Hotărârea nr. 19/2015

Aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L pentru angajatii proprii

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 19 din 29.01.2015

privind: aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea FIERCTC SIBEL S.R.L. pentru angajații proprii

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 18/20.01,2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.01.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7782/20.01.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7784/20.01.2015, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății FIERCTC SIBEL S.R.L. nr. 1613/18.11.2014, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 59555/19-11-2014;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (1A1), art. 34 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea FIERCTC SIBEL S.R.L. pentru angajațiiproprii, pe următoarele rute:

  • 1. Mașnița Nouă Micro 20 - str. Oțelurilor - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor -Piața Energiei - str. 1 Decembrie 1918 - bld. Milcov ~ str. Drumul Viilor - str. Calea Smârdan - S.C. FIERCTCSIBEL S.R.L și retur.

  • 2. Mașnița Nouă Micro 20 - str. Oțelurilor - str. Brăilei - str. Traian - Piața Centrală - str. Movilei - bld. George Coșbuc - str. Basarabiei - Piața Energiei - str. 1 Decembrie 1918 - bld. Milcov - str. Drumul Viilor - str. Calea Smârdan - S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L și retur (pe str. Tecuci - str. Sf. Spiridon).

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Mihail Bucatanschi


Contrasemnează