimputatii si desp

33.02.28

40.00

0

.00

40.00

77

Venituri din taxe administrați

ve, eliberări permise(cod 34.02.02+34.0

34.02

1,639.00

0

.00

1,639.00

78

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,639.00

0

00

1,639.00

80

Amenzi, penalitati si confisca

ri (cod 35.02.01+35.02 02+35.02.03+35.02

35.02

7,120.00

o

.00

7,120.00

81

Venituri din amenzi si alte sa

nctiuni aplicate potrivit dispozițiilor

35.02.01

7,118.00

: 0

.00

7,118.00

82

Venituri din amenzi si alte ss

nctiuni aplicate de către alte institut

35.02.01.0.

7,118.00

■ 0

00

7,118.00

84

X&erasaei din valorificarea bur

urilor confiscate, abandonate si alte s

35.02.03

2.00

j 0

00

2.00

Diydrse viituri (cod 36.02.01-t

36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

30,923.00

0

.00

30,923.00

^eniturX^^r^ aplicarea presei

iptiei extinctive

36.02.01

27.00

■ 0

00

27.00

/

t^@in veniturile si/s

au disponibilitățile instituțiilor publ

36.02.05

17.00

■ 0

00

17.00

^^^t^^jfhalgtjat si ecarisaj

36.02.06

12,742.00

0

00

12,742.00

/ r,e.âup chelt ef in curd

ul proc de exec. silita

36.02.14

182.00

’ 0

o o

182.00

Alte v^x^tjiri

36.02.50

17,955.00

' 0

00

17,955.00

. _ ___

1                                                                                                     .                                                                                                                                                    1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .........1....... :                                      '

T-

Page 3 of 3

ANEXA 1

Nr. crt

DENUMIREA INDII

3AT0RIL0R

COD INDICATOR

BUGET

2015

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

95

Transferuri voluntare r altele

decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

-89,235.00

1,700 .j00

-87,535.00

97

Varsaminte din secțiunea de fi

nctionare pentru finanțarea secîiunii d

37.02.03

-89,235.00

1,700.00

-87,535.00

117

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

5,929.00

; 0.00

5,929.00

118

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE AI

E ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.0

00.18

5,929.00

0.00

5,929.00

119

Subvenții de la bugetul de ste

Lt(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

4,229.00

0.00

4,229.00

147

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.

28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+

00.20

4,229.00

0.00

4,229.00

153

Subvenții pt acordarea ajutori:

lui pt incalzirea locuinței cu lemne ca

42.02.34

252.00

0.00

252.00

154

Subvenții din bugetul de stat

pt finanțarea unităților medico-sociale

42.02.35

237.00

0.00

237.00

158

Subvenții de la B.S. pentru fi

nantarea sanatatii

42.02.41

3,740.00

0.00

3,740.00

167

Subvenții de la alte administz

ații(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.

43.02

1,700.00

,0.00

1,700.00

173

Subvenții primite din bugetul

județului pt clasele de invatamant spec

43.02.23

1,700.00

0.00

1,700.00

-a ua

O) O

â

1

Jwhx

nta,

-

7

MUNICIPIUL GALAȚI


Rectficari


Cheltuieli buget local


DENUMIREA INDICATORILOR


Autoritati publice si acțiuni externe


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII


Alte servicii publice generale


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA


Tranzacții privind datoria publica imprumuturi


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL


TITLUL


  • II. BUNURI SI SERVICII

  • III. DOBÂNZI


Ordine


publica si siguranța naționala


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL"' ” TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE


Inva taman t


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI


Sanatate


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE


Cultura, recreere si religie


Capitole Titluri


Secțiunea FUNCȚIONARE


ANEXA 2 ja HCLnr. 270 / 14.07.2015


2015


- mii lei -


cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

51.02

24,898.00

0.00

24,898.00

01

24,898.00

0.00

24,898.00

10

17,848.00

0.00

17,848.00

20

7,050.00

0.00

7,050.00

54.02

8,537.00

-2,500.00

6,037.00

01

8,537.00

-2,500.00

6,037.00

10

1,976.00

0.00

1,976.00

20

250.00

0.00

250.00

50

6,311.00

-2,500.00

3,811.00

55.02

5,680.00

0.00

5,680.00

01

5,680.00

0.00

5,680.00

20

960.00

0.00

960.00

30

4,720.00

0.00

4,720.00

61.02

12,797.00

0.00

12,797.00

01

12,797.00

0.00

12,797.00

10

370.00

0.00

370.00

20

230.00

0.00

230.00

51

12,197.00

0.00

12,197.00

65.02

138,913.00

4,200.00

143,113.00

01

138,913.00

4,200.00

143,113.00

10

117,895.00

0.00

117,895.00

20

17,670.00

4,200.00

21,870.00

57

2,348.00

0.00

2,348.00

59

1,000.00

0.00

1,000.00

66.02

9,620.00

0.00

9,620.00

01

9,620.00

0.00 ,

9,620.00

10

3,708.00

0.00

3,708.00

20

175.00

0.00

175.00

51

5,737.00

0.00

5,737.0027,752.00


MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA 2


Rectficari


Cheltuieli buget local


2015


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

01. CHELTUIELI CURENTE        ,

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI 51 ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

Asigurări si asistenta sociala

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI 51

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

Locuințe, servicii si dezvoltare

publica

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

Protecția mediului

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

79. ACȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

Acțiuni generale economice, comerciale 80.02 si de munca

FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

27,752.00

0.00

27,752... 00

10,300.00

0.00

10,300.00

11,964.00

0.00

11,964.00

5,488.00

0.00

5, 488.00

29,112.00

0.00

29,112.00

29,112.00

0.00

29,112.00

11,412.00

0.00

11,412.00

4,777.00

0.00

4,777.00

3,913.00

0.00

3,913.00

7,428.00

0.00

7,428.00

1,582.00

0.00

1,582.00

21,458.00

0.00

21,458.00

21,458.00

0.00

21,458.00

127.00

0.00

127.00

19,200.00

0.00

19,200.00

2,131.00

0.00

2,131.00

26,333.00

0.00

26,333.00

20,933.00

0.00

20,933.00

20,000.00

0.00

20,000.00

933.00

0.00

933.00

5,400.00

0.00

5,400.00

5,400.00

0.00

5,400.00

200.00

0.00

200.00

01. CHELTUTELrl—CURENTE

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Combustibili si energie

01.'CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV. SUBVENȚII

Transporturi

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII


-Gt-

---------------2-0G-rO 0--------

-----UvUO---

-----200.00

20

200.00

0.00

200.00

81.

02

6,000.00

0.00

6,000.00

01

6,000.00

0.00

6,000.00

40

6, 000.00

0.00

6,000.00

84.

02

40,721.00

0.00

40,721.00


MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA 2


Rectficari


Cheltuieli buget local


2015


DENUMIREA INDICATORILOR


TITLUL IV. SUBVENȚII

79. ACȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

Total :


Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

40

17,00,0.00

.0.00

79

9, 460.00

0.00

81

9, 460.00

0.00^mi^le^^-BUGET MODIFICAT

. .17,000.00 9,460.00

9, 460.00

353,721.00


Iii           :!               i   ;

1

i

ROMANIA

1

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

Page 1 of 2

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015

ANEXA 3

MUN

1GIPIUL GALAȚI

Secțiunea DEZVOLTARE

la HC

Lnr.

>70 / 14.O7.2OI5

. i

i

- Mii Lei

Nr.

crt

i              DENUMIREA INDK

DATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2015

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.11

+00.16+00.17+45.02)

00.01

145,328.00

300.

00

145,628.00

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.

02-37.02+00.15+00.16)

48.02

1,417.00

8.57 .

00

2,284.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.034

00.12)

00.02

89,958.00

-1,700.

o

1 o

88,258.00

56

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.1

3+00.14)

00.12

89,958.00

-1,700.

00

88,258.00

68

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVI

Cil(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

89,958.00

-1,700.

00

88,258.00

86

Diverse venituri(cod 36.02.014

36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

723.00

0.

00

723.00

90

Vărsaminte din amortizarea mij

loacelor fixe

36.02.07

723.00

0.

00

723.00

95

Transferuri voluntare, altele

decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

89,235.00

-1,700.

00

87,535.00

99

Vărsaminte din secțiunea de fi

nctionare

37.02.04

89,235.00

-1,700.

00

87,535.00

101

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod i

9.02)

00.15

694.00

867.

00

1,561.00

102

Venituri din valorificarea unc

r bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04

39.02

694.00

867.

00

1,561.00

104

Venituri din vanzarea locuințe

lor construite din fondul statului

39.02.03

0.00

147 .

00

147.00

106

Venituri din valorificarea unc

r bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

662.00

589.

00

1,251.00

107

Rate loc.Ord.19

39.02.10

32.00

131.

00

163.00

117

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

7,300.00

0.

00

7,300.00

118

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE AI

E ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.0

00.18

7,300.00

0.

00

7,300.00

119

Subvenții de la bugetul de sta

,t(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

7,300.00

0.

00

7,300.00

120

A. De capital(cod 42.02.01+42.

02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.

00.19

7,300.00

0.

00

7,300.00

146

Subvenții de la bugetul de sta

t către bugetele locale necesare susțin

42.02.20

7,300.00

. 0.

00

7,300.00

175

Sume FEN postaderare in contul

plăților efectuate(cod 45.02.01+45.02

45.02

47,376.00

1,133.

00

48,509.00

176

Fondul European de Dezvoltare

Regionala(cod 45.02.01.01+45.02.01.02+4

45.02.01

45,729.00

0.

00

45,729.00

177

Fbnd european dezv -sume an ct

rent

45.02.01.0:

37,479.00

L °-

00

37,479.00

178

FEDR-sume primite in .contul pl

atilor efectuate in anii anteriori

45.02.01.0:

6,065.00

, °-

00

6,065.00

179

Fond european dezv -sume prefă

nantare

45.02.01.0.

