Hotărârea nr. 16/2015

Aprobarea tribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. ACJ GLOBE TOUR S.R.L. pentru angajatii societatii Arcelor Mittal S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 16

din 29.01.2015

privind: aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea ACJ GLOBE TOUR S.R.L. pentru angajații societății Arcelor Mittal S.A.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 15/20.01.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.01.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7794/20.01.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7796/20.01.2015, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății ACJ GLOBE TOUR S.R.L. nr. 576/04.11.2014, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 54051/11.11.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (iAi), art. 34 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport ACJ GLOBE TOUR S.R.L., pentru angajații societății Arcelor Mittal SA., pe următoarele rute:

  • 1. Piața Centrală ~ str. Traian - str. Movilei - bld. George Coșbuc - str. Henri Coandă - str. Traian Vuia - str. Milcov - str. 1 Decembrie 1918 - Piața Energiei - bld. Siderurgiștilor - str. Anghel Saligny - str. Gheorghe Asachi - str. Prelungirea Brăilei -str. Oltului - str. Brăilei - str. Oțelarilor - Hotel Magnus - bld. Galați - Port Mineralier;

  • 2. Restaurant Aeroport - str. Traian Vuia - bld. Milcov ~ str. 1 Decemebrie 1918 - Piața Energiei - bld. Siderurgiștilor - str. Anghel Saligny - str. Gheorghe Asachi -str. Prelungirea Brăilei - str. Oltului - Drumul de Centură - str. Brăilei - Drumul de Centură - Calea Smârdan - Poarta Est S.C. Arcelor Mittal SA. - Culbutor;

  • 3. Orange Țiglina II - str. Brăilei - str. Oțelarilor - bld. Dunărea - str. Brăilei -Poarta Sud S.C. Arcelor Mittal SA. - Anexa UAF.

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Mihail Bucatanschi


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs