Hotărârea nr. 150/2015

Aprobarea regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile - teren cu constructii - bunuri proprietate privata a municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 150 din 30.04,2015

pentru: aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile -teren cu construcții - bunuri proprietate privată a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 164/31.03.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 31078/16.03.2015 a inițiatorului r-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 31080/16.03.2015 al Direcției Generale de Dezvoltare, Direcției Generale Buget-Finanțe și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), Ut. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă Regulamentul privind procedura de vânzare a bunurilor imobile, teren cu construcții bunuri proprietate privată a municipiului Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați,

Radu Ocț&vign Kovacs

REGULAMENT

privind procedura de vânzare a bunurilor imobile - teren cu construcții din domeniul privat al Municipiului Galați

Capitolul I

Dispoziții Generale

Art. 1. - (1) - Prezentul Regulament stabilește condițiile cadru pentru vânzarea bunurilor imobile - teren cu construcții, proprietate privată a Municipiului Galați.

 • (2) Titularul dreptului de proprietate este Municipiul Galați, iar competența materială de administrare a bunurilor imobile din patrimoniu in cauza este în sarcina Consiliului Local al Municipiului Galați.

 • (3) Responsabilitatea privind inițierea și urmărirea procedurii de vânzare a imobilelor stabilită prin prezentul regulament revine Direcției Generale de Dezvoltare - Compartiment de închirieri, Concesiuni și Vânzări din cadrul Primăriei Municipiului Galați.

Art. 2. - (1) ~ Calitatea de vanzator este recunoscuta Consiliului Local Galați, in numele Municipiului Galați, pentru bunurile imobile din domeniul privat al municipiului, asupra carora are drept de proprietate privata.

 • (2) - Calitatea de cumpărător o poate avea orice persoana fizica sau juridica, romana sau străină, in conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

 • (3) - Cetățenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenului numai in condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeana si din alte tratate internaționale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in condițiile prevăzute prin lege organica.

 • (4) - In cazul in care proprietarul vinde o clădire unei persoane fizice sau juridice străine, va transmite acesteia numai dreptul de folosința asupra terenului aferent.

Art. 3. - Principiile care stau la baza procedurii de vanzare a bunurilor din domeniul privat al Municipiului Galați sunt:

 • a. transparenta;

 • b. eficienta utilizării fondurilor publice;

 • c. proportionalitatea;

 • d. tratamentul egal;

 • e. libera concurenta.

Capitolul II

Procedurile de vânzare

Art.4. - Vânzarea bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului Galați se realizează prin una din următoarele proceduri:

A. Vânzarea imobilelor prin licitație publică deschisă sau licitație publică deschisă cu strigare, cu clauza suspensivă pentru clădirile din teritoriul administrat de municipiul Galați, clădiri cu statut de monument istoric și de arhitectură.

A.l. în cazul îndeplinirii condițiilor juridice, tehnice și economice, Direcției Generale de Dezvoltare - Compartiment de închirieri, Concesiuni și Vânzări va întocmi documentația necesară organizării procedurii licitației.

A.2. Caietul de Sarcini de vânzare a imobilului se promovează de către Direcției Generale de Dezvoltare - Compartiment de închirieri, Concesiuni și Vânzări și se înaintează primarului în vederea aprobării.

A.3. Prețul de pornire a licitației nu poate fi mai mic decât prețul din raportul de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat.

A.4. Promovarea pe piață a ofertei

A.4.1. Promovarea pe piață a ofertei de vânzare se va face atât pe plan local cît și pe plan național prin mass-media, în vederea atragerii de investitori interesați de oferta municipiului.

A.4.2. întocmirea documentației pentru licitație, a Instrucțiunilor de organizare și desfășurare a procedurii de vânzare a bunurilor imobile și organizarea licitației revine Direcției Generale de Dezvoltare - Compartiment de închirieri, Concesiuni și Vânzări din cadrul Primăriei Municipiului Galați, potrivit legii și în condițiile stabilite de Consiliul Local.

