Hotărârea nr. 267/2015

Aprobarea pretului mediu de producere, distribuire si furnizare a energiei termice destinata populatiei si a subventiei unitare ce se asigura de la bugetul local pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica furnizata populatiei prin sistem centralizat si pretul local al energiei termice facturata populatiei

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 267 din 14.07.2015

privind: aprobarea prețului mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat și prețul local al energiei termice facturată populației

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 295/10.07.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 14.07.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 77668/14.07.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 77670/14.07.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Văzând adresa nr. 4506/13.07.2015 a Societății Calorgal SA., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 77038/13.07.2015;

Văzând Decizia nr. 2823/17.12.2014 a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul energiei privind aprobarea prețurilor pentru energia termică livrată în anul 2015 din centrala CET Galați aparținând S.C. Electrocentrale Galați SA.;

Având în vedere dispozițiile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 40, alin. (9) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică cu modificările și completările ulterioare;

______la Ordinul nr. 66/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunicare de Utilități Publice privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. ”d” și alin. (6), lit. V, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă prețul mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației în cuantum de 420,92 lei/Gcal, inclusiv TVA, subvenția unitară de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț în cuantum de 180,92 lei/Gcal inclusiv TVA, iar prețul local al energiei termice facturată populației în cuantum de 240,00 lei/ Gcal, inclusiv TVA.

(2) Prețurile și subvenția unitară prevăzute la alineatul (1) se aplică începând cu data de 01.07.2015.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

e: Q

kor)


!m^^teide ședință,

^&sft/Enache

ajun.