Hotărârea nr. 162/2015

Modificarea HCL nr.213/2013 privind aprobarea tarifelor specifice activitatii S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 162

din 30.04.2015

pentru: modificarea H.C.L. nr. 213/2013 privind aprobarea tarifelor specifice activităților S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 181/21.04.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 44666/21.04.2015 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 44668/21.04.2015 al Direcției Generale Buget-Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 96/17.03.2015 a Societății Gospodărire Urbană S.R.L., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 665/17.03.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 39, alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Având în vedere dispozițiile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2), lit. ”d” și alin. (6), lit. ”a”,pct. 19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică H.C.L. nr. 213/2013 privind aprobarea tarifelor specifice activităților S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Prețurile unitare aprobate în anexele El, E2 și F din H.C.L. nr. 213/2013 privind aprobarea tarifelor specifice activităților S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică atunci când, prin acte normative, se modifică manopera orară.

Art. III - Tarifele prevăzute în anexa A din H.C.L. nr. 213/2013 privind aprobarea tarifelor specifice activităților S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare, se pot indexa anual, în limita indicelui prețurilor de consum, în funcție de bugetul aprobat cu această destinație.

Art. IV - Tarifele prevăzute în anexele B, C, și D din H.C.L. nr. 213/2013 privind aprobarea tarifelor specifice activităților S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare, se indexează anual, în limita indicelui prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. V - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art. VI - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octdvihn Kovacs

HCL 162 doc.

S.C. GOSPODĂRIRE URBANA SRL


GALAȚI


ZONE VERZI


ANEXAI la HCL nr. 162/30.04.2015


STAT DE FUNCȚII

lei

Nr. crt

SPECIFICAȚIE

Nr. persoane

SALARIU TARIFAR la 01.07.2013

SPOR Vechime %

Nr. mediu zile CO

TOTAL BRUT

Cota parte CO

Total brut inclusiv cota de CO

0

1

2

3

4

05

6

07

8=6+7

1

Muncitor drujbist

6

1050

18,00%

25

1.239,00

112,64

1351,64

2

Muncitor motocositor

8

975

17,00%

24

1.140,75

103,70

1244,45

3

Muncitor floricultor

25

975

20,00%

24

1.170,00

106,36

1276,36

5

Muncitor nccalificat-perman.

18

975

12,00%

23

1.092,00

99,27

1191,27

6

Muncitor necalificat-sezonieri

35

975

15,00%

23

1.121,25

101,93

1223,18

5

Muncitor Statie Pompe ZV

3

1050

25,00%

25

1.312,50

119,32

1431,82

TOTAL

95

7718,72

S.C. GOSPODĂRIRE URBANA SRL GALAȚI


ZONE VERZI


ANEXA 2 la HCL nr. 162/30.04.2015


MANOPERA DIRECTA SI SPORURILE LEGALE ALE MUNCITORILOR

01.iul.13

lei

Nr. crt

Specificație

Nr.

persoane

Salariu brut 01.07.2013

TOTAL Contribuția unitatii

DIN CARE :

TOTAL BRUT

Tichete de masa

Nr. de ore lucrate in luna

Salariu orar/ persoana

Salariu orar *cu nr.pers.

Nr.luni lucrate

Salariu mediu orar

CASS

5,20%

CAS

20,80%

Conced.si indemniz 0,85%

Șomaj 0,50%

Fd. De risc 0,26%

Fd. De garantare 0,25%

0

1

2

3

4=5+6+7+8+9

5

6

7

8

9

10

11=3+4

12

13

14

15=14*2

16

17=15/2

1

Mui

icitor drujbist

6

1351,64

308,58

70,29

213,56

11,49

6,76

3,11

3,38

1660,22

172,8

168,667

10,86769

65,2061162

12

10,868

2

Mu

icitor motocositor

8

1244,45

284,11

64,71

196,62

10,58

6,22

2,86

3,11

1528,56

172,8

168,667

10,08709

80,6967575

12

10,087

3

Muncitor floricultor

25

1276,36

291,39

66,37

201,66

10,85

6,38

2,94

3,19

1567,75

172,8

168,667

10,31945

257,98615

12

10,319

5

Muncitor necalificat-

18

1191,27

271,97

61,95

188,22

10,13

5,96

2,74

2,98

1463,24

172,8

168,667

9,699823

174,596809

12

9,6998

6

Muncitor necalificat-sezon.

