Hotărârea nr. 212/2015

Atribuirea in folosinta gratuita Universitatii "Dunarea de Jos" Galati - Facultatea de Medicina si Farmacie a curtii interioare aferente imobilului situat in Str. Eroilor nr. 34 si unor corpuri situate pe suprafata acestuia

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

din 28.05.2015

privind: atribuirea în folosință gratuită Universității “Dunărea de Jos” din Galați -Facultatea de Medicină și Farmacie, a curții interioare aferente imobilului situat în Strada Eroilo,r nr. 34 și a unor corpuri situate pe suprafața acesteia

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 228/19.05.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.05.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 55658/19.05.2015, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 55660/19.05.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget-Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresele nr. 2025/22.01.2015 și nr. 16349/13.05.2015 a Universității “Dunărea de Jos”-Facultatea de Medicina, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub numerele 9536/22.01.2015, respectiv 53976/13.05.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (5), lit. “a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:-----Axt._i - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, până la data de 06.04.2026,    — Universității “Dunărea de Jos” Galați-Facultatea de Medicină și Farmacie, a curții interioare aferente imobilului situat în strada Eroilor, nr. 34 și a unor corpuri situate pe suprafața acesteia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

4