Hotărârea nr. 257/2015

Atribuirea in folosinta gratuita Muzeului de Istorie "Paul Paltanea" Galati a unui teren aflat in domeniul public al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 257 din 25.06.2015

privind: atribuirea în folosință gratuită Muzeului de Istorie „Paul Păltânea” Galați a unui teren aflat în domeniul public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 277/22.06.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.06.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 68922/22.06.2015, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 68924/22.06.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea nr. 1405/07.11.2014 a Muzeului de Istorie Paul Păltânea, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 117140/07.11.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), ort. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


Art. 1 - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită Muzeului de Istorie „Paul Păltânea” Galați, a unui teren, în suprafață de 20 mp, situat la intersecția străzilor Brăilei și LL.Caragiale - scuarul de lângă blocul BR1C, în vederea amplasării lucrării de artă monumentală “Monumentul Eroilor Români, 7-9 Ianuarie 1918", pe durata existenței construcției.

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art, 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Ocfdbian Kovacs


Anexa la HCL nr. 257/25.06.2015■X

0)
HKBBWW ^mtâtssnt 3€ OFIWIIM jtfUDta&U..

Ssiut Șțttrstj*       ^saifeHîa-.^fcs^it.^Seistjt^mffiijiHi^aîiia.wiîOiKi^i^^iK^if.sTOî^Sst^îSMW^re^stofiaoiSsfffis^vj^o^^id

«fiiirtirtKî sUiJtsK îiKtsnf.

ifttîfSftfViist*jHfțsfefctK4/^w! in tai^afnt-intitidMtit.tâfaiftw’ffifWiîSfî*^*stifîtMȘWK^î.

oppidum Mudie368

25,37


...  % 363

25.30 r 25-36


Cristian Sorin


PROPUNERE

Cssa^ Propunere amplasare Monument

F/AG Propunere daiaje S1=4J39mp

S2~3,52mp


264 ■


a-

O"


222

25.82


)QNATESTEREO’70


fteftsraț^h *aia- ■


oppi-dof