Hotărârea nr. 8/2014

Aprobarea planului urbanistic de detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 38, Str. Drumul Viilor nr. 28L (fost Str. Drumul Viilor nr. 28, Lot 1)

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 8

din 30.01.2014

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 38, str. Drumul Viilor nr. 28 L (fost str. Drumul Viilor, nr.28, Lot 1)

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 1/14.01.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 146264/09.12.2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 143610/03.12.2013, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c” coroborate cu dispozițiile art. 63, alin. (1), lit. ”d”, alin. 5, lit. ”f’, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45, alin. (2), lit. V, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 38, str. Drumul Viilor, nr. 28L (fost str. Drumul Viilor nr.28, Lot 1), în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea locuință, pe terenul proprietate, regim de înălțime Stehnicparțial + P+M, beneficiari Enachi Constanța și Enachi Gheorghe, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Ilristach/lBpgatu


Contrasemnează,Secretarul municipiului Galați, Radu Oo/avian Kovacs