35

1223,18

279,25

63,61

193,26

10,40

6,12

2,81

3,06

1502,43

172,8

168,667

9,932174

347,626092

8

9,9322

7

Muncitor Statie Pompe

3

1431,82

326,88

74,45

226,23

12,17

7,16

3,29

3,58

1758,70

172,8

168,667

11,45156

34,3546752

12

11,452

TOTAL

95

7718,72

1762,18

9480,90

960,4666

10,11


SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL GALAȚI


ANEXA 3

la HCL nr. 162/30.04.2015

PRETURI UNITARE

Privind lucrările de plantare, amenajare si întreținere spatii verzi 2015

Nr crt

Denumirea lucrării

Simbol

UM

NT Ore

PU muncitori -lei-

1

Curatat teren de frunze, crengi, gunoi cu grebla

-peluze

1 lai

100 mp

0,28

2,83

-taluz

1 Ibl

100 mp

0,65

6,57

2

Curatat teren de iarba, buruieni cu sapa

-peluze

1 2a2

100 mp

1,05

10,62

-taluz

1 2b2

100 mp

1,07

10,82

3

Strâns diferite materiale

-la suprafața

1 2a

100 mp

0,31

3,13

-puțin îngropat

1 2b

100 mp

1,02

10,31

4

Desfundat sol la o cazma (30 cm)

-teren ușor

1 3al

mp

0,11

1,11

-teren mijlociu

1 3a2

mp

0,20

2,02

-teren greu

1 3a3

mp

0,24

2,43

5

Nivelat teren neacoperit cu sapa si grebla

-teren ușor

1 4al

10 mp

0,59

5,96

-teren mijlociu

1 4a2

10 mp

0,83

8,39

-teren greu

1 4a3

10 mp

1,04

10,51

6

Nivelat teren acoperit

-teren ușor

1 4b 1

10 mp

1,09

11,02

-teren mijlociu

1 4b2

10 mp

1,29

13,04

-teren greu

1 4b3

10 mp

1,76

17,79

7

Extras pamant vegetal, aruncat lateral

-teren mijlociu

1 Sal

mc

0,63

6,37

-teren greu

1 5a2

mc

1,28

8

Extras pamant vegetal, cu incarcare in mijlocul de transport

/

O- /C'CZ. /Ă '

-teren mijlociu

1 5bl

mc

0,9     /

7

-teren greu

1 5b2

mc

1,61 |

i W»

