Hotărârea nr. 182/2015

Aprobarea contului anual de executie a bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 182

din 28.05.2015

privind: aprobarea contului anual de execuție a bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2014

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 197/12.05.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.05.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 53752/12.05.2015 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați., Marius Stan; _______________ .......... _ . . .  ..

Având în vedere raportul de specialitate nr. 53754/12.05.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 57, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, eu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), Ut. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a”, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă contul anual de execuție a bugetului local de venituri și

- Secțiunea de funcționare - conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentă hotărâre;

- Secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă contul anual de execuție a bugetului creditelor interne pe anul 2014, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aproba contul anual de execuție a bugetului de fonduri externe nerambursabile pe anul 2014, conform anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2014:

  • - Secțiunea de funcționare conform anexelor 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare conform anexelor 9 și 10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 5 - primarul inunicipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, 'Vergiliu ValsContrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu OctQ n Kovacs


Anexa 1 la HCL nr. 182 / 28.05.2015

MUNICIPIUL GALAȚI


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 - SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

crt.

...............-

indicator

2014

TRIMESTRE

2014

31,12,2014

%

A

B

C

D

' ’ '441M37490

E

■■ d

TOTAL ^NffURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)“

’ OO.OT

2

VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02)

48.02

283.122.000

287.516.000

284.583.887

98,98%

3

I. VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

351.556.000

431.802.490

430.433.979

99,68%

4

A. VENITURI FISCALE (00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

369.183.000

403.287.490

397.571.132

98,58%

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (00.05+00.06+00.07)

00.04

145.321.000

147.093.000

146.101.009

99,33%

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

2.215.000

3.855.000

4.256.722

110,42%

7

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

2.215.000

3.855.000

4.256.722

110,42%

8

Impozit pe profit de la ageriți economici

01.02.01

2.215.000

3.855.000

4.256.722

110,42%

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+04.02)

00.06

143.106.000

143.238.000

141.844.287

99,03%

10

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02.

3.830.000

3.830.000

4.296.680

112,18%

11

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

03.02.17.

12

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

3.830.000

3.830.000

4.296.680

112,18%

13

Coteai sume defalcate din Impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

139.276.000

139.408.000

137.547.607

98,67%

14

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

138.761.000

138.761.000

136.907.489

98,66%

15

Sume alocate din cotele aetalcate din impozitul pe venit pentru ecnnibrarea hiiORtfilnr Inr.alp

04.02.04

515.000

647.000

640.118

98,94%

16

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

18

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

19

A2. IMPOZIT PE SALARII- TOTAL - Restante ani anteriori -

06.02.

0

0

0

20

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante ani anteriori -

06.02.02

0

0

0

21

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

60.292.000

61.489.000

58.665.268

95,41 %

’22

Impozîte si taxa pe prGprferaîe2 (07.02:01+G7.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.G2

'60:292.000

- si^sgeooa

“  58.665:268

"95,41%-

23

Impozitul si taxa pe clădiri (07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

48.294.000

48.294.000

47.492.424

98,34%

24

Impozitul pe clădiri pf

07.02.01.01

14.166.000

14.166.000

14.480.556

102,22%

25

Impozitul si taxa pe clădiri pj

07.02.01.02

34.128.000

34.128.000

33.011.868

96,73%

26

Impozitul si taxa pe terenuri (07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8.271.000

9.468.000

8.642.629

91,28%

27

Impozit pe teren pf

07.02.02.01

2.155.000

2.455.000

2.340.179

95,32%

28

Impozit si taxa pe teren pj

07.02.02.02

4.735.000

5.632.000

4.902.511

87,05%

29

Impozit pe teren extravilan, restante ani anteriori din imp pe teren agricol

07.02.02.03

1.381.000

1.381.000

1.399.939

101,37%

30

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

07.02.03

3.727.000

3.727.000

2.530.215

67,89%

31

Alte impozite si taxe pe-proprietate---- -

07.02.50

0

-----—O

0

32

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (codi 1.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

163.570.000

194.705.490

192.804.855

99,02%

33

Sume defalcate din TVA (11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

143.515.000

174.435.490

173.839.976

99,66%

34

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

35

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

11.02.02

143.204.000

173.135.000

172.539.486

99,66%

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

311.000

1.300.490

1.300.490

100,00%

38

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea Programului de dezv a infrastructurii si a bazelor sportive din soatiul rural

11.02.07

39

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

198.000

198.000

181.175

91,50%

40

Taxe hoteliere

12.02.07

198.000

198.000

181.175

91,50%

41

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

21.000

21.000

27.798

132,37%

42

Impozit pe spectacole

15.02,01

21.000

21.000

27.798

132,37%

43

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

44

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

19.836.000

20.051.000

18.755.906

93,54%

45

Impozitul pe mijloacele de transport (16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

