Hotărârea nr. 466/2014

Stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre S.C. Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 466

din 10.12.2014

privind: stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2015 de către S.C Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 520/04.12.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10.12.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 128694/09.12.2014 a inițiatorului -Primarulmunicipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 128696/09.12.2014 al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile ărt. 1 din HCL nr. 70/11.06.1998 - privind ---_____— înființarea Societății Comerciale "Administrația Piețelor Agroalimentare " SA. Galați, prin reorganizarea RA Administrația Piețelor Comerciale Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (2) din OUG nr. 54/2006 - privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată și modificată prin Legea nr.22/2007;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „c” și alin. (5), lit. „a” precum și art. 123, alin. (1), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art, 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă redevența lunară, ce trebuie plătită, în anul 2015, de către

Societatea Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați, pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Galați, astfel:

 • > teren și construcții Piața Centrală

  13-307 lei/lună;

  1*536 lei/lună;

  1.255 lei/lună;

  2.358 lei/lună;

  138 lei/lună;


  964 lei/lună;

  9.882 lei/lună;


 • > teren și construcții Piața Micro 20

 • > teren și construcții Piața Calea Basarabiei

 • > terenuri aferente piețelor

 • > grup sanitar Piața Micro 40

 • > teren și construcții Piața Mazepa I

 • > teren și construcții Piața Țiglina I

Art. 2 - Plata redevenței se va face trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie ale fiecărui an.

Pentru neplata la termenele scadente se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.                                                       —

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.


Contrasemnează,