A.4.3. în urma licitației, se întocmește contractul de vânzare-cumpărare între Municipiul Galați, prin reprezentanții legali și cumpărător. Contractul va fi autentificat în fața notarului public.

Capitolul III

Documentele prealabile și aprobarea vânzării

Art. 5. - Raportul de specialitate în vederea aprobării vânzării de către Consiliul Local, întocmit de către compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Galați, va conține în principal următoarele:

 • 1 - date privind vânzătorul;

 • 2 - titlul juridic in baza caruia este detinut bunul care face obiectul vanzarii;

 • 3 - motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifica vanzarea;

 • 4 - date privind bunul care se vinde: descrierea acestuia si specificații tehnice, adresa, vecinătăți, ansamblul in care funcționează bunul respectiv si condiții ce se cer pentru a nu prejudicia ansamblul, se va preciza daca bunul care se vinde este sau nu grevat de sarcini;

 • 5 - prețul de pornire al licitației publice este cel stabilit prin raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat;

 • 6 - precizarea procedurii prin care se va face vanzarea.

Art. 6. - (1) - Vanzarea bunurilor imobile apartinand domeniului privat al Municipiului Galați se aproba prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Galați.

Capitolul IV

Documentația de licitație

Caietul de sarcini

Art 7. - (1) - Caietul de sarcini va fi pus în vanzare de către Primăria Municipiului Galați, prin intermediul Direcției Generale de Dezvoltare-Compartimet de închirieri, Concesiuni și Vânzări din cadrul Primăriei Municipiului Galați.

 • (2) - Prețul de vanzare a caietului de sarcini va fi stabilit astfel încât sa acopere cheltuielile ocazionate cu organizarea licitației.

Art. 8. Caietul de sarcini va cuprinde următoarele:

 • a) datele de identificare ale proprietarului;

 • b) datele de identificare ale organizatorului licitației;

 • c) procedura de vanzare aplicata;

 • d) data depunerii documentelor de participare la licitație;

 • e) adresa, data si ora de desfășurare a licitației organizate pentru vanzarea imobilului, precum si datele de desfășurare a următoarelor licitații, in caz de neadjudecare si repetare a procedurii;

 • f) prezentarea imobilului: denumire, adresa, regim juridic, descrierea imobilului, datele si caracteristicile constructive ale acestuia, daca este cazul starea tehnica actuala;

 • g) prețul minim de pornire a licitației, stabilit prin hotarare a Consiliului Local Galați, pe baza valorii stabilite prin raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat;

 • h) cheltuieli ocazionate cu parcelarea, evaluarea, intabularea imobilului in cartea funciara, cheltuieli care vor fi recuperate de la cumpărătorul imobilului;

 • i) elemente de preț: prețul minim de pornire a licitației, pasul de strigare egal cu 5% din prețul minim de pornire, garanția de participare la licitație egala cu 10% din prețul minim de pornire, cuantumul taxei de participare la licitație, prețul caietului de sarcini si modalitatea de plata a valorii (prețului) de adjudecare a imobilului;

 • j) documentele necesare pentru inscrierea la licitație;

 • k) condițiile pe care trebuie sa la îndeplinească ofertantul pentru a fi admis la licitație (condițiile de calificare);

 • l) instrucțiuni privind modul de desfășurare a procedurii de licitație;

 • m) alte precizări considerate a fi utile pentru ofertanti;

 • n) numărul de telefon si/sau de fax si persoana de contact desemnata de organizator, unde se pot obține relații despre bunul/bunurile imobile ce fac obiectul vanzarii;

Anunțul publicitar

Art.9. - (1) - După aprobarea vanzarii, Primăria Municipiului Galați, prin grija Direcției Generale de Dezvoltare-Compartimet de închirieri, Concesiuni și Vânzări va proceda la publicarea anunțului privind organizarea licitației.