9

împrăștiat pamant vegetal

16

10 mc

3,6    \

10

Baterea cu maiul a pământului de umplutura

a)-teren orizontal

10 cm

1 al

mc

0,44

4,45

20 cm

1 a2

mc

0,37

3,74

30 cm

1 a3

mc

0,24

2,43

b)-teren in panta

mc

10 cm

1 bl

mc

0,69

6,98

20 cm

1 b2

mc

0,51

5,16

30 cm

1 b3

mc

0,49

4,95

11

Așternut pamant vegetal in gropi

1 8

mc

1,39

14,05

12

Așternut pamant vegetal pe taluz cu panta mai mare de 1.4

-lOcm

1 9al

mc

1,2

12,13

-15cm

1 9a2

mc

1,01

10,21

-20cm

1 9a3

mc

0,9

9,10

13

Așternut pamant vegetal pe teren orizontal cu panta pana la 1.4

-lOcm

1 9bl

mc

0,25

2,53

-15cm

1 9b2

mc

0,18

1,82

-20cm

1 9b3

mc

0,14

1,42


CAPITOLUL II - PLANTARI SI TRANSPLANTĂRI


Nr crt

Denumirea lucrării

Simbol

UM

NT Ore

PU muncitori

-lei-

14

Pichetat plantații

-aliniament

IIA la

lOOpct

0,56

5,66

-izolat

IIA lb

lOOpct

0,7

7,08

-grupuri

IIA lc

lOOpct

0,98

9,91

15

Sapat gropi

-teren ușor

20/20/20

IIA 2 al

buc

0,02

0,20

40/40/30

IIA 2b 1

buc

0,09

0,91

50/50/40

IIA 2c 1

buc

0,17

1,72

60/60/50

IIA 2dl

buc

0,32

3,24

80/80/60

IIA 2el

buc

0,62

6,27

100/100/80

IIA 2fl

buc

1,03

10,41

16

Sapat gropi teren mijlociu

20/20/20

IIA2a2

buc

0,03

0,30

40/40/30

IIA 2b2

buc

0,13

1,31

50/50/40

IIA 2c2

buc

0,28

2,83

60/60/50

IIA 2d2

buc

0,51

5,16

80/80/60

IIA 2e2

buc

1,03

10,41

100/100/80

1 IIA 212

buc

1,5

15,17

17

Sapat gropi teren tare

20/20/20

IIA2a3

buc

0,06

0,61

40/40/30

IIA 2b3

buc

0,19

1,92

50/50/40

IIA 2c3

buc

0,44

60/60/50

IIA 2d3

buc

0,85

ZWÂ

80/80/60

IIA 2e3

buc

1,26 /

100/100/80

IIA 2f3

buc

2,48

18

Sapat gropi teren foarte tare

L

60/60/50

IIA 2d4

buc

1,04    \

80/80/60

IIA 2e4

buc

1,76

\

100/100/80

IIA 2f4

buc

2,9

19

Sapat sânt gard viu

-teren ușor

IIA 4a

mc

0,66

6,67

-teren mijlociu

IIA 4b

mc

1,05

10,62

-teren tare

IIA 4c

mc

1,80

18,20

-teren foarte tare

IIA 4d

mc

2,34

23,66

20

Plantat puieti rasinosi -pana la 11 ani

IIA 5

buc

0,09

0,9121

Plantat foioase pana la 10 ani

-aliniament            -cu tutori

IIA 6al

buc

0,44

4,45

-fara tutori

IIA 6b 1

buc

0,40

4,04

-arbori si arbuști izolați -cu tutori

IIA 6a2

buc

0,35

3,54

-fara tutori

IIA 6b2

buc

0,30

3,03

-grupuri de arbori      -cu tutori

IIA 6a3

buc

0,25

2,53

-fara tutori

IIA 6b3

buc

0,20

2,02

22

Plantat arbuști foiosi si rasinosi de talie mare, trandafiri in gropi gata făcute

IIA 7

buc

0,20

2,02

23

Plantat puieti de talie mica

-rasinosi

IIA 8a

buc

0,04

0,40

-foiosi

IIA 8b

buc

0,06

0,61

24

Recepat plantații

-izolați

IIA 9a

lOObuc

1,22

12,33

-aliniamente

IIA 9b

lOObuc

1,39

14,05

-grupuri

IIA 9c

lOObuc

1,50

15,17

25

Plantat gard viu cu puieti de talie mica, exclusiv borduri la 1 rând

-cu echidistanta 12cm

IIA 10a

ml

0,41

4,15

-cu echidistanta 20cm

IIA 10b

ml

0,24

2,43

26

Idem la 2 rânduri

-cu echidistanta 20cm

IIA 10c

ml

0,38

3,84

-cu echidistanta 30cm

IIA lOd

ml

0,28

2,83

-cu echidistanta 40cm

IIA lOe

ml

0,23

2,33

27

Plantat gard viu cu tufe de arbuști cu h-0.4-1 m

-1 rând cu echidistanta 30cm

IIA 1 la

ml

0,47

4,75

-2 rânduri cu echidistanta 30cm

IIA 1 lb

ml

0,62

6,27

28

Scos material dendrologic 3-8 ani fara balot

-arbori

IIA 12a

buc

0,40

4,04

-arbuști

IIA 12b

buc

0,19

1,92

29

Pus la sânt material dendrologic

-1-2 ani

IIA 13a

100 buc

1,52

15,37

-peste 2 ani

IIA 13b

100 buc

3,33

33,67

-arbuști

IIA 13c

lOObuc

2,36

23,86

30

Extras arbori cu balot inghetat

-40 cm

IIA 17b 1

buc

2,74

27,70

-41-60 cm

IIA 17b2

buc

2,94

29,72

-61-80 cm

IIA 17b3

buc

6,84

69,15

31

Plantat buxus borduri si garduri vii

-1 rând-10 cm

IIA 19al

ml

0,43

-15 cm

IIA 19a2

ml

0,36

-20 cm

IIA 19a3

ml

0,32

-2 rânduri-10 cm

IIA 19bl

ml

0,74

-15 cm

IIA 19b2

ml

0,56

20 cm

IIA 19b3

ml

0,54

32

Plantarea formelor de buxus

-40cm

IIA 20a

O forma

0,4

-60cm

IIA 20b

O forma

0,51

-80cm

IIA 20c

O forma

0,66

6,67

33

Plantat arbori cu balot neambalat manual in gropi sapate anterior

-40 cm

IIA 2 lai

buc

0,67

6,77

-40-60 cm

IIA21a2

buc

0,84

8,49-61-80 cm

IIA21a3

buc

0,88

8,90

34

Plantare arbori cu balot neambalat in gropi sapate anterior cu așezare mecanica

-40 cm

IIA21bl

buc

0,54

5,46

-40-60 cm

IIA21b2

buc

0,65

6,57

-61-80 cm

IIA 21b3

buc

0,71

7,18

35

Plantarea arborilor cu balot in gropi sapate anterior manual

-cu legarea coronamentului

-40 cm

IIA 22alc

buc

0,88

8,90

-fara legarea coronamentului

-40 cm

IIA 22alf

buc

0,85

8,59

-41 cm-60 cm

IIA 22a2f

buc

1,01

10,21

36

Idem cu balot ambalat cu panza de sac

-cu legarea coronamentului -40 cm

IIA 22a2c

buc

0,64

6,47

-fara legarea coronamentului

IIA 22a2f

buc

0,60

6,07

37

Ancorarea arborilor

IIA 23

buc

2,39

24,16

38

Pichetat rabate flori

a).desen ușor

-10 cm

IIB lai

lOOpct

0,28

2,83

-10-20 cm

IIB la2

lOOpct

0,31

3,13

-peste 20 cm

IIB la3

100 pct

0,43

4,35

b).desen greu

-10 cm

IIB lbl

100 pct

2,20

22,24

-10-20 cm

IIB lb2

100 pct

2,22

22,44

-peste 20 cm

IIB lb3

100 pct

2,23

22,55

39

Plantarea florilor din ladite la locul de plantare

-pana la 10 cm

IIB 2al

100 buc

0,75

7,58

-10-20 cm

IIB 2a2

100 buc

0,79

7,99

-peste 20 cm

IIB 2a3

100 buc

1,57

15,87

40

