Hotărârea nr. 268/2015

Aprobarea conventiei pentru asigurarea in perioada iulie - septembrie 2015, a livrarii de energie termica sub forma de apa fierbinte populatiei din municipiul Galati, incheiata intre municipiul Galati - Electrocentrale Galati SA - Arcelor Mittal SA - CALORGAL SA si aprobarea modelului de contract de furnizare a energiei termice, a actului aditional la contract si a actului aditional la conventia de facturare individuala incheiata intre CALORGAL SA si consumatorii sai

HOTĂRÂREA nr. 268 din 14.07.2015

privind: aprobarea Convenției pentru asigurarea, în perioada iulie - septembrie 2015, a livrării de energie termică sub formă de apă fierbinte populației din municipiul Galați, încheiată între Municipiul Galați - Electrocentrale Galați SA. - Arcelor Mittal SA. - Calorgal SA. și aprobarea modelului de Contract de furnizare a energiei termice, a Actului adițional la Contract și a Actului adițional la Convenția de facturare individuală încheiată între Calorgal SA. și consumatorii săi

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 305/14.07.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 14.07.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 77664/14.07.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 77666/14.07.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Văzând adresa nr. 4572/14.07.2015 a Societății Calorgal SA., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 77510/14.07.2015;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

lA>IILț>lCLU.I ICC Citit:/ (17(1/ C,

în temeiul art. 45, alin. (i)din Legea administrației publice locale nr; 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Convenția pentru asigurarea, în perioada iulie - septembrie 2015, a livrării de energie termică sub formă de apă fierbinte populației din municipiul Galați, încheiată între Municipiul Galați - Electrocentrale Galați SA. - Arcelor Mittal SA. - Calorgal SA. și a modelul de Contract de furnizare a energiei termice, Actul adițional la Contract și Actul adițional la Convenția de facturare individuală încheiată între Calorgal SA. și consumatorii săi, conform anexelor 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretam1         ‘ 1 *   1 * *      ’ ra transmiterea și publicitatea


prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Oi '  ' n Kovacs


Anexa 1 la HCL nr. 268/17.07.2015

CONVENȚIE

organizarea si funcționarea serviciului de alimentare cu energie termica din Municipiul Galați si acționar majoritar al societății CALORGAL S.A. GALAȚI;

 • 2. Societatea ELECTROCENTRALE GALAȚI S.A., -in insolventa, cu sediul in Galați, Sos. Smardan, nr.3, județul Galați, codul poștal 800700, telefon 0236/448 305, fax 0236/448 275, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Galați sub nr. J17/27/2004, avand CIF: RO 16044852, reprezentata de către Administrator special Sinan Mustafa si Administrator judiciar MAESTRO SPRL;

 • 3. Societatea ARCELOR MITTAL Galați SA, cu sediul în Galați, Sos. Smârdan nr. 1, jud. Galați, codul poștal 800698, telefon 0236/803030, fax 0236/803040, codul fiscal RO 1639739, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J17/21/1991, cod unic de înregistrare nr. 1639739, reprezentata prin Ribo Bruno Paul Rene - Director General;

 • 4. Societatea CALORGAL SA GALAȚI - cu sediul în Galați, str. Crizantemelor nr. 6, corp A, județul Galați, codul poștal 800351, telefon 0236/473000, fax 0236/465550, codul fiscal R030925017, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J17/1354/2012, titular al licenței ANRSC nr. 2299/24.01.2013 Clasa 2 in baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Producere, Transport, Distribuție și Furnizare a Energiei termice Produse în Sistem Centralizat în Municipiul Galați nr. 15/27.12.2012 și Actului adițional nr. 1/2015 si a HCL nr. 170/22.05.2015 reprezentată prin Director General - Mircea Ispas;

Scopul pentru care se încheie aceasta convenție este de a asigura in perioada iulie-septembrie 2015 livrarea de energie termica sub forma de apa fierbinte populației din municipiul Galați.

In acest sens, părțile convin următoarele:

Art.l. După semnarea prezentei convenții, ce va fi supusa aprobării Adunării Creditorilor împreuna cu cele doua contracte de vanzare cumpărare mai jos prezentate, ELECTROCENTRALE GALAȚI S.A. va proceda la încheierea acestora, astfel:

- cu societatea CALORGAL S.A. contract de vanzare-cumparare energie termica sub forma de apa fierbinte , pentru perioada iulie-septembrie 2015, cu plata in avans;

cu societatea ARCELOR MITTAL S.A. Galați contract de vanzare-cumparare energie termica sub forma de abur, pentru perioada iulie-septembrie 2015, cu plata in avans.

Art.2. MUNICIPIUL GALAȚI va efectua plata in suma de L500.000 lei direct in contul CALORGAL S.A. nr. R063RZBR0000060015235243, deschis la Raiffeisen Bank SA - Sucursala Galați, reprezentând resursele financiare necesare funcționarii Calorgal, in conformitate cu prevederile legale (majorare capital

Art.3. CALORGAL S.A. se obliga ca suma de 1.500.000 lei plătită de către Municipiul Galați sa o vireze integral direct in contul ARCELOR MITTAL S.A. Galați nr RO15RNGB0141032875450001 deschis la BCR Galați, cu titlu de avans contravaloare energie termica livrata sub forma de apa fierbinte in vederea efectuării plătii cu titlu de avans pentru achiziționarea de abur de la Arcelor Mittal, pentru perioada iulie-septembrie 2015. Avansul va fi virat de către CALORGAL SA la momentul semnării contractului de vanzare-cumparare energie termica sub forma de apa fierbinte incheiat intre Electrocentrale Galați SA si Calorgal SA precum si a contractului de vanzare-cumparare de energie termica sub forma de abur incheiat intre Electrocentrale Galați S.A. si Arcelor Mittal S.A. Galați.

Art.4. CALORGAL SA se obliga ca pe toata perioada de derulare a contractului de vanzare-cumparare energie termica sub forma de apa fierbinte incheiat intre Electrocentrale Galați SA si Calorgal SA sa efectueze plăti astfel incat avansul pentru fiecare luna (iulie-30.09.2015) sa fie constituit si întregit pana la concurenta sumei de 1.500.000 lei.Avansul va fi restituit la finalizarea contractului după stingerea tuturor obligațiilor de plata intre cele doua parti.

Art.5. CALORGAL SA Galați se obliga sa vireze in avans, contravaloarea energiei termice livrata sub forma de abur, direct in contul ARCELOR MITTAL SA Galați nr. RO 15 RNCB 0141 0328 7545 0001, deschis la B.C.R., plata efectuata in numele ELECTROCENTRALE GALAȚI SA.

Art. 6 ELECTROCENTRALE GALAȚI SA se obliga sa factureze c/v energiei termice consumate pana pe data de 15 ale lunii următoare.

In situația in care ARCELOR MITTAL SA va notifica epuizarea sumei plătite in avans in contul livrărilor efectuate, ELECTROCENTRALE GALAȚI SA va emite factura la data primirii notificării de la ARCELOR MITTAL SA Galați si care va fi desocotita imediat din avansul constitui anterior.

