Hotărârea nr. 64/2014

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 81/14.03.2013 privind modificarea si completarea HCL nr. 163/11.04.2011 referitoare la aprobarea categoriilor de persoane si conditiile de acordare a ajutoarelor de urgenta si a unor prestatii financiare exceptionale

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.64 din 27.02.2014

privind: modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 81/14.03.2013 privind modificarea și completarea HCL nr. 163/11.04.2011 referitoare la aprobarea categoriilor de persoane și condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență și a unor prestații financiare excepționale

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 84/23.02.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în dată în data de 27.02.2014;

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 19226/24.02.2014, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 19228/24.02.2014, al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 41 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 30/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată în 2007, cu

modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.

213/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 81/14.03.2013 privind modificarea și completarea HCL nr. 163/11.04.2011 referitoare la aprobarea categoriilor de persoane și condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență și a unor prestații financiare excepționale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art, 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 64/27.02.2014

CRITERII DE ACORDARE

a unui ajutor de urgență pentru achiziționarea de alimente cu ocazia sărbătorilor de Paști și de Crăciun

 • I. Criteriul social general: ajutorul de urgență pentru achiziționarea de alimente cu ocazia sărbătorilor legale urmează a fi acordat de 2 ori/an (Paști, Crăciun), în limita fondurilor aprobate, persoanelor singure/familiilor cu un venit mediu net lunar sub 700 lei/lună/membru de familie sau altor cazuri sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale, astfel:

 • a) în natură, respectiv un pachet cu alimente de bază/persoană/familie;

 • b) sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei/persoană/familie.

 • II. Categorii de beneficiari:

 • •   pensionarii singuri sau familii de pensionari fără aparținători legali sau ai căror susținători legali nu au posibilități financiare;

 • •  familii cu 4 sau mai mulți copii în întreținere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învățământ;

 • •  familii monoparentale cu 2 sau mai mulți copii în întreținere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învățământ;

 • •  familii confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acesteia, care în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor lunare și a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale;

 • •   persoanele adulte cu handicap gradul I,II,III;

 • •   alte situații sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale.

 • III. Condițiile care trebuie îndeplinite de persoanele/familiile care solicită ajutorul de urgență:

 • - să locuiască singuri, să nu aibă susținători legali sau alte persoane obligate prin lege la întreținere (obligație legală de întreținere, contract de întreținere sau de habitație viageră, etc);

 • - venitul net/membru de familie să fie sub 700 lei/lună/membru de familie;

 • - să nu dețină în proprietate: o altă locuință, teren în municipiul Galați sau în alte localități sau autoturism, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente;

 • - spațiul de locuit să nu depășească exigențele minimale pentru locuințe prevăzute în Legea nr. 114/1996, legea locuinței;

Verificarea îndeplinirii condițiilor legale de către beneficiari se va face prin anchetă socială întocmită anual de către o comisie constituita prin dispoziția primarului.

Tichetele sociale sunt destinate exclusiv pentru achiziționarea de bunuri alimentare, cu excepția băuturilor alcoolice.