 • (2) - Anunțul privind organizarea licitației se va afișa la sediul organizatorului, la locul unde se afla bunul imobil, se va publica intr-un cotidian central si intr-un cotidian local.

 • (3) - Anunțul privind organizarea licitației se va publica cu cel puțin 20 zile înainte de data stabilita pentru desfasurarea acesteia.

 • (4) - Conținutul anunțului licitației este următorul:

 • - denumirea si sediul organizatorului licitației, număr de telefon/fax;

 • - obiectul licitației, adresa imobilului;

 • - data, ora limita si locul de depunere a documentelor de participare la licitație;

 • - locul de unde se poate obține Caietul de sarcini;

 • - data, ora si locul desfășurării licitației.

Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea licitației

Secțiunea I

Comisia de adjudecare

Art. 10. - Direcției Generală de Dezvoltare-Compartimet de închirieri, Concesiuni și Vânzări va asigura organizarea licitației și desfasurarea acesteia in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si a dispozițiilor legale incidente.

Art. 11. - (1) Comisia de adjudecare va fi nominalizata prin Dispoziție a Primarului Municipiului Galați.

 • (2) - Comisia de adjudecare va fi alcatuita dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5, după cum urmeaza:

-președinte;

-secretar;

-membrii plini, din care unul va fi locțiitor al președintelui;

 • - membrii supleanți.

Din Comisia de adjudecare vor face parte în mod obligatoriu persoane de specialitate din domeniile: juridic, tehnic și economic .

 • (3) - Prin Dispoziție a Primarului Municipiului Galați va fi nominalizata si Comisia pentru soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor adoptate de comisia de adjudecare. Din Comisia de contestații vor face parte în mod obligatoriu persoane de specialitate din domeniile: economic și juridic.

 • (4) - Pentru activitatea desfășurată, membrii comisiilor sunt indemnizați, în conformitate cu prevederile legale privind salarizarea personalului bugetar.

Art. 12. — (1) - Membrii comisiei de licitație au obligația de a păstră confidențialitatea datelor, informațiilor si documentelor cuprinse in ofertele analizate.

 • (2) - Persoanele desemnate sa faca parte din comisia de adjudecare sunt obligate sa dea în prealabil o declarație privind compatibilitatea, imparțialitatea si obligația de păstrare a confidențialității in raport cu calitatea de membru al comisiei de adjudecare, declarații care se vor păstră la dosarul licitației.

Art. 13. - Comisia de adjudecare va avea, in principal, următoarele atribuții:

 • - intocmirea si transmiterea anunțului publicitar;

 • - verificarea documentelor de participare la licitație a ofertantilor;

 • - intocmirea listei cu ofertantii acceptați;

 • - desfasurarea ședinței de licitație;

 • - intocmirea proceselor-verbale ale ședințelor de licitație;

 • - desemnarea câștigătorului licitației;

 • - emiterea actului de adjudecare.

Art. 14. - Comisia de adjudecare va lucra in prezenta majorității membrilor sai, iar documentele vor fi adoptate cu votul majorității membrilor sai.

Secțiunea a Il-a

Documentele licitației

Art. 15. - Documentele licitației sunt următoarele:

 • - Hotararea Consiliului Local Galați pentru aprobarea vanzarii si procedura de vanzare;

 • - Dispoziția Primarului Municipiului Galați de constituire a comisiei de adjudecare;

 • - Anunțul privind organizarea licitației publice;

 • - Caietul de sarcini;

 • - Cererea - tip de inscriere la licitație;

 • - Procesul-verbal al licitației;

 • - Hotararea de adjudecare a licitației;

 • - Extrasul de carte funciara a imobilului;

 • - Dosarul de participare la licitație al fiecărui ofertant;

 • - Declarațiile privind incompatibilitatea, imparțialitatea si obligația de păstrare a confidențialității;

 • - Comunicările către ofertanti, daca este cazul.

