Hotărârea nr. 172/2015

Preluarea in folosinta gratuita a unui imobil de la societatea Arcelor Mittal S.A. Galati in vederea amenajarii unei biblioteci

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

• ■ l r’ J- f-■»-

din 22.05.2015

privind: preluarea în folosință gratuită a unui imobil de la Societatea ArcelorMittal SA. Galați în vederea amenajării unei biblioteci

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 237 / 22.05.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 22.05.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 59496/28.05.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 59498/28.05.2015, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

. Având în vedere dispozițiile art. 2146, ari. 2147 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

___ArcelorMittal SA. Galați, a unui spațiu, situat în incinta imobilului „Clubul

> Arcel&rMittuP’" situat'trr~Gaiațr, 'Complex' Țiglina în vederea amenajării* urmi biblioteci.

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 ~ Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea

prezentei hotărâri.Contrasemnează,

p. Secretarul murgtypiului Galați,  cj. Nicolcfe tfostache