Hotărârea nr. 163/2015

Concesionarea spatiului medical, situat in Galati, Str. Brailei nr. 236, bloc E6, parter, in suprafata exclusiva de 20,22 mp si suprafata de 33,57 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, doamnei dr. Anastasiu Anamaria.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 163

din 30.04.2015

privind: concesionarea spațiului medical, situat în Galați, str. Brăilei, nr. 236, bloc E6, parter, în suprafață exclusivă de 20,22 mp și suprafața de 33,57 mp reprezentând cotă parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Anastasiu Anamaria

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 183/22.04.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 44514/20.04.2015 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 44516/20.04.2015 al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget-Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1), art. 2, alin. (1), art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere H.C.L. nr. 29/25.02.2010 privind aprobarea modului de calcul pentru stabilirea valorii minime până la care se va negocia redevența pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, concesionate conform HG nr. 884/2004;

Având în vedere Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Administrației și Internelor nr. 946/299/2004 pentru aprobarea modelului cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere solicitarea doamnei dr. Anastasiu Anamaria, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 38876/03.04.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. V din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă concesionarea spațiului medical, situat în Galați, str. Brăilei, nr. 236, bloc E6, parter, în suprafață exclusivă de 20,22 mp și suprafața de 33,57 mp reprezentând cotă parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Anastasiu Anamaria, pentru o perioadă de 30 ani și 9 luni. Spațiul este individualizat în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Redevența este de 1 euro/mp/an în primii 5 (cinci) ani, atât pentru spațiul de folosință exclusivă cât și pentru spațiul de folosință comună.

  • (2) După primii 5(cinci) ani, nivelul redevenței se va stabili în urma negocierii directe dintre comisia stabilită de concedent și concesionar.

  • (3) Redevența nu poate fi mai mică decât valoarea calculată conform hotărârii Consiliului Local Galați.

Art. 3 - Contractul de concesiune se încheie respectând modelul cadru al contractului de concesiune aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății și Ministerul Administrației și Internelor nr. 946/299/2004.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,


HCL 163 doc.

î;

RELEVEU

DISPENSAR COMASAT NR. 7, 8,24. 32, 33 Str. Brăilei nr. 236, bl. E6, parter. Galați .


m. -

EY3-■


Suprafajă în exclusivitate - 20,22 mp

Suprafață în folosință comună ~ 33,57 mp

Dr. Anastasiu Anamaria