Art. 16 - (1) Procesul-verbal al licitației se intocmeste in timpul ședinței de licitație de către secretarul comisiei si va cuprinde date cu privire la obiectul licitației, componenta comisiei de adjudecare, datele de identificare ale ofertantilor, modul de desfășurare a licitației, inclusiv opiniile motivate ale majorității.

 • (2) Procesul-verbal va fi semnat de membrii comisiei si de ofertantii prezent! la licitație si se înregistrează in registrul de corespondenta imediat după încheierea licitației.

 • (3) Actul de adjudecare se incheie in trei exemplare originale si se semnează de comisia de adjudecare. Un exemplar se pastreaza la dosarul licitației, un exemplar se inmaneaza câștigătorului si un exemplar se inainteaza notarului in vederea întocmirii, in forma autentica, a contractului de vanzare-cumparare

Art. 17. - Toate documentele licitației publice, întocmite pe parcursul desfășurării procedurii de licitație publica de către comisia de adjudecare se vor păstră de către organizatorul licitației intr-un dosar al licitației, care se va întocmi pentru fiecare licitație in parte.

Secțiunea a IlI-a

Depunerea documentelor și achitarea taxelor

Art. 18. - Taxa de participare la licitație se va stabili astfel incat sa se acopere cheltuielile ocazionate de organizarea procedurii și va fi inclusă în anunțul privind organizarea licitației.

Art. 19. - Garanția de participare la licitație este in cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației.

Art. 20. - (1) Taxa si garanția de participare sunt valabile pentru o singura licitație si se vor achita cu chitanța sau ordin de plata vizat de banca pana la data limita de depunere a cererii de inscriere la licitație.

 • (2) Ofertantilor necastigatori li se va restitui, in baza unei cereri, garanția de participare la licitație.

 • (3) Ofertantul va pierde garanția de participare la licitație, daca isi retrage oferta înainte de desemnarea câștigătorului.

 • (4) Garanția de participare a ofertantului câștigător face parte din prețul bunului adjudecat. In cazul achitării in rate a prețului de vanzare, garanția de participare se include in preț la achitarea primei rate.

Art. 21. - (1) Cererea-tip de înscriere la licitație va cuprinde următoarele elemente:

 • - datele de identificare a ofertantului, persoana fizica si /sau persoana juridica;

 • - datele de identificare a bunului pentru care se solicita înscrierea la licitație;

 • - precizări cu privire la acceptarea de către ofertant a prevederilor documentației de licitație pentru ofertanti, sens in care aceștia vor completa declarația de acceptare in care se va menționa perioada de valabilitate a ofertei care nu poate fi mai mare de 60 de zile de la data înregistrării cererii de înscriere;

(2) Cererea de înscriere la licitație va fi insotita de următoarele documente, care vor constitui dosarul de participare la licitație:

 • - buletinul/cartea de identitate sau pașaportul persoanei participantre (copie) pentru ofertanti persoane fizice;

 • - certificatul de înregistrare al societății, la Oficiul Registrul Comerțului (codul unic de înregistrare si anexa) pentru persoanele juridice sau autorizația de funcționare pentru persoane fizice care desfasoara activitati economice pe baza liberei inițiative;

 • - actul constitutiv al societății comerciale;

 • - ultimul bilanț vizat de A.J.F.P.;

 • - ultima balanța întocmită;

 • - împuternicirea reprezentantului ofertantului pentru participarea la licitație;

 • - pentru societățile comerciale străine: certificat de înregistrare tradus in limba romana, iar traducerea sa fie legalizata de un notar public din Romania si scrisoare de bonitate, eliberata de o banca străină sau o filiala a unei banei străine in Romania;

 • - certificate constatatoare privind indeplinirea obligațiilor de plata a impozitelor, taxelor si contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul general consolidat si către bugetul local valabile la data deschiderii ofertelor;

 • - alte documente relevante pe care se considera necesare.

