Hotărârea nr. 76/2014

Finantarea de la bugetul local a Clubului sportiv "PHOENIX" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.76

din 07.03.2014

privind: finanțarea de la bugetul local a CLUBULUI SPORTIVPHOENIX

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 109/07.03.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 07.03.2014;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 42/10.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2) coroborat cu art. 67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. „d” și „e”, alin. (6), lit. „a”, pct. 6 și alin. (7), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 45, alin. (1) și alin. (2) lit. ,f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local a CLUBULUI SPORTIV PHOENIX.

Art. 2 - Se aprobă contractul de asociere între CLUBUL SPORTIV PHOENIX și Municipiul Galați, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 76/07.03.2014

CONTRACT DE ASOCIERE Nr.            /          2014

Art. 1 - PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Municipiul Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod

fiscal 3814810, cont curent__________________________, deschis la Trezoreria municipiului

Galați, reprezentat prin Primar, Marius Stan și ec. loan Daniel Stadoleanu- Director Direcția Generală Buget Finanțe , și

 • 1.2. CLUBUL SPORTIV PHOENIX, cu sediul în municipiul Galați, Str. Laminoristilor nr. 1, bl. T5, ap.40 cod fiscal 14379452, cont nr R016RNCB0141032873490001, BCR, deschis la Banca Comerciala Romana, reprezentata prin Președinte - Nini Florin.

Art. 2 - DEFINIREA ASOCIERII

 • 2.1. Părțile semnatare au decis să incheie prezentul contract, conform prevederilor art. 36 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicata și în baza art. 12, alin. 2, coroborat cu art. 67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificările si completările ulterioare.

 • 2.2. Contractul de asociere se încheie în baza Hotărârii Consiliului Local al

municipiului Galați nr._____________privind asocierea Municipiului Galați cu CLUBUL

SPORTIV PHOENIX.

Art. 3 - OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezenta asociere are ca obiect promovarea și dezvoltarea activității sportive în municipiu, prin susținerea financiară a activităților sportive desfășurate de către CLUBUL SPORTIV PHOENIX.

 • 3.2. Actiunea(le)/activitatea(le), respectiv categoriile de cheltuieli care se pot finanța din suma repartizata sunt prevăzute in anexa la contract.

 • 3.3. Susținerea financiară pentru anul 2014 se va realiza prin alocarea de la bugetul local a sumei de 240.000 lei pentru campionate naționale de juniori si de Liga I si 895.000 lei pentru Liga Naționala de Baschet Feminin, din capitolul de cheltuiala 67.02.59.

 • 3.4. Plățile se vor face in transe in funcție de disponibil, in baza solicitărilor clubului sportiv.

Art. 4 - DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui de către ambele parti si este valabil pana la data de 31.12. 2014.


MGAȚIILE PĂRȚILOR


 • 5.1.1. Municipiul Galați se obligă sa susțină financiar activitățile sportive a structurii beneficiare, prin finanțare din bugetul local al municipiului Galați.

 • 5.1.2. Municipiul Galați va vira sumele stabilite în contul CLUBULUI SPORTIV PHOENIX prevăzut la art. 1, punctul 1.2., pe baza documentelor justificative.

 • 5.1.3. Sumele alocate vor fi verificate de către reprezentanții Municipiului Galați, conform prevederilor legale.

 • 5.2. CLUBUL SPORTIV PHOENIX :

 • 5.2.1 CLUBUL SPORTIV PHOENIX se obligă să nu transfere sau sa cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de asociere altor persoane fizice sau juridice.

 • 5.2.2. Sa utilizeze suma prevăzută la art. 3.3 exclusiv pentru finanțarea acțiunilor sportive stabilite prin contract si in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare.

 • 5.2.3. Sa realizeze acțiunile prevăzute in contract.

 • 5.2.4. Sa prezinte decontul pentru plata efectuata in decurs de 60 de zile de la data efectuării plătii de către Municipiul Galați, constând in documente justificative (copii de pe facturi, ordine de plata, chitanțe, contracte, state de plata, etc.).

 • 5.2.5. Fiecare sportiv/echipa/club care primește din partea Municipiului Galați o finanțare anuala de cel puțin 100.000 de lei are următoarele obligații, timp de 365 de zile, din momentul semnării contractului de finanțare:

 • 1. Sa afișeze pe echipamentul de joc sigla Municipiului Galați si mesajul “Municipiul Galați sprijină sportul”. Daca municipalitatea este cel mai important sponsor al sportivului/echipei/clubului, atunci mesajul va fi afișat pe piept. In cazul in care este al doilea sponsor, mesajul va fi afișat pe spate, deasupra numărului de concurs. Daca este al treilea, mesajul este afișat pe spate, sub numărul de concurs. Daca municipalitatea nu se afla printre primii trei sponsori, poziția pe echipament va fi negociata direct intre reprezentanții Primăriei si cei ai sportivului/echipei/clubului.

 • 2. Sigla Municipiului Galați si mesajul “Municipiul Galați sprijină sportul” vor fi prezente pe orice panou in dreptul caruia se fac declarațiile de presa, in Galați, de către sportivul sau reprezentanții echipei/clubului care a primit finanțarea. Colajul publicitar al municipalității trebuie sa fie cel puțin la fel de mare ca restul mesajelor publicitare afișate.

 • 3. La intrarea pe arena sportiva din Galați unde evoluează sportivul/echipa care a beneficiat de finanțare va fi montat, pe cheltuiala Municipiului, un panou de dimensiunile 2x4 metri pe care sa fie afisata sigla municipalității si mesajul “ Municipiul Galați sprijină sportul”.

