Hotărârea nr. 467/2014

Stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 467

din 10.12.2014

privind: stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2015 de Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 521/04.12.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10.12.2014;

- Având în vedere expunerea de motive nr. 128698/09.12.2014 a inițiatorului Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 128700/09.12.2014 al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având-în vedere dispozițiile art. 4, alin. (2) din OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată și modificată prin Legea nr.22/2007;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c” și alin. (5), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă redevența ce trebuie plătită în anul 2015 de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați, în sumă de 10.848 lei/lună.

Art. 2 - Plata redevenței se va face trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie ale fiecărui an.

Pentru neplata la termenele scadente se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs