Hotărârea nr. 67/2014

Aprobarea acoperirii partiala a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat din municipiul Galatiin suma de 1.703.000 lei pentru acoperirea avansului acordat pe perioada octombrie - decembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.67

din 07.03.2014

privind: aprobarea acoperirii parțiala a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de distribuție si Jumizare a energiei termice pentru populație in sistem centralizat din municipiul Galați in suma de 1,703,000 lei pentru acoperirea avansului acordat pe perioada octombrie —decembrie 2013

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 92/07.03.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit data de 07.03. 2014, în ședință de îndată

Având în vedere expunerea de motive nr. 23036/07.03.2014 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 23038/07.03.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere prevederile art. 5^2 din OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 252/2009 al Ministerului Administrației și'Internelor pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, cu modificările și completările ulterioare;


Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1) și alin. 2, lit. d, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. - Se aprobă acoperirea parțiala a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de distribuție si furnizare a energiei termice pentru populație in sistem centralizat din municipiul Galați in suma de 1.703.000 lei pentru acoperirea avansului acordat pe perioada octombrie -decembrie 2013.

Art. 2. - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.