Hotărârea nr. 58/2014

Aprobarea achizitionarii a 14 troleibuze noi

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.58

din 27.02.2014

privind: aprobarea achiziționării a 14 troleibuze noi

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 78/20.02.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.02.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 18266/20.02.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 18268/20.02.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.i - Se aproba achiziționarea a 14 troleibuze noi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, bfrista/he BogatuContrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 58/27.02.2014

Privind aprobarea achiziționării a 14 troleibuze noi

Transportul public local de persoane din municipiul Galați trebuie sa fie benefic pentru marea majoritate a populației și pentru unele categorii defavorizate, tineri, bătrâni, persoane cu dizabilităti, persoane care nu iși pot permite transportul privat, individual sau nu au capacitatea să il utilizeze.

Activitatea de transport public local de persoane, in accepțiunea de serviciu public este dominată de continuitate prin satisfacerea intereselor publice in ansamblul derulării lor.

Faptul ca transportul electric este unul de viitor este demonstrat de intențiile unor mari orașe europene de a renunța total la transportul pe carburant, in favoarea celui electric, transportul electric fiind atât ecologic cât și economic.

Cheltuielile de intreținere sunt mici, dar sunt mai mari cheltuielile de exploatare a rețelei de curent electric, in cazul in care rețeaua de contact prezintă uzuri avansate.

Fluxul de calatori va fi sporit prin dotarea cu troleibuze noi la care siguranța circulației este asigurată pe lingă eficacitatea sistemului de direcție, semnalizare și frinare si de existența instalațiilor proprii specifice acestor mijloace de transport (rețeaua de contact, substațiile de redresare, cablurile electrice de medie tensiune și de curent continuu).

Confortul este asigurat prin spații de trecere largi, sisteme automate de comandă, de pornire si de frinarea lina . Sub aspect economic, la aceste troleibuze se face recuperarea energiei electrice pentru regimul de frânare, care poate fi utilizată de către consumatorii auxiliari ai troleibuzului sau alte troleibuze aflate pe sectorul respectiv.

Având in vedere datele prezentate, solicitarea nr. 7527/18.02.2014 a operatorului de specialitate S.C. TRANSURB SA. Galați, precum și necesitatea completării parcului auto existent propunem achiziționarea a 14 troleibuze noi.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala       -4.200.000 euro fara TVA

-5.208.000 euro cu TVA

-18.900.000 leifara TVA (curs euro 4,5 lei/euro)

-23-43^-000 lei cu TVA


Capacitati -troleibuze-14 buc