Hotărârea nr. 479/2014

Aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2014, trimestrul 4

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 479 din 10.12.2014

privind: aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2014, trimestrul 4

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 533/04.12.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

10.12.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 128822/09.12.2014 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 128824/09.12.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 49, alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2014, trimestrul 4, astfel:

  • -  Secțiunea de funcționare, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • -  Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri proprii și subvenții pentru anul 2014, trimestrul 4, astfel:

  • -  Secțiunea de funcționare, conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • -  Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 — Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe anul 2014, trimestrul 4, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL GALAȚI

Anexa 1

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PE SECȚIUNI                         HCL 479/10,12,2014

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE

PE ANUL 2014 - SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET INIȚIAL 2014

BUGET FINAL 2014

REALIZAT

30,12,2014

%

A

B

C

D

E

1

TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

00.01

352.819.000,00

444.710.490,00

386.434.606,00

86,90%

2

VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02)

48.02

283.122.000,00

287.516.000,00

263.248.927,00

91,56%

3

I. VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

348.738.000,00

431.629.490,00

373.915.773,00

86,63%

4

A. VENITURI FISCALE (00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

366.365.000,00

403.114.490,00

345.362.114,00

85,67%

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (00.05+00.06+00.07)

00.04

145.321.000,00

147.093.000,00

133.223.808,00

90,57%

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

2.215.000,00

3.855.000,00

4.256.722,00

110,42%

7

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

2.215.000,00

3.855.000,00

4.256.722,00

110,42%

8

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

2.215.000,00

3.855.000,00

4.256.722,00

110,42%

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+04.02)

00.06

143.106.000,00

143.238.000,00

128.967.086,00

90,04%

10

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02.

3.830.000,00

3.830.000,00

3.883.536,00

101,40%

11

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

03.02.17.

12

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

3.830.000,00

3.830.000,00

3.883.536,00

101,40%

13

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

139.276.000,00

139.408.000,00

125.083.550,00

89,72%

14

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

138.761.000,00

138.761.000,00

124.502.024,00

89,72%

15

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor InralA

04.02.04

515.000,00

647.000,00

581.526,00

89,88%

16

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

18

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0,00

0,00

0,00

19

A2. IMPOZIT PE SALARII- TOTAL - Restante ani anteriori -

06.02.

0,00

0,00

0,00

20

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante ani anteriori -

06.02.02

0,00

0,00

0,00

21

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

60.292.000,00

61.489.000,00

57.371.453,00

93,30%

22

Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

60.292.000,00

61.489.000,00

57.371.453,00

93,30%

23

Impozitul si taxa pe clădiri (07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

48.294.000,00

48.294.000,00

46.582.037,00

96,46%

24

Impozitul pe clădiri pf

07.02.01.01

14.166.000,00

8.607.000,00

13.954.747,00

162,13%

25

Impozitul si taxa pe clădiri pj

07.02.01.02

34.128.000,00

19.064.000,00

32.627.290,00

171,15%

26

Impozitul si taxa pe terenuri (07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8.271.000,00

9.468.000,00

8.445.928,00

89,20%

27

Impozit pe teren pf

07.02.02.01

2.155.000,00

1.078.000,00

2.241.292,00

207,91%

28

Impozit si taxa pe teren pj

07.02.02.02

4.735.000,00

2.368.000,00

4.811.662,00

203,20%

29

Impozit pe teren extravilan, restante ani anteriori din imp pe teren agricol

07.02.02.03

1.381.000,00

691.000,00

1.392.974,00

201,59%

30

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

07.02.03

3.727.000,00

3.727.000,00

2.343.488,00

62,88%

31

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

0,00

32

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (codi 1.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

160.752.000,00

194.532.490,00

154.766.853,00

79,56%

33

Sume defalcate din TVA (11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

140.697.000,00

174.262.490,00

136.642.000,00

78,41%

34

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

35

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

11.02.02

140.386.000,00

172.962.000,00

136.408.000,00

78,87%

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

311.000,00

1.300.490,00

234.000,00

17,99%

38

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea Programului de dezv a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

39

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

198.000,00

198.000,00

163.463,00

82,56%

40

Taxe hoteliere

12.02.07

198.000,00

198.000,00

163.463,00

82,56%

41

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

21.000,00

21.000,00

25.644,00

122,11%

42

Impozit pe spectacole

15.02.01

21.000,00

21.000,00

25.644,00

122,11%

43

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

44

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

19.836.000,00

20.051.000,00

17.935.746,00

89,45%

45

Impozitul pe mijloacele de transport (16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

15.150.000,00

15.319.000,00

14.154.160,00

92,40%

46

Impozitul pe mijloace de transport pf

16.02.02.01

9.208.000,00

4.604.000,00

8.803.832,00

191,22%

47

Impozitul pe mijloace de transport pj

16.02.02.02

5.942.000,00

2.972.000,00

5.350.328,00

180,02%

48

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

4.359.000,00

4.359.000,00

3.403.479,00

78,08%

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

327.000,00

373.000,00

378.107,00

101,37%

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

0,00

0,00

0,00

53

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-17.627.000,00

28.515.000,00

28.553.659,00

100,14%

54

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

20.078.000,00

20.278.000,00

17.641.118,00

87,00%

55

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

20.078.000,00

20.278.000,00

17.641.118,00

87,00%

56

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

481.000,00

481.000,00

423.264,00

88,00%

57

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

19.227.000,00

19.427.000,00

16.979.046,00

87,40%

58

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

370.000,00

370.000,00

238.808,00

64,54%

59

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

370.000,00

370.000,00

238.808,00

64,54%

60

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

0,00

61

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

0,00

0,00

62

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0,00

0,00

63

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-37.705.000,00

8.237.000,00

10.912.541,00

132,48%

64

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

1.166.000,00

1.196.000,00

1.170.059,00

97,83%

65

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

326.000,00

326.000,00

315.332,00

96,73%

66

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

139.000,00

139.000,00

117.862,00

84,79%

67

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

692.000,00

692.000,00

697.169,00

100,75%

68

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

69

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție sociala

33.02.27

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

9.000,00

39.000,00

39.696,00

101,78%

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

72

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

1.595.000,00

1.595.000,00

1.534.604,00

96,21%

73

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.595.000,00

1.595.000,00

1.534.604,00

96,21%

75

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50)

35.02

6.411.000,00

6.911.000,00

6.665.293,00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

6.411.000,00

6.911.000,00

6.663.793,00

77

Penalitati pentru nedep sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

78

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

1.500,00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

80

Diverse venituri ( cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

28.204.000,00

28.684.000,00

27.517.739,00

95,93%

81

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

7.000,00

22.000,00

24.081,00

109,46%

82

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

24.000,00

24.000,00

12.515,00

52,15%

83

Taxe speciale

36.02.06

13.008.000,00

13.008.000,00

12.147.265,00

93,38%

84

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

85 Venituri din recuperarea cheltuielilor

36.02.14

135.000,00

163.881,00

86

Alte venituri

36.02.50

15.165.000,00

15.495.000,00

15.169.997,00

97,90%

87

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-75.081.000,00

-30.149.000,00

-25.975.154,00

86,16%

88

Donații si sponsorizări

37.02.01

23.000,00

24.846,00

89

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltarea bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-75.081.000,00

-30.172.000,00

-26.000.000,00

86,17%

90

Alte transferuri voluntare

37.02.50

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

92

Incasari din rambursare imprumuturilor acordate ( cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40,02

0,00

0,00

0,00

93

Incaș din ramb împrumut pt inf unor instit și serv publ de interes local sau a unor act fin integr din ven proprii

40.02.06

94

Incasari din rambursarea microcredițelor de la p.f. și p.j.

40.02.07

95

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

96

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

40.02.11

97

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

98

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

4.081.000,00

13.081.000,00

12.518.833,00

95,70%

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)

00.18

4.081.000,00

13.081.000,00

12.518.833,00

95,70%

100

Subvenții de la bugetul de stat ( cod 00.20)

42.02

4.081.000,00

13.081.000,00

12.518.833,00

95,70%

101

B. Curente ( cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 Ia 42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45+42.02.46)

00.20

4.081.000,00

13.081.000,00

12.518.833,00

95,70%

102

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

103

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

104

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

105

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

42.02.32

106

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

107

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri

42.02.34

397.000,00

397.000,00

7.430,00

1,87%

108

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unit de asistenta medico-sociale

42.02.35

154.000,00

154.000,00

183.590,00

119,21%

109

Subvenții din bugetul de stat pt trusouri nou-nascuti

42.02.36

110

Subvenții de la bugetul de stat către B.L. pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

111

Subvenții de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

112

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

3.530.000,00

3.530.000,00

3.327.813,00

94,27%

113

Capitolele 42.02. si 45.02. nu au sume estimate

42.02.42

114

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

115

Sume primite de la administrațiile locale in cadrul programelor finanțate din Fondul Social Euronean

42.02.45

116

Subvenții de la bugetul de stat către bugetelor locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

117

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece

42.02.64

9.000.000,00

9.000.000,00

118

Subvenții de la alte administrații ( cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0,00

0,00

0,00

119

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0,00

0,00

0,00

120

ouDVenui ae ia odgetui asigurărilor penii u șomaj către cugetele rocaie, penii u iman tarea— programelor pentru ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de mi înm,

43.02.04

0,00

0,00

0,00

121

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0,00

0,00

0,00

122

Subvenții primite de ia bugetele consiliilor locale si județene pentru ajutoare in situații de extrema dificultate

43.02.08

0,00

0,00

0,00

123

Subvenții primite de la administr.centrala

43.02.20

MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA 2

HCL 479/10,12,2014


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014

CHELTUIELI - SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

LEI

Nr.

DENUMIRE INDICATOR

cod

BUGET INIȚIAL

BUGET FINAL

REALIZAT

30.12.2014

%

Crt.

indicator

2014

2014

2014

2014

B.

TOTAL CHELTUIELI

352.819.000

444.710.490

359.075.617

80,74

1

AUTORITATI PUBLICE - TOTAL

51.02

19.112.000

27.273.000

19.405.212

71,15

Cheltuieli de personal

10

12.612.000

18.397.000

12.749.537

69,30

Bunuri si servicii

20

6.500.000

8.955.000

6.738.798

75,25

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

Alte transferuri

55

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-79.000

-83.123

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL

54.02

16.592.000

2.177.000

1.456.630

66,91

Cheltuieli de personal

10

1.332.000

1.557.000

1.092.085

70,14

Bunuri si servicii

20

260.000

620.000

365.040

58,88

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-495

Fond de rezerva

50

15.000.000

0

0

Fond de rezerva bugetara

50 04

15.000.000

0

0

3

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

7.100.000

6.506.000

6.152.884

94,57

Bunuri si servicii

20

200.000

1.200.000

1.102.020

91,84

Dobânzi

30

6.900.000

5.900.000

5.644.955

95,68

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-594.000

-594.091

4

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA - TOTAL

61.02

12.881.000

12.590.000

10.862.572

86,28

Cheltuieli de personal

10

181.000

370.000

206.824

55,90

Bunuri si servicii

20

320.000

350.000

249.987

71,42

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

12.380.000

11.870.000

10.405.761

87,66

5

INVATAMANT - TOTAL

65.02

139.128.000

175.741.000

137.554.880

78,27

Cheltuieli de personal

10

114.914.000

145.434.000

112.755.077

77,53

Bunuri si servicii

20

22.592.000

28.019.000

23.272.558

83,06

Asistenta sociala

57

600.000

1.018.000

754.497

74,12

Alte cheltuieli

59

1.022.000

1.431.000

934.264

65,29

Plăti efectuate in anii precedent! recuperate

85

-161.000

-161.516

100,32

6

SANATATE - TOTAL

66.02

9.289.000

11.660.000

10.005.922

85,81

Cheltuieli de personal

10

3.937.000

3.934.000

3.606.154

91,67

Bunuri si servicii

20

220.000

220.000

181.609

82,55

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

5.132.000

7.506.000

6.219.934

-1.775

82,87

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

7

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TOTAL

67.02

29.591.000

34.269.000

28.234.525

82,39

Bunuri si servicii

20

9.450.000

13.225.000

10.665.711

80,65

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

12.600.000

13.091.000

10.814.423

82,61

Alte transferuri

55

Alte cheltuieli

59

7.541.000

7.985.000

6.786.898

85,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-32.000

-32.507

101,58

8

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

68.02

27.674.000

30.721.000

26.113.447

531

Cheltuieli de personal

10

9.526.000

9.840.000

8.989.156

91,35

Bunuri si servicii

20

5.181.000

5.794.000

4.786.198

82,61

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

2.918.000

3.995.000

3.365.075

84,23

Asistenta sociala

57

8.393.000

9.511.000

7.541.013

79,29

Alte acțiuni (fundații)

59

1.656.000

1.656.000

1.508.639

91,10

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-75.000

-76.634

102,18

9

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TOTAL

70.02

21.019.000

27.692.000

21.752.070

78,55

Cheltuieli de personal

10

77.000

226.000

73.696

32,61

Bunuri si servicii

20

20.062.000

25.935.000

20.599.358

79,43

Alte transferuri

55

880.000

1.592.000

1.142.432

71,76

Plăti efectuate in anii preced recuperate

85

-61.000

-63.416

103,96

10

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

22.782.000

35.883.000

28.857.402

80,42

Bunuri si servicii

20

14.125.000

22.630.000

18.321.410

80,96

Alte transferuri

55

3.181.000

7.777.000

5.291.049

68,03

Rambursări de credite

79

5.476.000

5.476.000

5.244.943

95,78

Plăti efectuate in anii preced recuperate

85

11

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE SI COMERCIALE

80,02

0

50.000

12.296

24,59

Bunuri si servicii

20

50.000

12.296

24,59

12

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81.02

5.759.000

28.580.490

27.631.918

96,68

Subvenții

40

5.000.000

27.000.000

27.000.000

100,00

Rambursări de credite

79

759.000

1.580.490

631.918

39,98

13

TRANSPORTURI

84.02

41.892.000

51.568.000

41.035.859

79,58

Bunuri si servicii

20

8.432.000

11.952.000

7.321.312

61,26

Subvenții

40

24.000.000

30.250.000

24.349.040

80,49

Rambursări de credite

79

9.460.000

9.460.000

9.460.000

100,00

Plăti efectuate in anii preced recuperate

85

-94.000

-94.493

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA BUCATANSCHI NIIHAIL

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 3


HCL 479/10,12,2014

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PE SECȚIUNI

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE

PE ANUL 2014 - SECȚIUNEA DEZVOLTARE

LEI

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET INIȚIAL 2014

BUGET

FINAL

2014

REALIZAT

30.12.2014

%

A

B

C

D

E

1

TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02)

