Hotărârea nr. 57/2014

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul "Modernizare Str. Anghel Saligny intre Str. Basarabiei si Str. Gh. Asachi"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.57

din 27.02.2014

privind: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul Modernizare stradă Anghel Saligny între str. Basarabiei și str. GhAsachi”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 80/20.02.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.02.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 18256/20.02.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 18258/20.02.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizul General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție Modernizare stradă Anghel Saligny între str. Basarabiei și str. GhAsachi”;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. b, alin. (4), Ut. d și art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.i - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Modernizare stradă Anghel Saligny între str. Basarabiei și str. Gh. Asachi”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octabian Kovacs

i

Anexa la HCL nr. 57/27.02.2014

Modernizare strada Anghel Saligny intre str. Basarabiei si str. Gh Asachi

Strada Anghel Saligny tronson str. Basarabiei-str. Gh Asachi asigura legătură intre cartierul Tiglina III cu cartierul Aurel Vlaicu si se împarte in doua tronsoane, motivat de latimea tramei stradale astfel:

-tronson I se afla intre str Basarabiei si str Siderurgistilor are lungimea de cca 45001 si lățime strada de cca îgmprevăzută cu trotuare, carosabil, linii tramvai; totodată se va moderniza si segmentul de strada cuprins intre str Basarabiei si str. Tecuci cu lungimea de cca 8om si lățime strada de cca 3801

-tronson II este situat intre str. Siderurgistilor si str Gh Asachi are lungimea de cca 66om si lățime trama stradala de ccaibm

Din datele culese la fata locului s-au observat următoarele:

STRADA SI CALE RULARE

Tronson I(str Siderurgistilor -str Basarabiei)

In axul străzii se afla o bordura din beton care separa cele doua mijloace de circulație, pe o parte trafic rutier, carosabil cu latimea de 701., iar pe cealalta parte trafic de calatori cu tramvai, platforma linie independenta cu latimea de ym. Calea de rulare a tramvaielor este așezata pe un pat de piatra sparta,, iar la cele doua capete ale tronsonului pe cca 2510 sunt pavate cu pavele abnorme; șinele au o uzura foarte mare, durata de existenta fiind depășită.

In aceste condiții linia de tramvai este improprie pentru circulație. Partea carosabila dispune de îmbrăcăminte asfaltica intr-un sistem rutier stabil, corespunzător din punct de vedere al capacitatii portante, unde sunt pozate traseele conductelor purtătoare de ape uzate si potabila. Sistemul nu permite circulația rutiera la nivel cu liniile de tramvai si prezintă nesiguranța la intrarea in intersecții.

La segmentul de strada cuprins intre str Basarabiei si str Tecuci calea de rulare este pozata pe pat de piatra sparta pavata cu pavele de granit abnorme; restul de strada nu este bine conturata (lipsesc in parte bordurile, trotuarele nu au o delimitare precisa folosita ca parcare pentru autovehicule), aflate intr-un grad avansat de uzura ; șinele au o uzura foarte mare, durata de existenta a construcției fiind depășită, fiind improprie pentru circulația tramvaielor.

Tronson II (GhAsachi-str Siderurgistilor)

Axul carosabilului este marcat prin doua șiruri de pavele din granit cu rol de impartire a străzii intr-un singur fir de circulație, unul pentru traficul rutier cu latimea de 4m si altul pentru calea de rulare a tramvaiului (o singura linie) si vehiculelor cu latimea de 3m. Platforma liniei de tramvai are o îmbrăcăminte din beton de ciment cu latimea de 2,sm, șinele au durata de folosința depășită, iar la intersecția cu str Gh Doja prezintă tasari neuniforme.

In aceste condiții, linia de tramvai se afla intr-o stare tehnica improprie pentru circulația tramvaielor.

La intersecția cu str Gh Doja la orele de virfse creaza adesea ambuteiaje in traficul rutier, acesta nefiind modernizata.