2,185.00

,! 0.

00

2,185.00

180

Fbndul Social European(cod 45.

02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

1,560.00

1,133.

00

2,693.00

181

Fondul Social European-sume ar

. curent

45.02.02.0

1,560.00

0.

00

1,560.00

182

Fondul Social European-sume pi

■im in contul plăților ef .an anterior

45.02.02.0

0.00

862 .

00

862.00

183

F^nda^r-Ss^ial European-sume pi

efinantare

45.02.02.0

0.00

271 .

00

271.00

192..

:febi\dgl'g/Eurb-țjean de Pescuit(cc

d 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

53.00

0 .

00

53.00

isr$

^dme^rimX^e a^n contul plățile

>r efectuate in anul curent

45.02.05.0

53.00

0.

00

53.00

p

W

X

1


Page 2 of 2


ANEXA 3DENUMIREA INDICATORILOR


COD INDICATOR


201.atate si Parteneriat(cod 45.02.08.01+45 >r efectuate in anul curent


45.02.08

45.02.08.0


BUGET

2015

----ST7W

34.00


1 o.po

■’ 0.00


BUGET RECTIFICAT

34.00


34.00


MUNICIPIUL GALAȚI


Page 1 of 2

ANEXA 4 la HCL nr. 270 / 14.07.2015

Rectficari


Cheltuieli buget local


2015


Capitole Titluri


mii lei

Secțiunea DEZVOLTARE

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

DENUMIREA INDICATORILOR

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

......3,110.00

25^00

3,135.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,110.00

25.00

3,135.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,110.00

25.00

3,135.00

Alte servicii publice generale

54.02

18.00

0.00

18.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

18.00

0.00

18.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

18.00

0.00

18.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

2,944.00

-450.00

2,494.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,129.00

0.00

2,129.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

2,129.00

0.00

2,129.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

815.00

-450.00

365.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

815.00

-450.00

365.00

Invatamant

65.02

11,011.00

1,436.00

12,447.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,926.00

2,240.00

5,166.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

2,926.00

2,240.00

5,166.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

■CHELTUIELI-DE-CAPITAL            .......

70

..    ,8,.085.00

.-8Q4J30. -

.. ■ -7,281 .00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

8,085.00

-804.00

7,281.00

Sanatate

66.02

4,587.00

“10.00

4,577.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,445.00

0.00

2,445.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

2,445.00

0.00

2,445.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,142.00

-10.00

2,132.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71 ■

2,142.00

-10.00

2,132.00

Cultura, recreere si religie

67 . OZ

15,459.00

45.00

15,504.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

203.00

0.00

203.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

114.00

0.00

114.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VILI. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

89.00

0.00

89.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15,256.00

45.00

15,301.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

15,256.00

45.00

15,301.00

901.00

19,901.00

68.02

Asigurări si asistenta sociala

MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA 4


Rectficari


Cheltuieli buget local


2015


Page 2 of 2


Capitole Titluri

i iinoa ni?.

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT-

01. CHELTUIELI CURENTE

01

19,721.00

. 0.00, ,

19,721.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

214.00

0.00

214.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

19,507.00

0.00

19,507.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

180.00

0.00

180.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

180.00

0.00

180.00

Locuințe, servicii si dezvoltare

70.02

49,275.00

-4,055.00

45,220.00

publica

01. CHELTUIELI CURENTE

01

15,390.00

0.00

15,390.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

15,390.00

0.00

15,390.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

33,885.00

-4,055.00

29,830.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

33,885.00

-4,055.00

29,830.00

Protecția mediului

74.02

11,536.00

600.00

12,136.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

11,536.00

600.00

12,136.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

11,536.00

600.00

12,136.00

Combustibili si energie

81.02

5,221.00

1,000.00

6,221.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,221.00

1,000.00

6, 221.00

' TITLUL X." "ACTIVE*'NEFINANCIARE    '

71

' ’ 3,721.00'■

"" -T;3tj0’700

2,221.00 '

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

1,500.00

2,500.00

4,000.00

Transporturi

84.02

52,284.00

1,709.00

53,993.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

19,000.00

0.00

19,000.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

19,000.00

0.00

19,000.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

33,284 .00

1,709.00

34,993.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

30,642.00

1,709.00

32,351.00

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

2,642.00

0.00

2,642.00

300.00

175,646.00

Total :n/Sorin Enache


"1

i                            i

PRȘ

SEDINTA

Anexa IV la H.C.L. nr. 270/14.07.2015^

i

y at'

PROGRAMUL

i.

A

\iiiilBi /^>?i

f           !        OBI

ECT

VELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE

EXECUTA IN ANUL 201

5

£

X

1

,t             i

..........t- - ■ i

mii lei

NR.

WMLNAtl2AREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2014

REALIZAT

REST

Bugel

I

jget

Influente

Credite angajamente

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE : CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2014

2015

BUGET LOCAL

Alte surse

inițial

re

tificat

1

garanții

de realizat

r

ii

i .. 1 -

0

1

2

3'

4

5

6

7

8:

9

TOTAL

1.129.969,86

323.230,40

806.739,46

447,00

111.145.00

0,00

113.532.00

111

592,00

-1.940,00

52.326.00

7

CAP.51.02.71-Autoritati publice si

50.973.00

460,00

50.513,00

0,00

3.135,00

0,00

3.116,00

*

135,00

25,00

0,00

acțiuni externe

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

49.338,00

460,00

48.878,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

1 ,

IV

odernizare imobil str.Domneasca nr.5-

H.C.L.nr.431/2013

1

49.338,00

460,00

48.878,00

1.500,00

CTi o O O

500,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.635,00

1.635,00

1.635,00

1.616,00

635,00

25,00

*

CAI

‘.54.02.71 -Alte servicii publice penei

ale

18.00

0,00

18,00

0.00

18,00

0,00

18,00

18,00

0,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

18.00

I

18.00

18,00

18,00

18,00

!

CAP.61.02.71-Ordine si siquranta

365,00

0,00

365,00

0,00

365,00

0.00

815,00

365,00

-450,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

365,00

365,00

365.00

815,00

365,00

-450,00

I

l CAP.65.02.71-INVATAMANT

35.486,10

5.837,00

29.649,10

147,00

7.134,00

0,00

8.085,00

281,00

-804,00

0,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

32.349,80

5.837,00

26.512,80

147,00

4.437,00

0,00

5.034,00

584,00

-450,00

0,00

i    MUNICIPIUL GALAȚI

ț-

1

Plg

tforma betonata la Grădiniță cu Progrs

1 Prelungit Motanul Incaltat"

i       H.C.L.nr.374/2013

im

95,00

2,00

93,00

93,00

93,00

93,00

2

Campus Școlar la Colegiul National i ..Al.l.Cuza" H.C.L.nr.404/2007

21.248,00

1.536,00

19.712,00

9,00

41,00

506,00

L i

50,00

-450,00

3

C

Dntorizare cămine Colegiul Tehnic Aur

'    Vlaicu,H.C.L.nr.26/2013

?l

425,00

263,00

162,00

162,00

162,00

162,00

4

(

Construire șarpanta la Colegiul Nationa Costache Negri-camin H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2014

1

356,00

221,00

135,00

13,00

122,00

w O o

135,00

[

: l

1

i'

F01-PP17/Ed:1

!

■f.

] ■

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Bugeft

E

iget

Influente

Credite angajamente

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2014

LA 31.12.2014

2015

BUGET LOCAL

Alte surse

inițial

re

:ificat

garanții

de realizat

F

5

Ct

nr.:

instruire șarpanta la Școala Gimnazial

I1i H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/20

a

14

487,00

455,00

32,00

6,00

26,00

32,00

£

32,00

I

6

Con;

struire șarpanta la Școala Gimnaziala

H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2014

ir.3

487,00

379,00

108,00

6,00

102,00

108,00

i

108,00

7

Cc

i

instruire șarpanta la Școala Gimnazia

ir.40 lulia Hasdeu,H.C.L.nr.510/2013,

! y H.C.L.nr.289/2014

a

488,00

316,00

172,00

11,00

161,00

172,00

it

172,00

8

C

Sfa

onstruire șarpanta Școala Gimnaziala ntul Grigore Teologul.H.C.L.nr.510/20 H.C.L.nr.289/2014

13

488,00

3i16,00

172,00

11,00

161,00

17ț00

172,00

9

Con

Sălii

îtruire șarpanta Liceul Tehnologic Ane

jny,H.C.L.nr.510/201'3,H.C.L.nr.289/2'(

hei )14

482,00

311,00

171,00

13,00

158,00

17100

i

171,00

10

(

Spo

Construire șarpanta Liceul cu Program

■tiv,H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2(

)14

482,00

234,00

248,00

6,00

242,00

248,00

>48,00

11

Dune

Construire șarpanta Liceul Teoretic

rea,H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2

014

481,00

212,00

269,00

6,00

263,00

263,00

>69,00

12

Co

Vu

istruire șarpanta Colegiul Tehnic Trai

a,H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/20'

sn

4

427,00

110,00

317,00

10,00

307,00

31^,00

517,00

13

Cc

T

nstruire șarpanta Școala Gimnaziala Pet

jtea,H.C.Lnr.510/2013,H.C.L.nr.289/201<

e

522,00

435,00

87,00

20,00

67,00

87,00

87,00

14

C

nr.

orjistruire șarpanta Școala Gimnaziale

7;H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/20

i

14

439,00

320,00

119,00

20,00

99,00

119,00

119,00

15

c

oas^ruife^arpanta Școala Gimnaziale

^S^r^țp/2013,H.C.Lnr.289/20

i

14

531,00

157,00

374,00

3,00

371,00

37<00

u

174,00

16

i

^st|utre sarpahta Liceul Teoretic Em

yț^^g|?n\^p/2013,H.C.L.nr.289/2

il

014

527,00

224,00

303,00

8,00

295,00

303,00

103,00

171

Xm*

Qns^r'e'^ajfja^ta Colegiul Tehnic de ^^^lim^ițatie si Turism

0/2013, H. C. L. nr.289/2

!