15.150.000

15.319.000

14.863.001

97,02%

46

Impozitul pe mijloace de transport pf

16.02,02.01

9.208.000

9,377.000

9.286.617

99,04%

47

Impozitul pe mijloace de transport pj

16.02.02.02

5.942.000

5.942.000

5.576.384

93 85%

I axe si larile Jenlru eiioerarea ae licențe si autorizații de funcționare

Ife.te.oâ

4.359.000

4.359.000

3'.1495!!J83

80,19%

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

------------327-000

---------373.000

----------397-522

106,57%

desfășurare de activitati

I Ui UZ» JU

. 59-

Al TEÎ            CI TAYIZ                 *10 AOl

S.țS*» ■1JVSB.a                   r»AE -r- ’                    « w inem 7'.“*“ ■“ * f*" "V ’f’*

53

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-17.627.000

28.515.000

32.862.847

115,25%

54

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

20.078.000

20.278.000

21.621.817

106,63%

55

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

20.078.000

20.278.000

21.621.817

106,63%

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

481.000

481.000

423.264

88,00%

57

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

19.227.000

19.427.000

20.959,745

107,89%

58

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

370.000

370.000

238.808

64,54%

59

Venituri din dividende de la aiti plătitori

30.02.08.02

370.000

370.000

238.808

64,54%

60

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

61

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

62

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

63

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-37.705.000

8.237.000

11.241.030

136,47%

64

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

1.166.000

1.196.000

1.254.603

104,90%

65

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

326.000

326.000

328.972

100,91%

66

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crase

33.02.10

139.000

139.000

128.545

92,48%

67

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

692.000

692.000

757.214

109,42%

68

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

69

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție sociala

33.02.27

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii. si despăgubiri

33.02.28

9.000

39.000

39.872

102,24%

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

72

Venituri diri taxe administrative, eliberări pelrfiîse ( cod '          -

34.02.02+34.02.50)

34.02

1.595.000

1.595.000

î.638.287

102,71%

73

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.595.000

1.595.000

1.638.287

102,71%

75

Amenzi, penalitati si confiscări ( cod 35.02.01 la 35.02.50)

35.02

6.411.000

6.911.000

7.117.178

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35,02.01

6.411.000

6.911.000

7.115.678

77

Penalitati pentru nedep sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

78

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

1.500

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

80

Diverse venituri ( cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

28.204.000

28.684.000

29.220.846

101,87%

A* xx, X j

22.000

-  ----26.296

nT^3%““

81

Venituri din aplicarea prescripției extinctive                              ........

'"38:02.01

-- -   7.000

82

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

24.000

24.000

16.825

70,10%

83

Taxe speciale

36.02.06

13,008.000

13.008.000

12.741.109

97,95%

84

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

85 Venituri din recuperarea cheltuielilor                                             36.02.14

135.000

181.961

86

Alte venituri

36.02.50

15.165,000

15.495.000

16.254.655

104,90%

87

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile ( cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-75.081.000

-30.149.000

-27.989.884

92,84%

88

Donații si sponsorizări

37.02.01

23.000

10.116

89

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltarea bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-75.081.000

-30.172.000

-28,000.000

92,80%

90

Alte transferuri voluntare

37.02.50

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

92

Incasari din rambursare împrumuturilor acordate ( cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40,02

0

0

0

  • 93

  • 94


  • 95

  • 96


  • 97

  • 98


Incaș din ramb imprumut pt inf unor instit și serv publ de interes local sau a unor act fin integr din ven proprii ___________________________________________

încasări din rambursarea microcred ițelor de la p.f. și p.j. împrumuturi temporare din trezoreria statului

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

IV. SUBVENȚII ( cod 00.18)


40.02.06


40,02.07

40.02.10

40.02.11

40.02.50

00.17


1004.081.00013.081.00013.092.088100,08%


L'fv


101

W2


103

W4


  • 105

  • 106


107


108


109
112


Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)_______________

B. Curente (cod

42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.444-42.02.45+42.02.46)

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar_________________________________

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili_________________________________________________________________

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri_______________________________________________

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unit de asistenta medico-sociale

Subvenții din bugetul de stat pt trusouri nou-nascuti

Subvenții de la bugetul de stat către B.L. pentru finanțarea programelor de electrificare_____________________________________________________________________

Subvenții de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism______________________________________________________________________

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii


-42.02.


42.02.21


42.02.28

42.02.29


42.02.32


42.02.33


42.02.34


42.02.35


42.02.36


42.02.37


42.02.40


42.02.41


4.08-1.000


13.081.000


-----13.092.088


100,08%

-100;08%-


113


Capitolele 42.02. si 45.02. nu au sume estimate


42.02.42


114116


117


118120


121


122


Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

Sume primite de la administrațiile locale in cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

Subvenții de la bugetul de stat către bugetelor locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare_____________________________

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece____________________________________________________

Subvenții de la alte administrații (cod

43.02.01 t43.02a)4±43i02;97+4J10.2;0.ay                             —

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca_______________________________________

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap____________________________________

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale si județene pentru ajutoare in situații de extrema dificultate


42.02.44


42.02.45


42.02.46


42.02.64


43.02


43.02.01


43.02.04


43.02.07


43.02.08


<■?                  ’^*~"tS?08jeOO@ sv?^s**tSrO92i'68l

397.000


397.000


218.750


154.000


154.000


193.590


100,08%55,10%


125,71%


123|Subventii primite DIN Fondul de Intervenție


43.02.20

3.679.748MUNICIPIUL GALAȚI

-------..= ■ ......' — --------------— —-------—--.......