Art.7. ARCELOR MITTAL S.A. Galați va furniza energie termica sub forma de abur către ELECTROCENTRALE GALAȚI S.A. iar ELECTROCENTRALE GALAȚI S.A. va furniza energie termica sub forma de apa fierbinte către CALORGAL S.A. doar pana la concurenta sumei plătite in avans de 1.500.000 lei si a plăților ulterioare efectuate in baza facturilor emise lunar.

ARCELOR MITTAL SA va notifica, pe baza de calcule estimative, in avans cu cinci zile, epuizarea sumei plătite in avans către ELECTROCENTRALE de Primăria Galați si Calorgal

Art. 8. ELECTROCENTRALE GALAȚI SA va utiliza cantitatile de energie termica sub forma de abur astfel furnizate de către ARCELOR MITTAL SA Galați numai pentru furnizarea agentului termic necesar producerii de apa calda pentru populația Municipiului Galați.

Art.9. Prevederile prezentei convenții se vor completa cu prevederile dreptului comun in materie si poate fi

WWW

S.A.---- -----

Art. 10. Prezenta convenție intra in vigoare după aprobarea de către Adunarea Creditorilor Electrocentrale Galați SA si totodată după aprobarea semnării celor doua contracte de vanzare cumpărare prezentate la art.l.

Art. 11. Convenția isi va produce efectele juridice atata timp cat sunt respectate condițiile de plata in avans a energiei termice sub forma de abur livrata de către ARCELOR MITTAL S.A. Galați si a energiei termice sub forma de apa fierbinte livrata de către ELECTROCENTRALE GALAȚI SA către CALORGAL SA, conform contractelor de vanzare-cumparare încheiate intre parti.

MUNICIPIUL GALAȚI

PRIMAR, Marius Stan

Director economic, Stadoleanu Daniel

CALORGAL S.A.

Director General, Ispas Mircea

Director economic - Geta Langa


SOCIETATEA ELECTROCENTRALE

GALAȚI S.A.-in insolventa

Administrator special, Sinan Mustafa

Administrator judiciar, MAESTRO SPRL

Director economic, Tatiana Pisu

ARCELOR MITTAL S.A. Galați

Director General, Ribo Bruno Paul Rene

Director Lanț Furnizori, Bogdan GrecuSocietatea Calorgal S.A.

Anexa 2 Ia HCL nr. 268/14.07.2015

CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE

Nr._______din data_________

___ PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.l. - Societatea Calorgal S.A., cu sediul în localitatea Galați, str. Crizantemelor nr.6, Corpul A, județul Galați, tel. 0236/473000, fax 0236/465550, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/1354/20.11.2012, C.U.I. 30925017/20.11.2012, cont energie termică: RO 63 RZBR 0000 0600 1523 5234, deschis la Raiffeisen Bank-Agenția Galați, reprezentată de ing. Mircea ISPAS având funcția de Director General și de ec. Geta LANGA, având funcția de Director Economic, în calitate de furnizor, pe de o parte , și

Societate/ Asociația de loc./prop./ Dl/Dna........................................................................................

cu sediul/domiciliul în Galați, str................................................, nr......., bl........................, apt......,

înmatriculată la registrul comerțului cu nr. ....................., C.U.I./C.I.F. ...................................

contul nr. ....................................................................., deschis la ..........................., autorizată

prin încheierea judecătorească nr. ...................................., emisă de Judecătoria

......................................, reprezentat/reprezentată de (dacă este cazul) ............................................., având calitatea de.......................... , identificat(ă) cu C.I/B.I. seria......., nr......................, eliberat(ă) la data de.........................,de..........................,

C.N.P. ............................................., în calitate de utilizator, pe de altă parte, au convenit să

încheie prezentul contract de furnizare a energiei termice, cu respectarea următoarelor clauze:

CAPITOLUL II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. (1). - Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea energiei termice pentru încălzire și pentru apă caldă de consum, în condițiile prevăzute în acesta.

 • (2) . - Prezentul contract stabilește raporturile juridice dintre furnizor și utilizator cu privire la furnizarea, utilizarea, facturarea și plata energiei termice.

 • (3) . - Raporturile dintre furnizor și utilizator se stabilesc la punctul de delimitare între rețeaua interioară a utilizatorului aflată pe proprietatea acestuia și rețeaua publică.

 • (4) . - Responsabilitățile privind întreținerea și repararea rețelei interioare sunt în sarcina utilizatorului chiar dacă contorul de branșament este montat în alt punct decât punctul de delimitare/separare.Elementele de identificare ale punctului de delimitare/separare sunt prevăzute în anexa nr. 1.

 • (5) . - Parametrii de calitate trebuie asigurați în punctul de delimitare/separare.

 • (6) . - Prestarea altor activități conexe serviciului dincolo de punctul de delimitare va face obiectul altor contracte de prestări servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala, față de prevederile prezentului contract.

Art. 3. - Prezentul contract s~a încheiat pentru suprafața echivalentă termic, numărul de persoane și operatori economici conform anexei nr. 2.

Art. 4. ~ în anexa nr. 3 sunt menționate standardele, normativele și condițiile de calitate privind furnizarea energiei termice valabile la data semnării prezentului contract.

Art. 5. (1). - Prezentul contract se încheie pe durată nedeterminată.

 • (2) . - Rezilierea prezentului contract se poate face la cererea utilizatorului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice și numai după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către furnizor.

A

 • (3) . - In cazul condominiilor, prezentul contract, la solicitarea furnizorului, este însoțit de convențiHncheiat^d^acest^i^ecai^corișjHnațo^H^ondominnylimența^rir^cela^

__(4). - Asociația de proprietari poate intermedia servicii între furnizori și consumatorii individuali, pe baza unor contracte de prestări de servicii. Serviciul de intermediere din partea asociației de proprietari face obiectul unui contract separat între furnizor și utilizator.

CAPITOLULUI

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

Art. 6. - Furnizorul are următoarele drepturi:

 • (1) . - să factureze și să încaseze lunar contravaloarea cantităților de energie termică furnizate, stabilite în conformitate cu metodologia de calcul, la tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • (2) . - să aplice penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen;

 • (3) . - să inițieze modificarea și completarea prezentului contract sau a anexelor la acesta prin acte adiționale în situația apariției unor modificări stabilite de autoritatea de reglementare competentă și/sau de către autoritatea publică locală;

 • (4) . - să aibă acces la instalațiile de utilizare a energiei termice de pe proprietatea utilizatorului pentru verificarea respectării prevederilor contractuale a funcționării, integrității sau pentru debranșare, în caz de pericol de avarie sau neplată, precum și la contor, dacă se află pe proprietatea utilizatorului, în vederea citirii, verificării metrologice sau integrității acestuia. Accesul se va efectua în prezența delegatului împuternicit al utilizatorului;

 • (5) . - să stabilească condițiile tehnice de branșare sau de debranșare a utilizatorului de la instalațiile aflate în administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă;

 • (6) . - să desființeze branșamentele sau racordurile realizate Iară obținerea avizelor legale și să sesizeze autoritățile competente în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri sau degradări ale componentelor sistemului de alimentare centralizată cu energie termică - S ACET;