014

360,00

255,00

105,00

4,00

101,00

105,00

t

105,00

18

Inie

ieuire-cenCTucta de apa calda si incalz i Colegiul Tehnic „Traian Vuia"H.C.L.nr.120/2013

re

1.639,00

01,00

:i

1.578,00

1,00

499,00

500,00

■r?

>00,00

19

C<

sntrala termica Liceul Teoretic Dunăre

H.C.L.nr.349/2014

a

548,00

: 1,00

547,00

543,00

54Ț00

>43,00

2

I

F 01-PP17/Ed:1

i

NR

NOMINALIZAREA obiectivelor

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2014

REALIZAT

CR”

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE : CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2014

i

20

Ce

ntrala termica Școala Gimnaziala nr.1

.Ștefan cel Mare", H.C.L.nr.350/2014

3

660,00

1,00

21

iCentrala termica Grădiniță nr.26

H.C.L.nr.319/2014

79,00

B

'      OBIECTIVE NOI

1.020,30

, 0,00

1

Stat

C

ie de pompare ape menajere si pluvi olegiul Tehnic „Traian ",H.C.L. 17/2001

ale

3

467,40

2

C

□ntorizare individuala energie electrice cămine A.B.F. H.C.L.nr.44/2015

552,90

i

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.116,00

CAP. 66.02.71 -Sanatate

2.132,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.132,00

cz

P. 67.02.71 -Cultura,recreere si reliq

ie

46.700,50

19.485,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

41.855,80

19.485,00

1

L

lodernizare Baia Comunala -bazin ino

H.C.L.nr.14/2007

11.301,00

11.161,00

2

, Modernizare Stadion Gloria

H.C.L.nr.494/2009

1.580,00

1.570,00

3

I

/loderniz.are_Sîadion Dunarea etapa l, Z^H(£ji?nN4/2007

2.972,00

2.952,00

4

A

n^i^^locurbcte jo^^ pentru copii i

nr. 149/2011

i

13.343,00

3.243,00

5

Am

snajafescuart)d.G'arfățî- strada Otelar H CL<)^nfe009

lor

969,30

0,00

6

Moi

iern.izâre;Parc'iQraseiul Copiilor, Tiglin :                 84/2013

a 1

3.442,40

123,00

7

Ame

najare scuar central strada Brailei-lne

Rocada,H.C.L.nr.86/2013

i

de

4.084,90

156,00

8

Amenajare extindere Talcioc

H.C.L.nr.201/2013

2.445,00

42,00

|

l                                B

REST

Alte surse

Buget inițial

E rei

iget

i ficat

Influente

Credite angajamente

2015

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

659,00

545,00

545'00

j

>45,00

79,00

79,00

79,00

J

79,00

1.020,30

0,00

581,00

0,00

58ț00

>81,00

0,00

0,00

467,40

41,00

41,00

F

41,00

552,90

540,00

54Q,00

>40,00

)■

2.116,00

2.116,00

2.470,00

2

116,00

-354,00

2.132,00

0,00

2.132,00

0,00

2.142,00

2

132,00

-10,00

0,00

2.132,00

2.132,00

2.142,00

2

132,00

-10,00

27.215,50

10,00

15.291,00

0,00

15.256,00

15

o o o

45,00

615,00

22.370,80

10,00

11.830,00

0,00

11.880,00

11

140,00

-40,00

615,00

140,00

140,00

140,00

140,00

10,00

10,00

10,00

10,00

20,00

20,00

2Q,00

?

20,00

10.100,00

6.960,00

6.960,00

i

e

360,00

969,30

50,00

50,00

50,00

3.319,40

3.000,00

3.000,00

o o o o

615,00

3.928,90

10,00

5$,00

î

10,00

-40,00

2.403,00

3,00

197,00

20Q',00

200,00

3

F 01-PP17/Ed:1

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ;

I'

i

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2014

REALIZAT

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE i CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2014

9

I

:aleza pentru copii,H.C.L.nr.118/2014

1.161,20

. 1,00

10

Impi

ejmuire teren zona taluz- Gradina Pub

H.C.L.nr.321/2014

i

lica

557,00

237,00

B

OBIECTIVE NOI

1.483,70

0,00

1

An

ehajare parc Micro 18,H.C.L.nr.66/20

15

1.483,70

■ jș

C

DOTĂRI Sl PLĂTI PROIECTE

3.361,00

CAF

.68.02.71 -Asiqurari si asistenta soc

ala

180,00

C

DOTĂRI Sl PLĂTI PROIECTE

180,00

CAP. 70.02.71.-Locuințe servicii si

190.588,06

75.903.00

dezvoltare publica

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

175.729,46

75.9Q3,00

1

Construire locuințe sociale Micro 17

H.C.L.nr.415/2013

53.980,00

6.930,00

i

2

Cot

istruire locuințe sociale Drumul Viilor n

H.C.L.nr.416/2013

r.8

33.182,50

1 0,00

3

Crej

.terea performantei energetice a blocu de locuințe b!.D8,C1.1,C12, Tiglina II,

1       H.C.L.nr.406/2009

rilor

3.754,86

44,00

4

Crei

.terea performantei energetice a blocu

injjBtKJVIicro 16, H.C.L.nr.406/20

rilor

09

2.449,00

11,00

5

f

JereaȚferformantei energetice a blocu

//C^âocW't^\il.A7]A21: Micro 16, ^^^ftbcD.lhr.406/2009

rilor

2.320,50

9,00

6l

fcpatii comerciale la pc

H.C.L.nr.59/2006

irter

7.793,00

7.788,00

7

<L1

fe?4oGtrfnt^^dleza-conducta de apa ir

^str.Pafci'Zanilor H.C.L.nr.14/2008

iei

2.914,10

50,00

8

sl

Reabilitare conducta apa, r.Stadionului.V.Vilcovici, b-dul Dunăre;

H.C.L.nr.2/2014

a,

3.053,30

200,00

;j

i

REST

Alte surse

Buget initiat

E iget

Influente

Credite angajamente

2015

BUGET LOCAL

re

:ificat

garanții

de realizat

1.160,20

1.130,00

1.130,00

1

130,00

320,00

7,00

313,00

32Q.00

320,00

1.483,70

0,00

100,00

0,00

0,oo

100,00

100,00

0,00

1.483,70

100,00

0,00

100,00

100,00

t

3.361,00

3.361,00

3.376,00

361,00

-15,00

180,00

180,00

186,00

0,00

0,00

180,00

180,00

180,00

180,00

114.685,06

55.00

29.775,00

0,00

33.885.00

2S

330,00

-4.055,00

30.000,00

99.826,46

55,00

23.326,00

0,00

23.667,00

2;

381,00

-286,00

30.000,00

47.050,00

50,00

16.950,00

17.000,00

3

17

300,00

30.000,00

33.182,50

500,00

100,00

500,00

400,00

3.710,86

50,00

50,00

50,00

2.438,00

30,00

30,00

30,00

2.311,50

30,00

3Q’,00

J

30,00

5,00

5,00

$00

5,00

2.864,10

100,00

80ț00

100,00

-700,00

2.853,30

2,00

998,00

1.000,00

--------------------i--------

000,00

i v .

i

NR

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2014

REALIZAT

CR”

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE , CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2014

9

E

Reabilitare conducta apa str.AI.I.Cuza

H.C.L.nr.3/2014

942,00

0,00

10

L.T

Ej-cartier Siret-Gospodarie apa si retf distribuție HCL nr.199/2003

jle

9.777,00

9.707,00

11

Extii

îdere iluminat public in municipiul Ga I        HCL nr.7/2006

ati

51.104,00

50.2p9,00

4

12

Ex'

Alee

indere iluminat cartier Traian Nord int a Meteo-Metro Galați H.C.L.nr.493/2C

re

09

272,00

2^9,00

îl

13

E Cenl

xtindere iluminat public-zona Drum de

ura-Lac Catusa,Galați H.C.L.nr.493/2l

li

)09

682,20

5,00

,i

14

Montare puncte de aprindere

H.C.L.nr.464/2009

142,00

112,00

15

De

Stat

fiere Linii Electrice Aeriene 110 kv-zoi ei de epurare Galați, H.C.L. nr.359/2C

ia

14

2.400,00

; o,oo

16

Arr

enajare depozit de materiale si baza c ecarisaj str.Zimbrujui

H.'C.L.nr. 17/2009,H.C.L.nr.397/2013

le

963,00

509,00

B

OBIECTIVE NOI

9.459,60

0,00

1

A

limentarea cu energie electrica cartier

locuințe Micro 17, H.C.L.nr.45/2015

6.657,40

2

Ss

rpanta imobil strada Regiment 11 Sire

k

277,30

nr.^Bjș, H.C.L.nr.59/2015

3

/$•>/

Jâtafire^onf^t termic cămin 1, str.Pit

L. nr.53/2015

itor

2.524,90

Ț

C

-Cotări ȘitIăți proiecte

5.399,00

..-•I

Iri

i

xCAP 74 d^.74rProtectia mediului

78.065,80

65.188,00

X< '

i>:---V /

A

. OBIECjlVE ÎN CONTINUARE

67.582,00

65.138,00

1

Mânaaementul intearat al deșeurilor

67.369,00

65.069.00

solide urbane in municipiul Galați

H.C.L.nr.395/2005

:1

REST

Alte surse

Buget inițial

i E

ret

get ificat

Influente

Credite angajamente

2015

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

i

942,00

905,00

90Ș.00

>05,00

70,00

14,00

r

14,00

14,00

835,00

835,00

839,00

r

i

535,00

3,00

3,00

^00 î j

3,00

677,20

25,00

425:00

25,00

-400,00

30,00

30,00

30,00

30,00

2.400,00

2.400,00

2.000,00

2

100,00

400,00

454,00

454,00

454,00

54,00

9.459,60

0,00

1.050,00

0,00

1.000,00

050,00

50,00

0,00

6.657,40

1.000,00

1.000,00

J

1

)00,00

277,30

30,00

Q’,00

30,00

30,00

2.524,90

20,00

o o

20,00

20,00

5.399,00

5.399,00

9.218,00

5

599,00

-3.819,00

j

12.877,80

0,00

12.136,00

0,00

11.536,00

12

136,00

600,00

0,00

2.394,00

0,00

2.394,00

0,00

2.394,00

2

594,00

0,00

0,00

2.300.00

2.300.00

2.30G.00

2

o o o o

*■

r

1

■ i                                                                                                                                                                                                        ^                                                     ■

