Hotărârea nr. 104/2015

Preluarea din folosinta gratuita a Spitalului CLinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" a cabinetului de medicina sportiva, situat in Galati, Str. Eroilor nr. 34 tronson II si atribuirea in folosinta gratuita Universitatii "Dunarea de Jos" Galati - Facultatea de Medicina

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 104 din 26.03.2015

privind: preluarea din folosința gratuită a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf.

Apostol Andrei” a Cabinetului de Medicină Sportivă Galați, situat în Galați, str. Eroilor nr, 34, tronson II și atribuirea în folosință gratuită Universității “Dunărea de Jos” Galați - Facultatea de Medicina

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 117/17.03.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.03.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 31644/17.03.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 31646/17.03.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

-------Având m vedere raportul de avizare al comisiei debuget,fmanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 50315/01.10.2014 a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf Apostol Andrei”;

Având în vedere solicitarea nr. 36420/13.11.2014, a Universității „Dunărea de Jos” - Facultatea de Medicină, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 120464/17.11.2014;

Având în vedere adresa nr. N.B 1303-73342/13.02.2015, a Ministerului Sănătății înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 19850/18.02.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), art. 124 din Legea Administrației Publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă preluarea din folosința gratuită a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” a Cabinetului de Medicină Sportivă Galați, situat în Galați, str. Eroilor, nr. 34, tronson II.

Art. 2 - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită Universității „Dunărea de Jos” Galați - Facultatea de Medicină, a unei părți din imobilul situat în Galați, str. Eroilor, nr. 34, tronson II, până la data de 06.04.2026.

Imobilul din str. Eroilor, nr. 34, tronson II este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri,

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavtim Kovacs

Anexa la HCL nr. 104/ 26.03.2015