Hotărârea nr. 21/2015

Aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru Centrul Financiar Crese Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 21

din 29.01.2015

privind: aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru Centrul Financiar Creșe Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 20/20.01.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.01.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7574/20.01.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7576/20.01.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa Centrului Financiar Creșe Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 6430/16.01.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (4), alin. (5), alin. (6) din Legea nr. 263/2007 privind înființarea organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 72, alin. (3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. ”d”, alin. (6),pct. 16 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin, (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în sumă de 386 lei, pentru Centrul Financiar Creșe Galați, în anul 2015.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs