Hotărârea nr. 261/2015

Finantarea de la bugetul local, pentru anul 2015, a volumului "Memoria lui Femios III - Ielele si elegiile lui Terian"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

din 25.06.2015

privind: finanțarea de la bugetul local, pentru anul 2015, a volumului „Memoria lui Femios III - Ielele si elegiile lui Terian”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 281/23.06.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.06.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 69428/23.06.2015, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;                     .....

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 69426/23.06.2015, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement:

Având în vedere solicitarea domnului Sterian Vicol, înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Galați sub numărul 12940/30 012015;

Având în vedere procesul-verbal nr. 66058/16.06.2015, al Comisiei de evaluare și selecționare a culturii scrise;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 2 și art. 4, alin, 1 din Legea nr, 186/2003 privind susținerea si promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 130/20 04 2006 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise, cu


Având în vedere dispozițiile art. 36, alin.1, alin. 2, lit. ”d”, alin. 6, Ut. V, pct.

4 ^diTi.Legea../jdj7iimstrației publice locale, nr. 213/2001, .republicatădu 2QD7, cu~ modificările și completările ulterioare;

în temeiul art, 43, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local a volumului „Memoria lui Femios III - Ielele si elegiile lui Terian”, pentru anul 2013.

Art.2 - Se aprobă contractul de asociere care se va încheia între Municipiul Galați și domnul Sterian Vicol, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, Radu Oetapîan Kovacs

ANEXA LA HCL NR. 261/25.06.2015

CONTRACT

Nr..................../..............2015

între

307700, fa*/ 0236/461460, cod fiscal: 3814810, cont trezorerie^ ^Ofa TREZ 30624510220XXXXX reprezentată prin Primar

Și

DOMNUL STERIAN VICOL, cu sediul în Galați, Str. Cezar, nr. 20, bl. A, ap. 5, tel: 0752/465994

s-a încheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.i. (1) Municipiul Galați în asociere cu domnul Sterian Vicol, editează volumul „Memoria lui Femios III - Ielele si elegiile lui Terian”, în temeiul prevederilor art. 1, art. 2 și art. 4, alin. 1 din Legea nr. 186 din 9 mai 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicata și a art. 36, alin. 6, lit. a), pct. 4 din Legea 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art.2. Contractul intră în vigoare la data semnării și înregistrării lui de către ambele părți și este valabil până la data de 31.12.2015.

CAPITOLULUI: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile domnului Sterian VICOL,

Art.3. Domnul Sterian VICOL se obligă:

Să folosească suma acordată de la bugetul local exclusiv pentru acoperirea costurilor de editare a volumului „Memoria lui Femios III - Ielele si elegiile lui Terian”;

  • -  Volumul care va fi publicat cu fonduri alocate de la bugetul local trebuie să conțină următoarea mențiune "Volum publicat cu sprijinul Primăriei și a Consiliului Local Galați (+ heraldica municipiului Galați)”;

  • -  Să pună la dispoziția Municipiului Galați io % din numărul de exemplare editate ale volumului „Memoria lui Femios III - Ielele si elegiile lui Terian";

identității naționale;

r— Să^jeflecte...obiectiv și..să. informeze corect..ceLdlenii asupra tuturor., aspectelor vieții;

  • -  Să promoveze și să încurajeze libertatea de exprimare și de afirmare a diversității culturale a municipiului Galați, pluralismul cultural și dialogul intercultural, ca valori esențiale ale unei societăți deschise, democratice;

  • -  Să tindă în permanență, cu profesionalism și seriozitate, spre perfecționarea modului de informare a cetățenilor asupra culturii și artelor din municipiul Galați;

  • -  Să prezinte documentele legale de justificare a cheltuielor efectuate în vederea decontării acestora, în limita sumei alocate de la bugetul local la serviciul de specialitate din cadrul Direcției Generale de Buget Finanțe;

  • -  Să prezinte o dată cu decontul justificativ financiar, un raport de activitate, care să cuprindă activitățile desfășurate în perioada respectivă, raport care va fi transmis către Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement a Consiliului Local Galați și către serviciul de specialitate din cadrul Direcției Generale Servicii Publice.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

>rtcu obiectul pi

suma de 2 000 lei de la bugetul local, in vederea acoperirii costurilor de editare a volumului „Memoria lui Femios III - Ielele si elegiile lui Terian”. Municipiul Galați va achita lunar / trimestrial valoarea înscrisă în documentele justificative ale cheltuielilor efectuate, în limita sumei acordate ca sprijin financiar de la bugetul local pentru editarea volumului „Memoria lui Femios III - Ielele si elegiile lui Terian”.

Art.$.(i) Plata acestor sume se face prin virament bancar, în contul nr.___________________________, deschis la

________________________________________al domnului Sterian VICOL

(2) Plățile se vor face în baza :

Buget Finanțe.

....., v*-._____v raportului .de activitate-vizat de .xătrje^reprezenipxiții. Direcției... Generale Servicii Publice.

(3) Nerespectarea acestor documente, cumulativ sau neavizarea lor de către persoanele responsabile din cadrul Primăriei Municipiului Galați, atrage neefectuarea plății respective.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art.6. Prezentul contract încetează la data expirării termenului pentru care a fost încheiat.

Art.y. Fiecare dintre părți poate revoca prezentul contract în condițiile notificării deciziei celeilalte părți în termen legal. Revocarea produce efecte după 30 de zile de la data notificării.

Art.8. în cazul în care domnul Sterian Vicol nu respectă condițiile art.3 din prezentul contract, respectiv neutilizarea sumelor în scopul precizat, Municipiul Galați își- rezervă dreptul de a decide oricând rezilierea de drept a prezentului contract în temeiul art.1.553 din Codul Civil, notificându-l pe domnul Sterian Vicol și sistarea plăților acordate de la bugetul local. Dacă domnul Sterian Vicol nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vătămată se poate adresa instanței de judecată.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE--------------------- -------~~

Art.9. în cazul în care neînțelegerile ce ar putea apărea între părțile prezentului contract nu se pot rezolva pe cale amiabilă, acestea se vor supune spre soluționare instanței competente, în condițiile legii.

Art.10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractate a oricărei clauze a prezentului contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii acestui contract în baza simplei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art.11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art.12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ___________________în 2

(două) exemplare, care se vor înmâna celor două părți.

Municipiul Galați                             Solicitant

PRIMAR,                                              J

Director General

Direcția Generala Buget Finanțe

Director General

Direcția Generala Servicii Publice

Control Financiar Preventiv

Serviciul Juridic si Legalitate

Sef Birou

Invatamant, Cultura, Turism,

Agrement, Sport, Culte, Sanatate