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ■

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2014

REALIZAT

ORT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE ! CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2014

I

2

Con;

;truire cămine guri de scurgere cu sifo depozit-11 locații, H.C.L.nr.41/2014

n si

213,00

119,00

B

!      OBIECTIVE NOI

841,80

; 0,00

1

Intra

st

iucere canalizare str.Romana (str.Bra

'.Armata Poporului),H.C.L.nr.202/201^

ilei-

841,80

■ {J

C

I DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

9.642,00

C

AP.81.02.71-Combustibili si enerqif

b

465.309,70

101.738,40

i ■

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

465.009,70

101.738,40

1

F

Reabilitare, modernizare rețele termice (incalzire, a.c.m., recirculatie)

H.C.L.nr.28/2004 ,H.C.L.nr.299/2008

311.924,70

55.612,40

'l

2

Rt

abilitare si modernizare puncte termic

H.C.L. nr.29/2004 ,H.C.L.nr.312/2008

H.C.L.nr. 445/2013

e

153.085,00

46.126,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

300,00

C

AP.81.02.72-Combustibili si enerqfc

l

4.000,00

0,00

C

1 DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

4.000,00

i

CAP.84.02.71

253.509,70

54.619,00

A

I OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

222.125,70

54.619,00

1

Modernizări străzi Valea Orașului

!       H.C.L. nr.421/2002

i

21.563,20

14.154,00

2

idenizare str.Democrației H.C.L.nr.53/200

8

456,00

251,00

3/

/<?

/r-

T/.

/Tod^frwzaresstrazi in municipiul Galați

. C. L. nr. 560/2010

24.244,00

24.063,00

Țr*-

11

^^^^Jldâ^iViizare str.Rizer

’SSO lhMl.nr.46/2000

■^7/^7

3.681,00

2^1,00

5

M^ch

V 4

îinizare^tt^da Anghel Saligny tronson str

1 Prelungirea Brăilei si strada Argeș

----H.C.L.nr.17/2009

ada

1.921,00

1.221,00

6

Amenajare alei acces Mibro 19 H.C.L. nr. 53/2008

1.453,00

1.243,00

REST

Alte surse

Bugeâ iniția!

E re

iget :ificat

Influente

Credite angajamente

2015

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

94,00

94,00

94,00

94,00

841,80

0,00

100,00

0,00

iod,oo

0,00

0,00

841,80

100,00

loqLoo

¥

ț

100,00

I

9.642,00

9.642,00

9.042,00

S

>42,00

600,00

363.571,30

15,00

2.206,00

0,00

3.72100

2

221,00

-1.500,00

0,00

363.271,30

15,00

1.906,00

0,00

3.421,00

1

121,00

-1.500,00

0,00

256.312,30

1.106,00

TÎO^OO

1

106,00

106.959,00

15,00

800,00

2.315,00

115,00

-1.500,00

300,00

300,00

300,00

100,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

1.500,00

4

>00,00

2.500,00

4.000,00

4.000,00

1.500,00

4

)00,00

2.500,00

. ț

198.890,70

220,00

32.131,00

0,00

30.642.00

32

151,00

1.709,00

21.711,00

167.506,70

220,00

27.827,00

0,00

26.518,00

28

o t"."

1.529,00

21.711,00

7.409,20

235,00

235,00

>

235,00

205,00

5,00

Șoo

5,00

181,00

81,00

8{00

81,00

3.480,00

3.959,00

2.50C|,00

ț

2

359,00

1.459,00

371,00

700,00

200,00

375,00

6od,oo

i

>75,00

-25,00

210,00

155,00

21 $00

s

155,00

-55,00

. .

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2014

REALIZAT

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE

■ CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12-2014

7

Mo<

lernizare străzi cartier Traian Nord .etape

H.C.L.nr.443/2009

II

8.679,00

7.314,00

8

i Modernizare străzi Micro 17, etapa ll,H.C.L.nr.369/2011

5.941,00

1.121,00

9

Moc

er,nizare strada Pictor Isser H.C.Lnr.14/2C

08

5.827,90

; 2,00

10

Mod<

srnizare strada Traian intre str.Brailei si M

(rețele apa-canal) H.C.L.nr.48/2013

stro

11.660,00

109,00

11

Moi

lernizare strada Traian intre strada Brăilei

Metro, H.C.L.nr.33/2011

si

56.052,90

2.993,00

12

R(

sabilitare strada Aviatorilor H.ț.L.nr.4/201

4

630,00

2,00

13

Am

enajare parcare Micro 19,H.C.L.nr.40/20'

14

2.426,00

4,00

14

Mod

srnizare strada Incubatorului H.C.L.nr.1/2l

)14

289,20

63,00

15

Moc

ernizare strada Mihai Bravu,H.C.L.nr.5/2(

)14

7.108,90

80,00

16

Amenajare parcare complex

Ancora,H.C.L.nr.39/2014

3.736,80

; 8,00

17

Modernizare strada Anghel Saligny intre

I str.Basarabiei si str.Gh.Asachi,

H.C.L.nr.57/2014

17.574,20

; 2,00

18

7o3e‘mizare str.Tecuci ,H.C.L.nr.59/2014 •dnr X

33.100,40

4,00

1 ș

yZ Z"= f /

! M

SeTiTZare sCtada Traian intre Metro si stra (lărgire carosabil),

^^tnr\S®2013,H.C.L.nr.166/2015

ia

14.161,20

1Ș5,00

. I

Viaduct Sidex etapa I,

^^LX^6/2012,H.C.Lnr.;316/2014

1.620,00

1.619,00

B

V        i

*         OBIECTIVE NOI

28.050,00

■} 0,00

1

Eficientizarea transportului public local

,          H.C.L.nr.6/2014

7.192,00

2

Mo

lernizare str.Cerealelor.str.Dr.Carnabel in : str.Basarabiei si str.V.AIecsandri, H.C.L.nr.389/20W

:re

9.487,00

REST

Alte surse

Bugețt initiaj

!

E get

Influente

Credite angajamente

2015

BUGET LOCAL

re<

ificat

garanții

de realizat

1

4

1.365,00

1.365,00

1.215,00 !

1

165,00

150,00

4.820,00

2.680,00

2.6801,00

i--

2

580,00

1.820,00

5.825,90

500,00

50Q.00

500,00

11.551,00

2.241,00

2.241,00

i

2

241,00

53.059,90

20,00

7.480,00

7.500,00

7

500,00

19.520,00

628,00

516,00

5l|,00

516,00

2.422,00

2.422,00

2.422,00

2

122,00

226,20

212,00

21^,00

212,00

7.028,90

400,00

400,00

100,00

3.728,80

0,00

. ...-O o o

0,00

17.572,20

100,00

100,00

5

I

100,00

33.096,40

100,00

100,00

100,00

13.996,20

5.000,00

5.000,00

r

c

300,00

1,00

1,00

1,00

1,00

28.050,00

0,00

970,00

0,00

970,00

t

970,00

0,00

0,00

7.192,00

100,00

wq,oo

100,00

9.487,00

70,00

70,00

r

70,00

NRi

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2014

REALIZAT

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2014

3

Re

sistematizare rigola Cimitir Ștefan cel Mar

H.C.L.nr.320/2014

e.

1.348,90

4

P

isarela pietonala bd.Brailei-zona Spitalulu

1 Județean, H.C.L.nr.458/2014

I

i

3.600,00

5

Amt

najare artera de legătură str.AI.Lapusnea str.Rosiori.inclusiv spatii parcare cartier

Mazepa I, H.C.L.nr.165/2015

nu-

2.288,60

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

3.334,00

CAP.84.02.72

2.642,00

0,00

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

2.642,00

$

REST

Alte surse

Bugdt inițial

E iget

Influente

Credite angajamente

2015

BUGET LOCAL

re

ificat

garanții

de realizat

l

1.348,90

20,00

20,00

20,00

3.600,00

160,00

160,00

-j

160,00

2.288,60

620,00

62(|,00

520,00

3.334,00

3.334,00

3.154,00

3

534,00

180,00

2.642,00

0,00

2.642,00

0,00

2.642,00

2

>42,00

0,00

0.00

2.642,00

2.642,00

2.642,00

2

342,00

i

i

i

l

ț              i

Presed

inte de ședința ■

1

’-x,x

!

o X?

X:

PROGRAMUL

v X\%\          OBIECI

’IVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2015 DIN FONDURI STRUCTURALE   j

- /

r.

.

■?\ v

1                 1

>•                                   i

mii lei

NR.

’?c\

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

L       i

Buget rectificat

CRT

DE îl

IVESTIȚIL OdTĂRI Șl ALTE CHELT [            INVESTIȚII

UIELI DE

TOTALĂ ’ ACTUALIZATĂ la 31.12.2014  !

LA 31.12.2014

2015

BUGET LOCAL

Alte surse

i inițial

■ !

Influente

1

garanții

de realizat

? i

0

;                                           1

2

3

4

5

6

.....7

8

9

10

i               TOTAL

58.004,66

4.382,80

53.621,80

0,00

52.666,00

0,001 52.426,

3

52.666,00

240,00

!