Plantarea florilor aduse din ghivece , la locul de plantare

-pana la 10 cm

IIB 2b 1

100 buc

0,52

5,26

-10-20 cm

IIB 2b2

100 buc

0,60

6,07

-peste 20 cm

IIB 2b3

100 buc

0,79

7,99

41

Plantarea florilor aduse dîn sera fara ghivece

-pana la 10 cm

IIB 2c 1

100 buc

0,36

3,64

-10-20 cm

IIB 2c2

100 buc

0,43

-peste 20 cm

IIB 2c3

100 buc

0,47

/o

42

Plantarea mozaicului pe plan orizontal

/

-desen ușor

IIB 3al

mp

7,34

i wwâ

-desen greu

IIB 3a2

mp

12,00

a «fel

43

Idem pe plan înclinat

\

-desen ușor

IIB 3b 1

mp

9,97

-desen greu

IIB 3b2

mp

14,60

WzW' 3

44

Plantat plante perene cu balot

IIB 4

buc

0,10

1,01

45

Semanat gazon

-orizontal

IIC la

mp

0,10

1,01

-taluz

IIC lb

mp

0,13

1,31

-desen greu

IIC lc

mp

0,14

1,42

46

Extras brazde manual

-5 cm grosime

IIC 2al

mp

0,15

1,52

-10 cm grosime

IIC 2a2

mp

0,26

2,63

4 Ti

47

Brazduirea terenului

-pe teren orizontal-5 cm

IIC 3al

mp

0,41

4,15

-10 cm

IIC3a2

mp

0,58

5,86

-pe taluz-5 cm

IIC 3b 1

mp

0,69

6,98

-10 cm

IIC 3b2

mp

0,80

8,09

-pe borduri sau chenare-5 cm

IIC 3cl

mp

0,40

4,04

-10 cm

IIC 3c2

mp

0,46

4,65

CAPITOLUL III - LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE

Nr crt.

Denumirea lucrării

Simbol

UM

NT Ore

PU muncitori

-lei-

48

Udat arbori si arbuști manual-la hidrant

-cu furtunul pana la 101 apa/buc

IHA laic

10 buc

0,26

2,63

-cu furtunul pana la 201 apa/buc

IIIA la2c

10 buc

0,43

4,35

-cu furtunul pana la 40 1 apa /buc

IIIA la3c

10 buc

0,67

6,77

49

Udat gard viu

-la un rând cu 10 1 apa/ml

IIIA lblc

10 ml

0,17

1,72

-Ia doua rânduri cu 20 1 apa /ml

IIIA lb2c

10 ml

0,82

8,29

50

Udat arbori si arbuști cu autocisterna

-101

IHA lald

10 buc

0,32

3,24

-201

IHA la2d

10 buc

0,54

5,46

-401

IIIA la3d

10 buc

0,66

6,67

51

Udat gard viu cu autocisterna

-la un rând cu 10 1 apa/ml

IIIA lbld

10 ml

0,27

2,73

-la doua rânduri cu 20 1 apa/ml

10 ml

0,88

8,90

52

Mobilizarea solului (plivit, prăsit)

-arbori si arbuști

IIIA2a

10 mp

0,32

3,24

-trandafiri

IIIA2b

100 mp

2,41

24,37

53

Tuns ornamental gard viu-manual

-esența moale

IIIA3al

10 mp

0,32

3,24

-esența tare

IIIA3a2

10 mp

0,49

4,95

54

Tuns ornamental gard viu-mecanic

-esența moale

IIIA3al

10 mp

0,16

1,62

-esența tare

IIIA3a2

10 mp

0,20

2,02

55

Tuns aliniamente manual

-esența moale

IIIA3bl

10 mp

0,39

3,94

esența tare

IIIA3b2

10 mp

0,63

56

Tuns ornamental figuri izolate manual

-esența moale

IIIA3cl

Pe figura

0,67   /

-esența tare

IIIA3c2

Pe figura

1,50

/

57

Tăieri corecție

fel talB

-pana la 1.5 m

IIIA4a

buc

0,28 \

W/ /

-peste 1.5 m

IIIA4b

buc

0,43

58

Verificarea, ancorarea legaturilor tutorilor si corectarea poziției arborilor

IIIA5

buc

0,13

59

Tăieri lastari flori

IIIA6

buc

0,30

3,03

60

îngropat trandafiri

IIIA7

100 buc

3,35 .

. . 33,87.

