Hotărârea nr. 160/2015

Vanzarea terenului cu suprafata de 253,00 mp, intravilan proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe Str. Dogariei, nr. 89A

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 160

din 30.04.2015

privind: vânzarea terenului cu suprafața de 253,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Dogăriei, nr. 89A

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 177/21.04.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 44536/21.04.2015 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 44538/21.04.2015 al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând contractul de închiriere nr. 28020/21.05.2012 și raportul de evaluare privind terenul proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Dogăriei, nr. 89A;

Având în vedere dispozițiile Cap. 1.2, pct. 7 din Anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „b” și ort. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă raportul de evaluare privind vânzarea terenului cu suprafața de 253, 00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Dogăriei, nr. 8gA.

Art. 2 - Se aprobă vânzarea terenului cu suprafața de 253,00 mp intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Dogăriei nr. 8gA.

Art. 3 - Prețul de vânzare este de 87, 21 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art. 5 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere nr. 28020/21.05.2012 își încetează valabilitatea.

Art. 6 Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul municipiului Galați, Radu Ocțdvhsin Kovacs