Hotărârea nr. 13/2015

Incuviintarea angajarii unui avocat de Cantina de Ajutor Social Galati

ROMÂNIA

* JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 13

din 29.01.2015

privind: încuviințarea angajării unui avocat de Cantina de Ajutor Social Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 11/19.01.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.01.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7302/19.01.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7304/19.01.2015, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând solicitarea nr. 107/19.01.2015 a Cantinei de Ajutor Social Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 7092/19.01.2015

Având în vedere dispozițiile art. I, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se încuviințează angajarea unui avocat de către Cantina de Ajutor Social Galați pentru reprezentarea intereselor instituției în fața instanțelor judecătorești în contestația împotriva Deciziei nr. 97/07.01.2015 a Camerei de Conturi Galați.

Art. 2 - Limita maximă a sumei care poate fi alocată pentru achitarea contravalorii serviciilor juridice menționate la Art. 1, nu poate depăși media valorilor contractelor de asistență juridică încheiate de Municipiul Galați.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Președinte deședfjță.

Mihail Buccdxmț^hi/

x

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,