Hotărârea nr. 6/2014

Aprobarea documentatie tehnico-economice "Eficientizarea transportului public local"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 6

din 30.01.2014

privind: aprobarea documentației tehnico-economice “Eficientizarea transportului public local”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 43/27.01.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 11020/30.01.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 11032/30.01.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. d și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 200/, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul “Eficientizarea transportului public local”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


pp&Pfeșefirtte de ședință,

faGhe.Bogatu


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octapian Kovacs

Anexa la HCL nr. 6/30.01.2014

“EFICIENTIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției -7.192.000 euro cu TVA

-5.800.000 euro fara TVA

Capacități:   -sistem central (server, sisteme operative)

-sisteme de depozit,hardware si software

-sistem de emisie, vinzare, reincarcare, titluri de călătorie

-sisteme de bord, sisteme de control

Durata de realizare a investiției 24 luni.

Sursa de finanțare: buget local