Hotărârea nr. 15/2015

Aprobarea concesionarii spatiului medical, situat in Galati, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, Bl. F, parter domnului Dr. Susanu I. Claudiu

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 15

din 29.01.2015

privind: aprobarea concesionării spațiului medical, situat în Galați, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Bloc F, Parter, domnului dr. Susanu I. Claudiu

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 13/20.01.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.01.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 6918/19.01.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 6920/19.01.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1), art. 2, alin. (1), art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 29/25.02.2010 privind modul de calcul pentru stabilirea valorii minime până la care se va negocia redevența pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, concesionate conform H.G. nr. 884/2004;

Având în vedere Ordinul Ministrului Sănătății nr. 946/2004 și Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 299/2004 pentru aprobarea modelului cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere solicitarea domnului dr. Susanu I. Claudiu, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 6291/12.02.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (5), lit. ”a„ din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă concesionarea, jură licitație publică, a spațiului medical, situat în Galați, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Bloc F, Parter, în suprafață exclusivă de 33,46 mp și suprafața de 32,55 mp reprezentând cotă parte indiviză din suprafața totală, în folosință comună, a imobilului, domnului dr. Susanu I. Claudiu, pentru o perioadă de 30 ani și 8 luni.

Spațiul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Redevența este de 1 euro/mp/an în primii 5 (cinci) ani atât pentru spațiul de folosință exclusivă, cât și pentru spațiul de folosință comună.

  • (2) După primii 5 (cinci) ani, nivelul minim al redevenței se va stabili în urma negocierii directe dintre comisia stabilită de concedent și concesionar.

  • (3) Redevența nu poate fi mai mică decât valoarea calculată conform hotărârii Consiliului Local.

Art. 3 - Contractul de concesiune se încheie respectând modelul-cadru al contractului de concesiune aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 946/2004 și Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 299/2004.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigur.atransmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.                                   " w "


Președinte dei ședință, Mihail Bucatafîsdii

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Ocțavian Kovacs

RELEVEU APARTAMENT

Plan Scara 1 : 100

MLJMAR CADASTRAL

ADRESA IMOBILULUI:

UAT: GALAȚI

Municipiul Galați, Str. 1 Decembrie 1918,Nr.25, aferent Bl. F, parter, Județul Galați.
Nr. încăpere

Denumire încăpere

Supr. utilă

m p

1

Cabinet stomatologic

30.77

0

Camera sterilizare

2.69

J

Sala așteptare

19.34

4

Vestiar

6.73

  • 5

  • 6

Crup sanitar

Camera tehnica

4.67

1.81

IJA

Suprafața utila totala

66.07

UK-:

FN7 ,-h-GÎ/

J. &r            /                                                       Dîllfl:

Ap^cculapCT.f.A. Ine. Viviana Cnnian       Noiembrie 7OI4

^’A