Hotărârea nr. 138/2015

Finantarea din bugetul local al municipiului Galati a cheltuielilor pentru participarea Colegiului Tehnic "Paul Dimo" Galati in cadrul proiectului "Pasi in educatia tuturor"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.138

..................... ‘        JîH 1^0^.2015™ .............. —

privind: finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Colegiului Tehnic “Paul Dimo” Galați în cadrul proiectului “PAȘI ÎN EDUCAȚIA TUTUROR”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 170/16.04.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședința de îndată, din 17.04.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 40342/06.04.2015, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr 43924/17.04.2015, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere solicitarea Colegiului Tehnic “Paul Dimo”, Galați nr. 1511/10.03.2015, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. numărul 29182/11.03.2015;

________________Având în vedere dispozițiile art. 105, alin, (2), Ut, k) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin.1, alin.2, Ut. “b”, lit. “d”, alin.4, lit.”a”, alin.6, lit.”a”, pct 1;

în temeiul art. 45, alin. (2), Ut. “a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


proiectului “PAȘI ÎN EDUCAȚIA TUTUROR”, în cuantum de 44-000 lei, din capitolul 54.02 -fondul de rezervă la capitolul 65.02 - învățământ.

Art. 2 - Se aprobă asigurarea temporară a resurselor financiare necesare implementării proiectului “PAȘI ÎN EDUCAȚIA TUTUROR”, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


fante de ședință, ilru Șkrin Vals


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, 'Radu Oetdvian Kovacs