Proces verbal din 04.02.2014

Sedinta de indata a Consiliului Local al municipiului Galati din data 4/02/2014

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

al ședinței de îndată din 04.02.2014

Consiliul Local al municipiului Galați s-a întrunit la sediul Primăriei municipiului Galați, din str. Domnească nr. 38, în ședință de îndată, în conformitate cu prevederile art.39, alin. 4 coroborat cu prevederile art.44, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința Consiliului Local este publică.

Presedinte de sedinta este dl. Bogatu Hristache.

Sunt prezenti 15 consilieri locali din numarul total de 27 de consilieri locali.

Au lipsit motivat 12 consilieri locali: dl. Bucatanschi Mihail,dl. Caliga Gigel, dna. Cocu Desilia, dl. Dima Cristian, dl. Enache Cristian Sorin, dl. Gavan Eugen, dl. Humelnicu Marius, dl. Mihai Alin, dl.Mihailov Raul, dl. Rainea Nicolae, dl. Ungurianu Sorin si dl. Vals Vergiliu Sorin.

Din 27 de consilieri locali si-au exprimat votul doar 15.

Ordinea de zi a sedintei de indata din 04.02.2014 este:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea facilitatilor care se acorda unor categorii de persoane la transportul public local realizat cu mijloacele de transport al SC TRANSURB SA Galati, incepand cu data de 01.02.2014.

Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 15 voturi pentru

- o voturi contra

- o abțineri

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi.


Președinte de ședință,

HRISTACHE BOGATU


Secretar,

RADU KOVACS


Intocmit,

Neofit Camelia