Hotărârea nr. 59/2014

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul "Modernizare Str. Tecuci"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.59 din 27.02.2014

privind: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Modernizare strada Tecuci”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 79/20.02.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.02.2014;

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 18270/20,02.2014, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18272/20.02.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizul General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție „Modernizare strada Tecuci”;

Având în vedere dispozițiile ort. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. 6, alin. (4), Ut. d și art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul Modernizare strada Tecuci”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


/^Secretarul municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. sg/27.02.2014

Modernizare strada Tecuci

Strada Tecuci incepe din Strada Troian si se continua apoi pe aproximativ pe 2300 mpana la intersecția cu 1 Decembrie igi8.

Strada isi desfasoara intregul traseu pe raza municipiul Galați. Strada se incadreaza in categoria artere de categoria a III. Bordurile sunt din piatra cioplita, degradate si necesita inlocuirea pe toata lungimea.

Lucrările de intervenție la nivelul utilităților din zona carosabilului au condus local la afectarea pantei din profil transversal, rezultaind in final un profil transversal care nu asigura evacuarea apei către gurile de scurgere. Pe aceste zone sunt necesare lucrări de reprofilare in profil transversal la nivelul pârtii carosabile.

Din datele culese la fata locului s-au observat următoarele:

Strada

Tronson str. Traian - str. Nae Leonard, Basarabiei-strada cu sistem rutier suplu, cu pachet mixturi asfaltice, umplutura de pamant galben, uscata, indesata

Trotuare

Trotuarele sunt amenajate cu o îmbrăcăminte asfaltica in stare degradata sau pavaj din dale de granit.

Trotuarele sunt delimitate de partea carosabila cu borduri din beton care sunt degradate.

Dotare edilitara

In prezent, pe strada Tecuci, intre str.Traian si str.G. Cosbuc exista o conducta de apa OL Dn isomm in lungime de circa 1100 m la care sunt branșați toti consumatorii din zona, branșamente cu diametre cuprinse intre Dn 32 si Dn 50 mm. Pe tronsonul cuprins intre str.G.Cosbuc si str. Basarabiei exista următoarele conducte de alimentare cu apa:

 • - o conducta Dn 400 mm intre str. Crizantemelor si str. G.Cosbuc;

 • - o conducta Dn 350 mm intre str. Crizantemelor si str. G.Cosbuc;

~ o conducta Premo Dn 600 mm intre str. Basarabiei si str. G. Cosbuc.

~ o conducta OL Dn 200 mm intre str. Crizantemelor si str. Basarabiei

Intre str. Basarabiei si str. 1 Decembrie exista următoarele conducte de alimentare cu apa:

 • - o conducta Dn 400 mm intre str. 1 Decembrie si str. N. Leonard;

 • - doua conducte Premo Dn 600 mm intre str. 1 Decembrie si str. Basarabia cu continuare pe str. Drag alina , respectiv str. G. Cosbuc.

 • - o conducta OL Dn 200 mm intre str. 1 Decembrie si str. Basarabia.

Rețeaua de canalizare cuprinde un ovoid 600/800 mm din beton la care sunt racordați consumatorii casnici si industriali din zona. Canalizarea existenta este de tip unitar, colectorul existent preia atat consumatorii casnici cat si apele pluviale-canalizare si racorduri

-conducta de gaze;

 • - iluminat electric cu fir aerian pe stâlpii de beton;

-cable de telefonie aeriene pe stâlpi.

Prin proiect se prevăd următoarele lucrări de modernizare:

TRONSONUL CUPRINS INTRE STR. TRAIANSISTR. G.COSBUC

Carosabil

refacerea infrastructurii drumului considerat necorespunzator cu beton asfaltic

 • - realizarea de trotuare siparcari noi;

 • - lucrări privind siguranța circulației;

 • - asigurarea scurgerii apelor;

 • - amenajarea intersecțiilor de străzi;

 • - amenajarea acceselor la proprietăți;

 • - adaptarea gurilor de canal, rasuflatorilor de gaze si a căminelor de vizitare la noile cote proiectate.

 • - modernizarea iluminatului public inclusiv montarea corpurilor de iluminat cu LED

 • - introducere canalizatii subterane pentru coborârea cablurilor in subteran

 • - dezafectare linie de tramvai pe tronsonul Biserica Sf. Mina-str 1 Decembrie 1918

 • - amplasare mobilier urban (banei, cosur, etc.)

 • - amenajarea zonelor verzi si parcurilor adiacente străzii.

-la intersecții, bordurile de încadrare a carosabilului se vor monta in poziție semiingropata pentru a usuratrecerea persoanelor cu handicap locomotor care se deplasează in scaune cu rotile.

-trecerile de pietoni vor fi echipate cu indicatoare cu elemente optice cu leduri.

Rețele de apa -canalizare

Prin prezenta documentație,se propune inlocuirea in totalitate a conductei de apa existente OL Dn

150 mm cu o conducta PEID PE 100 Dn 160 mm PN10, avand o lungime totala de circa 1100 ml.

înlocuirea conductei existente se va efectua pe tronsoane, astfel incat consumatorii branșați sa nu fie afectați de lucrările de reabilitare. Lucrările de înlocuire a conductei existente cuprind si identificarea pe teren a conductei existente si demontarea acesteia pe tronsoane.