Anexa 2 la HCL 182/28.05.2015    \

■■

LEI

CONTUL DE EXECUȚIE AL B CHELTUIELI - SECȚIUNEA FUNC

UGETULUI LOCAL PE ANUL 2014

DONARE

T.

î

Nr.

DENUMIRE INDICATO

R

; I

i

cod

PREVEDERI INIȚIALE

PREVEDERI DEFINITIVE

f

REALIZAT ;

31.12.2014 5

%

Crt.

indicator

2014

2014

2014

2014

B.

TOTAL CHELTUIELI

355.637.000

444.883.490

434.665.246

|     97,70

1

AUTORITATI PUBLICE - TOTAL

51.02

19.112.000

27.273.000

27.050.516

99,18

Cheltuieli de personal

.10

12.612.000

18.397.000

18.396.856

100,00

Bunuri si servicii

20

6.500.000

8.955.000

8.739.572

97,59

Transferuri intre unitati ale adminstatiei put

»lice locale

51

Alte transferuri

55

Plăti efectuate in anii precedent! recuperatt

■85

-79.000

-85.9,12

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -

rOTAL

54.02

16.592.000

2.177.000

2.071.563

i I

95,16

Cheltuieli de personal

•;10

1.332.000

1.557.000

1.554.0.68

99,81

Bunuri si servicii

■20

260.000

620.000

517.990

! I

83,55

Plăti efectuate in anii precedenti recuperata

1

,85

-4j95

i I

Fond de rezerva

?50

15.000.000

« 0

i                                [■

i                                                 I

i

Fond de rezerva bugetara

50 04

15.000.000

■>

o

I |

3

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5,5.02

7.100.000

6.506.000

6.152.884

94,57

Bunuri si servicii

20

200.000

1.200.000

1.102.0^0

91,84

Dobânzi

30

6.900.000

5.900.000

5.644.955

i                                                1

95,68

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-594.000

-594.091

i

4

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA - TOTAL

61.02

12.881.000

12.590.000

11.940.250

|    94,84

Cheltuieli de personal

;10

181.000

370.000

368.485

|    99,59

________________1_____„_________________ ... .     ................L_

1

L                                                                                                                                                                                                                             -1

Bunuri si servicii

<20

320.000

350.000

293.848

83,96

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

'51

12.380.000

11.870.000

11.277.9/17

95,01

5

INVATAMANT - TOTAL

65.02

141.946.000

175.914.000

174.942.255

99,45

Cheltuieli de personal

10

117.235.000

145.607.000

145.194.9jl4

99,72

Bunuri si servicii

20

23.089.000

28.019.000

27.666.9*48

98,74

Asistenta sociala

.£7

600.000

1.018.000

929.740

91,33

Alte cheltuieli

59

1.022.000

1.431.000

1.344.000

93,92

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-161.000

-193.407

6

SANATATE - TOTAL

66.02

9.289.000

11.660.000

11.369.592

|     97,51

Cheltuieli de personal

'10

3.937.000

3.934.000

3.930.705

99,92

Bunuri si servicii

20

220.000

220.000

219.099

99,59

Transferuri intre unitati ale adminstatiei put

Hice locale

,51

5.132.000

7.506.000

7.221.503

-1.775

96,21

Plăti efectuate in anii precedenti recuperai

;'85

7

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TO

TAL

6*7.02

29.591.000

34.269.000

32.937.064

|     96,11

Bunuri si servicii

.20

9.450.000

13.225.000

12.361.9^4

93,47

Transferuri intre unitati ale adminstatiei put

ilice locale

51

12.600.000

13.091.000

13.063.249

99,79

Alte transferuri

55

j

Alte cheltuieli

59

7.541.000

7.985.000

7.544.3'98

94,48

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-32.000

-32.507

0,00

8

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

68.02

27.674.000

30.721.000

29.845.699

97,15

Cheltuieli de personal

10

9.526.000

9.840.000

9.823.7'58

99,83

Bunuri si servicii

20

5.181.000

5.794.000

5.701.305

98,40

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

!51

2.918.000

3.995.000

3.893.7,17

97,46

Asistenta sociala

57

8.393.000

9.511.000

8.853.203

93,08

Alte acțiuni (fundații)

,59

1.656.000

1.656.000

1.651.120

99,71

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-75.000

-77.404

9

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TOTAL

70.02

21.019.000

27.692.000

25.511.709

|     92,13

Cheltuieli de personal

(10

77.000

226.000

224.1(15

99,17

Bunuri si servicii

20

20.062.000

25.935.000

23.992.982

92,51

Alte transferuri

i.55

880.000

1.592.000

1.359.228

85,38

Plăti efectuate in anii preced recuperate

;85

-61.000

-64.556

10

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

22.782.000

35.883.000

34.204.848

|    95,32

Bunuri si servicii

(20

14.125.000

22.630.000

21.404.607

94,59

Alte transferuri

55

3.181.000

7.777.000

7.555.208

. 97,15

Rambursări de credite

79

5.476.000

5.476.000

5.244.943

95,78

Plăti efectuate in anii preced recuperate

85

. «i

11

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE SI C(

JMERCIALE

80,02

0

50.000

25.147

50,29

Bunuri si servicii

20

50.000

25.1147

50,29

12

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8<02

5.759.000

28.580.490

28.453.413

99,56

Subvenții

>40

5.000.000

27.000.000

27.000.000

100,00

Rambursări de credite

,79

759.000

1.580.490

1.453.4*13

91,96

13,

TRANSPORTURI

84.02

41.892.000

51.568.000

50.160.246

|     97,27

!