00.01

93.258.000,00

64.124.000,00

60.961.122,00

95,07%

2

VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.15+00.16)

48.02

1.125.000,00

3.268.000,00

19.890.221,00

608,64%

3

I. VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

75.679.000,00

30.770.000,00

26.594.407,00

86,43%

4

A. VENITURI FISCALE (00.10)

00.03

0,00

0,00

0,00

5

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02)

00.10

0,00

0,00

0,00

6

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0,00

0,00

0,00

7

Sume defalcate din taxa pe valoarea ad aug ata pentru finanțarea Programului de dezv a infrastructurii din spațiul rural

11.02.07

0,00

0,00

0,00

8

C. VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

75.679.000,00

30.770.000,00

26.594.407,00

86,43%

9

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (36.02+37.02)

00.14

75.679.000,00

30.770.000,00

26.594.407,00

86,43%

10

Diverse venituri (36.02.07)

36.02

598.000,00

598.000,00

594.407,00

99,40%

11

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

598.000,00

598.000,00

594.407,00

99,40%

12

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (37.02.04)

37.02

75.081.000,00

30.172.000,00

26.000.000,00

86,17%

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

75.081.000,00

30.172.000,00

26.000.000,00

86,17%

14

II. VENITURI DIN CAPITAL (39.02)

00.15

527.000,00

2.670.000,00

2.688.738,00

100,70%

15

Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

527.000,00

2.670.000,00

2.688.738,00

100,70%

16

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

103.000,00

103.000,00

83.435,00

81,00%

17

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

122.000,00

122.000,00

66.670,00

54,65%

18

Venituri din privatizare

39.02.04

19

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

32.000,00

2.175.000,00

2.281.236,00

104,88%

20

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

270.000,00

270.000,00

257.397,00

95,33%

21

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

16.607.076,00

22

Incasari din rambursare împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40,02

0,00

0,00

16.607.076,00

23

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0,00

0,00

24

Sume din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0,00

0,00

16.607.076,00

25

IV. SUBVENȚII (00.18)

00.17

4.486.000,00

11.445.000,00

7.412.781,00

64,77%

26

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (42.02)

00.18

4.486.000,00

11.445.000,00

7.412.781,00

64,77%

27

Subvenții de la bugetul de stat (00.19)

42.02

4.486.000,00

11.445.000,00

7.412.781,00

64,77%

28

A. De capital (42.02.01 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

4.486.000,00

11.445.000,00

7.412.781,00

64,77%

29

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

4.793.000,00

0,00%

30

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

0,00

0,00

0,00

31

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0,00

0,00

0,00

32

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

0,00

0,00

33

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0,00

0,00

0,00

34

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferenteproiectelor SAPARD

42.02.07

0,00

0,00

0,00

35

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor (42.02.09.01+42.02.09,02+42.02.09.03)

42.02.09

0,00

0,00

0,00

36

Finanțarea subprogramului privind pietruirea reabilitarea , modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0,00

0,00

0,00

37

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0,00

0,00

0,00

38

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0,00

0,00

0,00

39

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

42.02.10

0,00

35.000,00

3.780.000,00

40

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

42.02.12

0,00

0,00

0,00

41

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

42.02.13

0,00

0,00

0,00

42

Subvenții pentru finanțarea chelt de capital la instit de invat preuniversitar de stat

42.02.14

0,00

0,00

0,00

43

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01 +42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0,00

0,00

0,00

44

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0,00

0,00

0,00

45

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0,00

0,00

0,00

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0,00

0,00

0,00

47

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0,00

0,00

0,00

48

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0,00

0,00

0,00

49

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0,00

0,00

0,00

50

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0,00

0,00

0,00

51

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0,00

0,00

0,00

52

ouuveiiiii cane uuyeiuie iuuaie peiiuu 'midii^diea piuyiaiiiuiui iiluiuailuai ue asisiui^cr tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul

42.02.19

0,00

0,00

0,00

53

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

4.486.000,00

6.617.000,00

3.632.781,00

54,90%

54

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18)

45.02

12.566.000,00

19.239.000,00

7.658.120,00

39,81%

55

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03

45.02.01

12.566.000,00

16.328.000,00

7.246.948,00

44,38%

56

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

11.683.000,00

8.765.000,00

1.936.745,00

22,10%

57

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.01.02

883.000,00

4.504.000,00

5.171.192,00

114,81%

58

prefinantare

45.02.01.03

139.011,00

59

Fondul Social European (45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0,00

