Hotărârea nr. 478/2014

Aprobarea cuantumului si numarului burselor care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galati, pentru anul scolar 2014-2015

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 478

din 10.12.2014

privind: aprobarea cuantumului și numărului burselor care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați, pentru anul școlar 2014-2015

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 532/04.12.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10.12.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 127024/04.12.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 127026/04.12.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa nr. 15094/18.11.2014 a Inspectoratului Școlar Județean Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 121202/18.11.2014

Având în vedere dispozițiile art. 105, alin. (2), lit. “d” din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3-13 din anexa la Ordinul nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul educației, cercetării, tineretului și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b” și lit. “d ", alin. (4), lit. "a", alin. (6), lit. "a", pct 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HCL 478 doc.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă acordarea unui număr de 33 burse de performanță elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6, alin. 1, Ut. a), lit. b) și lit. c) din anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de 150 lei/elev/lună.

Art. 2 - Se aprobă acordarea unui număr de 4163 burse de merit elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați - cursuri de zi - care se încadrează în prevederile art. 8, alin. 1, lit. a), lit. b) și lit. c) din anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, care au obținut media generală cel puțin 9,00 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, în cuantum de 40 lei/elev/lună.

Art. 3 - Se aprobă acordarea unui număr de 423 burse de studiu (din care 343 pentru clasele V-VIII și 80 pentru clasele IX-XII) elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați - cursuri de zi - care se încadrează în prevederile art. 9, din anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, care au obținut media generală cel puțin 9,00 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, în cuantum de 35 lei/elev/lună.

Art. 4 - Se aprobă acordarea unui număr de 637 burse de ajutor social (din care 116 burse de ajutor social elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați ~ cursuri de zi - care se încadrează în prevederile art. 13, lit. a) din anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare și 521 burse de ajutor social elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați -cursuri-de-zi - care se încadrează în prevederile art. 13, lit. c) din anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de 35 lei/elev/lună.

Art. 5 - Finanțarea cheltuielilor prevăzute de prezenta hotărâre se face din bugetul local, cap. 65.02. "învățământ”.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea