Hotărârea nr. 464/2014

Stabilirea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice "Stefan cel Mare si Sfant" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 464 din 10.12.2014

privind: stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 519/04.12.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10.12.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 128730/09.12.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 128732/09.12.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 365/27.11.2014 a Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 124708/27.11.2014;

—Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d” și alin. (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se stabilește nivelul alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii

Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați, în cuantum de 16,6 lei/zi/persoană, începând cu 1 ianuarie 2015.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs