Hotărârea nr. 94/2014

Infiintarea serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.94

din 27.03.2014

privind: înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor Jură stăpân din Municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 74/13.02.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.03.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 14238/10.02.2014, a inițiatorului- Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 14240/10.02.2014, al Direcției Generale de Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații eu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1), art. 8, alin. (1), alin. (2), lit. „i” și alin. (3), art. 23, alin. (1), lit. „a”, art. 28, alin. (2), „b” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art: 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

Având în vedere dispozițiile art. 1, Ut. „c”, art. 3, alin. (3), art. 13, alin. (2), art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local al unităților administrativ teritoriale;

Având în vedere dispozițiile HOL nr. 125/17.03.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. „c”, Ut „d”, alin. (5 ), Ut. „a”, alin. (6) Ut. „a”, pct. 14, din Legea administrației publice Locale nr. 215/2001 republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier local Mihai Alin în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați.

Art. 2 - Se aprobă menținerea în administrare, prin gestiune directă, a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați de către Serviciul Public ECOSAL Galați.

Art. 3 - Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 4-Se abrogă art. 17-19 din Anexa la HCL nr. 125/17,03,2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art, 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință.

Eugen GăvanContrasemnează,


Secretarul municipiului Galați,

Radu Ocțavian Kovacs

Regulamentul de organizare și funcționare a

Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați

Capitolul I

Dispoziții generale

Art.1. Prezentul regulament de organizare și funcționare stabilește cadrul juridic și condițiile în care se desfășoară Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în:

-OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

-Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 9/2008;

-OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

-HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

-Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului;

-Legea nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

-Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, aprobate prin H.G. nr. 1059/11.12.2013;

Art.2. în sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) câine fără stăpân: orice câine crescut, adăpostit, ținut pe domeniul public, în locuri publice sau în spațiile adiacente acestora, în afara proprietății stăpânului sau deținătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cel identificat prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

 • b) deținător de câine: proprietarul câinelui, precum și orice persoană care are în îngrijire unul sau mai mulți câini;

 • c) sterilizare: operațiune prin care se realizează suprimarea funcției reproducătoare a câinilor;

 • d) revendicarea câinelui: solicitarea de restituire formulată de persoana care a deținut anterior câinele;

 • e) abandonul câinelui: lăsarea unui câine, aflat în proprietatea și/sau îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical;

 • f) eutanasierea: act de sacrificare prin procedee rapide și nedureroase a câinilor fără stăpân care sunt bolnavi incurabili ori care nu au fost revendicați sau adoptați în condițiile și în termenele stabilite de lege;

 • g) adăpost public: adăpost pentru câinii fără stăpân ce aparține unităților administrativ-teritoriale și deservește aceste unități, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;

 • h) adăpost privat: adăpost pentru câinii fără stăpân, care aparține unei persoane juridice, asociație sau fundație care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor;

 • i) adopție: procedura de preluare în proprietate a câinilor fără stăpân din adăposturi, de către persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare;

 • j) adopție la distanță: procedura prin care, în condițiile prevederilor art. 7 alin. (2) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice sau juridice își pot asuma responsibilitatea suportării cheltuielilor necesare întreținerii câinilor fără stăpân în adăposturile publice peste perioada prevăzută la art 4 alin (1) din această ordonanță de urgență a Guvernului;

 • k) capturare: operațiunea de prindere a câinilor efectuată de către operatorii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • l) câine agresiv: orice câine definit ca atare de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2004;

 • m) câine periculos: orice câine definit ca atare de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002, cu modificările ulterioare;

 • n) câine utilitar: orice câine folosit de unitățile de poliție, de jandarmerie, de alte unități militare, de unitățile vamale, de serviciile de securitate, protecție și pază, de persoanele cu dizabilități, precum și orice câinie folosit în caz de dezastre sau de către organizațiile neguvernamentale în activitățile educative, terapeutice, de căutare și salvare sau utilitare;

 • o) câine de rasă comună: orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;

 • p) examen medical: procedura efectuată de un medic veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii prin care se urmărește stabilirea statusului de sănătate;

 • q) gestionarea câinilor fără stăpân: ansamblu de operațiuni și proceduri care au ca scop controlul populației de câini fără stăpân;

 • r) asociație sau fundație pentru protecția animalelor: organizație neguvernamentală, înființată în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități și acțiuni de protecție a animalelor și în al cărei statut figurează scopuri și activități referitoare la protecția și bunăstarea animalelor;

 • s) serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân: serviciu de utilitate publică, înființat la nivelul unităților administrativ-teritoriale respectiv al subdiviziunilor acestora, în condițiile legii, de consiliul local, în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza unității administrativ-teritoriale respective;

 • t) operator al serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân: persoană juridică, de drept public sau privat, care are competență și capacitate de a presta servicii în domeniul protecției animalelor și căreia i-a fost delegat, încredințat sau concesionat, în condițiile legii, realizarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • u)  mijloc de identificare: orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripționat, care conține informații necesare identificării deținătorului câinelui, respectiv a serviciului public care a gestionat câinele;

 • v) identificare: operațiunea prin care se atașează câinelui un mijloc de identificare, precum și operațiunea de citire a mijlocului de identificare și de stabilire a datelor de identitate ale deținătorului câinelui sau a locului de proveniență a acestuia;

 • w) înregistrare: operațiunea prin care datele inscripționate pe mijlocul de identificare al animalului, precum și alte date sunt introduse în registrele de evidență a câinilor;

 • x) microcip: mijloc de identificare electronic omologat, care se implantează sub pielea animalului, în dreptul omoplaților și care conține un număr unic criptat sub forma unui cod de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;

 • y) vecini: proprietarii spațiilor locative care au cel puțin un perete comun cu spațiul locativ în care urmează să fie adăpostiți câinii adoptați din adăposturile publice;

 • z) unitate de ecarisare și unitate de neutralizare a deșeurilor de origine animală: orice unitate definită ca atare la art. 2 lit. h) și j) din OG nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare.

Capitolul II

Organizarea și funcționarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați

Art.3. Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați acționează în interesul comunității locale și răspunde față de modul în care organizează, coordonează și controlează gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați.

Art.4. Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați este organizat și funcționează în cadrul Direcției de Infrastructură și Lucrări Publice, Serviciul de Utilităti Publice.

3

Art.5. Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați urmărește reducerea numărului de câini fără stăpân, ameliorarea sănătății și bunăstării câinilor din adăposturi, stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului și al pierderii câinilor, facilitarea recuperării câinilor pierduți, reducerea apariției rabiei și a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătății oamenilor, precum și prevenirea agresivității asupra oamenilor și animalelor.

Art.6. Prin Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați se realizează următoarele activități, în conformitate cu prevederile prezentului regulament:

 • a) capturarea câinilor fără stăpân;

 • b) transportul în adăpost a câinilor capturați;

 • c) cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea și controlul bolilor câinilor în adăposturi cu respectarea normelor și măsurilor sanitar-veterinare in vigoare;

 • d) identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii.