2.091.000,00

312.167,00

14,93%

60

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.02.01

1.146.000,00

103,00

0,01%

61

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.02.02

416.000,00

223.902,00

53,82%

62

prefinantare

45.02.02.03

88.162,00

63

Fondul de Coeziune (45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0,00

0,00

0,00

64

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.03.01

0,00

0,00

65

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.03.02

0,00

0,00

66

prefinantare

45.02.03.03

0,00

0,00

67

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04

45.02.04

0,00

0,00

0,00

68

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.04.01

0,00

0,00

0,00

69

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.04.02

0,00

0,00

0,00

70

prefinantare

45.02.04.03

0,00

0,00

0,00

71

Fondul European pentru Pescuit (45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0,00

820.000,00

99.005,00

12,07%

72

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.05.01

0,00

820.000,00

99.005,00

12,07%

73

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.05.02

0,00

0,00

0,00

74

prefinantare

45.02.05.03

0,00

0,00

0,00

75

Instrumentul European de Dezvoltare Regionala (45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.

45.02.07

0,00

0,00

0,00

76

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.07.01

0,00

0,00

0,00

77

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.07.02

0,00

0,00

0,00

78

prefinantare

45.02.07.03

0,00

0,00

0,00

79

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03

45.02.08

0,00

0,00

0,00

80

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.08.01

81

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.08.02

82

prefinantare

45.02.08.03

83

r rog rarhe corn un nare rmamaie in perioaaa zuu/-zui3 rtO 4C      no 4K      no 4C

45.02.15

0,00

0,00

0,00

84

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.15.01

0,00

0,00

0,00

85

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.15.02

0,00

0,00

0,00

86

prefinantare

45.02.15.03

0,00

0,00

0,00

87

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03

45.02.16

0,00

0,00

0,00

88

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.16.01

0,00

0,00

0,00

89

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.16.02

0,00

0,00

0,00

90

prefinantare

45.02.16.03

0,00

0,00

0,00

91

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03'

45.02.17

0,00

0,00

0,00

92

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.17.01

0,00

0,00

0,00

93

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.17.02

0,00

0,00

0,00

94

prefinantare

45.02.17.03

0,00

0,00

0,00

95

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03

45.02.18

0,00

0,00

0,00

96

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.18.01

0,00

0,00

0,00

97

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.18.02

0,00

0,00

0,00

98

prefinantare

45.02.18.03

0,00

0,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA 4

HCL 479/10,12,2014


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014

CHELTUIELI - SECȚIUNEA DEZVOLTARE

LEI

Nr.

DENUMIRE INDICATOR

cod

BUGET

INIȚIAL

BUGET FINAL

REALIZAT

%

Crt.

indicator

2014

2014

30.12.2014

2014

B.