Bunuri si servicii                               i

20

8.432.000

11.952.000

10.615.527

88,82

Subvenții

40

24.000.000

30.250.000

30.250.0'PO

| 100,00

Rambursări de credite

79

9.460.000

9.460.000

9.460.000

100,00

Plăti efectuate in anii preced recuperate

;85

-94.000

-165.2)31

I 0,00

........ I

-I ■

MUNICIPIUL GALAȚI

EXECI DETALIA! PE

I;

JTIA BUGETULUI LOCAL PE SECȚIUNI LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE ANUL 2014- SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Anexa 3 la HCL

182/28.(

1

i

: 1

)5.2(

1

5

LEI

Nr. crt.

DENUMIRE

INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2014

CRED

TRIMEI

^01

iteI

5TrI

4 1

REALIZAT

31.12.2014

A

B

C

D

E

1

TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02)

00.01

93.258.000

64.1

24.ol

0     48.496.680

2

VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.15+00.16)

48.02

1.125.000

3.2

68.oj

9       3.552.426

3

I. VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

75.679.000

30.7

7O.o|

p     28.722.582

4

A. VENITURI FISCALE (00.10)

00.03

0

) 0

5

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02)

00.10

0

1

) 0

6

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0

1

) 0

7

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugat infrastructurii din spațiul rural

î pentru finanțarea Programului de dezv a

11.02.07

0

1

3                  0

8

C. VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

75.679.000

30.770.0|

[)|     28.722.582

9

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (36.I

12+37.02)

00.14

75.679.000

30.770.01

D     28.722.582

10

Diverse venituri (36.02.07)

36.02

598.000

: 5

Ș8.0I

p|        722.582

11

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

598.000

. 598. oj|

p        722.582

12

Transferuri voluntare, altele decât subvent

iile (37.02.04)

37.02

75.081.000

3O.172.o|

) 28.000.000

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

75.081.000

30.172.0fl

|) 28.000.000

14

II. VENITURI DIN CAPITAL (39.02)

00.15

527.000

2.670.0j

P      2.829.844

15

Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

527.000

2.670.0(

)       2.829.844

|

I

16

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institi

itiilor publice

39.02.01

103.000

- 1

03.C

10

83.435

17

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului            ,

39.02.03

122.000

; 1

22.(1

10

70.070

18

Venituri din privatizare

39.02.04

19

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

32.000

52.1

75.(1

0

2.353.959

20

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

270.000

1 2

70.(1

0

322.380

21

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

22

Incasari din rambursare împrumuturilor ac<

jrdate (cod 40.02.13+40.02.14)

40,02

0

Ț

0

0

23

Sume din excedentul anului precedent pentru dezvoltare

acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de

40.02.13

0

0

0

24

Sume din excedentul anului precedent pentru

finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

0

25

IV. SUBVENȚII (00.18)

00.17

4.486.000

11.445.o|

0

8.040.144

26

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADM

NISTRATIEI PUBLICE (42.02)

00.18

4.486.000

‘ I            I

11.4j4S.cl

I            1

0

8.040.144

27

Subvenții de la bugetul de stat (00.19)

42.02

4.486.000

I1.4j45.ol

Io

8.040.144

28

A. De capital (42.02.01 la 42.02.07+42.02.09

1-42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

4.486.000

11.4

45.ol

8.040.144

29

Retehnologizarea centralelor termice si electri

ce de termoficare

42.02.01

4.7

93.0

0

4.084.957

30

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

0

-

0

0

31

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

0

32

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

33

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0

4

0

0

34

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

l

0

0

35

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu t apa a satelor (42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)                                  î.

42.02.09

0

I

0

0

36

Finanțarea subprogramului privind pietruirea reabilitarea , modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

5

i

0

0

37

Finanțarea subprogramului privind alimentare;

i cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

0

38

Finanțarea subprogramului privind canalizarea

i și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

3

I

0

0

ș

!

|

I >

-

39

Finanțarea acțiunilor privind reducerea risculu locuința

seismic al construcțiilor existente cu destinație de

42.02.10

0

35.(

I0

0

40

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirile

ir de locuit                        •;

42.02.12

0

-

0

0

41

Subvenții pentru finanțarea programelor multiî

inuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

42

Subvenții pentru finanțarea chelt de capital la

nstit de invat preuniversitar de stat

42.02.14

0

î

0

0

43

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

ocale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.16

0

J

0

0

44

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

45

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

I.

