Hotărârea nr. 256/2015

Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu aflat in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Scolii Gimnaziale nr. 20 Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

------HOTĂRÂREA nr. 256   — din 25.06.2015

privind: aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale nr. 20 Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 276/17.06.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.06.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 64324/10.06.2015, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 64326/10.06.2015, al Direcției Generale Servicii Publice, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea Școlii Gimnaziale nr. 20 Galați nr. 73/20.01.2015, înregistrată la Registratura Municipiului Galați sub nr. 8596/21.01.2015;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 14, 75, 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunujrile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 108, coroborate cu cele ale art. 112, alin. (1), alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c” și lit. ”d”, alin. (5), Kt yy alin. (6L Ut. V. net. 1 si net. 6 si ale ort 122. alin. 6) si alin. (21 din Lenea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui spațiu - sala de sport-aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale nr. 20 Galați, situat în strada Traian, nr. 318, parter, în suprafață de 57,12 mp, pentru desfășurarea unor activități sportive, după orele de curs, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 — Prețul închirierii va porni de la tarifele minime stabilite conform anexei nr. 2 la HCL nr. 258/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare, indexate cu indicele prețurilor de consum la data organizării licitației.

Art. 3 - Primând municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

HCL 256 doc.