TOTAL CHELTUIELI

178.482.000

112.448.000

59.245.368

52,69

1

AUTORITATI PUBLICE - TOTAL

51.02

8.341.000

2.761.000

1.236.803

44,80

Cheltuieli de capital

71

8.341.000

2.761.000

1.239.136

44,88

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-2.333

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL

54.02

132.000

132.000

9.114

6,90

Cheltuieli de capital

. 71

132.000

132.000

9.114

6,90

3

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA - TOTAL

61.02

3.223.000

2.759.000

1.211.581

43,91

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

1.350.000

1.870.000

600.737

0,00

Cheltuieli de capital

71

1.873.000

889.000

610.844

68,71

4

INVATAMANT - TOTAL

65.02

17.689.000

15.488.000

8.344.329

53,88

Proiecte FEN

56

2.435.000

4.205.000

2.680.673

63,75

Cheltuieli de capital

71

15.254.000

11.283.000

5.663.656

50,20

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

0,00

5

SANATATE - TOTAL

66.02

4.639.000

4.092.000

2.578.627

63,02

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

3.749.000

3.967.000

2.518.833

63,49

Cheltuieli de capital

71

890.000

125.000

59.794

47,84

6

CULTURA, RECREERE Si RELIGIE - TOTAL

67.02

14.353.000

11.892.000

5.407.986

45,48

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

2.501.000

2.390.000

657.481

27,51

Proiecte FEN

56

4.000

831.000

676.742

81,44

Cheltuieli de capital

71

11.848.000

8.671.000

4.077.007

47,02

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-3.244

7

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

68.02

5.506.000

8.557.000

3.223.898

37,68

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

191.000

731.000

695.361

95,12

Proiecte FEN

56

4.974.000

7.692.000

2.504.490

32,56

Cheltuieli de capital

71

341.000

346.000

236.305

68,30

- Plăti efect in anii preced recuperate

85

-212.000

-212.258

8

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TOTAL

70.02

29.383.000

15.782.000

11.761.402

74,52

Proiecte FEN

56

440.000

613.000

173.817

28,36

Cheltuieli de capital

71

28.943.000

15.170.000

11.588.970

76,39

Active financiare

72

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-1.000

-1.385

9

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

15.820.000

18.018.000

11.789.837

65,43

Alte transferuri

55

0,00

Proiecte FEN

56

0

Cheltuieli de capital

71

15.820.000

18.018.000

11.789.837

65,43

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

10

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81.02

41.000.000

8.359.000

1.485.754

Cheltuieli de capital

71

41.000.000

8.359.000

1.485.754

Active financiare

72

0,00

- Plăti efect in anii preced recuperate

85

0,00

11

TRANSPORTURI

84.02

38.396.000

24.608.000

12.196.037

49,56

Proiecte FEN

56

1.460.000

5.078.000

1.935.989

38,13

Cheltuieli de capital

71

36.936.000

15.230.000

8.601.628

56,48

Cheltuieli de capital

72

4.300.000

1.658.420

38,57

- Plăti efect in anii preced recuperate

85

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - VENITURI


anexa 5


Secțiune a Funcționare


Udata 3i.-i2.20i4Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

~ ........încasau Prevederi

definitive             realizate.

Procent realizat

A

B

1.

2

3:

4

TOTAL VENITURI (cod 00,02+00.15+00.17+45.10)

00.01

126,651,000

144,798,000

124,586,235

86.04

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

93f621?OQ0

96,828/000

87r028,226

89.88

C.   VENITURI NEEISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

93,621,000

96,828,000

87,028,226

89.88

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

1,260,000

1,361,000

987,488

72.56

V eni turi diti proprietate (cod 30,•10.05-30.10.1)9+30.10.50.)

30.10

11/260,000

.1361,000

987,488:

72.56.

. Venituri din conceriitni ri închirieri

30;10;057

1(260,009

1-361,0.00.

287,488'

72.56'

Alte veni turi diu concesiuni â închin eri

30:10.05.30

1,260,OKI

1361,000

987,488

72.56

C2. VANEARL DE BUNURI 51 SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

oo:.i4

92-/361/000

95,460,000

86,037,287

90 . 13

Alte venituri din dobânzi

31.10

0.

7,000

3,451

49.3Q

. Alte'venituri di n doba nzi

31.10.03

0

7300

3(451

4930

Venituridin prestări de servidis al te avii vit ati(cod

33.10.05+33.10.08+33Î10.13+33.10.14-33.10.16-33 10.17+3330.19+33;10(21+33.10.30 ia33.1032+33.10.50)

33.10:

93,200,000

96^266,000.

86,496986

89.85

Taxe si ■alte verii turiin invatarnant

33.10.05

5,116.000

5,212,000

4,189385

8038

Venituri din prest?rt de servicii

33.10.08 '

38,219,000

38,993,500

33,241,491

85.25

■ Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

1332,000

1/52,000

T,115,861-

82;53

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10,14

2/85,000

2,421,000:. ’

1,831,721

75.66

Venituri din valorificarea pro duselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

,140,000

142,000

125,474 '

88.36

Venituri din cercetare

33.10.20

0

119,000

118(866.

99; 89

Venituri din organizareade cursuri de califi car e si con versie proferi onal a, speri al iz are si per fection are

33.10.17

71,000

-54,000.

20357-

37.51

Venituri din contractele ir.cheiate cu casele de a a țurari sociale de sanatate

33.10.21

■38(7,7’9(000,

41,150,500

3<>j723,'2K2.

96.53

: Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatale publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

3(959,000

4,118,000

4,627,869

112;38

Venituri diu contractele iuchdate cu dirertiil ede sanatatepublica din sume alocate din veniturile proprii a te Ministerului Sanatatii

33.10.31

1569,000

1,040300

508(239

48.87

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1,630,000

1(664,000

994341

.59.76

Amenzi, pcnalitati ri confiscări (cod35.10.50)

35.10

30,000

31300

24398

80.32

Alte amerrzi, penahtaii â confiscări

35.10.50

.30,000

31,000-

24,898

8032

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

-73,000

96,000

■36,700

38.23

Alte yenituri

36-.lp.50,

73,000

96,000

3(5,700

............. 38.23.....................

. Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - VENITURI

Pag. 2 din 2


Secțiune a. Funcționare

la data 3112.2014


denumireaindicatorilor

Prevederi

Cod              inițiale

Prevederi defmftive

Încasări

Procent realizate,              realizat

A

B

1-

,2

3

.4

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 ~:37.10.03 u37.10.04--37.10.50)

37.10

-942,000

-933,000

-521,297

55.87

©«tați i si sp otisori zări

37>1O1G1

0.