 • e) eutanasierea câinilor fără stăpân care sunt bolnavi cronici și incurabili ori care nu au fost revendicați sau adoptați în condițiile și în termenele stabilite prin prezentul regulament;

 • f) adopția și revendicarea câinilor.

Art.7. Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, în colaboarere cu Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, în baza evaluării numărului de câini fără stăpân aflați pe raza Municipiului Galați, va întocmi un plan de acțiune pentru gestionarea acestora, în termenul prevăzut de legislație.

1) Planul de acțiune va conține cel puțin următoarele elemente:

 • a) prezentarea teritoriului (suprafață, număr de locuitori);

 • b) evaluarea numărului de câini fără stăpân sterilizați și nesterilizați de pe raza teritoriului;

 • c) prezentarea resurselor materiale necesare (număr mijloace de transport și capacitatea acestora, capacitatea de cazare totală, capacitatea de cazare alocată pentru câinii adoptați la distanță);

 • d) prezentarea resurselor de personal necesare (personal pentru transport, personal pentru capturare, personal pentru îngrijire);

 • e) prezentarea acțiunilor care vor fi întreprinse;

 • f) planificarea acțiunilor (grafic anual al acțiunilor, defalcat pe luni);

 • g) hărți detaliate ale teritoriului cu distribuția populației de câini fără stăpân;

 • h) termene precise pentru aplicarea măsurilor;

 • i) termene pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului care trebuie efectuată semestrial.

Art.8. Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați va gestiona baza de date organizată la nivelul Municipiului Galați.

Art.9. Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați ține evidența câinilor fără stăpân capturați pe raza Municipiului Galați, în Registrul de evidență a câinilor fără stăpân înființat în cadrul Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Art.10. Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați asigură încadrarea pentru această activitate a cel puțin unui tehnician veterinar pentru evidență și supraveghere, iar identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân se va efectua exclusiv cu un medic veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, a cărui servicii sunt contractate de către operator în condițiile legii.

Art.11. Personalul veterinar încadrat în această activitate are următoarele competențe:

 • a) supravegherea animalelor capturate și adăpostite;

 • b) colectarea documentelor întocmite de personalul implicat în capturarea, manipularea și transportul animalelor;

 • c) înregistrarea câinilor fără stăpân, utilizând formularul individual de capturare al cărui model este prevăzut în Anexa 5 la prezentul regulament.

Art.12. Operatorul Serviciul pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Galați este obligat să contracteze servicii veterinare pentru activitățile specifice potrivit prevederilor legale.

Art.13. Operatorul Serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Galați este obligat să asigure personal care să deservească permanent adăpostul public pentru câinii fără stăpân în vederea supravegherii câinilor timp de 24 de ore pe zi, a adăpării suplimentare a câinilor si a hrănirii minim cu frecventa prevăzută in Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 din prezentul regulament.

Art.14. Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Galați are obligația sa asigure tuturor câinilor din adăpostul public, condiții de cazare, hrană și apă în cantitate suficientă, posibilitate de mișcare suficientă, tratament medical, îngrijire și atenție, în conformitate cu prevederile Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor cu modificările si completările ulterioare, si cu prevederile din Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 din prezentul regulament.

Art.15. Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați are obligația de a comunica lunar la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați numărul de câini înregistrați și numărul de microcip.

Art.16. Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați poate încheia protocoale de colaborare cu unitățile administrativ-teritoriale cu care se învecinează, cu aprobarea Consilului Local a Municipiului Galați, protocoale care se comunica Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor.

Art.17. Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați poate încheia parteneriate, aprobate de Consiliul Local a Municipiului Galați, cu organizațiile de protecție a animalelor interesate de promovarea adopțiilor și sterilizarea câinilor.

Art.18. Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân din Municipiul Galați se efectuează, în tot cursul anului, conform programului de activitate, prin operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați dotat cu echipamente de lucru și dispozitive speciale prevăzute in Anexa nr.2, din prezentul regulament.

Sesizările privind existenta câinilor fără stăpân din Municipiul Galați pot fi făcute în scris sau pe orice alta cale de comunicare (telephonic, internet etc) in timpul programului de lucru al Serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Galați.

Operatorul Serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Galați asigura soluționarea cazurilor ce fac obiectul sesizărilor în ordinea dată de gravitatea situației reclamate, dar și de alte activități aflate în desfășurare.

Art.19. Beneficiarii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, cetățenii municipiului Galați și organizațiile civile pentru protecția animalelor, au acces la informațiile publice privind gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați.

Capitolul III

Adăpostul public pentru câini fără stăpân din Municipiul Galați

Art.20. Câinii fără stăpân capturați in Municipiul Galați vor fi transportați în adăpostul special amenajat, unde vor fi cazați, cu respectarea prezentului regulament și a dispozițiilor legale.

Adăpostul public este administrat de operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați.

Art.21. în adăpostul public vor fi adăpostiți câinii fără stăpân capturați in Municipiul Galați, precum si câinii fara stapan din unitățile administrativ-teritoriale vecine in condițiile incheierii unor protocoale de colaborare, aprobate prin hotarare a Consiliului Local Galați, intre operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați si unitățile administrativ-teritoriale vecine.

Art.22. Adăpostul public din cadrul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați va ține registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, în care se menționează următoarele: data capturării, data și ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinși, revendicați, adoptați, returnați și eutanasiați, motivul eutanasierii, substanța utilizată și numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de microcip, numărul fișei de adopție, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societatea care executa incinerarea, precum și persoanele care au instrumentat manoperele respective.

Art.23. La intrarea în adăpostul public personalul veterinar preia fișele individuale de la echipajele care au realizat capturarea și transportul câinilor fără stăpân, verifică dacă aceștia sunt identificați printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii și înregistrează informațiile minime privind câinii fără stăpân intrați în adăpost, conform Anexei nr. 8 din prezentul regulament, în Registrul de evidență a câinilor fără stăpân.

După înregistare, câinii fără stăpân sunt examinați medical de către medicul veterinar.

Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fara stapan din Municipiul Galați are obligația ca la intrarea in adapost, fiecare câine sa primească un număr unic de identificare, reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta se ține pe suport de hârtie, respectiv numărul generat de sistem în cazul registrului electronic. Acest număr unic de identificare se alocă și în cazul în care câinele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripționat Numărul unic de identificare alocat va fi menționat in formularele prevăzute la Anexa nr. 8 și Anexa nr. 9 din prezentul regulament

Art.24. La intrarea in adăpostul public, operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați prin medicul veterinar, după examinarea câinilor, va proceda la recuperarea câinilor clinic sănătoși, câinilor cu boli ușor tratabile, neagresivi, fără diferențe de sex, vârstă, talie, precum și a câinilor cu regim special, care vor fi izolați de restul animalelor și adăpostiți separat pentru a se evita îmbolnăvirea sau agresarea lor prin contactul cu alți câini.

Art.25. Adăpostul public destinat realizării Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați va deține un număr suficient de cuști de izolare destinate câinilor bolnavi sau răniți, animalele bolnave sau rănite vor fi izolate în cuști adecvate si îngrijite corespunzător pe toată perioada cazării. Nu se vor caza mai mulți câini bolnavi în aceeași cușcă.

Art.26. Programul de lucru în relațiile cu publicul al adăpostului public pentru câinii fără stăpân din Municipiul Galați este, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-18,00.

Programul de vizitare, posibilitatea de adopție sau revendicare se vor afișa la sediul adăpostului public și al operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați.

Accesul publicului în adăpostul public pentru câinii fara stapan din Municipiul Galați este permis zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00 - 18,00.

Sâmbăta si duminica accesul publicului in adapost, in vederea adopției se face în intervalul orar 10,00-12,00.

Accesul vizitatorilor în adăpostul public pentru câinii fără stăpân, în intervalul orar 10,00 -18,00 in zilele lucratoare, respectiv 10,00 - 12,00 sambata si duminica se face cu respectarea Regulamentului de Organizare Interioară al operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, care este si operatorul adăpostului public pentru cazarea câinilor fara stapan din Municipiul Galați.

Vizitatorii au dreptul să fotografieze și să filmeze cîinii din adăpostul public din Municipiul Galați.

Art.27. în cuștile comune din adăpostul public din Municipiul Galați vor fi cazați câinii fără stăpân capturați din același areal și introduși în adăpostul public în aceeași zi.

Art.28. Toate cuștile din adăpost public din Municipiul Galați se vor individualiza și marca cu un număr unic pe adăpost; numărul unic va fi inscripționat lizibil pe o placă din material rezistent fixată la vedere pe peretele cuștii. Pe fiecare cușcă se atașează un tabel elaborat conform modelului de la Anexa nr. 9 din prezentul regulament.

Art.29. La adapostirea câinilor fără stăpân in adăpostul public din Municipiul Galați se interzic următoarele:

 • a) nerespectarea obligativității de a hrăni de 3 ori pe zi cățeii cu vârsta cuprinsă între 6-12 săptămâni;

 • b) nerespectarea obligativității de a hrăni de 2 ori pe zi, cățeii cu vârsta cuprinsă între 12 săptămâni -12 luni;

 • c) privarea câinilor bolnavi sau răniți de tratament medical;

 • d) cazarea cățelelor cu pui în boxe cu alți câini maturi;

 • e) cazarea câinilor fără separarea acestora, potrivit criteriilor de talie și agresivitate prevăzute la Anexa nr. 1 din prezentul regulament;

 • f) adăpostirea câinilor în țarcuri și cuști în care podelele sunt acoperite de apă;

 • g) aruncarea cu substanțe dezinfectante peste câini în timpul procesului de curățare a boxelor.

Art.30. Este interzisă cazarea câinilor fără stăpân în adăpostul public din Municipiul Galați în cazul în care nu sunt respectate condițiile minime de funcționare prevăzute la Anexa nr. 1 din prezentul regulament.

Capitolul IV

Capturarea, transportul și adăpostirea câinilor fără stăpân in adăpostul public pentru câini fără stăpân din Municipiul Galați

Art.31. Operatorul Serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Galați va captura câinii în următoarea ordine:

 • a) câinii care circulă liber, fără însoțitor, din preajma școlilor, grădinițelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, piețelor publice;

 • b) câinii care circulă liber, fără însoțitor, în toate locurile publice;

 • c) câinii care circulă liber, fără însoțitor, în zonele periferice ale localităților;

Capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule și transportul acestora se va face cu respectarea prevederilor din Anexa nr. 2 a prezentului regulament.

Operatorul serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Galați va asigura mijloacele de transport destinate câinilor fără stăpân care vor fi vizibil marcate cu denumirea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, cu numărul de telefon, cu indicativul mijlocului de transport, dotate cu cuști individuale fixate corespunzător pentru a preveni deplasarea lor în timpul călătoriei și ventilate corespunzător.

Operatorul serviciul pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Galați prin persoanele care capturează câini fără stăpân este obligat să respecte normele specifice de protecție a muncii și să fie instruite corespunzător.

Imobilizarea câinilor fără stăpân, prin administrarea de la distanță a unor substanțe stupefiante și psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie efectuată sub stricta supraveghere a medicului veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, încadrat al operatorului Serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Galați.

Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află, în altă zonă.

Utilizarea substanțelor stupefiante și psihotrope la imobilizarea câinilor fără stăpân va fi efectuată numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materie si a prezentului regulament.

Art.32. Capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule și transportul acestora se va face cu respectarea prevederilor Anexei nr. 2 la prezentul regulament, a prevederilor art. 14 alin. 1) din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97, a prevederilor anexei nr. I capitolul I pct. 1, pct. 2 lit. a), pct. 5 și capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și ale art. 6 alin. 10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 31/523/2008.

Art.33. La capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule și transportul acestora sunt interzise următoarele:

 • a) lovirea, înțeparea, rănirea, mutilarea în orice mod a câinilor;

 • b) manipularea acestora într-un mod care le provoacă dureri sau suferințe inutile;

 • c) împușcarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a câinilor aflați în cuști sau imobilizați în lanț;

 • d) capturarea câinilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecți de a fi turbați sau nu sunt situați în spații inaccesibile, prin administrare de la distanță a medicamentelor stupefiante și psihotrope;

 • e) transportarea câinilor fara cuști individuale de transport;

 • f) transportarea câinilor în mijloace de transport neventilate corespunzător.

Art.34. în cadrul activității de capturare a câinilor fără stăpân, imediat după capturarea acestora, personalul specializat din cadrul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați completează formularul individual de capturare conform modelului din Anexa nr. 5 la prezentul regulament, cuprinzând informațiile minime privind câinii fără stăpân capturați.

Capitolul V

Informarea populației în vederea revendicării și adopției câinilor fără stăpân din adăpostul public din Municipiul Galați. Notificarea deținătorilor.

Art.35. Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, va promova adopția și revendicarea câinilor și va informa constant populația din Municipiul Galați cu privire la programul de funcționare a adăpostului public pentru câinii fără stăpân, asigurând transparența.

în vederea îndeplinirii acestei obligații operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați desfășoară următoarele activități:

 • a) amenajarea de panouri speciale la intrarea în adăpostul public pentru câinii fără stăpân din Municipiului Galați și în spațiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adăpostului public; panourile de afișaj trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

-data și locul capturării fiecărui lot de câini, precum și numărul cuștilor în care câinii respectivi sunt cazați;

-adresa sediului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, adresa adăpostlui public, adresele de e-mail precum și numerele de telefon;

-programul de vizitare a adăpostului public din Municipiul Galați și programul de revendicare a câinilor fără stăpân.