REȚELE APA-CANALIZARE

  • a) Tronson I(str Siderurgistilor -str Basarabiei)

-conducta magistrala de distribuție apa potabila Dn Soomm Premo+OL, estepozata direct in pământ

-colector canalizare Dnboomm din beton, pozat direct in pământ, capat bloc I4A

  • b) Tronson II (Gh Asachi-str Siderurgistilor)

-conducta magistrala de distribuție apa potabila Dn8oomm din Premo+Otel

-conducta de serviciu apa potabila Dn200mm OL si colectorul de canalizare Dn4oomm pozate in canale de proiecție

-conducta de serviciu apa potabila Dn200mm OL si colectorul de canalizare Dnsoomm pozate in canale de proiecție ce alimeteaza zona blocurilor 7D-7A

-conducta de serviciu apa potabila Dn200mm OL si colectorul de canalizare Dn 300-4oomm pozate in tunel tehnic circulabil ce alimeteaza zona blocurilor 7C, 6B, 6A

-colector de canalizare Premo Dn3OO-5OOmm beton si colector Premo Dniooomm

Prin proiect se prevăd următoarele lucrări de modernizare:

Carosabil

-imbunatatirea elementelor geometrice ale străzii corespunzător categoriei a-III-a odata cu înlocuirea sistemului rutier

-demontarea liniilor de tramvai de pe ambele tronsoane

-desfacerea rețelei de alimentare cu energie electrica (fir contact)

-devierea cablurilor electrice si asigurarea acestora in funcție de noile elemente geometrice

-amenajare sens giratoriu la intersecția cu str Gh Doja

Rețele de apa -canalizare

-inlocuirea conductei de distribuție apa potabila Dn8oomm cu conducte si elemente de legătură din fonta ductila

-inlocuirea racordurilor din OL ale conductelor Dn4O0mm din intersecțiile cu str Gh Asachi si str Gh Doja cu conducte si elemente de legătură din fonta ductila

-inlocuirea racordului din OL al conductei Dnboomm din intersecția cu str Siderurgistilor cu conducte din fonta ductila

-inlocuirea racordurilor ingropate direct ale celor 2 conducte Dn200mm OL din intersecția cu str Gh Doja cu conducte din fonta ductila

-inlocuirea colectorului de canalizare Dn 6oomm de pe tronsonul I

-introducerea de colectoare noi pe zonele unde nu exista rețea de canalizare

-inlocuirea rețelei de alimentare cu apa pe toata lungimea si a racordurilor din intersecțiile cu străzile aferente

Instalații electrice

A-Iluminat public

Se va realiza un iluminat public aerian compus din stilpi de iluminat din beton pe care se vor monta corpuri de iluminat.

B-Semaforizare intersecții

Sistemul de semaforizare cuprinde intersecțiile dintre str A Saliny si străzile Siderurgistilor si Basarabiei, prevăzut cu corpuri de semnalizare cu LED

C- Sistem de supraveghere video intersecții

Acest sistem va monitoriza video intersecțiile semaforizate si se compune din unitate centrala de supraveghere, camere de luat vederi ; datele obținute vor fi transmise prin intermediul unui modem către un punct dispecer.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investiției: 17.574.190 lei

din care C+M:           15-758.859 lei

Capacitati: -lungime strada L=i.igoml

-rețea apa Dn 8oomm L=i235m, Dn 600 L-1235 m, țeava Fonta Ductila

-rețea apa Dn 2oomm L=i44m, țeava Fonta Ductila

-rețea canalizare Dn îooomm, L=25Om-HOBAS

-rețea canalizare Dn Boomm L=420m, Dn6oomm L-56om-HOBAS

-rețea canalizare Dnsoomm L=420m, Dn400mm L=25om, Dmooo L=38om, Hobas

-montare gard proiecție L= 1200 ml

-iluminatpublic: corpuri iluminat LED 110W82 buc, L=H50m

-sistem semaforizare-2buc

-sistem supraveghere video intersecții -2 buc

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexam Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,