Hotărârea nr. 112/2015

Majorarea contributiei Consiliului Local al municipiului Galati ca membru fondator al Fundatiei "Andreiana Juventus"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 112

din 30.03.2015

privind: majorarea contribuției Consiliului Local al municipiului Galați ca membru fondator al Fundației Jtiidreiana Juventus”

Inițiator: Viceprimarul Municipiului Galați, Florin Popa;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 137/27.03.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 30.03.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 35762/27.03.2015, a inițiatorului-Viceprimarul Municipiului Galați, Florin Popa;

—. .- Auând.-m.vedere raportul de .specialitate nr. 35764/27^03.2015. .aL Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere solicitarea Fundației “Andreiana Juventus” nr. 161/06.02.2015, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 27310/09.03.2015;

Având în vedere dispozițiile art.36, alin.i, alin. 2, lit.”b”, lit.”d”, alin.4, lit.”a”, âlm~6, lit.”a”, pct. 1 șipct. 4 din Legea admimstrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă majorarea contribuției anuale a Consiliului Local Galați, ca membru fondator al Fundației „Andreiana Juventus” de la 240.500 lei la 500.000 lei pe an.

Art. 2 - Pentru anul 2015, suma prevăzută la art. 1 se alocă de la Cap.54.02.05 - Fond de rezervă, la Cap.70.02.50 ~ Cotizații.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Vergiliu Sorin Vals

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, Radu Octatft&n Kovacs