Art. 22. - Toate documentele prevăzute la art. 21. depuse de persoanele fizice sau juridice române vor fi prezentate in copii cu mențiunea „conform cu originalul”, semnate si stampilate de un reprezentant legal al ofertantului.

Art. 23. - Criteriile de calificare a ofertantilor constau in prezentarea documentelor prevăzute la art. 21 si indeplinirea condițiilor de calificare precizate in Caietul de sarcini.

Art. 24. - (1) Comisia de adjudecare va analiza, in cadrul ședinței de licitație, documentele depuse si va întocmi un proces-verbal in care se va menționa rezultatul analizei, semnat de membrii comisiei de adjudecare.

 • (2) Vor fi descalificați pentru participarea la licitație ofertantii care nu îndeplinesc condițiile cerute in caietul de sarcini al licitației, și în special cei care înregistrează obligații restante fîscale/nefiscale față de bugetul local al Municipiului Galați și care sunt în litigiu cu Municipiul Galați /Consiliul Local Galați cu privire la bunul solicitat vânzării sau obligațiilor bugetare corelative.

 • (3) Comisia de adjudecare va întocmi lista cu ofertantii calificați si o va afișa la locul desfășurării licitației cu cel puțin o ora înainte de ora fixata pentru începerea ședinței de licitație.

Secțiunea a IV-a

Desfășurarea licitației publice

Art.25 - (1) Procedura care se aplica pentru vanzarea bunurilor imobile apartinand domeniului privat al Municipiului Galați este, de regulă, cea a licitației publice deschise cu strigare.

(2) Ședința de licitație va avea loc in ziua, ora si locul indicate in anunțul publicat si in caietul de sarcini.

Procedura licitației publice deschisa cu strigare

Art.26. - (1) Pentru desfasurarea procedurii licitației publice deschise cu strigare este necesar sa se califice cel puțin doi ofertanti.

(2) In cazul in care la ședința de licitație nu s-au prezentat minim doi ofertanti sau in cazul in care nici unul dintre ei nu a oferit cel puțin prețul minim de pornire, licitația se va repeta, sens in care se va incheia un proces verbal de constatare.

Art. 27. - (1) Anunțul pentru a doua licitație se va publica în termen de 5 zile de la desfășurarea primei licitații, dar nu mai puțin de 7 zile înainte de data ținerii celei de-a doua.

 • (2) A doua licitație este valabilă dacă s-a prezentat cel puțin un ofertant care oferă prețul de pornire la licitație.

 • (3) în cazul în care după repetarea procedurii nu s-a depus nici o ofertă, licitația va fi reluată după publicarea unui nou anunț de vânzare.

 • (4) Anunțul pentru a treia licitație se va publica în termen de 5 zile de la desfășurarea celei de a doua licitații, dar nu mai puțin de 7 zile înainte de data ținerii celei de-a treia

 • (5) A treia licitație este valabilă dacă s-a prezentat cel puțin un ofertant.

 • (6) în cazul în care nici la a treia licitație nu se oferă cel puțin prețul minim de pornire, bunul imobil se consideră retras de la vânzare, încheinde-se proces verbal de constatare.

 • (7) Declanșarea unei noi proceduri de vânzare a bunului va fi aprobată prin Consiliul Local.

Art.28. - Licitația este condusa de președintele comisiei de adjudecare si in lipsa acestuia de înlocuitorul președintelui sau, în caz extrem, de o persoana desemnata de aceștia.

Art.29. - Președintele anunța deschiderea licitației, obiectul acesteia, face prezenta ofertantilor inscrisi si verifica daca sunt Îndeplinite condițiile legale pentru desfasurarea licitației, anunța modul de desfășurare al licitației asigurandu-se ca fiecare ofetant a înțeles procedura de desfășurare, apoi comunica prețul minim de pornire al licitației si precizează care sunt salturile/ pragurile de supralicitare permise, respectiv saltul/pragul minim de 5%.