0

0

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

r

i

0

0

47

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

0

48

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

—I

0

0

49

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

50

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului reparațiilor capitale în sănătate

Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18.02

0

0

0

51

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului investiții în sănătate

Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor

42.02.18.03

0

0

0

52

Subvenții către bugetele locale pentru finanțar pregătirea proiectelor de investiții publice finar

ea programului multianual de asistența tehnică pentru ițate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

0

0

53

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele din FEN postaderare

locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate

i-

42.02.20

4.486.000

;6.617.C

0

3.955.187

54

Sume FEN postaderare in contul plăților ef

îctuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18)

45.02

12.566.000

19.239.0

8.904.110

55

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

11.683.000

16.328.0

7.456.978

56

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

6.675.000

1,1 O28.d

-             i                   i

2.148.680

57

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori                        ;

45.02.01.02

5.008.000

"5.064.C

Io

5.169.287

i

!

f:

i.

i

'■

-

58

prefinantare

î;

45.02.01.03

■ 2

36.q

10

139.011

59

Fondul Social European (45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

883.000

'2.091.(

I

0

1.180.479

60

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent                     ‘

45.02.02.01

52.000

72.(

10

180.764

61

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.02.02

831.000

t 831J

I      w

0

911.553

62

prefinantare

45.02.02.03

88.(1

0

88.162

63

Fondul de Coeziune (45.02.03.01+45.02.03.1

12+45.02.03.03)

45.02.03

0

i

1

0

0

64

sume primite in contul plăților efectuate in am

jl curent                           -1

45.02.03.01

0

0

0

65

sume primite in contul plăților efectuate ani ai

îteriori

45.02.03.02

0

0

0

66

prefinantare

45.02.03.03

0

0

0

67

Fondul European Agricol de Dezvoltare Ru

■ala(45.02.04.01+45.02.04,02+45.02.04.03)

45.02.04

0

r

0

0

68

sume primite in contul plăților efectuate in am

^l curent

45.02.04.01

0

V

0

0

69

sume primite in contul plăților efectuate ani ai

îteriori

45.02.04.02

0

0

0

70

prefinantare

45.02.04.03

0

0

0

71

Fondul European pentru Pescuit (45.02.05.

)1 +45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0

820.oj

0

266.653

72

sume primite in contul plăților efectuate in am

jl curent

45.02.05.01

0

' 8)20.0

0

266.653

73

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori                        ..

45.02.05.02

0

0

0

74

prefinantare

45.02.05.03

0

0

0

75

Instrumentul European de Dezvoltare Regionala (45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0

0

0

76

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent                     ;

45.02.07.01

0

1

0

0

77

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.07.02

0

0

0

78

prefinantare

45.02.07.03

0

r

0

0

79

Fondul European de Dezvoltare Regionala ^45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0

i

0

0

80

sume primite in contul plăților efectuate in anijjl curent

45.02.08.01

41

81

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.08.02

r

1

82

prefinantare

45.02.08.03

!

83

Programe comunitare finanțate in perioada

2007-2013 (45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.02.15

0

0

0

84

sume primite in contul plăților efectuate in am

il curent

45.02.15.01

0

0

0

f

I

f.

85

sume primite in contul plăților efectuate ani ai

iteriori                               ;

86

prefinantare

87

Fondul European de Dezvoltare Regionala

(45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

88

sume primite in contul plăților efectuate in ani

jl curent

89

sume primite in contul plăților efectuate ani ai

iteriori

90

prefinantare

91

Fondul European de Dezvoltare Regionala

(45.02.17.01 +45.02.17.02+45.02.17.03)

92'

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent                     ’

93

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori                        ■

94

prefinantare

95

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

96

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent                     I

97

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

98

prefinantare

45.02.15.02

0

0

0

45.02.15.03

0

0

0

45.02.16

0

Ș

0

0

45.02.16.01

0

0

0

45.02.16.02

0

z

0

0

45.02.16.03

0

0

0

45.02.17

0

o

0

45.02.17.01

0

p

0

45.02.17.02

0

0

0

45.02.17.03

0

0

0

45.02.18

0

0

0

45.02.18.01

0

0

0

45.02.18.02

0

0

0

45.02.18.03

0

0

0

1 1 :

MUNICIPIUL GALAȚI

“r

Anexa 4 la HCL 182 / 28.05.2015

CONTUL DE EXECUȚIE AL

I.'

. BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014

■:

CHELTUIELI - SECȚIUNEA DEZVOLTARE

|        LEI

Nr.

DENUMIRE INDICATOR

cod

BUGET INIȚIAL

BUGET FINAL

REALIZA

î

r

%

Crt.

indicator

2014

2014

31.12.201

4

2014

B.

TOTAL CHELTUIELI

141.582.000

112.448.000

76.204.29j

67,77

1

AUTORITATI PUBLICE - TOTAL

51.02

8.341.000

2.761.000

1:420.94'

51,46

Cheltuieli de capital

71

8.341.000

2.761.000

T423.28I

51,55

Plăti efectuate in anii precedenti recupe

irate

85

: 4-33:

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERAL

E- TOTAL

54.02

132.000

132.000

23.77I

18,01

Cheltuieli de capital

71

132.000

132.000

.. 23.77I

18,01

3

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA N

ATIONALA- TOTAL

61.02

3.223.000

2.759.000

1:695.15

61,44

Transferuri intre unitati ale adminstatiei

publice locale

51

1.350.000

1.870.000

1: 025.56

0,00

Cheltuieli de capital

71

1.873.000

889.000

7 669.59:

75,32

4

INVATAMANT - TOTAL

65.02

17.689.000

15.488.000

12/155.84

78,49

Proiecte FEN

56

2.435.000

4.205.000

3'045.63!