32,000;

: 34,171

106.78

Varsarninte clin secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare abugetului local

3710.03:

-.942,000:

-965,000

-555,468/

57.56

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

33,030,000

47,970,000

37,558,009

78.29

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cdd 42.10+43.10)

00.18

33,030,000

47,970,000

37,558,009

78.29

EXCEDENTUL ANULUI ANTERIOR

40.10.’

0

11,508,000

5,229,924

45.45

Excedentul anului anterior

40.1'0.15

0>

11,508,000

5229,924

45.45

Excedentul anului anterior funcționare

40.10.15.01

o-

li,5081,000.;

'5,229,924:

45.45

Sume din excedent ula nul ni precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10

O;

o;

1,707,610

0,00

Sume dinexcedentul anul ui precedent pentruacoperi rea goluri tor de casa

41.10.06

0

0

1,707,610

0.00

SUBVENȚII DE' LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10;. 09+43.10.10+43.10:. 14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

43.10'

33,030/000

36,462,000

30,620,475

83.98

Subvenții pentruinstitutiîpubli ce

43.10.09

28,080,ooir

29,168,000

24,677,402

84.35

. Subvenții - di u liuji etnie 1 ocale, pentru finanțarea chel tui ei il o:' curente <6n domeniul san at ații

43.10.10

4,950,000

72’74,000’

.5,943,073

81.70.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA 6

HCL 479/10,12,2014

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII PE ANUL 2014

CHELTUIELI - SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

LEI

Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR

cod indicator

BUGET INIȚIAL

2014

BUGET

FINAL

2014

REALIZAT

2014

%

2014

B.

TOTAL CHELTUIELI

138.118.000

144.798.000

121.167.738

83,68

1

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

12.420.000

11.910.000

10.391.670

87,25

Cheltuieli de personal

10

7.704.000

7.656.000

7.142.223

93,29

Bunuri si servicii

20

4.716.000

4.254.000

3.250.233

76,40

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-786

2

INVATAMANT

65.10

9.068.000

9.270.000

7.084.885

76,43

Cheltuieli de personal

10

288.000

133.000

107.220

80,62

Bunuri si servicii

20

8.780.000

9.137.000

6.977.665

76,37

3

SANATATE

66.10

54.994.000

59.588.000

49.883.304

83,71

Cheltuieli de personal

10

32.857.000

34.377.000

31.372.367

91,26

Bunuri si servicii

20

22.137.000

24.956.000

18.336.158

73,47

Alte cheltuieli

59

0

255.000

174.948

68,61

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-169

4

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

67.10

13.861.000

14.378.000

11.467.180

79,76

Cheltuieli de personal

10

4.231.000

4.184.000

3.820.293

91,31

Bunuri si servicii

20

5.450.000

5.714.000

3.834.509

67,11

Alte cheltuieli

59

4.180.000

4.480.000

3.813.546

85,12

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

-1.168

5

Asigurări si asistenta sociala

68.10

4.250.000

5.347.000

4.331.318

81,00

Cheltuieli de personal

10

2.535.000

2.503.000

2.288.882

91,45

Bunuri si servicii

20

1.715.000

2.844.000

2.042.436

71,82

6

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

1.381.000

1.389.000

1.050.895

75,66

Cheltuieli de personal

10

84.000

92.000

83.919

91,22

Bunuri si servicii

20

1.297.000

1.297.000

966.976

74,55

7

PROTECȚIA MEDIULUI

74.10

27.162.000

27.864.000

25.032.161

182

Cheltuieli de personal

10

4.974.000

5.676.000

5.243.960

92,39

Bunuri si servicii

20

22.188.000

22.188.000

19.788.201

89,18

8

TRANSPORTURI

84.10

13.820.000

13.817.000

10.966.097

79,37

Cheltuieli de personal

10

332.000

329.000

308.155

93,66

Bunuri si servicii

20

13.488.000

13.488.000

10.657.942

79,02

9

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

87.10

1.162.000

1.235.000

960.228

77,75

Cheltuieli de personal

10

612.000

708.000

652.578

92,17

Bunuri si servicii

20

550.000

527.000

307.650

58,38

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA BUCATANSCHI MIHAIL

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - VENITURI

Secțiunea Dezvoltare                                               la data 31.12.2014

anexa: 7

CA HCL


Prevederi           Prevederi           Încasau             Procent

Denumirea Indicatorilor

Cod

inițiale

definitive

realizate.

realizat.

Ă

■B

;1.

2

3:

4

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

12,952,000

14,244,000

7,776,868

54 .€0

1. VENITURI-CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

942,000

965., POP

555,468

57.56:

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

Qp,12_

942,000

965 ,000

555,468

57 .56

C2. VAN3ARI DEBUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

942,000

965,000

555,468

57.56

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03-^37.10.04437.10.50)

37.10

942,000

965,000

555,468

57.56

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

942,000

965,000

355;468:

.57)55 ■

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

12,010,000

13>279,000

7,221,400

54.38

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18:

12,010?000

13,279,000

7,221,400

54.38

Excedentul anului anterior dezvoltare

40.10.15.02

0.