Art.30. - (1) După începerea licitației, se primesc de la ofertanti ofertele de preț care trebuie sa respecte condițiile de salt/pas precizate la deschiderea ședinței.

 • (2) Președintele comisiei va anunța, cu glas tare, de trei ori, suma oferita, cu intervale de 3-5 secunde intre strigări.

 • (3) Daca la a treia strigare a ultimei sume oferite nu se oferă o suma mai mare, președintele comisiei va anunța adjudecarea vanzarii in favoarea ofertantului care a oferit ultima suma.

 • (4) O data ce unul din ofertanti a oferit o suma, nici un alt ofertant nu va putea oferi aceeași suma, ci doar o suma mai mare, cu respectarea saltului minim.

Art.31. - După adjudecarea bunului in favoarea unuia dintre licitanti, câștigătorul va fi anuntat de către licitator, iar ședința de licitație va fi declarata închisa. Se va incheia procesul-verbal al licitației, care se va semna de către membrii comisiei de adjudecare si de participant! si care va sta la baza întocmirii actului de adjudecare.

Capitolul V

Contestații

Art.32. - împotriva modului de desfășurare a licitației, participantii pot formula contestații care se depun la sediul Primăriei Municipiului Galați, in termen de 48 de ore de la închiderea acesteia.

Art.33. - Contestația se adreseaza Primarului Municipiului Galați si va fi soluționată de comisia de contestații numită prin dispoziția primarului, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la înregistrarea contestației, prin admiterea sau după caz respingerea ei.

Art.34. - Asupra contestației comisia de contestații se va pronunța prin rezoluție motivata, care va fi comunicata primarului, urmând ca acesta prin act administrativ sa transmită contestatorului si tuturor ofertantilor soluția pronunțata in termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

Art.35. - Contestația administrativă suspenda derularea procedurii de vanzare pana Ia soluționarea ei.

Art.36. - In cazul admiterii contestației, licitația va fi anulata si procedura de vanzare va fi reluata stabilindu-se un termen pentru repetarea licitației care nu poate fi mai mic de 20 de zile.

Capitolul VI

Dispoziții finale

Art.37. - Ofertantii care au participat la o ședința al licitației se considera inscrisi la următoarea ședința a aceleiași licitații fara a mai achita contravaloarea dosarului de prezentare, urmând sa achite doar taxa si garanția de participare, daca au solicitat restituirea garanției.

Art. 38 - Câștigătorul licitației este obligat sa semneze contractul de vanzare cumpărare, in forma autentica, in termen de maximum 30 zile de la data adjudecării licitației

Art, 39 - Prețul de adjudecare a bunului imobil se achita in condițiile stabilite de hotararea de consiliu local prin care a fost aprobata scoaterea la vanzare a imobilului, in următoarele modalitati:

 • - integral, pana Ia data încheierii contractului de vanzare-cumparare, respectiv in termen de maximum 30 zile de la data încheierii licitației;

 • - in rate lunare, caz in care eșalonarea ratelor se face pe cel mult 12 luni consecutive.

Art.40. - In cazul in care termenele prevăzute în prezentul Regulament se inmplinesc intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungește pentru prima zi lucratoare următoare.

Art.41. - Procese le-verbale impreuna cu documentațiile licitației se vor păstră cu caracter permanent in arhiva Primăriei Municipiului Galați.

Art.42. - In cazul in care cu excepția unor situații de forța majora, temeinic dovedite, contractul de vanzare-cumparare nu este semnat, in termen stabilit, din vina adjudecatorului, acesta pierde dreptul de cumpărare a bunului, precum si dreptul la restituirea garanției de participare si poate fi obligat la plata daunelor cauzate. In acest caz procedura de licitație va fi reluata, în condițiile prezentului Regulament.

Art. 43. - Cu aplicarea prezentului Regulament se încredințează Direcția Generală de Dezvoltare- Compartiment de închirieri, Concesiuni și Vânzări din cadrul Primăriei Municipiului Galați.