Hotărârea nr. 253/2015

Modificarea anexei la HCL nr. 146/16.04.2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in consiliile de administratie la unitatile scolare din municipiul Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

----H O T Â R Â R E A nr. 253   — din 25.06.2015

pentru: modificarea anexei la HCL nr. 146/16.04.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație la unitățile școlare din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 272/16.06.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.06.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 66028/16.06.2015, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 66030/16.06.2015, al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 146 din 16.04.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație la unitățile școlare din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 145 din 30.04.2015privind validarea unui mandat de consilier local;

Având în vedere dispozițiile art. 96, alin. (1) și alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “d”, alin. (6), lit.”a”,pct. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

____republicată, cu modificările și complerile ulterioare,                        _______

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 146/16.04.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație la unitățile școlare din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare, prin înlocuirea domnului Rainea Nicolae cu domnul consilier local Potirniche Gheorghe.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs