Hotărârea nr. 265/2015

Majorarea capitalului social al societatii CALORGAL SA Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HO TĂRÂR EA nr. 265 din 14.07.2015

privind: majorarea capitalului social al societății CALORGAL SA Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 294/10.07.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 14.07,2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 76248/10.07.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 76250/10.07.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 210, alin. (1) din Legea nr. 31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 35, alin. (2) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 17, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. ,,c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin, (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

1            LIUIĂRAȘIE!

Art. 1 - Se aprobă majorarea capitalului social al Societății CALORGAL SA. Galați, cu valoarea de 1.500,000 lei, reprezentând un număr de 600.000 acțiuni cu valoarea de 2,5 lei/acțiune.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,