Hotărârea nr. 54/2014

Asocierea municipiului Galati cu Fundatia "Eugene Ionesco" in vederea sprijinirii activitatii Bibliotecii Franceze

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.54

din 27.02.2014

privind: asocierea Municipiului Galați cu Fundația “Eugene Ionesco” în vederea sprijinirii activității Bibliotecii Franceze

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 72/11.02.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.02.2014;

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 16266/17.02.2014, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate înregistrat sub nr. 16268/17.02.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea fundației „Eugene Ionesco”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub numărul 802526/18.12. 2013;

Având în vedere prevederile ort. 36 alin. (1) și alin. (2), Ut. „e” alin. (7), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 45, alin. (1) și alin. (2) lit. "fi din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă asocierea Municipiului Galați cu Fundația „Eugene Ionesco”, în vederea sprijinirii activității Bibliotecii Franceze. Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 8750 lei din capitolul de cheltuială 67 02, pentru acoperirea costurilor cu utilitățile, condiționat de reducerea plății abonamentului de înscriere pentru elevi, studenți, șomeri și pensionari.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


tedmța,


Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

ANEXA

IaHCLnr. 54/27.02.2014

CONTRACT DE ASOCIERE

In vederea sprijinirii activității Bibliotecii Franceze

Intre

Municipiul Galați cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin Marius Stan - Primarul municipiului Galați și ec. loan Daniel Stadoleanu - Director Direcția Generală Buget Finanțe

și

Fundația "Eugene Ionesco", cu sediul in Galați, str. Basarabiei nr.14, tel. 0236477317, reprezentata prin Dorina Moisa - Director Fundația „Eugene Ionesco" s-a încheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galați aloca pe durata incheierii contractului suma de ___________ lei de la bugetul local, cap. 67.02 , Fundației „Eugene Ionesco”, pentru sprijinirea activității Bibliotecii Franceze.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul este valabil pana la data de 3112 2014.

CAPITOLULUI: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Fundației „Eugene Ionesco”:

Art. 3. Fundația „Eugene Ionesco”, se obligă:

  • a. sa folosească suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli privind pentru acoperirea costurilor cu utilitățile (apă, salubrizare, energie electrică, gaze, telefon și internet) pentru imobilele în care își desfășoară activitatea Biblioteca Franceză,

  • b. sa asigure reducerea plății abonamentului de înscriere cu 50 % pentru elevi, studenți, șomeri și pensionari precum și a tarifului de intrare pentru accesul la fondul de carte al bibliotecii,

  • c. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in vederea decontării acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local.

  • d. Sa respecte programul de organizare prezentat;

  • e. Sa aduca la îndeplinire obiectivele propuse.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiul Galați

Art. 4. Municipiul Galați are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligația sa finanțeze Fundația "Eugene Ionesco” cu suma de______ lei pentru

cheltuieli privind pentru acoperirea costurilor cu utilitățile (apă, salubrizare, energie electrică, gaze, telefon și internet) pentru imobilele în care își desjășoară activitatea Biblioteca Franceză

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. deschis la _________________________al Fundația "Eugene Ionesco".

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirării termenului pentru care a fost încheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in condițiile notificării deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte după 30 de zile de la data notificării.

Art. 8. In cazul in care fundația nu respecta condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Municipiul Galați isi rezerva dreptul de a decide oricând incetarea aplicării prevederilor prezentului contract, notificând fundației anularea plăților acordate de la bugetul local. Daca fundația nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instanței de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. io. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, _____________ în 2(două)

exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindud câte un exemplar.

Consiliul Local Galați:

PRIMAR,


Fundația „Eugene Ionesco”

Director,

DIRECȚIA GENERALA BUGET FINANȚE

DIRECȚIA GENERALA SERVICII PUBLICE

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

AVIZAT JURIDIC

SEFBIROUINVATAMANT, CULTURA,

TURISM, AGREMENT, SPORT,

CULTE SI SĂNĂTATE