Hotărârea nr. 107/2015

Completarea HCL nr. 466/2014 privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre S.C. Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati

ROMANIA

*       JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 107

din 26.03.2015

privind: completarea HCL nr. 466/2014 privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2015 de către S.C. Administrația Piețelor Agroalimentare SA.. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 120/17.03.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.03-2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 31498/17.03.2015 a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 31500/17.03.2015 al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 4930/03.03.2015 a Societății Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați _       sub nr' 25156/03.03.2015;      ________

Având în vedere dispozițiile art. 1 din HCL nr. 70/11.06.1998 - privind înființarea Societății Comerciale ‘Administrația Piețelor Agroalimentare ” SA. Galați, prin reorganizarea RA Administrația Piețelor Comerciale Galați;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 231/29.05.2014 privind atribuirea direct, prin contract de concesiune, către S.C. Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați pe o perioadă de 5 ani, a obiectivului: Piața Micro 39, cu toate bunurile aferente;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 466/10.12.2014 privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2015 de către S. C. Administrația Piețelor Agroalimentare SA.

HCL 107 doc.

Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (2) din OGnr. 54/2006 -privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată și modificată prin Legea nr. 22/2007;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „c" și alin. (5) lit. „a” precum și art. 123 alin. (1), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art. I — Art. 1 din HCL nr. 466/10.12.2014 privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2015 de către 8. C. Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați, se completează și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - Se aprobă redevența lunară în anul 2015, ce trebuie plătită de către


S.C. Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați, pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Galați, astfel:


> teren și construcții Piața Centrală


13.307 lei/lună;


> teren și construcții Piața Micro 20


1.536 lei/lună;


  • > teren și construcții Piața Calea Basarabiei

  • > terenuri aferente piețelor


1.255 lei/lună;

2.358 lei/lună;


> grup sanitar Piața Micro 40


138 lei/lună;


  • > teren și construcții Piața Mazepa I

  • > teren și construcții Piața Țiglina I

  • > construcții Piața Micro 38


964 lei/lună;

9.882 lei/lună;

2,384 lei/lună,99


Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Art. III - Secretarul municipiului prezentei hotărâri.


HCL 107 doc.

’ va asigura transmiterea și publicitatea

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,  Radu Octaviăn Kovacs