Hotărârea nr. 52/2014

Modificarea si completarea anexei 1 la HCL nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind inchirierea si schimbarea destinatiei spatiilor si mijloacelor temporar disponibile din incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 52

din 27.02.2014

privind: modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 56/04.02.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.02.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 12654/04.02.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 12656/04.02.2014, al Direcției Generale Servicii Publice, al Direcției Generale Buget Finanțe, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

---y


Y- —

nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 58 alin. (1) și alin. (2) art. 108, art. 112 alin. (6) și din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. ”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, după cum urmează:

  • -  după art. 5 se introduce art. 5^1 care va avea următorul conținut:

“Art. 5*1 (1) Excepție de la prevederile art. 5 fac sălile de clasă unde se pot extinde activitățile cu elevii, după programul școlar obligatoriu, prin Programul “Școală după Școală”, cu titlu gratuit, cu acordul autorității publice locale.

(2) Solicitările însoțite de documentația aferentă se transmit spre aprobare după obținerea avizului de la Inspectoratul Școlar Județean Galați.”

  • -  art. 6. 3 lit. „a” din Anexa 1 la Regulamentul aprobat prin HCL nr. 258/2011, va avea următorul conținut:

“"Orice sumă neplătită de Locatar, exact la termenul ei contractual, va fi de drept purtătoare de majorări de întârziere de 2%, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună. Aceste majorări vor fi calculate și datorate cu începere de la data scadenței sumei neplătite fără a fi necesară transmiterea vreunei somații."

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

i