72,43

Cheltuieli de capital

71

15.254.000

11.283.000

9:110.21-

80,74

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

I

0,00

5

SANATATE - TOTAL

66.02

4.639.000

4.092.000

3.357.04

82,04

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

3.749.000

3.967.000

3 291.71-1

82,98

Cheltuieli de capital

71

890.000

125.000

65.33-

52,27

6

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE -

TOTAL

67.02

14.353.000

11.892.000

7727.211

64,98

Transferuri intre unitati ale adminstatiei

publice locale

51

2.501.000

2.390.000

1702.913

i           71,25

Proiecte FEN

56

4.000

831.000

!678.37<

i           81,63

Cheltuieli de capital

71

11.848.000

8.671.000

5;349.17(

1           61,69

Plăti efectuate in anii precedenti recupe

srate

85

■ 424t

I

I

! ||

7

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

68.02

5.506.000

8.557.000

&5?

8.73

41,24

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

191.000

731.000

;70

8.31

96,90

Proiecte FEN

56

4.974.000

7.692.000

2j83

2.03

36,82

Cheltuieli de capital

71

341.000

346.000

‘27l

5.3a

79,58

- Plăti efect in anii preced recuperate

85

-212.000

-28

7.0(1

8

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTA

RE PUBLICA-TOTAL

70.02

29.383.000

15.782.000

11:33

6.32|

71,83

Proiecte FEN

56

440.000

613.000

*19

2.14

31,35

Cheltuieli de capital

71

28.943.000

15.170.000

11'14^.5^1

73,47

Active financiare

‘       72

Plăti efectuate in anii precedenti recupt

rate

85

-1.000

’ -

1.38]

9

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

15.820.000

18.018.000

12^18

9.591

67,65

Alte transferuri

55

Proiecte FEN

56

0

Cheltuieli de capital

71

15.820.000

18.018.000

12?180.59|

67,65

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

10

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81.02

4.100.000

8.359.000

71268.781

Cheltuieli de capital

71

4.100.000

8.359.000

7;268.78||

86,96

Active financiare

72

- Plăti efect in anii preced recuperate

85

1

11

TRANSPORTURI

84.02

38.396.000

24.608.000

15;500.87||

62,99

Proiecte FEN

56

1.460.000

5.078.000

1'935.981

38,13

Cheltuieli de capital

71

36.936.000

15.230.000

1L9O0.46|

78,18

Cheltuieli de capital

72

4.300.000

1.658.42

38,57

- Plăti efect in anii preced recuperate

85

I

\

Prâsedinte'clKsedîritâ> L■'-•/ î Z i’                    ^>>'1  '<<.     -■■■-/ /    /

Verg i 1 i u So ritfstefe            ;'/ / a- /

1

'St

£

WNICTPTUL GALAȚI


Contul de execuție a bugetului creditelor interne

la data31.12.2014

-lei-

Creții t.e>.bugeta-re

Pr.

Ordcnator/Dciiumirc indi câtor

Cod

rotai

iriHicșirc

realizi

Total cheltuieli         :

---------TAT. 02------

2o;n97OTTC

227"79'7’,'000........

lb,340,022

67,2 b

; .JLiUCOX^TIliy SJlitiVX tjX J- Îâ-L MHîZi VUJjTAKIi)

-------Txrnrr-----

.... tT“

6,300,000

946/ Z23

15.. 03

= lii£>UX.J<v:AU/IIVH\b^FINANtJlAfLE:

...... 71-,--------------

'---------TJ—

------6,300,000---

--------946,723

15703

TRANSPORTURI'................ —■  ■

84.07----

----21), 119,000—

16,497,000'

IO9T.W

87.25

ChiiLTcnELIDE CAPITAL

70

--WWW—

16/197,000

'   " 14.3 93/29 7 '

—%T35

Tf 11.1 Jl. X. ACI1 -V H NhHiX AM,'J AKE

ÎL

WWW

16,497,000

14,393 299

87.25


Președinte de ședinț Vergiliu Sorin Valș

MUNICIPIUL GALAȚI

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAWBURSABILE - CHELTUIELI la data 31.12.2014

Ordonator/Pawmireîriificator

Cot|

Cred i ic buget ir e

Pi. teaiiz.

Teta!

Trimestre           Riali efectuate

Total cheltuieli

■S0.0208 '

' 29/.O0O

449300

110,759

24.67

; T^yyUUU

-—M-WyMHP-10

......l'O?

Oi. CHELTUIELI CiJRENTC

or

2ROQO

149.000__________

ii 0,759

24.67]

^ituuiîrmmuRi si servicii          ~i~

20

29,000

442,000

104,259

23.59

TITLUL vn. ALTE TRANSFERURI

55

0

7,000

6,500

j

ZQ.