 • (7) . - să solicite desființarea construcțiilor și a altor obiective amplasate ilegal în zona de protecție, precum și a celor care nu respectă distanțele de siguranță față de construcțiile și instalațiile proprii ale furnizorului;

 • (8) . - să solicite daune/despăgubiri în situația în care se constată că pe amplasamentul rețelelor de distribuție sau în zonele de protecție s-au realizat, fără avizul furnizorului instalații/clădiri/împrejmuiri, etc.;

 • (9) . - să aibă acces, în condițiile legii, la instalațiile interioare ale utilizatorului de energie termică ori de câte ori este necesară intervenția la acestea pentru asigurarea funcționării normale a întregii instalații;

 • (10) . - să stabilească lucrări de revizii, reparații și de întreținere planificate la rețelele și instalațiile aparținând SACET;

 • (11) . - să întrerupă, total sau parțial, furnizarea energiei termice pe durata necesară executării lucrărilor de întreținere și de reparații programate, cu anunțarea în prealabil a utilizatorului;

 • (12) . - să suspende sau să limiteze furnizarea agentului termic, fără plata vreunei

penalizări, cu un preaviz de 5 zile:                         _____   _...... _  _ _ _  _

 • a) în cazul depășirii termenului legal pentru achitarea facturilor stabilite potrivit prezentului contract;

 • b) în cazul neachitării contravalorii daunelor stabilite prin hotărâre judecătorească

definitivă și irevocabilă, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcții sau instalații aferente infrastructurii SACET;_________________________

u^mpuPmiciOinumizoniIu^a^i __controla instalațiile de utilizare, de a monta, de a verifica, de a înlocui sau a citi aparatele de măsurare - înregistrare ori de a remedia defecțiunile la instalațiile administrate de furnizor, indiferent dacă acestea se află pe proprietatea utilizatorului sau pe domeniul public;

 • d) în cazul branșării fără acordul furnizorului la rețelele publice sau la instalațiile altui utilizator ori schimbării fără acordul furnizorului în cadrul unor lucrări de reparații capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau extinderi ale caracteristicilor tehnice și/sau a parametrilor instalațiilor de utilizare;

 • e) în cazul în care utilizatorul nu remediază defecțiunile la instalațiile interioare și prin aceasta prejudiciază alimentarea cu energie termică a altor utilizatori;

 • f) în cazul în care se constată diferențe semnificativ mai mari decât cele datorate erorilor de măsură între cantitatea de agent termic pentru încălzire intrată și cea ieșită în/din instalațiile utilizatorului;

 • g) la cererea utilizatorului;

 • (13) . - să asigure o temperatura de 12°C în spațiile cu destinație de locuință în cazul limitării furnizării agentului termic de încălzire pentru neplată;

 • (14) . - să suspende prezentul contract în situațiile în care timp de trei luni de la data aplicării măsurii de limitare a furnizării prevăzute la pct.12 lit. a), c) ,d) și f) nu a fost înlăturată cauza pentru care s-a procedat la limitarea furnizării;

 • (15) . - să limiteze sau să întrerupă furnizarea agentului termic, dar nu mai mult de 24 ore, în următoarele condiții:

 • a) când este periclitată viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

 • b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în SACET;

 • c) pentru executarea unor manevre și lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi;

 • (16) . - în cazul în care intervențiile furnizorului prevăzute la pct. 15 depășesc 24 de ore, acestea se pot efectua în maximum 72 de ore, cu plata penalizărilor prevăzute în prezentul contract, cu aducerea la cunoștință utilizatorului.

Art. 7 - Furnizorul are următoarele obligații

 • (1) . - să respecte prevederile reglementărilor în vigoare și angajamentele asumate prin prezentul contract;

 • (2) . - să încheie convenții de facturare individuală, anexă la prezentul contract, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 112/27.03.2014

 • (3) . - să factureze, în cazul facturării individuale, cantitățile de energie termică proprietarilor spațiilor cu destinație de locuință sau altă destinație, în conformitate cu prevederile prezentului contract, la prețurile și tarifele legal stabilite;

 • (4) . - să asigure continuitatea serviciului de furnizare a energiei termice la parametrii fizici și calitativi prevăzuți în prezentul contract și de legislația în vigoare;

 • (5) . - să încheie act adițional la prezentul contract ori de câte ori apar modificări;

 • (6) . - să aducă la cunoștința utilizatorului cu cel puțin 10 zile înainte, prin mass - media

sau prin afișarea la utilizator, orice întrerupere în furnizarea energiei termice, în cazul unor lucrări de modernizare, retehnologizare, reparații și întreținere planificate stabilite prin programele anuale convenite _cu. autoritățile administrației-publice -locale, -care impun-■întreruperca-fumizării-cncrgici-tcHnice;-------------------------------—“—

 • (7) . - să oprească alimentarea instalațiilor aflate în subsolurile tehnice ale utilizatorului în cazul producerii unei avarii sau pentru prevenirea acesteia, astfel incât să se limiteze, respectiv să se elimine consecințele evenimentului;

 • (8) . - să efectueze aerisirea instalațiilor interioare aparținând utilizatorilor de tip urban ori de câte ori acestea sunt golite de către furnizor sau din cauza acestuia;

_______a) condițiile de potabilitate a apei calde de consum care este furnizată prin rețeaua de distribuție pe care o exploatează;

 • b) o temperatură cuprinsă în intervalul 55 - 60°C;

 • c) presiunea de serviciu și debitul minim necesar conform anexei 3;

 • (10) . - să respecte regimul chimic al apei din rețeaua de furnizare a agentului termic efectuând periodic măsurători ale indicilor chimici;

 • (11) . - să asigure temperatura agentului termic pentru încălzire, la punctul de delimitare a instalațiilor, care să asigure confortul termic normal în spațiile cu destinație de locuință ale utilizatorului/consumatorului;

 • (12) . - să factureze cantitățile de energie termică numai în conformitate cu metodologia de calcul, pe baza prețurilor și a cantităților de energie termică furnizată;

 • (13) . - să evacueze, pe cheltuiala sa, apa pătrunsă în curți, case, subsoluri din cauza defecțiunilor la SACET; evacuarea apei nu exonerează furnizorul de plata unor despăgubiri stabilite în condițiile legii;

 • (14) . - să exploateze, să întrețină, să repare, să verifice contoarele de energie termică instalate la branșament.Verificarea periodică se face conform dispozițiilor de metrologie în vigoare și se suportă de către furnizor. Contoarele instalate la branșament, defecte sau suspecte de înregistrări eronate, se demontează de furnizor și se supun verificării într-un laborator metrologic autorizat. în cazul în care verificarea se face la cererea utilizatorului, în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice atunci cheltuielile de verificare, expertizare, demontare și montare vor fi suportate astfel: de către furnizor, dacă sesizarea a fost întemeiată sau de către utilizator, dacă sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiată;

 • (15) . - să scoată din instalație contorul de energie termică numai în cazul în care:

 • - acesta este înlocuit cu altul cu aceeași clasă de precizie sau cu clasă de precizie superioară, cu excepția cazurilor în care una ori mai multe componente ale contorului au fost deteriorate din culpa utilizatorului sau au avut loc intervenții neautorizate asupra acestuia, fapt ce a condus la deteriorarea sigiliilor;