CAP. 65.02.56-1NVAtAMANT

1.344,ot)

268,00

1.076,00

0,00

1.301,00

0,00

1.061,1

n

1.301,00

240,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.344,00

268,00

1.076,00

0,00

1.301,00

0,00

' 1.061,|

a

1.301,00

240,00

Municipiul Galați

i

1

Madg

Reabilitare Colegiul Economic „Virc

2aru",municipiul Galați H.C.L.nr.14/2

]il )08(FEN)

1.344,00

268,00

1.076,00

1.301,00

' 1.061,

3

1.301,00

240,00

CAP.68.02.56

21.804,00

4.076,00

17.728,00

0,00

17.529,00

0,00

t 17.529,

3

17.529,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

20.113,00

4.076,00

16.037,00

0,00

15.838,00

0,00

15.838,

)

15.838,00

0,00

Municipiul Galați

l

1

Mode

mizare centru multifuncțional de serv medicale pentru persoane vârstnic H.C.L.nr.405/2009(FEN)

cii socio-

2.242,00

2.162,00

80,00

80,00

80,

3

80,00

CE

NTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SE

RVICII

SOCIALE GALAȚI

2

Ir

ifiintarea centrului Alzheimer si reabili

ia rea

3.500,00

1.813,00

1.687,00

1.552,00

fc 1.552,

D

1.552,00

serviciilor conexe Centrului Multifuncti

onal

de S

ervicii Sociale Galați (FEN) H.C.L.nr.C

69/2009

, H.C.L.nr.26/2012,H.C.Lnr.676/200

9

J

Municipiul Galați

î

3

Cent

nr

ru1 comunitar de servicii sociale -strad

26 din municipiul Galați, H.C.L.nr.477

a Stiintei 72013

11.458,00

99,00

11.359,00

11.359,00

ț 11.359, ’i

0

11.359,00

1         Municipiul Galați

t

4

Centr

ui|Multifuncțional Help-Modernizare C

ajutor social, H.C.L.n^.128/2010

antina de

1.503,00

1,00

1.502,00

1.502,00

i; 1.502,

0

1.502,00

5

Centri

de zi pentru copii cu autism in munic

H.C.L.nr.417/2013

piui Galați

1.410,Op

1,00

1.409,00

1.345,00

1.345,

0

1.345,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.691,00

1.691,00

1.691,00

1.691,

0

1.691,00

9

I                                                                                                     1                                                                                                                                                    1

■ 1

I

I

i

i

4

I

CAP.70.02.56

15.642,10

38,80

15.603,30

0,00

15.036,00

0,00

15.036

0

15.036,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

9.930,20

38,80

9.891,40

0,00

9.373,00

0,00t 9'373

0

9.373,00

0,00

Municipiul Galați

' f !

1

Cre lot nr.3

Mi

sterea performantei energetice a bloc uinte , bl.A7 aferent Asociației de Pro 30, A21,aferent Asociației de Proprieta ;ro 16, H.C.L.nr.406/2009,H.C.L.nr.11

I      H.C.L.nr.183/2012 (FEN)

urilor de □rietari ri nr.881 8/2012

2.862,00

j!

15,20

2.846,80

2.794,00

i

2J794

!

0

2.794,00

2

Cre locuin n

sterea performantei energetice a bloc tel bl.L,Micro 16, aferent Asociației de ■.306,H.C.L.nr.406/2009,H.C.L.nr.118y

,      H.C.L.nr.184/2012(FEN)

I

urilor de proprietari 2012,

2.391,60

23,60

2.368,00

2.213,00

[ 2'213

I

!■

1:

L

i0

2.213,00

3

Cre

Io

P

I-

sterea performantei energetice a bloc ouinte bl.08,011,012,aferente Asocia ■oprietari nr.257 Tiglina II, H.C. L. nr. 11E I.C.L.nr.406/2009,H.C.L.nr. 181/2012 (

urilor de tiei de

Z2012

FEN)

4.676,60

’ 'l ț

J

4.676,60

4.366,00

4.366

i0

4.366,00

B

OBIECTIVE NOI

5.711,90

0,00

5.711,90

0,00

5.663,00

0,00

5.663

0

5.663,00

0,00

Municipiul Galați

1

Cre locu

sterea performantei energetice a bloc nte bl.Y5,Y6,Y7,Micro21 aferente Aso proprietari nr.518 din municipiul Galați,H.C.L.nr.235/2013

urilor de siatiei de

3.133,10

3.133,10

3.106,00

3.106

I0

3.106,00

2

c locui X4 a

resterea performantei energetice a blocur ite,bl.G10,aferent Asociației de proprietar :erent Asociației de proprietari nr.574 din

i       Galați, H.C.L.nr.236/2013

ilor de nr.380 si nunicipiul

2.578,80

2.578,80

2.557,00

: 2.557

io

2.557,00

1

r s;

1

CAP.84.02.56-Strazi

19.214,^6

0,00

19.214,50

0,00

18.800,00

0,00

ț; 18.80C

)0

18.800,00

0,00

A

i OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

19.214,50

0,00

19.214,50

0,00

18.800,00

0,00

r 18.80C

)0

18.800,00

0,00

1

Sîs

vet

:eme inteligente pentru managementul tra erea creșterea fluentei si siguranței circul prevenirii criminalității,

i   H.C.L.nr.48/2012,H.C.L.nr.56/2013

ficului in atiei si a

19.214,50

/o -Un. X '

19.214,50

18.800,00

18.80

,0

18.800,0

r

I

î

o' 1

iședinte de ședință,

£           i

■ v'y

\           /^rjstiar£&onn Enache

i.

i

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 i

i

10

r


Anexa V la H.C.L.nr. 270/14.07.2015


tri^i.pjat(proiecte pe anul 2015" V \

Nr. Ort.

Nominali^âre^^^Wl^r cfe bunuri și a altor investiții

U.M.

Can titate

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

0

2

3

4

5

6

V? &0TĂJZ&ĂP.XS

36.467,00

35.124,00

-1.343.00

l o

CAP.51.02.71-Autoritati publice si acțiuni

1.610,00

1.635,00

25,00

externe

MUNICIPIUL CALAI I

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.055,00

1.055,00

0,00

1

Infrastructura de rețea

buc.

4

120,00

120,00

Oalctrtatoare;                        ....... .       -

buc:

-110

-•*^425,-00

^“425,00

. ......

3

Sistem de control acces

buc.

1

42,00

42,00

4

Sistem electronic de dirijare si ordonare

buc.

1

42,00

42,00

5

Infrastructura de stocare

buc.

5

57,00

57,00

6

Servere

buc.

3

57,00

57,00

7

Imprimante si multifuncționale

buc.

15

170,00

170,00

8

Surse de alimentare electrica-UPS

buc.

30

85,00

85,00

9

Sistem colectare date din teren

buc.

4

57,00

57,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

20,00

45,00

25,00

1

Servicii de certificare si supraveghere a conformității Sistemului de Management al Calitatii, in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008

20,00

20,00

2

Certificarea sistemului de Management de Mediu conform standardului ISO 14001

0,00

25,00

25,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

535,00

535,00

0,00

1

Licențe software

buc.

250

365,00

365,00

2

Aplicații informatice

buc.

3

170,00

170,00

CAP.54.02.71-Alte servicii publice generale

18,00

18,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

18,00

18,00

0,00

-'t

Sistem’Electronic de dirijare si ordonare

buc.

1

18,00

’'18,00

CAP.61.02.71-Ordine publica si siguranța

815,00

365,00

-450,00

naționala

ii

DOTĂRI INDEPENDENTE

811,00

361,00

-450,00

1

Sirena electronica 1200w necesara pentru alarmarea publica a populației municipiului Galați

buc.

3

180,00

180,00

2

Interconectare sirena electronica de alarmare publica prin radio

buc.

4

30,00

30,00

3

Statie meteo necesara pentru dotarea punctului

buc.

2

22,00

22,00

de comanda de protecție civila al municipiului Galați

4

Computer birou necesar pentru managementul situațiilor de urgenta,monitorizarea situațiilor si fenomenelor de protecție civila,intocmirea documentelor operative , tinerea evidentelor

buc.

1

5,00

5,00

5

Autoclav necesar pentru dotarea punctului de comanda de protecție civila al municipiului Galați

buc.

1

14,00

14,00

6

Complet amplificare 600w cu cate 4 drivere necesar pentru creșterea puterii sirenelor de alarmare publica

buc.

2

60,00

60,00

7

Autospeciala pentru intervenție si salvare de la înălțime7iecesăra"peritru intervenția in situații de

buc.

1

500,00

50,00

-450,00

urqenta la imobilele cu 10 etaje;

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

-   4,00

r-     4,00

0,00

1

Licențe software

buc.

1

4,00

4,00


CAP.65.02.71-lnvatamant

2.470,00

2.116,00

-354,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.192,00

1.015,00

-177,00

Dotări terenuri sport

991,00

720,00

-271,00

1

Liceul cu Program Sportiv Dunarea

156,00

156,00

Suprafața modulara

buc.

1

118,00

118,00

Sistem baschet

buc.

2

38,00

38,00

2

Școala Gimnaziala nr.33

333,00

171,00

-162,00

Suprafața modulara

buc.

1

133,00

133,00

Sistem haschst

buc

----2L0H

38.00

Gazon sintetic

DUC.

i

. 14U.UU

v,uu

r \

/a? / o/

Porti minifotbal

buc.

2

14,00

0,00

-14,00

3

Colegiul Tehnic Paul Dimo

277,00

277,00

*$CipTâlfata~modularav.....

' biic.

T

145,00'

■ —-ras/oo

.. .... .. .

Sistem baschet

buc.

2

38,00

38,00

Gazon sintetic

buc.

1

80,00

80,00

Porti minifotbal

buc.

2

14,00

14,00

4

Școala Gimnaziala nr.16

116,00

116,00

Suprafața modulara

buc.