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL-VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

31.12.2014

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

INIȚIALE

2014

PREVEDERI DEFINITIVE 2014

INCASARI

2014

%

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

126.610.000

144.798.000

136.392.066

94,19

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

C. VENITURI NEFISCALE {cod 00.13+00.14)

00.12

126.610.000

144.798.000

136.392.066

94,19

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

1.260.000

1.368.000

1.067.722

77,32

3O.îb ”     'l'

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

1.260.000

1.361.000

1.053.657

77,42

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

Alte venituri din proprietate

30.10.50

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

0

7.000

4.065

58,07

Alte venituri din dobânzi

31.1O.03

0

7.000

4.065

58,07

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

125.350.000

143.430.000

136.334.343

94,36

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21 +33.10.30 la

33.10

93.200.000

96.266.000

100.432.624

104,33

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

5.116.000

5.275.000

4.664.798

88,43

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

38.219.000

3B.933.500

42.360.994

108,80

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1.332.000

1.352.000

1.219.439

90,20

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

2.385.000

2.421.000

1.985.711

82,02

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

140.000

142.000

150.794

106,19

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare s

33.10.17

71.000

54.000

20.257

37,51

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

Venituri din cercetare

33.10.20

0

119.000

129.378

108,72

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

38.779.000

41.150.500

43.394.580

105,45

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de Ir

33.10.30

3.959.000

4.118.000

4.905.998

119,14

veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.569.000

1.040.000

524.570

50,44

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.630.000

1.661.000

1.076.005

64,78

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 36.10.60)

35.10

30.000

31.000

27.295

88,05

. |Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

30.000

31.000

27.295

88,05

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

73.000

96.000

38.084

39,67

Alte venituri |

36.10.50

73.000

96.000

38.084

39,67

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.60)

37.10

-983.000

-933.000

-620.006

66,45

Donații și sponsorizări

37.10.01

32.000

34.471

107,72

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bu<

37.10.03

-983.000

-965.000

-654.477

67,82

Alte transferuri voluntare       -------------                 — ... .

37.10.5fl- :

—---------

----------

--

Incasari din rambursări acordate

40.10

11.508.000

0,00

izate de administrațiile locale din excedentul anului precedent ptsectiunea de funcționare

40,10,01

11.508.000

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

33.030.000

36.462.000

35.466.446

97,24

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 43.10)

00.18

33.030.000

36.462.000

35.456.446

97,24

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din

42.10.43

SUBVENȚIE DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

33.030.000

36.462.000

35.456.446

97,24

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2B.0B0.000

29.188.000

28.428.473

97,40

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătă

43.10.10

4.950.000

7.274.000

7.027.973

96,62

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

Președinte de ședinț;

MUNICIPIUL GALAȚI

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE LA 31.12.2014

PREVEDERI

PREVEDERI

REALIZAT

Crt

indicator

2014

2014

2014

%

------144.798:000

137.410.805

94,90%

............1 O l AL

138.118.000

MAT'QMAL

-j 161.10,

"' î rsa

•«£4,7.7.&

- Cheltuieli de personal

10

7.704.000

7.656.000

7.641.205

99,81%

- Bunuri si servicii

20

4.716.000

4.254.000

3.646.608

85,72%

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-786

2

INVATAMANT

65.10

9.068.000

9.270.000

8.005.663

86,36%

- Cheltuieli de personal

10

288.000

133.000

121.758

91,55%

- Bunuri si servicii

20

8.780.000

9.137.000

7.883.905

86,29%

- Alte cheltuieli

59

3

SANATATE

66.10

54.994.000

59.588.000

55.887.526

93,79%

- Cheltuieli de personal

10

32.857.000

34.377.000

34.363.332

99,96%

- Bunuri si servicii

20

22.137.000

24.956.000

21.336.253

85,50%

-burse

59

0

255.000

191.231

74,99%

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-3.290

4

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

67.10

13.861.000

14.378.000

13.906.791

96,72%

- Cheltuieli de personal

10

4.231.000

4.184.000

4.167.326

99,60%

- Bunuri si servicii

20

5.450.000

5.714.000

5.282.298

92,44%

- Alte cheltuieli

59

4.180.000

4.480.000

4.461.117

99,58%

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-3.950

5

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

68.10

4.250.000

5.347.000

5.086.061

95,12%

- Cheltuieli de personal

10

2.535.000

2.503.000

2.480.385

99,10%

- Bunuri si servicii

20

1.715.000

2.844.000

2.605.676

91,62%

6

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

70.10

1.381.000

1.389.000

1.260.447

90,74%

- Cheltuieli de personal

10

84.000

92.000

92.000

100,00%

T

- Bunuri si servicii

20

1.297.000

1.297.000

1.168.447

90,09%

PROTECȚIA MEDIULUI

74.10

27.162.000

27.864.000

27.352.317

98,16%

- Cheltuieli de personal

10

4.974.000

5.676.000

5.675.990

100,00%

- Bunuri si servicii

20

22.188.000

22.188.000

21.676.327

97,69%

8

TRANSPORTURI

84.10

13.820.000

13.817.000

13.454.792

97,38%

- Cheltuieli de personal

10

332.000

329.000

327.758

99,62%

- Bunuri si servicii

20

13.488.000

13.488.000

13.127.034

97,32%

9

SERVICIUL GEOTOPOCAD- EXPERT

87.10

1.162.000

1.235.000

1.170.181

94,75%

- Cheltuieli de personal

10

612.000

708.000

707.877

99,98%

- Bunuri si servicii

20

550.000

527.000

462.304

87,72%

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL- VENITURI

31,12,2014                 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI INIȚIALE

PREVEDERI DEFINITIVE

INCASARI

2014

2014

2014

%

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

12.993.000

14.244.000

8.363.326

58,71%

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

983.000

965.000

654.477

67,82%

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

983.000

965.000

654.477

67,82%

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)                   . .