61

Dezgropat trandafiri                    , ,

IILA8

100 buc

.    4,02

40,64

T I

62

Fasonat tutori - cu dimensiuni pana la 3 m lungime si 5-6 cm grosime

IIIA10

10 buc

0,28

2,83

63

Udat flori cu furtunul montat la

hidrant, robinet

IIIB la

100 mp

0,6

6,07

autocisterna

IIIB 1b

100 mp

0,35

3,54

64

Mobilizarea solului, plivit, sapalugit, rabate fori

IIIB2

100 mp

2,4

24,26

65

Copilit,îndepărtat flori

IIIB3

10 mp

0,25

2,53

66

Palisat flori cu talie

-pana la 2 m

IIIB 4a

buc

0,02

0,20

-peste 2 m

IIIB 4b

buc

0,06

0,61

67

Udat suprafețe brazduite sau gazonate

-cu furtunul la gura de apa

IIIC lai

100 mp

0,31

3,13

-la cisterna

- exclusiv cu aparatul de udare

IIIC lbl

100 mp

0,22

2,22

-inclusiv cu aparatul de udare

IIIC lb2

100 mp

0,30

3,03

68

Cosit gazon teren orizontal manual

neacoperit vegetal

IIIC 2al

Ari

0,46

4,65

acoperit

IIIC 2a2

Ari

0,58

5,86

in benzi

IIIC 2a3

Ari

1,14

11,53

pe taluz

acoperit vegetal

IIIC 2b 1

Ari

0,69

6,98

neacoperit vegetal

IIIC 2b2

Ari

1,16

11,73

69

Cosit gazon teren orizontal mechanic

-teren neacoperit vegetal

IIIC 2al

Ari

0,40

4,04

-teren acoperit vegetal

IIIC2a2

Ari

. 0,28 .

. 2,83 .

-in benzi

. IIIC 2a3

Ari

0,56 ..

5,66

70

Tuns vârfuri de flori la plantațiile de mozaic sau semimozaic

IIIC4

100 mp

2,94

29,72

71

Plantat tufe de plante cu balot

IIID7

10.buc.

0,39

3,94

72

Scos plante bulboasc din teren

IIID8

mp

0,42

4,25    ...

73

Scoaterea cepelor de flori

IIID9 .

. 100 buc

0,17

. 1,72

74

Depozitarea si controlul cepelor puse la iernat

IIID10

100 buc

0,92

9,30

75

Plantat cepe de flori in sânt

mDii

100 buc

... 0,83

8,39

76

Tăieri de corecție la arbori pana la 7 m inaltime

TSH28A1

. buc

0,561

5,67

77

Tăieri de corecție la arbori peste 7m inaltime

TSH28B1

. buc

0,78

7,89

78

Tăieri corecție la trandafiri

TSH28C1

buc

0,067

0,68

79

Doborârea manuala a arborilor esența moale, salcam, plop

sub 30 cm

buc

13 .

.    13,1

31-60 cm

NCP1B4

buc

4,5

45^3^:

61-100 cm

buc

8,8

80

Idem esența tare

l 4 W

-sub 30 cm

. ' ■ . i '■

buc

1,75

iW ib

-31-60 cm.

NCP1B4

buc

4,50

-61-100 cm

buc

10

81

Scoaterea manuala a cioatelor esența moale

-sub 30 cm

buc

1,00

10,11

-31-60 cm

NCP1P5

buc

3,40

'3437

-61-100 cm

buc

6,50

65,7282

Idem esența tare

-sub 30 cm

buc

2,60

26,29

-31-60 cm

NCP1P5

buc

5,40

54,59

-61-100 cm

buc

11

111,21

83

Doborârea cu ferăstrăul mechanic a arborilor foioase moi

-10-30cm

manopera

TSG08

buc

0,904

9,14

utilaj

1,112

11,24

-30-50 cm

manopera

buc

2,870

29,02

utilaj

0,245

2,48

-peste 50cm

buc

manopera

5,684

57,47

utilaj

0,322

3,26

84

Idem foioase tari

-10-30cm

buc

manopera

TSG08

1,118

11,30

utilaj

0,119

1,20

-30-50 cm

buc

manopera

3,438

34,76

utilaj

0,289

2,92

-peste 50cm

buc

manopera

7,618

77,02

utilaj

0,564

5,70

85

Scuturat zapada de pe garduri vii, borduri

IVB2a '

ml

0,02

0,20

86

Idem arbori izolați

IVB2b

buc

0,03

0,30

87

Spart gheata de pe alei

ÎVB8a

mp

0,33

3,34

88

Idem pe scări

IVB8b

mp

0,45

4,55

89

încărcat, descărcat in auto

NL

to

0,35

3,54

90

Transport gunoi cu coșul

NL

mc

0,80

8,09

91

Maturat alei

NS

1000 mp

1,70

17,19

Tarifele nu conțin CCI, beneficiu și TVA.

MANOPERA DIRECTA

tarif mediu orar muncitori coeficient de cheltuiala indirecta beneficiu 5 %

- TVA 24 %


= 10,11 lei/ora.

= 17,40%