Hotărârea nr. 55/2014

Trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.55 din 27.02.2014

privind: trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 75/18.02.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.02.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 17762/19.02.2014, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 17764/19.02.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. i - Se aprobă trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art, 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 55/27.02.2014

SUPRAFEȚELE DE TEREN PROPUSE A FI TRECUTE DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

Nr. Crt.

Adresa terenului propus a fi trecut din proprietate publică în proprietate privată a Municipiului Galați

Ordinul Prefectului

Suprafața cuprinsă în Ordinul Prefectului exprimată în m.p.

Numărul cererii de cumpărare /concesionare

Nume solicitant

Observații

1

2

3

4

5

6

7

1.

Str. Saturn nr.3 S2

412/06.06.2012

19,17

69534/26.07.2012 solicită cumpărarea terenului

S.C.

CEREALCOM ROM SA -Administrator Poteră lonuț

Terenul în cauză face obiectul Contractului de închiriere

2.

Str. Brăilei nr.39

164/17.03..2010

63,00

43061/17.09.2013

SC SERPICO SERV SRL Administrator Șerpescu Antoaneta

Terenul este ocupat de construcția cu destinația spațiu comercial

3

Str.Brăilei nr.39

166/06.05.2008

501,58

43061/17.09.2013

SC SERPICO SERV SRL Administrator Șerpescu Antoaneta

Terenul este concesionat în baza C.C nr.74/21.04.2004, pe care există o construcție P+1

4.

B-dul George Coșbuc nr. 3A

844/17.11.2010

180,35

88800/07.09.2011 solicită cumpărarea terenului

Flutur Sorina Mihaela

Terenul în cauză face obiectul Contractului de concesiune 233/19.07.2012 este ocupat de construcție cu destinația spațiu comercial

5.

Str. Brăilei nr.124

538/538/09.05.20

11

53,91

35703/22.07.2011 solicită cumpărarea

Pătrașcu Ionel

Teren deținut cu contract

terenului

de închiriere

6.

Str. Brăilei nr.181 S2

855/23.11.2010

119,00

100026/10.10.2011 solicită cumpărarea terenului

SC CORYS GROUP SRL Administrator Budeanu Cori na

Terenul este deținut cu contract de închiriere nr. 27672/29.03.2011 și este ocupat de construcție cu destinație de spațiu comercial în baza AC 140/13.06.2006

7.

Str. 1 Decembrie 1918 nr.10S1

882/10.08.2011

37,00

49845/18.10.2011 solicită cumpărarea terenului

Ciocan Ionel

Teren deținut cu contract de închiriere

8.

Str. Regiment 11 Șiret nr. 2S5

806/01.07.2011

101,71

110716/10.11.2011 solicită cumpărarea terenului

SC CARTEAM SRL Administrator Burunoi Mihail

Teren deținut cu contract de închiriere

9.

Str. Regiment 11 Șiret nr. 2S6

807/01.07.2011

182,40

110718/10.11.2011 solicită cumpărarea terenului

SC PETENT SRL Administrator llasi Ana Natalia

Teren deținut cu contract de închiriere

10.

Str. Română nr.7O

120/07.03.2012

70,84

30489/09.07.2013 solicita cumpărarea terenului

Vânan Gheorghe

Deține     contract     de

închiriere

11.

Str. Privighetorii nr. 30

1168/20.10.2011

676,67

53413/28.10.2013 colicită conncesionarea terenului

Palade Elvira

Deține     contract    de

închiriere

12.

Str. Siderurgiștilor nr.

2S1

1119/11.10.2011

71,00

48991/09.10.2013 solicita cumpărarea terenului

SC MISIPAL FARM SRL Administrator Cernat Radu

Teren închiriat ocupat de construcție            AC

1068/25.09.1996

13.

Brăilei nr.163 S3

1306/23.11.2011

34,57

5029/05.02.2014

Gheorghe Nicolae

Teren deținut cu Contract de dare în folosință

14.

Str. Brăilei aferent bloc A

142/11.03.2010

60,71

/ 0^—>

61124/13.11.2009 "solicită cumpărare ^erb<i

SC CECILIA SRL

Deține contract de închiriere

Pirită,

f 1 1