 • - ca urmare a ieșirii din marja de eroare a grupurilor de măsurare a energiei termice datorate deconectărilor individuale;

 • (16) . - să utilizeze numai sigilii personalizate , cu serie diferită de la un sigiliu la altul;

 • (17) . - să aducă la cunoștința utilizatorului modificările de tarif și alte informații referitoare la facturare, prin adresa atașată facturii;

 • (18) . - să ia măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor constatate în cazul în care cu ocazia citirii se constată deteriorarea contorului de energie termică sau inundarea incintei în care este montat acesta, din culpa sa. în cazul în care inundarea incintei se datorează culpei utilizatorului, trebuie să solicite acestuia remedierea defecțiunilor la rețeaua sa interioară sau la racordul de canalizare;

 • (19) . - să ia măsuri pentru remedierea defecțiunilor și deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuție sau la branșament;

 • (20) . - să nu deterioreze bunurile utilizatorului și să aducă părțile din construcție legal executate, care aparțin utilizatorului, la starea lor inițială, dacă au fost deteriorate din vina sa;

 • (21). - să înceapă furnizarea energiei termice pentru consumatorii de tip urban atunci când se înregistrează timp de trei zile consecutiv în intervalul orar 18.00-06.00 a unor valori medii de temperatură a aerului exterior de + 10°C sau mai mici, iar oprirea încălzirii se face după ce timp de trei zile consecutiv temperatura medie a aerului exterior depășește +10°C în intervalul orar 18.00-06.00, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al

__(22). - să acorde despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperi în alimentare ce au survenit din vina sa, conform prevederilor legale în vigoare;

 • (23) . - să furnizeze, la solicitarea utilizatorului informații privind istoricul consumului facturat precum și a plăților efectuate de acesta (debit principal și accesoriu), pe ultimii 3 ani;

 • (24) . - să plătească daunele provocate din culpa sa utilizatorului, în special dacă:

 • a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livrează energia termică în condițiile stabilite în prezentul contract;

 • b) nu anunță utilizatorul din timp cu privire la limitările sau la întreruperile programate;

 • c) după sistarea furnizării energiei termice cerută de utilizatorul de energie termică nu reia furnizarea în primele trei zile lucrătoare de la primirea, în scris, a notificării privind încetarea motivului ce a stat la baza acesteia;

 • d) nu respectă parametrii de calitate prevăzuți în prezentul contract și în actele normative în vigoare pentru energia termică furnizată;

 • e) după întreruperea furnizării energiei termice nu reia furnizarea acesteia în maxim trei zile lucrătoare de la îndeplinirea condițiilor de reluare a furnizării;

 • (25) . - să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorului/consumatorului la un centru unic de relații cu clienții și să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termenul prevăzut de lege;

 • (26) . A - La fiecare citire a contorilor de energie termică pentru încălzire și pentru apă caldă de consum, cu excepția cazurilor când citirea se face de la distanță, să lase o înștiințare scrisă din care sa reiasă:

 • a) data și ora citirii;

 • b) indexul contorilor;

 • c) numele și prenumele cititorului;

 • d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii;

B - în cazul în care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundării incintei în care se află contorii, din culpa furnizorului, acesta are obligația ca până la data-limită de emitere a facturii:

 • a) sa verifice cauza inundării și să golească incinta de apă;

 • b) să citească contorii de energie termică;

 • c) să remedieze defecțiunea care a făcut posibilă inundarea incintei;

 • d) să emită factura pe baza citirii efectuate;

C - în cazul în care operațiunile prevăzute la pct. B conduc din motive justificate la emiterea facturii după data de 15 a lunii, se admite emiterea acesteia pe baza unui index estimat, fapt ce va fi menționat în factură, regularizarea efectuându-se în factura lunii următoare.

D - în cazul în care se constată că incinta în care sunt montate contoarele de energie termică este inundată din vina utilizatorului, consumul de energie termică se va calcula în conformitate cu metodologia de calcul ca pentru utilizatorii necontorizați până la remedierea defecțiunilor.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Art.8. - Utilizatorul are următoarele drepturi:

mm

____(2). - să conteste facturile când se constată diferențe între consumul facturat și cel înregistrat de contorul de branșament în cazul facturării unor servicii neefectuate sau când se constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • (3) . - să beneficieze de reducerea valorii facturii astfel:

 • a) cu contravaloarea cantității de căldură din apa caldă de consum nelivrată, în cazul în care temperatura medie a acesteia, din luna de facturare, este mai mică de 50°C. Furnizorul are obligația să comunice utilizatorului, la cererea acestuia, temperatura medie lunară a apei reci intrată în stația termică;

 • b) cu contravaloarea energiei termice nelivrate pe perioada în care s-a depășit limita de timp comunicată pentru oprirea furnizării energiei termice sau în cazul prelungirii timpului de intervenție conform prevederilor art.6 pct.16;

 • (4) . - să primească răspuns în termen de maxim 30 zile calendaristice, la sesizările adresate furnizorului cu privire la neîndeplinirea unor obligații contractuale;

 • (5) . - să racordeze în condițiile legii și cu acordul scris al furnizorului, alți consumatori pentru alimentarea acestora cu energie termică;

 • (6) . - să solicite furnizorului remedierea defecțiunilor și deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuție sau la branșament;

 • (7) . - să solicite în scris verificarea contorilor instalați pe branșamentul propriu, defecți sau suspecți de înregistrări eronate, în condițiile art. 7 pct.14;

 • (8) . - să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate;

 • (9) . - să se adreseze, individual sau colectiv, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct sau indirect.

Art.9. - Utilizatorul are următoarele obligații:

 • (1) . - să achite în ordinea scadenței, facturile emise de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate precum și penalitățile de întârziere datorate;

 • (2) . - să asigure accesul utilajelor furnizorului, necesare desfășurării activității specifice serviciului, în spațiile ori suprafețele de teren deținute cu orice titlu, pe trotuarele și aleile din jurul imobilelor, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare;

 • (3) . - să asigure accesul furnizorului la instalațiile de utilizare a energiei termice aflate în folosința sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcționării și integrității acestora ori pentru debranșarea/deconectarea instalațiilor în caz de neplată ori avarii sau pentru prelevarea datelor necesare facturării consumurilor;

 • (4) . - să asigure integritatea sistemelor de măsurare, accesul furnizorului în vederea efectuării citirilor, verificărilor, precum și pentru operațiile de întreținere și intervenții în cazul în care căminul de branșament și/sau contoarele de energie termică se află pe proprietatea utilizatorului;

 • (5) . - să nu execute manevre la robinetul/vana montată în amonte de contor. Izolarea instalației interioare se va face prin manevrarea robinetului/vanei de după contor, eventualele disfunctionalități produse în instalația de utilizare a energiei termice fiind pe seama și răspunderea sa;

 • (6) . - să nu utilizeze sub nici o formă apa din instalația de încălzire.Să nu consume energie termică ocolind sau afectând aparatele de măsură. Orice intervenție neautorizată constituie infracțiune de furt și se pedepsește conform Codului Penal;

 • (7) . - să ia masuri pentru prevenirea inundării subsolurilor, prin montarea de clapete de

reținere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol și să aibă în bună stare de funcționara racord;_____ __________

 • (8) . - să aducă la cunoștință furnizorului, în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare a datelor sale de identificare și a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum și a adresei la care furnizorul urmează sa trimită facturile;

- să aducă la cunoștință furnizorului, în termen de max. 15 zile lucrătoare înainte de începerea sezonului rece orice modificare a datelor prevăzute în anexa nr. 2, precum și toate actele legale în acest sens. în caz contrar, utilizatorul va suporta consecințele ce decurg din aceasta;

 • (9) . - să exploateze și să întrețină instalațiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice și să asigure subsolurile curate și iluminate;

 • (10) . - să suporte contravaloarea apei de adaos în cazul pierderilor apărute din culpa sa sau în cazul golirii instalațiilor interioare, conform tarifelor aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • (11) . - să nu construiască sau să nu amplaseze obiective în zona de protecție ori la o distanță mai mică decât cea de siguranță față de construcțiile și instalațiile furnizorului și să desființeze construcțiile și obiectivele construite sau amplasate în aceste condiții pe cheltuiala sa;

 • (12) . - să calculeze și să predea furnizorului de energie termică deciziile emise de comitetul executiv al asociației de proprietari privind recalcularea suprafeței utile luate în calcul la repartizarea energiei termice, ca urmare a modificării suprafeței echivalente termic a corpurilor de încălzire din spațiile cu destinație de locuință, în cazul facturării individuale, numai pe baza actelor legale care au stat la baza acestei modificări și însoțite de un breviar de calcul, în caz contrar utilizatorul va suporta consecințele ce decurg din aceasta;

 • (13) . - să aducă la cunoștința furnizorului denumirea operatorului economic cu care utilizatorul are contract pentru repartizarea costurilor pe baza repartitoarelor de costuri;

 • (14) . - să aducă la cunoștința furnizorului orice modificare a suprafeței echivalente termic a corpurilor de încălzire din spațiile comune și din cele cu altă destinație decât cea de locuință, în termen de max. 15 zile lucrătoare înainte de începerea sezonului rece precum și toate actele legale în acest sens. în caz contrar, utilizatorul va suporta consecințele ce decurg din aceasta;

 • (15) . - să nu modifice instalațiile de utilizare interioare aferente unui condominiu decât în condițiile legii;

 • (16) . - să suporte, pe bază de factură emisă de furnizor, costurile reparării/înlocuirii grupurilor de măsurare, contoare montate pe proprietatea sa, în cazul în care acestea au fost deteriorate sau descompletate din culpa sa ;

 • (17) . - să execute lucrări de reparații capitale a instalațiilor de încălzire și apă caldă de consum aflate pe proprietatea sa numai pe baza unei documentații tehnice legal aprobate;

 • (18) . - să nu golească instalațiile interioare în vederea executării unor modificări (extinderi, înlocuiri corpuri radiante, deconectări, debranșări, reconectări, rebranșări) sau reparații fără acordul scris al furnizorului cu excepția cazurilor de avarii, de prevenire a acestora sau de forță majoră, aducând la cunoștință furnizorului acest fapt de-îndată ce acest lucru va fi posibil;

 • (19) . - debranșarea/deconectarea totală a instalațiilor interioare de încălzire și/sau apă

caldă ale utilizatorului se efectuează contra-cost numai de către furnizor în termen de maxim 45 zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor stabilite de-rcglementari-lv-legale în vigoare,---------------------------------------——---------—‘

 • (20). - să desemneze persoane, la nivel de bloc sau scară de bloc, după caz, care să asigure accesul personalului furnizorului, la aparatele de măsură în vederea citirii sau exploatării curente. Persoanele desemnate de către reprezentantul utilizatorului vor fi comunicate în scris către furnizor precizând numele, prenumele, adresa și numărul de telefon a acestora, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract;

______termen de 15 zile de la înstrăinarea imobilului.                                      ___

CAPITOLUL V

STABILIREA CANTITĂȚII DE ENERGIE TERMICĂ FURNIZATE

Art.10. (1). - Determinarea cantității de energie termică se face prin măsurare directă cu ajutorul sistemelor de măsurare-înregistrare a cantităților de energie termică furnizate, montate pe branșamentul care deservește fiecare utilizator individual sau colectiv, în punctul de delimitare a instalațiilor;

(2). - In cazul în care la branșament nu au fost montate contoare de energie termică, au fost prelevate din instalație sau s-a contatat că acestea sunt defecte, determinarea cantităților de energie furnizate se face prin metode indirecte bazate pe măsurători și calcule pe baza procedurii prevăzute la art. 7 pct.12;

Art.ll. (1). - Lunar, până cel târziu la data de 3 a lunii, furnizorul va stabili cantitatea de energie termică consumată prin citirea contoarelor de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum sau, în cazul în care condominiul nu este contorizat, în conformitate cu metodologia de calcul;

 • (2) . - Tot până la aceeași dată, furnizorul va transmite utilizatorului sau operatorului economic cu care utilizatorul are contract pentru repartizarea costurilor pentru încălzire consumul de energie termică pentru încălzire și/sau apă caldă de consum, în vederea repartizării acestuia pe proprietarii spațiilor cu destinație de locuință sau cu altă destinație;

 • (3) . - Până la data de 5 a fiecărei luni, utilizatorul, respectiv operatorul economic specificat la pct. (2), transmite furnizorului situația centralizatoare cuprinzând consumurile, separat pentru toți proprietarii, atât pentru încălzire, cât și pentru apă caldă de consum;

 • (4) . - Pe baza situației centralizatoare prevăzute la pct. (3), până la data de 10 a fiecărei luni, furnizorul calculează cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței, în conformitate cu prevederile legale, și emite factura către utilizator/consumator cel mai târziu până la data de 15 ale lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată.

 • (5) . - Factura va cuprinde energia termică pentru încălzire, energia termică înglobată în apa caldă de consum, ajutorul pentru încălzirea locuinței calculat potrivit prevederilor legale în vigoare și suma de plată calculată ca diferență între valoarea consumului și ajutorul pentru încălzirea locuinței;

 • (6) . - Utilizatorul are obligația de a evidenția lunar ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică în lista cu cheltuielile de întreținere, dacă facturarea nu se realizează individual;

A

Art.12. (1). - In acele condominii în care sunt montate repartitoare de costuri, cantitatea de energie termică aferentă consumului propriu pentru încălzirea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, în care nu sunt montate repartitoare de costuri, este proporțională cu suprafața echivalentă termic a corpurilor de încălzire existente în aceste spații, majorată în conformitate cu prevederile Ordinului 343/2010 al A.N.R.S.C.