1

78,00

78,00

Sistem baschet

buc.

2

38,00

38,00

5

Școala Gimnaziala nr.13 Ștefan cel Mare

109,00

0,00

-109,00

Gazon sintetic

buc.

1

95,00

0,00

-95,00

Porti minifotbal

buc.

2

14,00

0,00

-14,00

6

Grădiniță Elena Doamna

53,00

53,00

Grădiniță cu Program Normal Mugurel

53,00

53,00

Ansamblu aparate de joaca

buc.

1

53,00

53,00

7

Grădiniță cu Program Prelungit Elena Doamna

53,00

53,00

Ansamblu aparate de joaca

buc.

1

53,00

53,00

8

Școala Gimnaziala nr.5

53,00

53,00

Ansamblul aparate de joaca

buc.

1

53,00

53,00

9

Grădiniță cu Program Normal „Ion Creanga"

12,00

12,00

Grădiniță cu Program Prelungit nr.39

12,00

12,00

Centrala termica

buc.

1

12,00

12,00

10

Grădiniță cu Program Prelungit nr.1

30,00

55,00;

Grădiniță cu Program Prelungit nr.1

30,00

5MÎ

Centrala termica

buc.

1

30,00

Soba de gătit

buc.

1

0,00

m®jo

pr V

11

MUNICIPIUL GALAȚI

0,00

Vwo

Școala Gimnaziala nr.13 Ștefan cel Mare

\

Aeroterme

buc.

8

0,00

3K00

V

1 N V

12

Colegiul Tehnic „Traian Vuia "

0,00

26,00

26,00

Usi cu sisteme de autoinchidere sau inchidere automata

buc.

8

0,00

26,00

26,00

13

Grădiniță „Lizuca"

0,00

6,00

6,0Q

1

Carusel cu platforma

buc.

1

0,00

6,00

6,00

III

CONSOLIDĂRI

370,00

370,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

370,00

370,00

1

Consolidare Grădiniță cu program prelungit nr.45

370,00

370,00

-

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE------- -

491,00

314,00

_ _=177.,00

MUNICIPIUL GALAȚI

491,00

314,00

-177,00

1

Reabilitarea si modernizarea Liceului cu

44,00

44,00

Program Sportiv

2

Modernizare si reabilitare Colegiul National Costache Negri

100,00

100,00

3

Expertiza tehnica Sala Sport Școala nr.3

16,00

16,00

4

Anvelopare unitati de invatamant

330,00

150,00

-180,00

MUNICIPIUL GALAȚI

Colegiul National Costache Negri

20,00

0,00

-20,00

Școala Gimnaziala nr.31

20,00

20,00

-----lu.uu

Școala Gimnaziala nr.40 ; lulia Hasdeu

20,00

20,00

Școala Gimnaziala Sfanțul Grigore Teologul

I-4'

■ , , 2Q..0Q

0,00

-20,00

Liceul Tehnologic Anghel Saligny

20,00

20,00

Liceul cu Program Sportiv

20,00

0,00

-20,00

Liceul Teoretic Dunarea

20,00

20,00

Colegiul Tehnic Traian Vuia

20,00

0,00

-20,00

Școala Gimnaziala nr.10 Petre Tutea

20,00

0,00

-20,00

Școala Gimnaziala nr.17

20,00

20,00

Școala Gimnaziala nr.22

30,00

30,00

Liceul Teoretic „Emil Racovita "

20,00

0,00

-20,00

Colegiul Tehnic de alimentație si turism „Dumitru Motoc"

40,00

0,00

-40,00

Colegiul de Industrie Alimentara „Elena Doamna"

20,00

0,00

-20,00

5

Demolare scoli

1,00

1,00

6

Expertiza tehnica centrala termica „Elena Doamna"

0,00

3,00

3,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

417,00

417,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

417,00

417,00

1

R.K. instalații electrice la Liceul Teoretic „Sf.Maria"

417,00

417,00

■ • •.........

CAP.66.02.71 -Sanatate

2.142,00

2.132,00

-10,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

50,00

50,00

0,00

Serviciul de Asistenta Medicala al municipiului Galați

50,00

50,00

1

Unituri dentare

buc.

2

40,00

40,00

2

Multifuncționala

buc.

1

10,00

10,00

t s

Iii

CONSOLIDĂRI

2.000,00

2.000,00;

MUNICIPIUL GALAȚI

2.000,00

2.000,Oft

1

Consolidare Pavilion 1 si 2 al Spitalului de Psihiatrie

f.800,00

1.800, ofr

;(

2

Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie strada Regiment 11 Șiret

200,00

200,00^

. ._______ __________

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

75,00

65,00

-10,00

1

Reabilitare imobil strada Saturn nr.6A(Centrul de transfuziiJ-Centrul terapeutic pentru persoane vârstnice si persoane cu dizabilitati

75,00

65,00

-10,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

17,0

17,0

,0

-

Serviciul de Asistenta Medicala al municipiului Galați

-

17,0

17,0

,0

~T

Licente’softwâre

buc.

8

17,0

”17,0

_ --------- _

CAP.67.02.71-CULTURA.RECREERE, RELIGIE

3.376,00

3.361,00

-15,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

2.780,00

2.780,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

2.780,00

2.780,00

0,00

1

Tractor (din 2014)

buc.

2

400,00

400,00

2

Remorca tractor (din 2014)

buc.

2

100,00

100,00

3

Mașina tocat crengi (din 2014)

buc.

1

120,00

120,00

4

Motocultor cu dotări anexa (din 2014)

buc.

1

25,00

25,00

5

Utilaj de tuns iarba cu o osie si colector deseu vegetal (din 2014)

buc.

1

33,00

33,00

6

Gater (din 2014)

buc.

1

30,00

30,00

7

Motocositori (din 2014)

buc.

15

65,00

65,00

8

Minibuldoexcavator cu dotări anexa (din 2014)

buc.

1

300,00

300,00

9

Sistem de iluminat Patinoar (din 2014)

buc.

1

385,00

385,00

10

SistenrsonorizaresHncalzire Patinoar (din

2014)

buc.

1

180,00

180,00

11

Turnicheti Patinoar (din 2014)

buc.

2

137,00

137,00

12

Dotări vestiare Patinoar (din 2014)

buc.

47

128,00

128,00

13

Suprafața conversie Patinoar (din 2014)

buc.

1

707,00

707,00

14

Motocultor-F.A.

buc.

1

50,00

50,00

15

Sistem de proiecție

buc.

1

120,00

120,00

III

CONSOLIDĂRI

2,00

2,00

0,00

1

Consolidare Monumentul Eroilor Revoluției, strada Domneasca

2,00

2,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

594,00

579,00

-15,00

1

Servicii de analiza istorico arheologica,topografica a siturilor arheologice

68,00

68,00

2

Modernizare Parc Eminescu

162,00

162,00

3

Amenajări peisagistice si sistematizări verticale cartier Micro 16

72,00

72,00

4

Sala Polivalenta Patinoar

12,00

2,00

-10,00

5

Amenajare parcuri si terenuri de sport in municipiul Galați

10,00

0,00

-10,00

6

R.K.Port ambarcațiuni

20,00

5,00

-15,00

7

Amenajare parc , cartier Micro 18

30,00

30,00

8

Reabilitare si modernizare zona de agrement plaja Dunarea

50,00

165,00

115,00

9

Modernizare baza de agrement Lac Vanatori

50,00

0,00

-50,00

10

Studiul de Fundamentare a deciziei de concesionare pentru modernizare Talcioc

50,00

5,00

11

Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina

70,00

70,Oi

\

CAP.68.02.71-Asigurări si asistenta sociala

180,00

180,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

140,00

140,00

0,00

Centrul multifuncțional de servicii sociale Galati,strada Domneasca nr.160

60,00

60,00

0,00

1

Marmita

buc.

1

20,00

20,00

2

Container pentru instalare filtru apa

buc.

1

40,00

40,00

CENTRUL DE SPRIJIN SI LOCUINȚE PENTRU TINERI

80,00

80,00

-

—L

Autoturism---

buc.

1

80.00

80.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

30,00

30,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI


Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Persoane Aflate in Situații de Risc

30,00

30,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

10,00

10,00

0,00

CENTRUL DE SPRIJIN SI LOCUINȚE PENTRU TINERI

10,00

10,00

0,00

1

Licențe software

buc.

5

10,00

10,00

CAP.70.02.71-Locuințe, servicii si dezvoltare

9.218,00

5.399,00

-3.819,00

I

Achiziționare teren

buc.

1

50,00

50,00

DOTĂRI.INSE PENDENIE

.431,00

.. . -441AQ.

H 10.00

B J

r/o/

MUNICIPIUL GALAȚI

1

Panouri de informare

buc.

8

100,00

100,00

2

Camera cu termoviziune tip FLIR C2

buc.

1

4,00

4,00

3

Punct conexi uni-Post tranformare cămine A,B, Aurel Vlaicu

buc.

1

163,00

163,00

4

Ornamente luminoase

buc.

26

164,00

164,00

5

Panouri qard Cimitir Eternitatea

buc.

2

0,00

10,00

10, oo’

III

Consolidări

3.086,00

1.186,00

-1.900,00

Consolidări imobile -locuințe

3.086,00

1.186,00

-1.900,00

1

Consolidare imobil str.Pacii nr.52

3,00

3,00

2

DEMOLĂRI IMOBILE

700,00

700,00

3

Demolare gard bloc C, strada Milcov

10,00

10,00

4

Lucrări protecție imobil str.Domneasca nr.24

90,00

90,00

5

Consolidare rezervor Filesti

337,00

37,00

-300,00

6

Consolidare versant str.AI.Cuza nr. 62

1.946,00

346,00

-1.600,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

5.651,00

3.722,00

-1.929,00

1

Consolidări imobile (S.F.)