00,15

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

'Vwirid riidin-valcrifisareâ' u nor bURWi 'ate'rfrstitdti iio^pubiree-—wn-

■3§r16'.,ai

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10,50

INCASARI DIN RAMBURSĂRI ACORDATE

40.10

0

102.000

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

102.000

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 41

00.18

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39}

42.10

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate

42.10.39

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10

7.791.000

8.958.000

6.728.505

75,11%

| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea

43.10.14

3.749,000

3.967.000

3.291.714

82,98%

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

43.10.16

Sume din bugetul de stat către bugetele locale

43.10.16.01

Sume din bugetul de stat către bugetele locale

43.10.16.02

Sume din bugetul de stat către bugetele locale

43.10.16.03

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către

43.10.17

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății

43.10.17.01

Sume din veniturile proprii aie Ministerului Sănătății

43.10.17.02

Subvenții pentru institutiille publice pentru secțiunea

43.10.19

4.042.000

4.991.000

3.436.791

68,86%

Sume FEN

postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod

45.10

4.219.000

4.219.000

980.344

23,24%

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.10.01

3.853.000

3.853.000

541.361

14,05%

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curen

45.10.01.01

3.853.000

3.853.000

541.361

14,05%

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteric

45.10.01.02

Prefinanțare

45.10.01.03

Fondul Social Europeanț cod

45.10.02

0

0

303.483

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curen

45.10.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteric

45.10.02.02

0

0

303.483

Prefinanțare

45.10.02.03

Fondul de

Coeziune( cod

45.10.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curen

45.10.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteric

45.10.03.02

Prefinanțare

45.10.03.03

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod

45.10.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curen

45.10.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteric

45.10.04.02

Prefinanțare

45.10.04.03

■. ■..

Fondul European de Pescuitf cod

45.10.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curen

45.10.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteric

45.10.05.02

Prefinanțare

45,10.05.03

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod

45.10.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curen

45.10.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteric

45.10.07.02

Prefinanțare

45.10.07.03

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriatț cod

45.10.08

366.000

366.000

135.500

37,02%

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curen

45.10.08.01

366.000

366.000

135.500

37,02%

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteric

45.10.08.02

Prefinanțare

45.10.08.03

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.10.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curen

45.10.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteric

45.10.15.02

Prefinanțare

45.10.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod

45.10.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curen

45.10.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteric

45.10.16.02

Prefinanțare

45.10.16.03

Mecanismul financiar SEE (cod

45.10.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curen

45.10.17,01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteric

45.10.17.02

Sume primite în avans

45.10.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare

45.10.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curen

45.10.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteric

45.10.18.02

Sume primite în avans

45.10.18.03X

MUNICIPIUL GALAȚI

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE LA 31.12.2014

Nr.

DENUMIRE INDICATOR

cod

—PREVEUERI

INIȚIALE

PREVEDERI '

DEFINITIVE

PLĂTI

%

Crt.

indicator

2014

2014

2014

2014

B.

TOTAL CHELTUIELI

'  13 095.000

14.244.000

9.632.781

67,63

1

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA - TOTAL

61,10

1.350.000

1.870.000

1.025.564

54,84

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

0,00

Cheltuieli de capital

71

1.350.000

1.870.000

1.025.564

54,84

2

INVATAMANT - TOTAL

65.10

111.000

111.000

82.895

74,68

Proiecte FEN

56

Cheltuieli de capital

71

111.000

111.000

82.895

74,68

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

0,00

3

SANATATE - TOTAL

66.10

5.793.000

5.970.000

5.023.018

84,14

Proiecte FEN

56

1.953.000

2.370.000

1.704.977

71,94

Cheltuieli de capital

71

3.840.000

3.600.000

3.318.041

92,17

4

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TOTAL

67.10

2.550.000

2.439.000

1.748.907

71,71

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

Proiecte FEN

56

Cheltuieli de capital

71

2.550.000

2.439.000

1.748.907

71,71

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

5

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

68.10

2.091.000

2.631.000

1.084.439

41,22

Proiecte FEN

56

1.900.000

2.440.000

916.124

37,55

Cheltuieli de capital

71

191.000

191.000

168.315

88,12

9

PROTECȚIA MEDIULUI

74.10

1.118.000

1.118.000

585.236

52,35

Alte transferuri

55

Proiecte FEN

56

468.000

468.000

170.664

Cheltuieli de capital

71

650.000

650.000

414.572

63,78

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

ACȚIUNI ECONOMICE    - -

87.10

- 82.000

------ 105.000

82.722

78,78

Proiecte FEN

56

Cheltuieli de capital

71

82.000

105.000

82.722

78,78

Cheltuieli de capital

72

- Plăti efect in anii preced recuperate

85