Hotărârea nr. 476/2014

Aprobarea redeventei datorate in anul 2015 de catre Societatea Comsamo S.R.L. pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 63 si 77 din municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 476

din 10.12.2014

privind: aprobarea redevenței datorate în anul 2015 de către Societatea Comsamo SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseele 63 și 77 din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 530/04.12.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

10.12.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 128662/09.12.2014 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

^v^ndĂn vedere raportul de specialitate nr. 128664/09.12.2014 al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 29, alin. (6) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d” și alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă redevența ce trebuie plătită în anul 2015 de către Societatea Comsamo SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseele 63 și 77 din municipiul Galați, în sumă de 1.549 lei/vehicul activ/an.

Art. 2 - Plata redevenței se va face până la data de 15 martie 2015, inclusiv.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Oct&vian Kovacs