Hotărârea nr. 56/2014

Acordul Consiliului Local pentru schimbarea destinatiei unei parti din corpul "Extindere liceu" din incinta Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Galati din spatiul destinat invatamantului in sediu al Bibliotecii "Paul Paltanea"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA tiv. 56

din 27.02.2014

privind: acordul Consiliului Local pentru schimbarea destinației unei părți din corpul „Extindere Liceu” din incinta Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Galați din spațiu destinat învățământului în sediu al Bibliotecii Municipale „Paul Păltânea”

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 76/18.02.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.02. 2014;

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 17222/18.02.2014, a inițiatorului - Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 17224/18.02.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) și art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HCL 56 doc.

Având în vedere dispozițiile art. 112 alin. (2) si alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1- Se aprobă schimbarea destinației parterului și etajului I din corpul "Extindere liceu” din incinta Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918 nr. 25, aflat în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu, din spațiu destinat învățământului în sediul Bibliotecii Municipale "Paul Păltânea”, cu următoarele destinații: parter- depozit carte, etaj I -sediu bibliotecă.

Imobilul cu o suprafață desfășurată de aproximativ 767,51 mp este individualizat în anexele 1,2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2- Se aprobă preluarea imobilului identificat la art. 1 din administrarea Colegiului Tehnic “Aurel Vlaicu” în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.

Art, 3- Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a imobilului identificat la art. 1, către Fundația Andreiana Juventus, pe durata funcționării Bibliotecii Municipale “Paul Păltânea”.

Art, 4- Prevederile art. 1, 2 și 3 intră în vigoare după obținerea avizului conform al Ministrului Educației Naționale.

Art, 5- Se abrogă HCL nr. 216/20.12.2012,

Art, 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


r-y                       Anexa 1 la HCL nr. 56/27.02.2014

PLAhbdE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUCULUI IMOBIL

SCARA: 1 :1000

Județul: Galați,

Teritoriu administrativ: Galați,

Cod SI RUTA . 17-75105,

ADRESA:

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 Grup Școlar industrial Metalurgic

(Partea de Est)

Nr. cadastral:.....ZC&?Z..........

Numele si prenumele proprietarului:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

ADRESA:

Strada: Domneasca, nr. 38, Localitatea: Galați Județul: Galați

P

I, 443330


■ so:

n

, ^443350

a —
SITUAȚIE SUPRAFEȚE

Suprafața incinta (Curti-Constructri) =14575,99 mp


Total suprafeta construita lasol(Cl -k.L.4€9) =» 5155,1 repartizatata astfel:   . .

Suprafața corp CI (Săli dc clasa) = 674,23 mp' Suprafața corp C2            lSJJSmp..

Suprafața corp C3 (Sali de ciasa) = 387,27 mp Suprafața corp C 4 (Teren sport) = 15X ,30 mp Suprafața corp C5 (P.T.) = 41J4 mp ; . , '

  • ■ ■ Sttprafat actjrpCS (Sala deSport) "-1500,78mp •?

■ Suprafața corp C? (Teren sport) = 770,05 mp ;•

Suprafatn corp C8 dntemat) *5 752^7 mp G

  • ■  ■ SuprafataoârpCSfEeren'                      ::

îfepiafefalibfeca

Procentdcocuparelasol = 35,37%


736700/^CERTIFICATA^

;J D

? AUTOF

Ți SERIA S

CLAî

X S

K GF.0CART

* S.R.t. - 7


^geriifigaî       "

SAilW


S.C.ISPATSIDEXS.A.


T&&     ......——

4

g-

■ •’■' A»

i|

CKtS*M}

s

s>r

3

TSF3

5>>««W0

sr

1" '

WLstCooperativa Mobila


Spalatoria chimica ''Crinul"

'îtf


j/jx W


f®lwS

■■'ș."
. &.-••= iasWB^'șwiaț’.Ei.^

■=.. -v- :<_.-"<■£> > |: •-

ypț^XA3?îȘâ“..S£.-^EJK:’AȚÎ'


■:«.


: . 4-.-
îxfti


SSt-M :^.r -11-.


■■■■: ■

■’’r


: =.:?îî>iFasru«


ml ~      ~" A"          -ijtr ■' ~ ;.

■■■■■•■■■■■■

; ;>=; ■■■■'

"■■■ r?

,.v.

■ /■■. ■ ':.

: ■■.& V.

■ ■■■■ /

f-l

' ■■ ..'■■■;

xU.7

jLL'■■■■ 7

r\

tu

- . .

■ /a ’ ’

. - • C k

X'.-'X ■■  :.

■*■

. ■•■ .' _■

■T'. ' ’       L.

•?. j                _

X. *


......


.Jț’FLKNtîKH'