(2). - Cantitățile de energie termică pentru încălzire ce se facturează individual se determină astfel:

 • a) în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri, nu sunt deconectări de la instalația interioară de distribuție a energiei termice și în condominiu nu există operatori economici care să își desfășoare activitatea, cantitatea aferentă fiecărui consumator este proporțională cu suprafața utilă a spațiului cu destinație de locuință. Sunt aplicabile prevederile art. 9 pct. 12;                                                                             _______________________

interioară de distribuție a energiei termice sau/și sunt operatori economici care își desfășoară activitatea în condominiu, cantitatea de energie termică pentru încălzire consumată în spațiile comune se calculează proporțional cu raportul dintre suprafața echivalentă termic a corpurilor de încălzire montate în spațiile comune luată împreună cu cea a conductelor rețelei interioare de distribuție și încălzire ce traversează spațiile comune și suprafața echivalentă termic totală din condominiu (SET 3/SET, conform anexei nr. 2). Suprafața echivalentă termic totală însumează suprafața echivalentă termic a tuturor corpurilor de încălzire racordate la instalația interioară de distribuție a energiei termice și cea a tuturor conductelor rețelei interioare de distribuție și încălzire. Cantitatea de energie termică consumată în proprietatea fiecărui consumator este proporțională cu:

bl) suprafața utilă a spațiului cu destinație de locuință și cu suprafața echivalentă termic a corpurilor de încălzire și a coloanelor de distribuție și de încălzire din spațiile cu altă destinație decât cea de locuință pe care proprietarul le are în folosință (SET 2 din anexa nr. 2), dacă este cazul, pentru consumatorii racordați la rețeaua internă de distribuție a agentului termic, fiind aplicabile prevederile art. 9 pct. 12;

b2) suprafața echivalentă termic totală a corpurilor de încălzire și a conductelor rețelei interne de distribuție și încălzire ce se găsește în spațiul cu altă destinație decât cea de locuință (SET 4 din anexa nr. 2), pentru operatorii economici;

b3) suprafața echivalentă termic a coloanelor de încălzire și de distribuție ce traversează spațiile cu destinație de locuință, pentru proprietarii care sunt deconectați;

 • c) în cazul în care sunt montate repartitoare de costuri, cantitățile facturate individual se transmit furnizorului de către operatorul economic cu care utilizatorul are contract pentru repartizarea costurilor pentru încălzire conform art. 11, pct. (3);

(3). - Cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă de consum ce se facturează individual se determină astfel:

 • a) în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri, indiferent dacă sunt sau nu sunt deconectări de la instalația interioară de distribuție a apei calde de consum, cantitatea aferentă fiecărui consumator alimentat din instalația interioară este proporțională cu numărul de persoane din fiecare spațiu cu destinație de locuință sau conform baremelor de consum pentru spațiile cu altă destinație;

 • b) în cazul în care sunt montate repartitoare de costuri, cantitățile facturate individual se transmit furnizorului de către utilizator sau de operatorul economic cu care utilizatorul are contract pentru repartizarea costurilor pentru încălzire conform art. 11 pct. (3);

 • c) în acele condominii în care sunt montate repartitoare de costuri, cantitatea de energie termică aferentă consumului propriu de apă caldă de consum în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință se determină pe bază de bareme, dacă nu sunt montate repartitoare de costuri în aceste spații.

Art. 13. (1). - Dacă furnizorul nu poate întocmi și emite facturile individuale până la data stabilită la art. 18 pct.(l) ca urmare a faptului că utilizatorul sau operatorul economic cu care utilizatorul are contract pentru repartizarea costurilor nu a predat datele necesare până la data prevăzută la art.ll, pct.(3), furnizorul va emite utilizatorului o factură cu consumurile totale din condominiu;

(2). - Sarcina repartizării cheltuielilor în condițiile pct. (1) revine utilizatorului, care va cuprinde cheltuielile în lista cu cheltuielile de întreținere și va transmite furnizorului un tabel centralizator cu defalcarea cantităților și a sumelor de plată pe consumatori până la data scadentă de plată a facturii.

(3). - Fiecare consumator cu care este încheiată convenția de facturare individuală va


pi


pct. (2) direct furnizorului.

Art.14. - La schimbarea contorului, furnizorul are obligația de a anunța utilizatorul despre operația respectivă cu cel puțin 24 ore înainte de ora la care este programată acțiunea cu respectarea art. 9, pct.20 și va completa un document în care sunt trecute cel puțin:

 • a) datele de identificare ale furnizorului;

 • b) datele de identificare ale utilizatorului;

 • c) datele de identificare ale contorului existent;

 • d) datele de identificare ale sigiliului existent;

 • e) indexul înregistrat;

 • f) datele de identificare ale contorului ce se montează;

 • g) indicativul sigiliului personalizat de unică folosință;

 • h) indexul de pornire.

CAPITOLUL VI

TARIFE, FACTURARE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art.15. (1). - Furnizorul va practica prețurile aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare, consemnate în anexa la prezentul contract;

(2). - Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoștință utilizatorului cu minim 5 zile înaintea începerii perioadei de facturare sau în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea noului tarif atunci când intervalul dintre data aprobării și începerea perioadei de facturare este mai mic de 15 zile.

Art.16. (1). - Facturarea se face lunar, iar tipul de factură emisă este individuală.

Consumurile de energie termică pentru încălzire aferente părților comune a consumatorilor care sunt deconectați, se facturează către utilizator care are sarcina repartizării și încasării acestora precum și de efectuare a plății către furnizor.

In cazul consumatorilor la care din motive obiective nu s-au putut încheia convenții individuale de facturare cu furnizorul, pentru aceștia factura se va emite către utilizator care are sarcina repartizării și încasării acestora precum și de efectuare a plății către furnizor.

(2). - Consumatorul poate opta pentru următoarele modalități de facturare și plată a consumurilor de energie termică:

 • (2.1). - Facturarea și plata consumurilor de energie termică pentru încălzire:

 • a) facturarea și plata pe baza consumului lunar efectiv;

 • b) facturarea și plata în tranșe lunare egale pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantităților medii lunare de energie termică pentru încălzire consumate în anul calendaristic anterior, în cazul consumatorilor care nu beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinței, acordate conform dispozițiilor legale în vigoare.

Perioada de referință pentru facturarea și plata în tranșe lunare egale este 1 iulie a anului curent - 31 martie a anului următor.

în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de furnizare a energiei termice pentru încălzire, astfel cum este ea definită de prevederile art.7., pct.(21) din contractul de furnizare, furnizorul în baza consumurilor efectiv realizate de consumator va emite factură de regularizare.

Consumatorul are obligația de a transmite anual fiimizonihii modalitatpa Hp facti.ira.te_și_ plată aleasă până la data de 1 iunie a fiecărui an.

 • (2.2). - Facturarea și plata consumurilor de energie termică pentru prepararea apei calde de consum se face pe baza consumului lunar efectiv/ Cf. OUG 70/2011)

Art. 17. - Factura va cuprinde, pe lângă datele specificate la art. 11 pct.(5) și elementele de identificare ale fiecărui punct de consum, prețul/tarifiil aplicat, inclusiv baza legală.

Art. 18. (1). - Factura pentru furnizarea energiei termice se emite ceJjnaiJâlziU-J2âllă_la.

achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat astfel:      --------

 • a) în perioada sezonului rece, în termenul de scadență de 15 zile de la data primirii facturilor în situația prevăzută la art. 16 pct. (2.1.) lit. a), respectiv în termen de 15 zile de la termenele înscrise pe factură în situația prevăzută la art. 16 pct. (2.1.) lit. b) (Cf. OUG 70/2011);

 • b) în afara perioadei sezonului rece, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii (Legea 325/2006);

 • c) data emiterii facturii și termenul de scadență se înscriu pe factură.