100,00

100,00

2

Demolări imobile

100,00

100,00

3

Expertize imobile

336,00

336,00

4

Construire locuințe sociale cartier Dimitrie Cantemir

5,00

5,00

' 5

Șarpanta imobil str.Regiment 11 Șiret nr.46 Bis,Sindicatul Lucratorilor din transport

20;00

20,00

6

Autorizație de securitate la incendiu , sediu

Primăria municipiului Galați, bl.A4

10,00

10,00"

7c

/o

’/XS

7

Expertizarea tehnica a construcțiilor cu destinația de locuințe multietajate ,cu peste P+3 etaje , bloc C19, Tiglina l

35,00

35,00;

-A       '

8

Consolidare imobil strada Domneasca nr.90

100,00

20,00

9

Eficientizare iluminat public

160,00

160,00

10

Extindere iluminat public , etapa II

100,00

100,00

11

Documentații cadastrale

700,00

700,00

12

Piața de gros, str.Basarabiei din municipiul

50,00

50,00

13

Servicii de evaluare bunuri

113,00

113,00

14

Concursuri solutii-Amenajari peisagistice

124,00

124,00

15

Servicii de evaluare bunuri-N.Alexandrescu

50,00

50,00

16

Consolidare Faleza

100,00

100,00

17

Plan urbanistic general

180,00

180,00

18

P.U.Z.

2.748,00

869,00

-1.879,00

19

P.A.T.Z. (plan amenajare teritoriu zonal)

620,00

620,00

20

Amenajare parcela in Cimitirul Sf.Lazar-

-

0,00

30,00

30,00

studiul de fezabilitate

CAP .74.02-PROTECTIA MEDIULUI

9.042,00

9.642,00

600,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

8.822,00

9.422,00

600,00

1

încărcător frontal (din 2014)

buc.

3

1.599,00

1.599,00


2

Autogunoiera 15 mc (din 2014)

buc.

3

1.758,00

1.758,00

3

Autogunoiera 3,5 mc-T.H. (din 2014)

buc.

3

840,00

840,00

4

Mașina de spalat recipienti -(din 2014)

buc.

1

544,00

544,00

5

Motostivuitor cu prindere laterala (din 2014)

buc.

1

273,00

273,00

6

Autocontainer (din 2014)

buc.

3

1.012,00

1.012,00

7

Autocisterna-F.A.

buc.

1

320,0

320,0

8

Linie de fabricație peleti(presa si tocator)-F.A.

buc.

1

566,0

566,0

9

Sararita-F.A.

buc.

3

390,0

390,0

10

Freza de zapada-F.A.

buc.

4

234,0

234,0

11

Tractor-F.A.

buc.

2

391,0

391,0

13

Mașina de tuns vegetatie-T.H.

buc.

3

9,0

9,0

-14

Containere vestiare-T.E

buc.

6

108,0

108,0

  • 15

  • 16

Autoutilitara 1,5dCi 90CP MT5-T.E.

buc.

4

240,0

240,0

Compresor igienizat butelie-T.E.

buc.

-■

”      5,50

'   5'50

17

Curatitor cu presiune dezinfectat utilaje si spatii-T.E.

buc.

4

100,0

100,0

18

Trusa chirurgicala-T.E.

buc.

2

8,0

8,0

19

Combina frigorifica produse biologice-T.E.

buc.

1

3,50

3,50

20

Mașina curatare si igienizare echipament de protectie-T.E.

buc.

2

12,0

12,0

21

Ansamblu vestiare-T.E.

buc.

1

8,0

8,0

22

Mașina colectare dejecții animale-T.E.

buc.

3

21,0

21,0

23

Pistol uz veterinar tranchilizant-T.E.

buc.

2

6,20

6,20

24

Pușca uz veterinar tranchilizant -T.E.

buc.

2

36,0

36,0

25

Sistem de ventilatie-T.E.

buc.

6

15,0

15,0

26

Instalație termica-T.E.

buc.

1

15,0

15,0

27

Sistem de calcul cu periferice-T.E.

buc.

1

10,0

10,0

28

Containere pentru boxe izolatoare-T.E.

buc.

4

21,0

21,0

29

Ansamblul cuști adapostire câini-,T.E.

buc.

1

126,80

126,80

30

Statie de epurare

buc.

1

,0

600,0

600,0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

220,00

220,00

0,00

1

Demolare statie de incinerare(deseuri)

10,00

10,00

2

Amenajare baza de ecarisaj in zona Smardan

30,00

30,00

1

Reabilitare colector canalizare Faleza

170,0

170,0

y'TusNo';

2

Construire cămine guri de scurgere cu sifon si depozit-7 locații     .     .....

10,0

10/f

...../y

W'iVWo'

CAP.81.02.71

300,00

30M

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

300,00

30p,00'

1

Contori energie termica

buc.

120

300,00

30\0'&

\

V

CAP.81.02.72

1.500,00

4.000,00

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.500,00

4.000,00

2.500,00

1

Majorare Capital Societatea CALORGAL S,A. Galați

1.500,00

4.000,00

2.500,00

CAP.84.02.71- Transporturi

3.154,00

3.334,00

180,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

896,00

971,00

75,00

1

Remorca transport persoane (din 2014)

buc.

1

60,0

60,0

2

Utilaj marcaj (din 2014)

buc.

1

20,0

20,0

3

Freza asfalt (din 2014)

buc.

1

676,0

676,0

4

Parcometre cu sistem de autotaxare (din 2014)

buc.

10

140,0

140,0

5

Freza de zapada frontala atasabiîa la tractor

buc.

1

,0

75,0

75,0

III

CONSOLIDĂRI

575,0

575,0

,0

Accidente teren

1

Remediere accident tehnic strada Stadionului

575,0

575,0

IV

CHELTUIELI de proiectare

1.648,00

1.753,00

105,00

1

Subtraversare Dunăre

550,00

550,00

2

Modernizare str.Siderurgistilor,

1 Decembrie,Traian Vuia, H.Coanda, bd.G.Cosbuc

100,00

125,00

25,00

3

Drum Micro 21 (incinta unitate militară)

35,00

35,00

4

Amenajare urbanistica si reabilitare infrastructura strada Brăilei

163,00

163,00

5

Reabilitare infrastructura transport inclusiv Viaducte axa Est-Vest, intrări in Galați

145,00

145,00

6

Modernizare strada Domneasca (actualizare)

115,00

115,00

7

Modernizare/reabilitare infrastructura si peisagisticab-dul G.Cosbuc

160,00

160,00

Ansamblu^cansportJntermodal — .    .   .. ■

--

, 435,00

„ ^4-35,00-

9

Expertiza tehnica rețea electrica de transport troleibuz

35,00

35,00

10

Strategia transport public (studiu)

20,00

20,00

11

Amenajare parcari si parc in Tiglina II, zona blocurilor B3,F,E6,C13-C15

10,00

10,00

12

Modernizare strada Libertatii-tronson strada Basarabiei si strada Movilei

30,00

30,00

13

R.K., suprafața carosabila strada Galații Noi

10,00

10,00

14

Studiu privind evoluția stabilitatii infrastructurii si terenului municipiului Galați

30,00

30,00

15

R.K.-Pasaj Dunarea

50,00

50,00

16

Masterplan mobilitate

60,00

60,00

17

Reabilitare rețea electrica de transport troleibuze

0,00

80,00

80,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

35,00

35,00

0,00

1

R.K., trotuare strada Brăilei

35,00

35,00

CAP.84.02.72-transporturi

2.642,00

2.642,00

0,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

2.642,00

2.642,00

0,00

1

Majorare capital S.C.TRANSRUB S.A Galați

2.642,00

2.642,00Președinte de sedintLISTA

j^sij plăți proiecte pe anul 2015" din fonduri structurale


mii lei

h 1 -

i i a n

Ufl.

Crt.

altor cheltuieli de investiții

te

inițial

rectificat

0

1

2

3

4

5

6

‘TOTAL-CÂP.C   “

~ ■ ■ ■' i"‘-

1;691M

1.6900

" 0,00

CAP.68.02.56-Asistenta sociala

1.691,00

1.691,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.151,00

1.151,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

a.

Modernizare Centru Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice

326,00

326,00

0,00

1

Mobilier bucătărie

buc.

1

5,00

5,00

2

Televizor

buc.

3

10,00

10,00

3

Sistem home cinema

buc.

1

6,00

6,00

4

Vitrina frigorifica

buc.

2

7,00

7,00

5

Mașina de spalat industriala

buc.

2

36,00

36,00

6

Mașina de uscat rufe industriala

buc.

1

10,00

10,00

7

Mașina de calcat industriala

buc.

1

15,00

15,00

8

Saltele

buc.

10

39,00

39,00

9

Trusa de prim ajutor

buc.

1

9,00

9,00

10

Canapea masaj

buc.

2

15,00

15,00

11

Canapea consultație

buc.

2

10,00

10,00

12

Echipament de monitorizare virtuala

buc.

1

164,00

164,00

MUNICIPIUL GALAȚI

b.

Centru comunitar de servicii sociale -strada Stiintei nr.26 din municipiul

162,00

162,00

0,00

XBalati

1

Rafturi metalice

buc.

21

66,00

66,00

2

Mașina de gătit

buc.

2

15,00

15,00

3

Cuptor

buc.

1

7,00

7,00

4

Mașina de spalat vase

buc.

1

7,00

7,00

5

Echipament audio-video

buc.

2

20,00

20,00

6

Scaun electric pentru examinare si tratament

buc.

1

13,00

13,00

7

Mașina de spalat

buc.

1

19,00

19,00

8

Uscator

buc.

1

15,00

15,00

n.

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE

..........................

— —

SERVICII SOCIALE GALAȚI


înființarea centrului Alzheimer si reabilitarea serviciilor conexe Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

48,00

48,00

0,00

1

Masa rotunda Ergoterapie

buc.

1

4,00

4,00

2

Canapea cu fotolii

buc.

4

14,00

14,00

3

Scaun rulant automat

buc.

3

24,00

24,00

hi ic*

—1

6 00

6.00

■ ...............-

MUNICtPItJLIîALATr"

■ .- 1 < ..

d.

Centrul Multifuncțional Help-Modernizare Cantina de ajutor social

373,00

373,00

0,00

1

Cantar 300kg

buc.

1

26,00

26,00

2

Cantar 50 kg

buc.

1

3,00

3,00

3

Masa de lucru, realizata integral din inox AISI, cu picioare reglabile dimensiuni: 200x70x85

buc.

2

6,00

6,00

4

Spălător cu o cuva structura otel, picioare reglabile dimensiuni :70x70x85

buc.

1

4,00

4,00

5

Rastel cu 4 polițe structura de otel AISI

430 dimensiuni 147x57,6x155 cm

buc.

4

13,00

13,00

6

Spălător de mâini cu acționare la genunchi, realizat integral din inox AISI304, montat pe perete dimensiuni:50x50x21

buc.

1

3,00

3,00

7

Rastel cu 4 polițe structura de otel AISI

43O.dimensiuni: 197x57,6x155cm

buc.

12

60,00

60,00

.....8

Rastel cu 4 polițe structura de otel AISI 430.dimensiuni: 147x57,6x155cm (depozit coloniale)

buc.

25,00.

25,00

-------

9

Rastel cu 4 polițe structura de otel AISI 430.dimensiuni: 147x57,6x155cm (depozit pâine)

buc.

6

19,00

19,00

10

Spălător cu o cuva structura otel, picioare reglabile dimensiuni :70x70x85

bucx<

/M

Zo ■ v

x     4,00

V\

4,00

11

Spălător cu o cuva pentru vase mari,

tfâ/C

\ \ 8,00

8,00

realizat integral din inox AISI304, dimensiuni cuva: 166x37,5 cm, cu rebord , picioare reglabile pe inaltime, dimensiune totala: 200x70x85 cm.

|   r~!   '

l

\

/ /o/ ■&/

12

Masa de lucru cu o cuva si rebord, realizata integral din inox , picioare reglabile pe inaltime pentru 150 kg dimensiunile: 160x70x85

buc.

1

6,00

6,00

13

Spălător de mâini cu acționare la genunchi, realizat integral din inox AISI304, montat pe perete

-d imens iu nit50x50x21----------------------

buc.

1

3,00

3,00

14

Rastel cu 4 polițe structura de otel AISI

buc.

g

1

3,00

3,00

4ou.dimenșiuni *              cm

15

Butuc pentru tranșat carne, cu suportul confecționat din inox si blatul din polietilena alimentara groasa de 8 cm, dimensiuni 40x70x90cm

buc.

1

4,00

4,00

16

Spălător cu o cuva structura otel, picioare reglabile pe inaltime dimensiuni :70x70x85

buc.

1

4,00

4,00

17

Spălător cu o cuva pentru vase mari, realizat intearal din inox AISI304.

buc.

1

8,00

8,00

dimensiuni cuva: 166x37,5 cm, cu rebord , picioare reglabile pe inaltime, dimensiune totala: 200x70x85 cm.'    j......-

-■

18

Masa de lucru realizata integral din inox AISI 304 , cu blat de lucru, picioare reglabile pe inaltime dimensiunile: 180x70x85

buc.

2

6,00

6,00

19

Masa de lucru cu o cuva si rebord, realizata integral din inox AISI 304, cu blat de lucru si polița intermediara, ramforsate astfel incat sa reziste la o încărcare de 150 kg/mp, distribuita uniform, picioare reglabile pe inaltime cu dimensiuni de 180x 70x

buc.

1

6,00

6,00

20

Spălător de mâini cu acționare la genunchi, realizat integral din inox AISI304, montat pe perete dimensiuni:50x50x21

buc.

1

3,00

3,00

21

Suport inox cu 4 rafturi,dimensiuni 140x140x180

buc.

2

6,00

6,00

22

Masa de lucru cu dulap, realizata integral din inox ,usi glisante, polița intermediara cu dimensiuni: 180x70x85

buc.

2

14,00

14,00

23

Spălător cu o cuva pentru vase mari, realizat integral din inox AISI304, dimensiuni cuva: 166x37,5 cm, cu rebord , picioare reglabile pe inaltime, dimensiune totala: 200x70x85 cm.

O     ____

_Q

S'X 8,00

m

/O/

8,00

24

Spălător de mâini cu acționare la genunchi, realizat integral din inox

buc.\

3,00

3,00

AISI304, montat pe perete dimensiuni:50x50x21

25

Masa de lucru realizata integral din inox AISI 304, cu blat de lucru, picioare reglabile pe inaltime cu dimensiuni de 180x 70x 85 cm

buc.

2

9,00

9,00

26

Spălător de mâini cu acționare la genunchi, realizat integral din inox AISI304, montat pe perete dimensiuni:50x50x21

buc.

1

3,00

3,00

27

Dulap suspendat cu 2 rafturi si usi glisante, structură de ’inox dimensiuni: 150x40x60

buc.

2

7,00

7,00

cm

ta

28

Spălător cu o cuva structura otel inox, picioare reglabile pe înălțime dimensiuni .70x70x85

buc.

1

4,00

4,00

29

Rastel cu 4 polițe structura inox AISI 430, dimensiuni: 140x40x180cm

buc.

2

6,00

6,00

30

Spălător cu o cuva , pentru vase mari realizat integral din inox AISI 304, cu rebord, picioare reglabile pe inaltime dimftnsiuni :180x70x85cm

buc.

2

16,00

16,00

31

Masa de prespalare cu o cuva , aparatoare la perete si gaura debarasare, realizata din inox,-dimensiuni^uva 50x40x30cm, • dimensiuni: 120x75x87 cm

buc.

1

1 u,uu

32

Dulap suspendat cu 2 rafturi si usi glisante, structura de inox dimensiuni:150x40x60 cm

buc.

1

4,00

4,00

33

Spălător de mâini cu acționare la genunchi, realizat integral din inox AISI304, montat pe perete dimensiuni:50x50x21

buc.

1

3,00

3,00

34

Masa de lucru cu o cuva si rebord, realizata integral din inox AISI 304, cu blat de lucru si polița intermediara, ramforsate astfel incat sa reziste la o incarnare de 150 kg/mp, distribuita uniform, picioare reglabile pe inaltime cu dimensiuni de 180x70x85cm

buc.

2

7,00

7,00

35

Dulap suspendat cu 2 rafturi si usi glisante, structura de inox dimensiuni:150x40x60 cm <

buc.

1

4,00

4,00

36

Rastel cu 4 polițe structura inox AISI 430 dimensiuni:147x57,6x155cm

buc.

2

7,00

7,00

37

Spălător de mâini cu acționare la genunchi, realizat integral din inox AISI304, montat pe perete dimensiuni:50x50x21

buc.

1

3,00

3,00

38

Masa de lucru cu o cuva si rebord, realizata integral din inox AISI 304, cu blat

buc./

A:

A 9'“

9,00

de lucru picioare reglabile pe inaltime cu dimensiuni de 180x 70x 85 cm

/*■>/

\ ***

k)J

A

39

Vitrina cu răcire ventilata , exterior din otel vopsit gri, interior polistirol alimentar alb, usa din sticla cu sens de deschidere reversibil, sistem iluminare interior, termometru digital exterior, 5 rafturi metalice cromate + 1 la baza, incarnare rafturi

buc.\

29,00

29,00

40

Masa de lucru cu dulap, realizata integral ■din inox, usi glisante, polița intermediara cu

buc.

1

7,00

7,00

—-----... .

dimensiuni 180x70x85

11
MUNICIPIUL GALAȚI

e.

Centru de zi pentru copii cu autism in municipiul Galați

242,00

242,00

0,00

1

Masa kinetoterapie

buc.

1

7,00

7,00

2

Masa masaj

buc.

1

8,00

8,00

3

Oglinda de corecție in rama metalica

buc.

1

4,00

4,00

4

Verticalizator

buc.

1

16,00

16,00

5

Banda de mers(alergare)

buc.

1

50,00

50,00

7

Bicicleta ergometrica

buc.

1

^^^3£0

• j W

^^3£0

---8

Bănea pentru quadricepsi

buc.

1

9,00

9,00

9

Scâ^rtîodaiara        ............ ■    ■   ■

buc.

V

— - T0,W

■ .• »■■

10

Aparat pentru recuperarea piciorului si gleznei

buc.

1

27,00

27,00

11

Spirometru portabil

buc.

1

11,00

11,00

12

Set gantere

buc.

1

4,00

4,00

13

Scaun cu rotile pentru invalizi

buc.

3

26,00

26,00

14

Tabla interactiva

buc.

2

20,00

20,00

15

Laptop

buc.

3

12,00

12,00

16

Server dedicat

buc.

1

19,00

19,00

17

Desktop

buc.

3

12,00

12,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

540,00

540,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

a.

Modernizare Centru Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Persoane Vârstnice

3,00

3,00

Licențe software

buc.

1

3,00

3,00

b.

Centru comunitar de servicii sociale -strada Stiintei nr.26 din municipiul Galați

11,00

11,00

Licențe software

buc.

3

11,00

11,00

c.

Centru de zi pentru copii cu autism in municipiul Galați

526,00

526,00

1

Program informatic (lecții multimedia)

buc.

1

317,00

317,00

2

multimedia)

buc

1

89 00

89 00

3

Program informatic (curs adulti autism)

buc.

1

75,00

75,00

4

Program informatic (aplicație management instruire)

buc.

1

7,00

7,00

5

Licențe (sistem de operare)

buc.

10

19,00

19,00

6

Licențe (antivirus)

buc.

11

2,00

2,00

7

Licențe (office)

?>Njc.

5

10,00

10,00

8

Portal promovare

'^b(A.

1

7,0

7,0