 • b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informațiile prevăzute la lit a); cjorganizarea periodica de târguri de adopție a câinilor fără stăpân din Municipiul Galați. Art.36. în cazul în care câinele fără stăpân intrat în adăpostul public din Municipiul Galați

este identificat printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați are următoarele obligații:

 • a) să stabilească identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale câinelui din Registrul de evidență a câinilor cu stăpân;

 • b) să notifice proprietarul câinelui, în termen de maxim 24 ore, prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace în baza datelor înregistrate în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.

Art.37. în cazul câinilor capturați și care sunt identificați prin alte mijloace de identificare decât microcip, prin care se poate stabili identitatea proprietarului, operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați are obligația să notifice proprietarul, în termen de 24 ore. Prevederile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2015.

Art.38. Proprietarii care constată dispariția câinelui sau care sunt anunțați de operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, că animalul se afla în custodia lor, au obligația sa se prezinte la adăpostul public din Municipiul Galați, să revendice și să preia câinii pe care îi dețin, in termen de maxim 7 zile de la data anunțului.

Art.39. în vederea recuperării câinilor revendicați, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staționarii acestora în adăpostul public din Municipiul Galați, în cuantumul stabilit prin hotarare a Consiliului Local a Municipiul Galați. Achitarea sumelor de către deținători se va face înainte de recuperarea câinelui revendicat din adăpostul public din Municipiul Galați.

Capitolul VI

Revendicarea și adopția

Art.40. In termen de 14 zile lucratoare, câinii capturați și înregistrați în evidențele adăpostului public din Municipiul Galați, pot fi revendicați sau adoptați după cum urmează:

 • a) în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidențele adăpostului public din Municipiul Galați, câinii pot fi revendicați de către proprietari;

 • b) după expirarea termenului prevăzut la lit. a) și până la expirarea termenului de 14 zile lucrătoare, câinii pot fi revendicați sau adoptați de către persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate, în condițiile prezentului regulament;

 • c) încredințarea câinilor spre revendicare și adopție se face numai după ce aceștia au fost consultați de către medicul veterinar de liberă practică, încadrat în Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, deparazitați, vaccinați antirabic, sterilizați și identificați prin microcipare.

 • d) revendicarea și adopția câinilor din adăpostul public din Municipiul Galați de către solicitanți se fac pe baza unei declarații-angajament, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4, din prezentul regulament.

Art.41. Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați are obligația să înapoieze câinii revendicați imediat după înregistrarea si verificarea veridicității cererii de revendicare, potrivit programului de lucru din adăpostului public din Municipiul Galați.

Art.42. Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați are obligația sa se asigure ca adopția câinilor din adăpostul public din Municipiul Galați, se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

a)prezentarea de către adoptator a dovezii spațiului din care să rezulte condițiile corespunzătoare de creștere și adăpostire a câinilor;

bjprezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creșterea și întreținerea câinilor;

 • c) prezentarea de către adoptator a acordului asociațiilor de proprietari sau, după caz, a vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini;

 • d) înregistrarea, imediat după adopție, a câinilor în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân

Art.43. Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați in cadrul caruia funcționează adăpostul public, când da spre revendicare și adopție câini are obligația să îi înregistreze Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari. După emiterea deciziei de revendicare/adopție, medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii care au contractat activitățile veterinare din cadrul adăposturilor eliberează un carnet de sănătate, in care sunt înscrise datele de identificare ale câinelui, datele de identificare și acțiunile sanitar-veterinare efectuate.

Vor fi adoptate din adăpostul public doar animale identificate si înregistrate , cu acțiunile sanitar veterinare efectuate conform prevederilor legale, pentru care s-a eliberat un carnet de sănătate valid.

Art.44. Revendicarea câinilor fără stăpân se poate face pe toată perioada de acces a publicului în adăpostul public din Municipiul Galați.

Art.45. Câinii fără stăpân din adăpostul public a Municipiul Galați pot fi revendicați pe toata perioada de staționare în adăpostul public. în perioada celor 14 zile lucrătoare de staționare a câinelui fără stăpân în adăpostul public, proprietarul care revendică are prioritate în fața persoanei care intenționează să adopte același câine, chiar și în cazul în care cererea de adopție este anterioară cererii de revendicare.

(1) După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staționare a câinelui în adăpostul public a Municipiul Galați, în cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să recupereze câinele de la adoptator dacă dovedește că a fost în imposibilitate de a introduce cererea de revendicare în primele 7 zile lucrătoare.

Art.46. Adopția câinilor se face gratuit, costurile aferente capturării, transportului, examinării medicale, deparazitării și vaccinării, sterilizării, precum si costurile aferente îngrijirii și hranirii pe toata perioada pana la adopție, urmând a fi suportate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Galați.

Adopția câinilor se face pe baza declarației - angajament al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 3 și Anexa nr.4 din prezentul regulament.

Cererile de adopție se adreseaza operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați si se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat în adăpostul public, iar preluarea câinelui de către adoptator se poate face începând cu a 8-a zi lucrătoare din momentul cazării câinelui în adăpost, dacă acesta nu a fost revendicat.

Art.47. în cazul în care câinele adoptat va fi ținut într-un spațiu deschis aflat pe proprietatea privată, adoptatorul trebuie sa facă dovada, pe care o prezintă operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, a proprietății sau posesiei unei suprafețe de teren care să permită amplasarea unor padocuri sau a unor cuști, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) și alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 31/523/2008.

Art.48. în cazul în care câinele adoptat va fi adăpostit în locuința adoptatorului, acesta trebuie sa facă dovada existenței unei suprafețe locative de minimum 2,5 metri pătrați pentru fiecare câine adoptat, dovada care va fi prezentata operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați.

Art.49. Persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăpostul public din Municipiul Galați și îi adăpostește într-un bloc de locuințe, care aparține unei asociații de proprietari, aceasta trebuie să prezinte operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, la momentul depunerii cererii de adopție, acordul asociației de proprietari.

în cazul în care persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăpostul public din Municipiul Galați și ii adăpostește într-un imobil,din Municipiul Galați, altul decât bloc de locuințe prevăzut la art.49., în care locuiesc mai multe persoane, aceasta trebuie să prezinte operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, în momentul depunerii cererii de adopție și acordul vecinilor.

Art.50. Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor care dețin adăposturi, precum și persoanele fizice și juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, care intenționează să adăpostească animalele adoptate din adăpostul public pentru câini fara stapan din Municipiul Galați în afara țării, sunt exceptate de la obligația prezentării acordului vecinilor.

Art. 51. Este interzis abandonul sau lăsarea fără supraveghere în Municipiul Galați a câinelui adoptat.

CAPITOLUL VII

Adopția la distanța a câinilor fără stăpân din adăpostul public al Municipiului Galați. Prelungirea perioadei de staționare în adăpost a câinilor nerevendicați, neadoptați direct și neadoptați la distanță.

Art.52. începând cu a 8-a zi de staționare a câinilor fără stăpân în adăpostul public din Municipiul Galați, aceștia pot fi adoptați la distanță de către persoane fizice și juridice din țară și din străinătate. Adopția la distanță se realizează prin completarea unei declarații - angajament al cărei model este prevăzut la Anexa nr. 6 din prezentul regulament. Formularul prevăzut la Anexa nr. 6 poate fi completat și semnat și în format electronic, fără a fi necesară prezența adoptatorilor.

Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați are obligația cu privire la câinii adoptați la distanță care trebuie identificați, înregistrați în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, deparazitați, vaccinați, sterilizați și relocați în alte cuști special destinate.

După completarea formularului de adopție la distanță și identificarea câinilor adoptați prin această procedură, operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați are obligația sa prelungească termenul de adăposti re al câinilor adoptați pe durata respectării de către adoptator a obligațiilor materiale asumate prin declarația de adopție la distantă.

J

Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați este obligat sa anunțe, în termen de 2 zile lucrătoare adoptatorului la distanță orice situație care intervine în starea de sănătate a câinelui adoptat.

Art.53. Adopția câinilor se face gratuit, costurile aferente capturării, transportului, examinării medicale, deparazitării si vaccinării, sterilizării, precum si costurile aferente îngrijirii si hranirii pe toata perioada pana la adopție, urmând a fi suportate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Galați.

Persoanele care adoptă la distanță câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru menținerea câinilor în adăpostul public din Municipiul Galați.Plata cheltuielilor de întreținere, cu excepția tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile.

Cheltuielile de întreținere în adăposturile publice a câinilor fără stăpân adoptați la distanță se stabilesc prin hotarare a Consililui Local a Municipiului Galați. La stabilirea sumei prevăzute la acest tip de cheltuieli se vor calcula prin deviz estimativ următoarele elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilități, material.

Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunoștință adoptatorilor la distanță de către operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, înainte ca acestea să fie efectuate; decizia de a trata câinele și, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale aparține adoptatorului, care trebuie să și-o exprime în termen de 24 de ore de la luarea la cunoștință a acestora, urmând ca acestea să fie achitate în termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.

Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați are obligația să utilizeze donațiile efectuate de persoanele care adoptă la distanță, numai pentru întreținerea și, după caz, tratarea câinilor adoptați prin această procedură.

Adopția la distanță încetează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o perioada de 14 zile lucrătoare consecutive, obligațiile asumate prin declarația de adopție la distanță, sau dacă acesta nu comunică decizia de a trata câinele și, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale în termenul prevăzut de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.

Numărul câinilor adoptați la distanță de o persoană din adăpostul public din Municipiul Galați, nu este limitat.

Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați are obligația să dea curs cererilor de adopție la distanță în limita capacității de adăpostire.

Până la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul Municipiului Galați, numărul celor adoptați la distanță nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile în adăposturi.

Pe perioada staționării în adăpostul public din Municipiul Galați, câinii fără stăpân adoptați la distanță pot fi preluați oricând de către adoptatori sau pot fi adoptați în condițiile prezentului regulament, cu acordul adoptatorului la distanță.

Adăposturile publice care dețin câini adoptați la distanta sunt proprietarii de drept ai animalelor si au obligația de a respecta cerințele privind identificarea si înregistrarea in Registrul de Evidenta a câinilor cu stapan a animalelor cazate in acest scop.

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați poate prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucrătoare, pentru câinii care nu au fost revendicați, adoptați sau adoptați la distanță, dacă există spații suficiente de cazare și resurse financiare pentru întreținerea lor.

Prelungirea termenului de cazare a animalelor în adăpostul public din Municipiul Galați se face printr-o decizie a împuternicitului primarului Municipiului Galați, pentru fiecare câine în parte.

CAPITOLUL VIII

Participarea asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor Ia acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân din Municipiul Galați

Art.54. Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor interesate, participă prin reprezentanții acestora, la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân, efectuate de către operatorul Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, în baza unei solicitări scrise.

Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați înregistrează solicitările asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor pentru participarea la acțiunile prevăzute la alin (1).

Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor care participă la examinarea medicală trebuie să aibă studii de specialitate în acest domeniu.

Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați are obligația sa comunice informațiile cu privire la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân, asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor înregistrate care au solicitat participarea la acțiunile prevăzute la alin (1), prin mijloace electronice, și vor fi publicate pe site-ul web al operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați.

Activitățile prevăzute la alin. (1) se desfășoară în absența reprezentanților asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor în următoarele situații:

 • a) nu există o solicitare formulată potrivit prevederilor alin. (2) și (3) de către asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor;

 • b) reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor interesate nu s-au prezentat la locul și în intervalul orar în care erau programate acțiunile respective.

Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor care participa la activitățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a nu perturba buna desfășurare a activităților respective.

în cazul în care există solicitări în ceea ce privește montarea unui sistem de monitorizare video cu redare on-line, streaming-live în spațiile de cazare a câinilor din adăpostului public din Municipiul Galați, din partea unor persoane fizice sau juridice, care asigură pe cheltuiala proprie din punct de vedere material achiziționarea, montarea și funcționarea acestora, operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați poate permite acest lucru.

CAPITOLUL I X

Examinarea medicală a câinilor bolnavi incurabil

Art.55. Câinii fără stăpân cu semne clinice de boală sunt înregistrați și examinați medical cu prioritate la sosirea în adăpostul public din Municipiul Galați. Evaluarea stării de sănătate a câinilor fără stăpân cazați în adăpostul public se face periodic, de câte ori este necesar.

Medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, al operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, evaluează starea generală de sănătate a câinilor cazați în adăpostul public.

Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați are obligația sa asigure ca documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum și rezultatele respectivelor examene sunt arhivate împreună cu fișa de observație a câinelui fără stăpân și păstrate pentru o perioadă de minimum 3 ani.

Câinii bolnavi incurabil sunt eutanasiați în termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, dacă nu sunt adoptați în această perioadă, in condițiile prezentului regulament.

Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor interesate pot participa la examenul medical al câinilor, în baza unei solicitări scrise adresate operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați.

CAPITOLUL X

Eutanasierea câinilor fără stăpân și neutralizarea cadavrelor

Art.56. Câinii diagnosticați cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat pot fi eutanasiați în condițiile prevăzute in prezentul regulament. In acest sens animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar încadrat la Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, examen la care pot asista reprezentanți din partea organizațiilor neguvernamentale pentru protecția animalelor, în baza fișei de observație, vor putea fi eutanasiate de îndată.

în cazul in care animalul diagnosticat cu o boală incurabilă este identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului

Este interzisă eutanasierea câinilor fără stăpân care nu suferă de boli incurabile înainte de expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinelui în adăpost.

Art.57. Câinii nerevendicați sau neadoptați pot fi eutanasiați, în baza unei decizii emise de către persoana împuternicită în acest sens de către primarul Municipiului Galați, în termenul stabilit prin această decizie.Termenul va fi stabilit avându-se în vedere capacitățile de cazare și disponibilitățile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.

Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, după ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de prezentul regulament.

Până la îndeplinirea procedurii de eutanasiere, câinii pot fi revendicați sau adoptați.

Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicați, adoptați, adoptați la distanță sau menținuți în adăposturi, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea acestora, va fi emisă prin completarea de către împuternicitul primarului Municipiului Galați a unui formular special al cărui model este prevăzut la Anexa nr. 7 la prezentele regulament.

împuternicitul primarului Municipiului Galați emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru câinii fără stăpân din adăpostul public administrat de operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați.

Eutanasierea câinilor este efectuată numai de către medicul veterinar de liberă practică, organizat in condițiile legii, încadrat la operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, organizat în condițiile legii.

Art.58. Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor pot fi reprezentate la operațiunile de eutanasiere de către medici veterinari.

Art.59. Adăpostul public din Municipiul Galați va fi dotat cu o sala de chirurgie sau cu mai multe, în funcție de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. In aceste săli se vor desfășura intervențiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum și eutanasierea.

Art.60. Eutanasierea câinilor se face conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală, cu respectarea prevederilor Legii nr.60/2004 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie.

Art.61. Cadavrele câinilor eutanasiați, morți din alte cauze în adăpostul public a Municipiului Galați, vor fi transportate și eliminate cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind stabilirea documentelor și evidențelor veterinare necesare în cadrul activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare

Adăpostul public din Municipiului Galați are obligația sa dețină un contract încheiat cu o unitate de ecarisare sau neutralizare a cadavrelor autorizată sanitar-veterinar.

Capitolul XI

Sterilizarea și vaccinarea câinilor. Menținerea igienei de către deținători.

Art.62. Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați are obligația să sterilizeze câinii de rasă comună sau metiși pe care îi deține în adăpostul public din Municipiul Galați, până cel târziu la data de 1 ianuarie 2015.

Câinii fără stăpân din adăpostul public din Municipiul Galați care nu aparțin rasei comune nu vor fi sterilizați în situația în care sunt revendicați sau adoptați.

Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați are obligația să sterilizeze câinii de rasă comună sau metișii revendicați, adoptați sau menținuți în adăpost, precum și femelele gestante.

Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau menținute în adăpost se realizează cu prioritate.

Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasă comună sau metiși revendicați, adoptați sau menținuți în adăpostul public din Municipiul Galați, se realizează în mod obligatoriu; sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi și ovariohisterectomie pentru femele.

Prin excepție de la prevederile al. 4, sterilizarea se poate realiza și chimic cu produse omologate în Uniunea Europeană

Efectuarea operațiunii de sterilizare este consemnată în carnetele de sanatate ale câinilor și în Registrul de evidență al câinilor cu stăpân de către medicul veterinar de liberă practică, al operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, organizat în condițiile legii.

Este interzisă sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metișilor a căror stare de sănătate nu permite efectuarea respectivei operații medicale, precum și a câinilor utilitari.

Motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare trebuie menționate de medicul veterinar de liberă practică, incadrat la operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați organizat în condițiile legii, în carnetul de sănătate al câinelui și în Registrul de evidență al câinilor cu stăpân.

Art.63. Câinii fără stăpân din Municipiul Galați care, până la data intrării în vigoare a Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, au fost identificați, sterilizați și asumați în scris de către asociațiile de proprietari, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, care sunt ținuți într-un spațiu deținut cu orice titlu, îngrădit și autorizat de către consiliul local, se identifică conform normelor metodologice referitoare la identificarea și înregistrarea câinilor, până cel târziu la data de 1 ianuarie 2015 și nu vor fi ridicați de operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați.

Capitolul XII

Evidențele obligatorii în adăpostul public pentru câinii fără stăpân din Municipiul Galați

Art.64. Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați are obilgatia ca la sediul adăpostului public pentru câinii fără stăpân sa tina o evidență a tuturor tratamentelor medicale efectuate și a numărului de animale moarte.

în registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, incadrat la operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, trebuie consemnate în mod obligatoriu următoarele datele: numărul unic de identificare, data și locul capturării, data și ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini fără stăpân prinși, revendicați, adoptați, menținuți în adăpost, adoptați la distanță, eutanasiați, motivul eutanasierii, substanța utilizată pentru eutanasiere, numele persoanei care realizează eutanasierea, numărul de identificare, numărul fișei de adopție, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, precum și persoanele care au instrumentat manoperele respective.

Registrele speciale în care sunt consemnate datele prevăzute la alin. (1) sunt gestionate conform procedurilor stabilite de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Art.65. Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați va asigura la sediul adăpostului public pentru câinii fără stăpân existenta și următoarele evidențe: registru consum medicamente, registru imunologic, registru consum toxice, registru gestionare substanțe utilizate pentru eutanasiere și acte de dezinfecție. Adăpostul public pentru câinii fără stăpân din Municipiul Galați are obligația sa respecte prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind stabilirea documentelor și evidențelor veterinare necesare în cadrul activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.66. Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați are obligația sa păstreze Registrele speciale si Registrele de evidenta pe o perioadă de cel puțin 3 ani și care vor fi puse la dispoziția autorităților competente atunci când se efectuează inspecțiile oficiale sau la cererea acestora.

Capitolul XII

Finanțarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați

Art.67. Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare a Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli cu întreținerea și funcționarea adăpostului public pentru câinii fara stapan din Municipiul Galați, cheltuieli privind activitatea de capturare și transport a câinilor, cheltuieli privind deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea, eutanasierea, identificarea și înregistrarea tuturor câinilor fără stăpân din municipiul Galați, se asigură de către Consiliul Local al Municipiului Galați prin alocarea fondurilor financiare către operatorul serviciului.

Art.68. Finanțarea și realizarea investițiilor aferente Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiului Galați, reprezentând cheltuielile cu realizarea adăposturilor pentru câini, respectiv cu dotarea cu mijloace de transport și dotări necesare capturării și transportului câinilor fara stapan, se asigură de către Consilul Local al Municipiului Galați prin alocarea fondurilor financiare necesare, la solicitarea operatorului serviciului.

Capitolul XIV

Dispoziții finale

Art.69. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați are obligația de a raporta trimestrial Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a județetului Galați, numărul de câini capturați, revendicați, adoptați, adoptați la distanță, menținuți în adăpostul public și eutanasiați.

Art.70. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, odată cu fiecare reevaluare a numărului de câini fără stăpân din Municipiul Galați, raportează situația la zi Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a județetului Galați.

Art.71. Sunt interzise orice activități ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfășurări a acțiunilor întreprinse de operatorul Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați, în conformitate cu prezentul regulament.

Capitolul XV Răspunderea Juridică

Art.72. Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

 • a) obstrucționarea echipajelor de capturare a câinilor fără stăpân de pe raza municipiului Galați - amendă de la 150 - 300 lei;

 • b) aplicarea de rele tratamente unuia sau mai multor câini fără stăpân aflați pe domeniul public, de către persoane fizice - amendă de la 300- 500 lei;

Art.73. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor din prezentul regulament se fac de către agenții Poliției Locale a Municipiului Galați ca împuterniciți ai Primarului Municipiului Galați.

J

Art.74. Contravențiile prevăzute la art. 14 din OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează potrivit dispozițiilor aceluiași articol.

Art.75. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 14 din OUG nr. 155/2001 se fac de către persoanele prevăzute la art. 15 din cadrul aceluiași act normativ.

Art.76 Contravențiilor prevăzute la art. 72 și 74 le sunt aplicabile dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 77. Anexele 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8 și 9 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

CONDIȚII MINIME pentru funcționarea adăpostului public din Municipiul Galați

A. Cazarea animalelor in adăpostul public a Municipiul Galați

1 .Animalele din adăpostul public a Municipiul Galați trebuie sa fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor și pentru a controla bolile.

 • 2. Animalele vor fi separate pe următoarele criterii:

a) stare de sănătate; b) vârsta; c) sex; d) grad de agresivitate.

Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.

 • 3. Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, pentru a împiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din materiale care pot fi ușor curățate și dezinfectate.

 • 4. Pereții dintre cuști trebuie sa aibă cel puțin 185 cm înălțime și trebuie sa împiedice scurgerea apei și a dejecțiilor de la o cușca la alta.

 • 5. Materialele utilizate pentru pereții cuștilor pot fi următoarele:

 • a) cărămida tencuita și vopsita;

 • b) metal încastrat în beton; c)beton; d)plasa de sarma.

 • 6. Deasupra pereților despărțitori se pune o plasa de sarma cu înălțimea de 60 cm.

 • 7. Custile exterioare pot fi confecționate din plasa pe stâlpi metalici sau din lemn.

 • 8. Adapostul trebuie sa aibă drenaj și instalații corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deșeuri zilnice. Drenarea existenta la fiecare teren de alergare trebuie sa împiedice contaminarea cu urina sau cu fecale a altor terenuri de alergări.

 • 9. Trebuie să existe un control în ceea ce privește încălzirea, ventilația și umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor.

1O.ln toate zonele cu cuști trebuie sa existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care sa poată fi deschise.

H.Custile exterioare trebuie sa fie acoperite în mod obligatoriu. Toate terenurile de alergare în aer liber, în cazul în care acestea exista, trebuie sa fie dotate cu gard și porți cu lacate pentru a împiedica îndepărtarea neautorizata a câinilor.

B. Spațiile pentru adăpostire și pentru intervenții medicale din adăpostul public al Municipiul Galați

1 .Custile individuale trebuie sa corespundă următoarelor standarde minime:

 • a) pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp;

 • b) pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,62 mp;

 • c) pentru câinii de talie mica: 91 cm x 122 cm sau 1,10 mp;

 • d) custile comune nu trebuie sa adaposteasca mai mult de 4 câini pe o suprafața de 6,5 mp.

 • 2.Locurile împrejmuite trebuie sa aibă următoarele dotări:

 • a) sa existe apa potabilă în permanenta;

 • b) vasele de apa sa fie curate și dezinfectate zilnic și întotdeauna înaintea aducerii unui nou animal în cușca;

 • c) vasele pentru alimentare sa fie așezate astfel încât câinii sa nu poată urina sau defeca în ele și sa poată fi curățate și dezinfectate ușor;

 • d) dacă spațiile nu sunt încălzite, se pun în mod obligatoriu scânduri pentru odihna și culcușuri;

 • e) pentru culcușurile câinilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot fi curățate și dezinfectate ușor.

 • 3. Trebuie sa fie asigurat suficient spațiu pentru ca personalul sa lucreze comod.

 • 4. Spațiul pentru primire trebuie sa fie corespunzător acțiunilor de adopție.

 • 5. Sala pentru eutanasie și locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar în limita posibilităților pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.6. Adăpost public din Municipiul Galați va fi dotat cu o sala de chirurgie sau cu mai multe, în funcție de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. In aceste săli se vor desfășura intervențiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum și eutanasierea.

C. Controlul bolilor din adăpostul public al Municipiul Galați

1 .Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi înregistrat în fișa individuală și în registrul central.

 • 2.Examinarea se va face de către medicul veterinar al adăpostului sau în lipsa acestuia, de către tehnicianul veterinar.

3.Se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoască semnele de boala și sa le aducă la cunoștința personalului veterinar.

D. Hranirea câinilor și curățenia adăpostului public din Municipiul Galați

 • 1. Cățeii în vârsta de 6-12 săptămâni vor fi hrăniți de 3 ori pe zi, iar câinii în vârsta de peste 12 săptămâni pana la 12 luni vor fi hrăniți de doua ori pe zi. Câinii peste un an vor fi hrăniți o data pe zi.

 • 2. Hrana trebuie sa fie întotdeauna proaspăta. Hrana va fi administrată individual și supravegheat.

 • 3. Toate cuști le, boxele și spațiile închise vor fi spalate și dezinfectate zilnic.

 • 4. Fiecare spațiu de cazare va fi curățat și dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal.

5.In timpul curățeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.

E. Vehiculele

 • 1. Adăpostul public din Municipiul Galați trebuie sa aibă unul sau mai multe vehicule pentru transportul câinilor.

 • 2. Vehiculele trebuie sa ofere câinilor siguranța, securitate, protecție împotriva intemperiilor naturii și aerisire adecvată. Fiecare câine trebuie sa aibă o cușca separată. Trebuie sa existe o cușca separată pentru câinii morți și pentru câinii bolnavi.

 • 3. Vehiculele trebuie sa fie curate și vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân și cu numărul de telefon.

 • 4. Vehiculul trebuie sa posede următorul echipament: plasa, scara, cuști metalice sau din fibra de sticla, instrumente pentru prindere, trusa de prim-ajutor.

 • 5. Șoferii vehiculelor trebuie sa fie instruiti sa acorde ajutor câinilor bolnavi și răniți.

6.Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite tranchilizarea câinilor în suferința.

NORME privind capturarea și transportul câinilor in adăpostul public din Municipiul Galați

A. Capturarea câinilor din Municipiul Galați

1 .Capturarea câinilor se va face de către personalul operatorului Serviciului pentru festionarea câinilor fara stapan din Municipiul Galați, care trebuie sa fie format din persoane instruite în acest sens.

 • 2. Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal.Persoanele care capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.

 • 3. Personalul operatorului Serviciului pentru festionarea câinilor fara stapan din Municipiul Galați care capturează câinii vor lucra în echipe de câte doi plus șoferul mijlocului de transport și vor purta echipament de protecție adecvat.

 • 4. Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o bucla care poate sa gliseze sau care se poate strânge în jurul gatului câinelui, pentru a permite persoanei calificate sa țină câinele la distanta și sa îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la lărgimea dorita, pentru a se evita strangularea câinelui, mecanismul de declanșare rapida fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgenta sau atunci când este pus într-o cușca. De asemenea, câinii mai pot fi capturați cu ajutorul cuștilor-capcana, în care se introduce mancare și care sunt dotate cu usi mobile care cad după intrarea câinelui în cușca, aflate pe sol și apoi încărcate în autovehicul.

