Hotărârea nr. 25/2015

Aprobarea costului lunar de intretinere in Caminul pentru persoane varstnice "Stefan cel Mare si Sfant" Galati, pentru anul 2015

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 25 din 29.01.2015

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice "Ștefan cel Mare și Sfânt" Galați, în anul 2015

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 24/20.01.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.01.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7590/20.01.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7592/20.01.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 21/16.01.2015, a Căminului pentru Persoane Vârstnice "Ștefan cel Mare și Sfânt", înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 6858/19.01.2015;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 530/10.11.2005 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice "Ștefan cel Mare și Sfânt" Galați și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul Consultativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 97/26.02.2009 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile art. 24, alin. (3) și art. 25, alin. (1) - (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d„ și alin. (6), Ut. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în cuantum de 588 lei/beneficiar, în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați, pentru anul 2015.

Art. 2- H.C.L. nr. 97/26.02.2009 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora, se modifică și completează corespunzător.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Mihail Bu^tgnșdnf

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs