Hotărârea nr. 51/2014

Modificarea anexei la HCL nr. 440/24.10.2013 referitoare la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 51

din 27.02.2014

privind: modificarea anexei la HCL nr. 440/24.10.2013 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 55/04.02.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.02.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 13076/05.02.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 13078/05.02.2014, al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere HCL nr. 440 din 24.10.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați;

Având în vedere HCL nr. 519 din 21.11.2013 privind încetarea mandatului domnului consilier local Mihai Manoliu;

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4), lit. ”e” din OUG nr. 73/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “d”, alin. (6), lit. V, pct. (1) și alin. (9) din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată în 2007,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.i - Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 440/24.10.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați, prin înlocuirea domnului Mihai Manoliu cu domnul consilier local Gigei Caliga.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Secretarul municipiului Galați,