5-Câinii foarte agresivi, situați în spații inaccesibile sau suspecți de a fi turbați, pot fi imobilizați prin metode adecvate, cu respectarea legislației sanitar-veterinare.

6.Se vor utiliza hidroclorura de ketamina și xylazina.Injectarea pe cale intramusculara a celor doua produse în asociere este recomandată pentru câini, având un efect rapid, aproximativ 5 minute, și fiind puțin periculoasa pentru trecători.

7.0 alta asociere de produse foarte eficienta - etorfina cu acepromazina - poate fi folosită cu respectarea legislației în vigoare.

8.Armele de captura nu pot fi utilizate pentru capturarea cățeilor, aceștia putând fi răniți grav.

B. Transportul câinilor

1 .Câinii docili pot fi transportați pana la adăposturi în vehicule închise de tip camioneta. Câinii se vor transporta în cuști individuale.

2.Se va utiliza un sistem care sa reducă la minimum manipularea directa a animalului.

 • 3. Custile pentru transportul animalelor trebuie sa fie alese în funcție de talia animalului. Cușca trebuie sa fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste cuști trebuie sa fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzura. Se pot utiliza și cuști din material plastic.

 • 4. Vehiculele trebuie sa fie bine ventilate și sa protejeze animalele împotriva intemperiilor naturii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Galați

Adresa:

Telefon:

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT

nr......./.........

Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., domiciliat/domiciliată în....................,

str........................, nr......, bl. et. ...,ap. sc. județul/sectorul......................... telefon

................... posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr................., eliberat/eliberată de ................ la data de ............., mă angajez să revendic/să adopt câinele cu numărul de identificare ..................sau microcipat cu numărul ................, trecut în carnetul de sănătate,

adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiții:

 • 1. să respect normele de îngrijire și hrănire a câinelui;

 • 2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

 • 3. să anunț Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile;

 • 4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • 5. să permit reprezentanților Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;

 • 6. câinele va fi crescut și adăpostit la următoarea adresă: ................................................

orice schimbare de locație mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopția.

Declar totodată că dețin un număr de.........câini/nu dețin niciun câine.

Data............

Semnătura revendicatorului/adoptatorului,


Semnătura reprezentantului Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Galați,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați

Adresa:

Telefonul:

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT nr......./.........

Subscrisa,......................................, cu sediul în............................. str............................

nr........ sectorul/județul ................., telefon ..................., înregistrată la ...................... sub nr.

..................., reprezentată de ..................................................., în calitate de........................... legitimat/legitimată cu BI/CI seria........ nr.....................eliberat/eliberată de.......................la

data de .............., se angajează să revendice/adopte câinele cu numărul de identificare

................ sau microcipat cu numărul ............., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiții:

 • 1. să respect normele de îngrijire și hrănire a câinelui;

 • 2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

 • 3. să anunț Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia;

 • 4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • 5. să permit reprezentanților Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;

 • 6. câinele va fi crescut și adăpostit la următoarea adresă: .....................................................;

orice schimbare de locație mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopția.

Declar totodată că dețin un număr de........câini/nu dețin niciun câine.

Data...................

Semnătura revendicatorului/adoptatorului,


Semnătura reprezentantului Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Galați,

FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE

 • 1. Informații despre câine

 • a. Numărul de identificare (dacă există)

 • b. Rasa:

 • c. Sex: M F

 • d. Culoare:

 • e. Semne particulare:

 • f. Talie: □ Mică (sub 10 kg)

 • □ Mijlocie (11-20 kg)

 • □ Mare: (peste 20 kg)

 • g. Stare generală: □ foarte proastă ;

 • □ proastă,

 • □ moderată ;

 • □ bună ;

 • □ foarte bună

 • 2. Informații privind capturarea

 • a. zi.............luna...............an............

 • b. Locul capturării: Zona / cartier,

  str..........................


 • c. Ora capturării;

 • 3. Informații privind echipa de capturare

Indicativ mijloc de transport........................................

Nume/Prenume......................................

Semnătura............................................

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPȚIA LA DISTANȚĂ

Nr. .........

□ □ Persoană juridică

Subscrisa ....................................., cu sediul în ............. str......................................

nr......., sectorul/județul .................,    telefon .................... adresă de poștă

electronică................................... înregistrată la...................sub nr.................... reprezentată

de..................... , în calitate de...................legitimat/legitimată cu BI/CI seria....... nr.

................... eliberat/eliberată de ...............la data de.........................

' \ Persoană fizică

Subsemnatul/subsemnata................................................., cu domiciliul în ....................... ,

str........................................nr......., sectorul/județul................., telefon ..................., adresă de

poștă electronică................. , legitimat/legitimată cu BI/CI seria........nr.....................

eliberat/eliberată de...............la data de ..........................................,

mă angajez să adopte la distanță câinele cu numărul de identificare ............................. sau

microcipat cu numărul ........................., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul

pentru gestionareacâinilor fără stăpân. în următoarele condiții:

 • 1. Va suporta cheltuielile de întreținere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a consiliului local.

 • 2. Câinele adoptat la distanță poate fi preluat oricând de către adoptator sau poate fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanță

 • 3. în cazul nerespectării de către adoptator, pe o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, a condițiilor asumate la punctul 1, adopția la distanță va înceta de drept.

Data...................

Semnătura revendicatoruluî/adoptatorului,


Semnătura reprezentantului Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Galați,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați

DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA Nr......../...........

Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data capturării, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare, în care câinele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanță, sau menținut în adăpost, prin prezenta se decide eutanasierea în termen de..............................a câinelui cu număr unic de identificare ............................. sau

microcipat cu numărul ......................capturat de către Structura publică pentru gestionarea

câinilor fără stăpân în data de................................................

Data împuternicitul primarului, Nume și prenume Semnătura

INFORMAȚII MINIME PRIVIND CÂINELE FĂRĂ STĂPÂN INTRAT ÎN ADĂPOSTUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL GALAȚI

 • 1. Informații despre câine (conform Formularului individual de capturare)

 • 2. Informații privind capturarea și echipa de capturare (conform Formularului individual de capturare)

3. Informații privind cazarea

 • a) numărul unic de identificare atribuit la intrarea în adăpost;

 • b) data și ora cazării în adăpost;

 • c) caracteristicile individuale ale animalului;

 • d) numărul unic al cuștii;

 • e) starea de sănătate a animalului

 • 1. clinic sănătos

 • 2. semne clinice

4. Informații referitoare la adopție

 • a) nr. de identificare;

 • b) numărul fișei de adopție;

5. Informații medicale

 • a) data deparazitării;

 • b) data vaccinării antirabice;

 • c) data sterilizării;

 • d) persoana care a instrumentat manoperele;

6. Informații privind eutanasierea

 • a) motivul eutnasierii;

 • b) substanța utilzară pentru eutanasiere;

 • c) numele persoanei care a realizează eutanasierea;

MODELUL TABELULUI CONFORM NORMELOR METODOLOGICE

Nr. crt.

Data capturării

Sex

Adresa

Caracteristici

Număr unic de identificare

Microcip/ crotaliu

Observații