Hotărârea nr. 24/2015

Aprobarea costului lunar de intretinere in Caminul pentru persoane varstnice "Sf. Spiridon" Galati, pentru anul 2015

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 24

din 29.01.2015

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon” Galați, pentru anul 2015

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 23/20.01.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29,01.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7586/20.01.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7588/20.01.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 96/19.01,2015, a Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf, Spiridon”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 7180/19.01.2015;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 528/10.11.2005 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon” și a Centrului de Urgență pentru Persoane fără Adăpost și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul Consultativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 95/26.02.2009 privind aprobarea costului mediu lunar și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon” Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare;

HCL 24 doc.

Având în vedere dispozițiile art. 24, alin, (3) și art. 25, alin. (i)~ (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d” și alin. (6), lit. V, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere, pentru anul 2015, în Căminul pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon” Galați, după cum urmează:

pentru beneficiarii care nu sunt încadrați în grade de dependență: 630 lei/persoană;

pentru beneficiarii care sunt încadrați în gradul II de dependență:

690 lei/persoană;

pentru beneficiarii care sunt încadrați în gradul I de dependență: 750 lei/persoană.

Art. 2 - H.C.L. nr. 95/26.02.2009 privind aprobarea costului mediu lunar și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon” Galați și susținătorii legali ai acestora, se modifică și completează corespunzător.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 ~ Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

HOL 24 doc.