Hotărârea nr. 248/2015

Aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. ACJ GLOBE TOUR S.R.L. pentru angajatii S.C. Altstil Construct S.R.L. pe traseul Piata Energiei - S.C. Altstil Construct S.R.L.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TÂRÂRE A nr. 248

din 25.06.2015

privind: aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea ACJ GLOBE TOUR S.R.L. pentru angajații Societății Altstil Construct S.R.L. pe traseul Piața Energiei - Societatea Altstil Construct S.R.L.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 266/11.06.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

25.66.20i5;   '      " ........ J ’      ........ .......... ......•—•••

Având în vedere expunerea de motive nr. 64794/11.06.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 64796/11.06.2015, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice,

Având în vedere solicitarea Societății ACJ GLOBE TOUR S.R.L. nr. 211/15.05.2015, înregistrată la Registratura Generală aMunicipiului Galați sub nr. 26095/22.05.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), Ut. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (1^1), art. 34, art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „d”, alin. (6), Ut. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

'turnat

repuElicătă~în2OO7, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport Societatea ACJ GLOBE TOUR S.R.L. pentru angajații Societății Altstil Construct S.R.L. pe următoarea rută:

Piața Energiei - str. Combinatului - Drumul de Centură - str. Dunărea -Poarta Sud Arcelor Mittal SA. - Altstil Construct S.R.L.

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

_______________A1A. .3 Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea

prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Octăirian Kovacs