Pe traseul noii conducte de apa proiectate s-au prevăzut cămine de vane amplasate la intersecțiile cu străzile adiacente: Anul Revoluției, Morilor, AL.Cernat, Romana si str. Zilei. In zonele menționate, la intersecția conductei proiectate cu conductele existente pe străzile menționate mai sus s-au prevăzut vane de intersecție pe toate direcțiile, cu diametre cuprinse intre DN100 si Dn 600 mm.

Pentru racordul la fiecare consumator in parte s-au prevăzut branșamente individuale avand diametre de DN32 mm (pentru locuințe individuale) si Dn 50 mm (pentru consumatorii industriali).

Se propune inlocuirea in totalitate a colectorului de canalizare existent cu un colector tip HOBAS avand o lungime totala de circa 825 ml. înlocuirea colectorului existent se va face numai pe tronsonul dintre str. Anul Revoluției si str. Columb, deoarece pe tronsonul dintre str.Columb si str. Traian tronsonul a fost deja inlocuit. Pe traseul colectorului proiectat s-au prevăzut 19 bucăți de cămine de vizitare,iar pentru evacuarea din carosabil a apelor pluviale au fost prevăzute un număr de 48 bucăți de guri de scurgere.

TRONSONUL CUPRINS INTRE STR. G.COSBUC SISTR. BASARABIEI

Rețea apa

-inlocuirea inlocuirea in totalitate a conductei de apa existente OL Dn400 mm cu o conducta FD Dn 400 mm PN 10, avand o lungime totala de circa 180 ml, intre str.Crizantemelor si str. G. Cosbuc; s-a propus realizarea de cămine de vane. Pe traseul noii conducte de apa proiectate s-au prevăzut doua cămine de vane.

-inlocuirea in totalitate a conductei de apa existente OL Dn350 mm cu o conducta FD Dn 350 mm PN 10, avand o lungime totala de circa 180 ml, intre str. Crizantemelor si str. G. Cosbuc.

-înlocuirea conductei Dn 600 mm intre str. Basarabiei si str. G.Cosbuc se propune inlocuirea in totalitate a conductei de apa existente Premo cu o conducta FD Dn 600 mm PN 10, avand o lungime totala de circa 580 ml, intre str. Basarabiei si str. G. Cosbuc; pe traseul noii conducte de apa proiectate s-a prevăzut căminul de vane si racorduri.

Rețea canalizare

 • - inlocuirea in totalitate a colectorului de canalizare existent ovoid 600/800 mm cu un colector tip HOBAS Dn 600 mm avand o lungime totala de circa 565 ml, intre căminul C20 din dreptul intersecției cu str. G-ral. Drag alina pana in colectorul existent ov. 1200/900 mm de pe str. G.Cosbuc.

înlocuirea colectorului existent se va efectua pe tronsoane, astfel incat consumatorii racordați sa nu fie afectați de lucrările de reabilitare. Pe traseul colectorului proiectat s-au prevăzut 13 bucăți de cămine de vizitare. In colectorul nou proiectat, s-au preluat si colectoarele existente Dn 30 cm de pe străzile adiacente in lungime totala de 100 ml.

TRONSONUL CUPRINS INTRE STR. BASARABIEI SI 1 DECEMBRIE

Rețea apa

 • - inlocuirea in totalitate a conductelor de apa existente 2xPremo Dn 600 mm cu doua conducte FD Dn 600 mm PN 10, avand o lungime totala de circa 1255 ml intre str. 1 Decembrie si str. Basarabiei. Pe traseul noilor conducte de apa proiectate s-au prevăzut doua cămine de vane.

 • - inlocuirea in totalitate a conductei de apa existente OL Dn 400mm cu o conducta FD Dn 400 mm PN 10, avand o lungime totala de circa 635 ml, intre str. 1 Decembrie si str. N. Leonard.

Prin prezenta documentație,se propune inlocuirea in totalitate a conductei de apa existente OL Dn 200mm cu o conducta PEID PE 100 Dn 200 mm PN 10, avand o lungime totala de circa 530 ml intre str. 1 Decembrie si str. Basarabiei

Rețea canalizare

-inlocuirea in totalitate a colectorului de canalizare existent cu un colector tip HOBAS Dn 400 mm avand o lungime totala de circa 105 ml intre căminul C34pana in căminul C36, respectiv HOBAS Dn 600 mm intre căminul C36 si colectorul existent ov. 2000/3000 mm de pe str. iDecembrie, in lungime de 240 ml.

-inlocuirea colectorului existent Dn 300 mm pe o lungime de circa 130 ml.

SISTEM DE ILUMINAT STR. TECUCI

Pentru asigurarea unui sistem de iluminat eficient a străzii se va realiza un sistem de iluminat stradal compus din 132 de corpuri de iluminat cu LED de 128W, montate pe stâlpi metalici. Alimentarea principală cu energie electrică, comanda aprinderii și stingerii iluminatului public aferent obiectivului, se va realiza din puncte de aprindere prevăzute cufotocelule.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investiției: 33.100.378 lei

din care C+M:           28.353.946 lei

Capacitati: -lungime strada L=2300ml

-rețea apa Dn 400mm L=i8oml, Dn350mm, L ~i8oml, Dnboomm L=s8oml, Dn

lâomm, L=nooml,

-rețea canalizare Dn 6oomm, HOBAS,        L=825ml

-iluminatpublic-corpuri iluminat 132 buc

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexam Devizul General corespunzător acestui proiect.