 • 5.2.6. Sa desfasoare acțiuni pentru promovarea spiritului de fair-play precum si acțiuni de prevenire si combatere a dopajului.

Art. 6. CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ

 • 6.1 Criteriile de performanta sportiva a cluburilor care vor beneficia d[e finanțare de la Consiliul Local Galați sunt:


 • 1. Rezultate obținute la nivel național și internațional;

 • 2. Numărul de sportivi legitimați și echipe participante în campionate;

 • 3. Numărul de sportivi de performanță componenți ai loturilor naționale ale României;

 • 4. Obiectivul(e) propus(e);

 • 5. îndeplinirea și asumarea responsabilităților asupra obiectivelor propuse în programul sportiv pe anul precedent.

 • 6.2 Cluburile și asociațiile sportive au obligația prezentării situației privind

îndeplinirea criteriilor de performanta pana la data de 15 decembrie a fiecărui an.

 • 6.3 Cluburile și asociațiile sportive vor fi evaluate cu calificativele: nesatisfacător, satisfăcător, bine și foarte bine.


Art. 7 - MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 7.1. încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele c

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) prin acordul părților contractante;

 • c) în urma ivirii unui caz de forță majoră;

 • d) imposibilitatea asigurării fondurilor bănești de către Municipiul Galați;

 • e) prin reziliere:

 • - în cazul nerespectării destinației sumelor alocate;

 • - în cazul în care nu se realizează acțiunea la care CLUBUL SPORTIV PHOENIX s-a obligat prin prezentul contract;

- dacă nu se respectă clauzele stipulate în prezentul contract, rezilierea se face drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței.

Art. 8 - REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 8.1. Eventualele litigii, neînțelegeri sau pretenții, având legătură cu prezentul contract de asociere, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, va fi soluționată pe cale amiabilă, în caz contrar părțile se vor adresa instanței de judecată de drept comun.

Art. 9 - FORȚA MAJORĂ

 • 9.1. Prin forță majoră se înțeleg evenimente imprevizibile și inevitabile independente de voința părților, intervenite după intrarea în vigoare a prezentului contract, și care împiedică în mod obiectiv execuția integrală sau parțială a obligațiile ce decurg din acest contract.

 • 9.2. In caz de apariție a unui eveniment de forță majoră, partea care îl invocă trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariția lui, sau de la data la care a luat la cunoștință de acesta, prin notificare expresă. încetarea cazului de forță majoră va fi de asemenea adusă la cunoștința celeilalte părți în termen de 5 zile de la încetare, prin notificare expresă.

Art. 10 - CLAUZE SPECIALE

 • 10.1. Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a activității care face obiectul prezentului contract de asociere.

 • 10.2. Prevederile prezentului contract de asociere nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoană juridică distinctă, iar terții au acțiune în justiție numai împotriva părții cu care au contract, cealaltă parte neputând fi trasă la răspundere.

 • 10.3. Modul de gestionare a sumelor alocate de Municipiul Galați către CLUBUL SPORTIV PHOENIX, respectiv realizarea acțiunilor propuse pentru anul 2014, va fi controlat de către Direcția Generală Buget Finanțe si de către persoana desemnata prin Dispoziția Primarului Municipiului Galați.

Art. 11 - DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1. Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract, se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale.

 • 11.2. Prezentul contract de asociere a fost încheiat în data de_________________, în 2

exemplare de valoare juridică egală.

MUNICIPIUL GALAȚI                CLUBUL SPORTIV PHOENIX

PRIMAR                              PREȘEDINTE

Director Direcția Generală Buget Finanțe

Director Direcția Generală Servicii Publice

Control Financiar Preventiv

Serviciul Juridic de Legalitate

Birou

învățământ, Cultură, Turism, Agrement, Sport, Culte și Sănătate

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR._________!_______

Categoriile de cheltuieli care vor fi finanțate prin contractul de asociere sunt următoarele:

 • 1. Achiziționare materiale și echipament sportiv;

 • 2. Servicii de închiriere baze sportive, vestiare, spatii de recuperare;

 • 3. Transport aferent competițiilor pentru sportivi și antrenori;

 • 4. Cazare si masa;

 • 5. Asigurarea serviciilor medicale,a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor ,1a locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • 6. Taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive ,taxe de organizare a acțiunilor,în condițiile stabilite de organizatori;

 • 7. Alimentație de efort;

 • 8. Plata arbitrilor.

 • 9. Salarii, premii, indemnizații, prime si alte drepturi sportivi si antrenori.

CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:

 • • Cheltuieli cu întreținerea si reparația mijloacelor fixe;

 • • Achiziții de terenuri, clădiri;

 • • Achiziții bunuri care se constituie in obiecte de inventar si mijloace fixe;

 • • Alte cheltuieli care contravin legislației in vigoare privind finanțările din fonduri publice.

Decontarea se poate face doar pentru capitolele de cheltuieli eligibile și pentru care s-au depus documente justificative în termenul prevăzut în contract, în limitele stipulate în H.G. nr. 1.447 /2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

Având in vedere alocarea fondurilor de la bugetul local, toate cheltuielile cuprinse in prezenta anexa se vor efectua cu respectarea normativelor de cheltuieli cuprinse in legislația in vigoare privind:

drepturile bănești ale salariatilor instituțiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării si detașării in alta localitate, precum si in cazul deplasării, in cadrul localității, in interesul serviciului;

drepturi si obligații ale personalului roman trimis in străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

achizițiile publice.

Președii

Eu£