Hotărârea nr. 159/2015

Dezmembrarea terenului in suprafata de 15467 mp, situat in Galati, Str. Tunelului nr. 4, in 2 loturi

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 159

din 30.04.2015

privind: dezmembrarea terenului în suprafață de 15467 mp, situat în Galați, str.

Tunelului, nr. 4, în 2 loturi

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 169/15.04.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 42948/15.04.2015 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 42950/15.04.2015 al Direcției Generale de Dezvoltare și a Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând Ordinul Instituției Prefectului nr. 142/26.04.2007 privind atribuirea în proprietatea privată a municipiului Galați a suprafeței de 58896,7468 m.p. teren intravilan situat în Galați, strada Prundului, Parc CFR , precum și referatul de admitere dezmembrare imobil nr. 16353/04.03.2015;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 155/29.04.2014 privind aprobarea vânzării terenului cu suprafața de i.5oo,oom.p., intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Str. Traian - Bariera Traian;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 15467 mp, situat în Galați, Str. Tunelului nr. 4, în 2 loturi, după cum urmează:

  • •  Teren în suprafață de 1500 mp situat în str. Tunelului, nr. 4, lot 2/1, având numărul cadastral 120952 va constitui Lot 1 (teren ce face obiectul H.C.L. nr. 155/29-04-2014);

  • •  Teren în suprafață de 13967 mp situat în str. Tunelului nr. 4, lot 2/2, având numărul cadastral 120953 va constitui Lot 2 (teren ce va rămâne în proprietatea privată a Municipiului Galați).

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

HCL-1-5â-doc.--------------------

XM45150


o

O

s>

s teî

o

g.                                        ■

îl         .

vi.


I

-N-


ANEXA NR. 136 la regulament


Plan de amplasament si delimitare a imobilului ■ eu propunerea de dezlipire SCARA-l:i000Nr. cadastral ■

Suprafeta măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

■ 120489

15467 '

lud. Galați, mim. Galați, str. Tunelului, nr. 4, Lot 2


| ■ NiC Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

120489 ■

Galați                        x


Imobil nr. cad, 120488


Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare                          1

(după dezlipire)

■ Nr.

cad.' '

' Suprafață. ' («np>

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafețe (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

120489

15467.

Cc

1500

Cc

Lot 2/1

13967

Cc

■ Lot 2/2

.... ^..

s-

-

..

r-

Executant CIOBANII CĂTĂLIN

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intoanirii documentați rigațfȘisHesit^fa^poiidenta acesteia cu realitatea din teren\    ’&cS

jfâȚ CERTIFICAT

Semnătura si stanml®^ autCiWEARE t ■ n», 1WBJ015 jll              B

Inspector

. Confirm introducerea imobihilui în baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnatara si,pajafe /nA

StampilaBCPI^^^.                 ---~
IANEXA NR, 1.3 5 la regulament

hî.-                Plan de amplasament si delimitare a imobilului

SCARA-1:1000


; Nr, cadastral:,^|Supra&ta măsurată a imobilului (rap)

Adresa imobilului

.         13967

Jud. Galați, mun. Galați, str. Tunelului, nr. 4, Lot 2/2

jNr. Carte;Fini^âra . •

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAȚ)

GalațiA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie do. .fctosiuta

Suprafața țmp)

Mențiuni

1

■ Ce     ' “

’13957 '

Imobil Împrejmuit parțial cu gard de plasa, metal si parțial nemnprejmuit.

Total

13967

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol țmp)

Meatihni

... ...

.ii,,-

. *k 1 K

Totăî

Suprafața total a măsurată a imobilului =■ 13967 mp

Executant CIOBANU CĂTĂLIN

Confirm executarea măsurătorilor la. teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale gțjSrespondenta acesteia cu realitatea din teren.

Semnătura si stampila                   A

Dara: 16.02.2015        fâ

h 1            ti

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral       ,        -

; bt'lCfcitper 1 tțitVlA " 1 stmPihBC^(Bștpr8Wa;

%\ ~~

Plan de amplasament si delimitare a imobilului .          SCARA - 1:1000? ■

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

Zwz-

•     '           1500

Jud. Galați, mu’n. Galați, str. Tunelului, nr. 4, Lot 2/1

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Galați

X=445080


X-444980Nota: Accesul Ia lotul 2/1 se va face prin str. Traian.


A. Date referitoare Ia teren

Nr. ’ ’ ( parcelă

Categorie de folosința

Suprafața (mP>

Mențiuni ■

i,Lii ii                 , 1                                                 ■

ț

Imobil neimprejmuit.

Total

1500