Hotărârea nr. 465/2014

Stabilirea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Centrului Financiar Crese Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 465 din 10.12.2014

privind: stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrului Financiar Creșe Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 556/05.12.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10.12.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 128722/09.12.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

.___Având...în ..vedere. raportul comun de specialitate. nr. 128724/09.12.2014,..al

Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 978/04.12.2014 a Centrului Financiar Creșe, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 127092/04.12.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 1 și art 2 din Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d” și alin. (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se stabilește nivelul alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrului Financiar Creșe Galați, în cuantum 12 lei/zi/copil, începând cu 1 ianuarie 2015.

Art. 2 - La data intrării în vigoare, se abrogă prevederile H.C.L. nr. 70/11.03.2010 privind majorarea nivelului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrului Financiar Creșe Galați.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și

publjcițațeaprezenteihotărâri,                 _    ... . ~       __________ „.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,