102,000.

.1,772,364

1,737.61

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10:

7,791,000

8,958,000

4,468,692

49.88

43.10.09+43.10.. 10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

Subvenhi din ljiin.etclc locale pentru liuautarea cheltuidilor de capital din domuiîul sanatatii

-13.10.1.4

3,749,000

3,967,000

2315,112

63.40

Subvenții pentru histitutii publice destinate secțiuniide dezvoltare

43.10.19

4,042,000

4,991,000

1,953,580

3914

SumeTEN posta deiaiei n contul pi atildr efeeti ate sipretins rituri(cod 45.10.01 l a 45.10.05

45.10

4,219,000

4119,000"

980,3+1

23.24

+45il0;07+45.10;0 5+45.1015+45.10.16-45.10.17145.10.18)

fondul. European de Dezv ol tare Regional a ( cod 45 ;10.01.01145.10,01.02+45.10.01.03)

45.10.01

3,853,000

3353,000<

84.4,84,4.

21.93

Sume primite iri contul plăților efectuate in anul curent

45,10.01.01

3,853,000

3,853;Q0pi

541,361

14;05

Sumepri mite in con tul pi ații or efectua tc-iri anii aut eriori

45.10.01.02

0

0.

303,483’

0:00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriatf cod45.10.08.01145.10.0b.02+45+0.08.03)                                       45.10.08                 366,000    ........ 366,000      ' _        135,500 37 02 .............

f^meprirmtetecontulplatiiotefcctuateinanuljcurenf

■15.10.08.01

366,000

366,000

135,500:

" 37.02             ■ ■

PRESEDRs'TEDE ȘEDINȚA

IA vfcVt c 5 ec AKS C H î


MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA 8

HCL 479/10,12,2014

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII PE ANUL 2014

CHELTUIELI - SECȚIUNEA DEZVOLTARE

LEI

Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR

cod indicator

BUGET INIȚIAL

2014

BUGET FINAL

2014

REALIZAT

2014

%

2014

B.

TOTAL CHELTUIELI

13.095.000

14.244.000

6.653.658

46,71

1

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA - TOTAL

61,10

1.350.000

1.870.000

600.738

32,13

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

0,00

Cheltuieli de capital

71

1.350.000

1.870.000

600.738

32,13

2

INVATAMANT - TOTAL

65.10

111.000

111.000

77.116

69,47

Proiecte FEN

56

Cheltuieli de capital

71

111.000

111.000

77.116

69,47

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

0,00

3

SANATATE - TOTAL

66.10

5.793.000

5.970.000

3.731.043

62,50

Proiecte FEN

56

1.953.000

2.370.000

1.192.356

50,31

Cheltuieli de capital

71

3.840.000

3.600.000

2.538.687

70,52

4

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TOTAL

67.10

2.550.000

2.439.000

639.051

26,20

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

Proiecte FEN

56

Cheltuieli de capital

71

2.550.000

2.439.000

639.051

26,20

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

5

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

68.10

2.091.000

2.631.000

1.033.716

39,29

Proiecte FEN

56

1.900.000

2.440.000

878.355

36,00

Cheltuieli de capital

71

191.000

191.000

155.361

81,34

9

PROTECȚIA MEDIULUI

74.10

1.118.000

1.118.000

518.872

46,41

Alte transferuri

55

0,00

Proiecte FEN

56

468.000

468.000

104.300

Cheltuieli de capital

71

650.000

650.000

414.572

63,78

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate

85

11

ACȚIUNI ECONOMICE

87.10

82.000

105.000

53.122

50,59

Proiecte FEN

56

Cheltuieli de capital

71

82.000

105.000

53.122

50,59

Cheltuieli de capital

72

- Plăti efect in anii preced recuperate

85

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA BUCATANSCHI MIHAIL

la data 31.12.2014

  7%k wvfojLza/țr

-lei -


cod 21

Pătimire indicatorilor

-Cl-C d i t C Cod                          ainilac

bugetare                , .

trimestriale cumulate          P ei'“(-luatc

A

B

1.

3PR

Total cheltuieli

50.02

20,119,000

22,797,000

12,770,017

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.07

0;,

«,300,000

946,723

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0-

6, 300,000

946,723

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0'

6,300,000

946,723

TRANSPORTURI

84.07

20,119,000

l&,;49.7,.0iQj0

11,823,294

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20,119,000;

16,497,000

11,623,294

TITLUL X. ACTIVE. NEFINANCIARE

-71

20,119,00.0:

16,497,000

11,623,294

PRESEinNTEDKSEDLNl'A

Cx? & f)S&£u /tâf aJ^/