(2). - Neachitarea de către utilizator/consumator a facturii emise de furnizor în termen de 30 zile de la data scadenței sau a sumelor rezultate din regularizare la termenele prevăzute atrage penalități de întârziere, după cum urmează:

 • a) penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

 • b) penalitățile datorate începând cu prima zi după data scadenței;

 • c) valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al furnizorului.

Art.19. - Facturile și documentele de plată se transmit de furnizor la adresa:

Art.20. (1). - în situația existenței unui refuz la factura emisă, până la soluționarea litigiului contravaloarea facturii se achită integral, la termenul scadent;

(2). - în cazul în care urmare unei concilieri directe sau a unei sentințe civile definitive și irevocabile se constată diferențe cantitative și valorice față de valoarea facturii inițiale, furnizorul va proceda la emiterea de facturi de regularizare atât pentru debitul principal cât și pentru debitul accesoriu;

Art.21. (1). - Utilizatorul/consumatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalități:

 • a) în numerar la casieriile furnizorului;

 • b) la casierul-încasator al furnizorului;

 • c) cu filă CEC;

 • d) cu ordin de plată;

 • e) prin internet banking;

 • f) prin ATM, POS sau alt instrument de plată convenit de părți.

(2). - în cazul în care achitarea facturii se face Ia încasatorul furnizorului, acesta trebuie să prezinte legitimația de serviciu.

Art.22. (1). - în cazul în care pe documentul de plată nu se menționează obiectul plății, se consideră achitate facturile în ordine cronologică indiferent de obiectul acestora, respectiv debit principal sau debit accesoriu (penalități de întârziere);

(2). - în funcție de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:

 • a) data certificării plății de către unitatea bancară a utilizatorului/consumatorului, pentru ordinele de plată;

 • b) data certificată de furnizor, pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale;

 • c) data înscrisă pe chitanța emisă de casieria furnizorului. -     -       - -   - -

A

Art.23. - In cazul în care se constată că utilizatorul/consumatorul la care anterior a fost sistată furnizarea energiei termice a beneficiat de acest serviciu, se va proceda la facturarea acestuia începând cu data sistării serviciului, inclusiv penalitățile de întârziere.

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.24. - Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract părțile răspund conform prevederilor legale.

Art.25. - Furnizorul răspunde de parametrii cantitativi și calitativi ai apei calde de consum furnizate precum și de respectarea normativelor tehnice și comerciale în vigoare.

Art.26. - Refuzul total sau parțial al utilizatorului/consumatorului de a plăti o factură emisă de furnizor va fi comunicat acestuia prin adresă scrisă care va conține și motivul refuzului, în termen de 10 zile de la data primirii facturii. Reclamațiile ulterioare efectuării plății facturilor se conciliază între părți în termen de 10 zile lucrătoare de la data formulării scrise a pretențiilor de către utilizator/consumator. în cazul în care, ca urmare a unor recalculări conciliate între părți, se reduce nivelul consumului facturat, nu se percep penalități pentru diferența dintre consumul calculat inițial și cel rezultat în urma concilierii.

Art.27. - Furnizorul este obligat să plătească despăgubiri în cazul deteriorării instalațiilor interioare aparținând utilizatorului sau al îmbolnăvirii utilizatorilor colectivi ori individuali, în situația în care au apărut presiuni în punctul de delimitare mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare, nu a fost respectat regimul chimic al agentului termic de încălzire, calitatea apei calde de consum nu corespunde condițiilor de potabilitate etc. Plata despăgubirilor se face în termen de maxim 30 zile de la data producerii sau constatării deteriorării pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de furnizor și agreat de utilizator. în cazul în care în urma expertizei se constată că furnizorul nu este în culpă, plata expertizei va fi suportată de utilizator/consumator.

Art.28. - Răspunderea privind stabilire cantităților de energie termică pe baza cărora se întocmește factura este, în funcție de persoana juridică abilitată să facă repartizarea, în sarcina utilizatorului, operatorului economic care asigură repartizarea consumurilor înregistrate la branșamentele condominiului sau a furnizorului.

Art.29. - în cazul nerespectării prevederilor art. 7 pct. 13, 14 și 20, furnizorul va fi obligat la plata de despăgubiri care să acopere prejudiciul creat.

CAPITOLUL VIII FORȚA MAJORĂ

Art.30. - în cazul apariției unor situații de forță majoră, partea care o invocă este exonerată de răspundere în condițiile legii.

Art.31. (1). - Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

(2). - Partea care invocă forța majoră este obligată sa notifice celeilalte părți, în termen de 48 ore despre producerea evenimentului, apreciind perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorităților competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forță majoră și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

CAPITOLUL IX

LITIGII

Art.32. - Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau ________rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia,șafiejgzolyațe_pecaleamiabilăde

______Art.33. - în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă părțile convin ca soluționarea acestora să se facă prin arbitraj sau instanțe judecătorești.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Art.34. - In toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare, ale Codului Civil și ale altor acte normative incidente.

Art.35. - Corespondența adresată furnizorului de către utilizator/consumator va conține în mod obligatoriu: denumirea/numele și prenumele, calitatea, adresa, semnătura persoanei autorizate și după caz, ștampila utilizatorului.

Art.36. - Prezentul contract se poate modifica prin acte adiționale conform prevederilor art.6, pct.3 și art.7, pct.5.

Art.37. - Anexele nr. 1-3 și după caz, nr. 4-7 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art.38. - Utilizatorul va completa și va înainta furnizorului anexele nr. 5 și 6 în cazul în care se încheie convenții de facturare individuală.

Art.39. - Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare începând cu data de__________________.

Societatea Calorgal S.A. Galați,

Director General, îng. Mircea Ispas

Director Economic,

ec. Geta Langa

Juridic,


Utilizator,

......................................Anexa 3 la HCL nr. 268/14.07.2015

ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA CONTRACTUL DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE

Nr.______din data__________

CAPITOLUL I

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.l. - Societatea Calorgal S.A., cu sediul în localitatea Galați, str. Crizantemelor nr.6, Corpul A, județul Galați, tel. 0236/473000, fax 0236/465550, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/1354/20.11.2012, C.U.I. 30925017/20.11.2012, cont energie termică: RO 63 RZBR 0000 0600 1523 5234, deschis la Raiffeisen Bank-Agenția Galați, reprezentată de ing. Mircea ISPAS având funcția de Director General și de ec. Geta LANGA, având funcția de Director Economic, în calitate de furnizor, pe de o parte , și

Societate/ Asociația de loc./prop./ Dl/Dna........................................................................................

cu sediul/domiciliul în Galați, str................................................, nr........ bl......................... apt......,

înmatriculată la registrul comerțului cu nr....................... C.U.I./C.I.F..................................., contul nr.

....................................................................., deschis la ............................ autorizată prin încheierea judecătorească nr. ..................................... emisă de Judecătoria .......................................

reprezentat/reprezentată de (dacă este cazul) ............................................. având  calitatea de

......................................................., identificat(ă) cu C.I/B.I. seria......., nr. ....................., eliberat(ă) la data de.........................,de........................... C.N.P............................................... în calitate de utilizator,

pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul act adițional:

Se modifică următorul articol, după cum urmează:

CAPITOLUL VI

TARIFE, FACTURARE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art. 16 (1). - Facturarea se face lunar, iar tipul de factură emisă este individuală/colectivă.

Preluarea în facturare individuală se va face în conformitate cu prevederile art.5, pct.(3) din prezentul contract.

Facturarea în sistem individual a consumurilor de energie termică se va face astfel:

 • - consumurile de energie termică pentru încălzire aferente părților comune a consumatorilor care sunt deconectați, se facturează către utilizator care are sarcina repartizării și încasării acestora precum și de efectuare a plății către furnizor.

 • - în cazul consumatorilor la care din motive obiective nu s-au putut încheia convenții individuale de facturare cu furnizorul, pentru aceștia factura se va emite către utilizator care are sarcina repartizării și încasării acestora precum și de efectuare a plății către furnizor.

(2). - Consumatorul poate opta pentru următoarele modalități de facturare și plată a consumurilor de energie termică:

 • (2.1) . - Facturarea si plata consumurilor de energie termică pentru încălzire:

__b) facturarea și plata în tranșe lunare egale pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantităților medii lunare de energie termică pentru încălzire consumate în anul calendaristic anterior, în cazul facturării individuale, pentru consumatorii care nu beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinței, acordate conform dispozițiilor legale în vigoare.

Perioada de referință pentru facturarea și plata în tranșe lunare egale este 1 iulie a anului curent - 31 martie a anului următor.

în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de furnizare a energiei termice pentru încălzire, astfel cum este ea definită de prevederile art.7., pct.(21) din contractul de furnizare, furnizorul în baza consumurilor efectiv realizate de consumator va emite factură de regularizare.

Consumatorul are obligația de a transmite anual furnizorului modalitatea de facturare și plată aleasă până la data de 1 iunie a fiecărui an.

 • (2.2) . - Facturarea și plata consumurilor de energie termică pentru prepararea apei calde de consum se face pe baza consumului lunar efectiv. ( Cf. OUG 70/2011).

Art.18. (1). - Factura pentru furnizarea energiei termice se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Utilizatorii/ Consumatorii sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat astfel:

 • a) în perioada sezonului rece, în termenul de scadență de 15 zile de la data primirii facturilor în situația prevăzută la art. 16 pct. (2.1.) lit. a), respectiv în termen de 15 zile de la termenele înscrise pe factură în situația prevăzută la art. 16 pct. (2.1.) lit. b) (Cf. OUG 70/2011);

 • b) în afara perioadei sezonului rece, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii (Legea 325/2006);

 • c) data emiterii facturii și termenul de scadență se înscriu pe factură.

(2). - Neachitarea de către utilizator/consumator a facturii emise de furnizor în termen de 30 zile de la data scadenței sau a sumelor rezultate din regularizare la termenele prevăzute atrage penalități de întârziere, după cum urmează:

 • a) penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

 • b) penalitățile datorate începând cu prima zi după data scadenței;

 • c) valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al furnizorului.

Se introduce articol nou, cu următorul conținut:

CAPITOLUL VII

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.30. - (1) în vederea asigurării continuității serviciului de furnizare a agentului termic în municipiul Galați, utilizatorul va constitui la data intrării în vigoare a contractului de furnizare, o garanție în favoarea furnizorului corespunzător nivelului mediu lunar de consum estimat ^^^(2j^Garanți^i^j^*eturn^uțilizațorului^ugj^Jingere^^bligatiilgiJyj|g^J^^Jg

ReșțuLarticolelor se renumerotează, de la 31-40, conținutul lor rămânând același.

Societatea Calorgal S.A. Galați,

Utilizator,

............................


Director General, ing. Mircea Ispas

Director Economic, ec. Geta Langa

Juridic,


Anexa 4 laHCLnr. 268/14.07.2015

ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA CONVENȚIA

consum nr__________din data de__________

I. Părțile

Societate Calorgal S.A., cu sediul în localitatea Galați, str. Crizantemelor nr.6,          Corpul

A, județul Galați, tel........................, fax........................înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului

sub nr. J17/1354/20.11.2012, C.U.I. 30925017/20.11.2012, cont energie termică: RO 63 RZBR 0000 0600 1523 5234, deschis la Raiffeisen Bank-Agenția Galați, reprezentată de ing. Mircea ISPAS având funcția de Director General și de ec. Geta LANGA, având funcția de Director Economic, în calitate de furnizor, pe de o parte , și

Domnul/Doamna ......................................... cu domiciliul în localitatea ......................,

str................................ nr. ...., bl......................... se.....,apt....... județul ...........................

reprezentat/reprezentată de.........................(dacă este cazul).................................... având calitatea de

[se trece calitatea celui care semnează valabil convenția (proprietar sau cu împuternicire dată de proprietar, caz în care se trec datele care atestă autenticitatea împuternicirii)], identificat/identificată cu C.I/B.l. seria......nr...................., eliberată/eliberat la data de...................de.....................................

C.N.P................................. în calitate de consumator , pe de altă parte, au convenit să încheie

prezenta convenție de facturare individuală a cantităților de energie termică, anexă la Contractul de furnizare nr. .............................. din   data ......................... încheiat   cu asociația de

proprietari............................................. cu respectarea următoarelor clauze:

Societate ................................................................................. cu sediul în localitatea Galați,

str.............................................nr......, județul Galați , înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului

sub nr...............................cod unic de înregistrare ....................... , contul nr.

................................................. deschis la .............................localitatea .....................,având punctul/punctele de lucru situate în str................................ nr. ...., bl............., sc..........,apt.......

localitatea..................., județul Galați reprezentată de.......................................... având calitatea de

proprietar/imputernicit       de       proprietar prin act de       imputemicire

............................................................................................................................................. identificară) cu C.I/B.l. seria ...... nr. ........... eliberat(ă) la data de ...... de .....................................

C.N.P................................în calitate de consumator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul

act adițional la convenția de facturare individuală a cantităților de energie termică, anexă la Contractul de furnizare nr. ...................... din data .......................... încheiat cu asociația de

proprietari.............................................,

Se introduce articol nou, cu următorul conținut:

VI. Răspunderi

Art.19. - (1) în cazul consumatorului care are un istoric de intarziere repetata la plata, furnizorul poate solicita constituirea unei garanții. Valoarea acesteia corespunde consumului mediu        estimat        pentru        o        perioadă       de       o       lună.

(2) Garanția se va returna utilizatorului, după stingerea obligațiilor de plata fata de furnizor, în cazul rezilierii convenției.

Restul articolelor se renumerotează, de la 20-26, conținutul lor rămânând același.

Societatea Calorgal S.A. Galați,

Consumator,

............................


Director General, ing. Mircea Ispas

Director Economic, ec. Geta Langa

Juridic,


PREȘEDINTE DE

SRIN CRISTIAN ET^Ag